Zápisy a usnesení ZMČ 2023

Usnesení IX/03. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 27.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 IX/03/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2023

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2022

c) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

d) Novace zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ

e) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2023

f) Rozpočtové opatření č. Z03/2023

 IX/03/3 Hospodaření s majetkem

a) Podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu na následnou péči o zeleň

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/1 a p.č. 495/3, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna části pozemku p.č. 2358/1, k.ú. Slatina

IX/03/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 7, Vlnitá …..., 627 00 Brno

b) Inflace u nájemních smluv uzavřených po 1.10.2017

IX/03/5 Obecně závazné vyhlášky

a) Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

b) Návrh obecně závazné vyhlášky – zrušení OZV č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

IX/03/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

1 Zápis o provedení kontroly VZMR

2 Uzavírání dodatků ke smlouvám - procesní postup

ikona uzIX03 (PDF 76.98 kB)

 

Zápis z IX/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2023

Byly projednány tyto body:

IX/02/1 Kontrola plnění usnesení

IX/02/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 1523 a p.č. 1524

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/10, k.ú. Slatina

d) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/02/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/02/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/02/6 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017

IX/02/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/02/8 Dotazy, připomínky a podněty

IX/02/9 Závěr

ikona zzIX02 (PDF 60.5 kB)

 

Usnesení IX/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 16.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/02/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 1523 a p.č. 1524

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/10, k.ú. Slatina

d) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/02/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/02/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/02/6 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

ikona uzIX02 (PDF 61.83 kB)