Zápisy a usnesení ZMČ 2023

Usnesení z IX/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 14.12.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/06/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2023

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2023

c) Rozpočtové opatření č. Z06/2023

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2024

IX/06/3 Hospodaření s majetkem

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemků p.č. 882, k.ú. Slatina

b) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

c) Rezidentní parkování

IX/06/4 Novelizace obecně závazných norem Statutárního města Brna

a) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2020

c) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2017,
o nočním klidu

IX/06/5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

IX/06/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2024

ikona uzIX06 (PDF 90.25 kB)

 

Zápis z IX/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 14.12.2023

Byly projednány tyto body:

 IX/06/1 Kontrola plnění usnesení

IX/06/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2023

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2023

c) Rozpočtové opatření č. Z06/2023

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2024

IX/06/3 Hospodaření s majetkem

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemků p.č. 882, k.ú. Slatina

b) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

c) Rezidentní parkování

IX/06/4 Novelizace obecně závazných norem Statutárního města Brna

a) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2020

c) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2017, o nočním klidu

IX/06/5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

IX/06/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2024

 IX/06/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/06/8 Dotazy, připomínky a podněty

IX/06/9 Závěr

ikona zzIX06 (PDF 71.34 kB)

 

Zápis z IX/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.09.2023

Byly projednány tyto body:

IX/05/1 Kontrola plnění usnesení

IX/05/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2023

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 06. 2023

c) Rozpočtové opatření č. Z05/2023

d) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2025 – 2029

IX/05/3 Hospodaření s majetkem

a) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

b) Majetkoprávní vypořádání pozemků – ul. Řípská, Brno

IX/05/4 Novelizace obecně závazných norem statutárního města Brna

a) Novace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 32/2022, o místních

poplatcích

IX/05/5 Změna článku 9 Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina

IX/05/6 Zpráva o výsledcích kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Slatina

IX/05/7 Ukončení Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno-Slatina, obchvat“

IX/05/8 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/05/9 Dotazy, připomínky a podněty

IX/05/10 Závěr

ikona zzIX05 (PDF 78.99 kB)

 

Usnesení IX/05. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 21.09.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/05/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2023

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30.6.2023

c) Rozpočtové opatření č. Z05/2023

d) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2025 - 2029

IX/05/3 Hospodaření s majetkem

a) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

b) Majetkoprávní vypořádání pozemků – ul. Řípská, Brno

IX/05/4 Novelizace obecně závazných norem statutárního města Brna

a) Novace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 32/2022, o místních poplatcích

IX/05/5 Změna článku 9 Jednacího řádu

IX/05/6 Zpráva o výsledcích kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Slatina

IX/05/7 Ukončení Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno-Slatina, obchvat“

ikona uzIX05 (PDF 64.63 kB)

 

Zápis z IX/03. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2023

Byly projednány tyto body:

IX/03/1 Kontrola plnění usnesení

IX/03/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2023

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2022

c) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

d) Novace zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ

e) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2023

f) Rozpočtové opatření č. Z03/2023

IX/03/3 Hospodaření s majetkem

a) Podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu na následnou péči o zeleň

b) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/1 a p.č. 495/3, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna části pozemku p.č. 2358/1, k.ú. Slatina

IX/03/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 7, Vlnitá 542/5, 627 00 Brno

b) Inflace u nájemních smluv uzavřených po 1.10.2017

IX/03/5 Obecně závazné vyhlášky

a) Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

b) Návrh obecně závazné vyhlášky – zrušení OZV č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

IX/03/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

1) Zápis o provedení kontroly VZMR

2) Uzavírání dodatků ke smlouvám - procesní postup

3) Zveřejňování veřejných zakázek na profilu zadavatele

b) Finanční výbor

IX/03/7 Dotazy, připomínky a podněty

IX/03/8 Závěr

ikona zzIX03 (PDF 86.5 kB)

 

Zápis z IX/04. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 22.06.2023

Byly projednány tyto body:

IX/04/0 Projednání zápisu z IX/03. zasedání zastupitelstva

IX/04/1 Kontrola plnění usnesení

IX/04/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2023

b) Rozpočtové opatření č. Z04/2023

c) Závěrečný účet MČ za rok 2022

d) Účetní závěrka MČ k 31.12.2022

IX/04/3 Hospodaření s majetkem

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemku 2972/1, k.ú. Slatina

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pro připojení BPZ Černovická terasa na D1 2.etapa

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemků p.č. ... a p.č. ..., k.ú.Slatina

d) Majetkoprávní vypořádání pozemků – chodníků Hviezdoslavova, Brno

e) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

IX/04/4 Bytový odbor

a) Smlouva o splátkovém kalendáři – ….., Rousínovská …..., Brno

IX/04/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/04/6 Dotazy, připomínky a podněty

IX/04/7 Závěr

 

ikona zzIX04 (PDF 96.41 kB)

 

Usnesení IX/04. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 22.06.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/04/0 Projednání zápisu z IX/03. zasedání zastupitelstva

IX/04/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2023

b) Rozpočtové opatření č. Z04/2023

c) Závěrečný účet MČ za rok 2022

d) Účetní závěrka MČ k 31.12.2022

IX/04/3 Hospodaření s majetkem

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemku 2972/1, k.ú. Slatina

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pro připojení BPZ Černovická terasa na D1 2.etapa

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemků p.č. ... a p.č. ..., k.ú.Slatina

d) Majetkoprávní vypořádání pozemků – chodníků Hviezdoslavova, Brno

e) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

 

IX/04/4 Bytový odbor

a) Smlouva o splátkovém kalendáři – ….., Rousínovská ….., Brno

 

ikona uzIX04 (PDF 147.75 kB)

Usnesení IX/03. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 27.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 IX/03/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2023

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2022

c) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

d) Novace zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ

e) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2023

f) Rozpočtové opatření č. Z03/2023

 IX/03/3 Hospodaření s majetkem

a) Podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu na následnou péči o zeleň

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/1 a p.č. 495/3, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna části pozemku p.č. 2358/1, k.ú. Slatina

IX/03/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 7, Vlnitá …..., 627 00 Brno

b) Inflace u nájemních smluv uzavřených po 1.10.2017

IX/03/5 Obecně závazné vyhlášky

a) Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

b) Návrh obecně závazné vyhlášky – zrušení OZV č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

IX/03/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

1 Zápis o provedení kontroly VZMR

2 Uzavírání dodatků ke smlouvám - procesní postup

ikona uzIX03 (PDF 76.98 kB)

 

Zápis z IX/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2023

Byly projednány tyto body:

IX/02/1 Kontrola plnění usnesení

IX/02/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 1523 a p.č. 1524

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/10, k.ú. Slatina

d) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/02/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/02/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/02/6 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017

IX/02/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/02/8 Dotazy, připomínky a podněty

IX/02/9 Závěr

ikona zzIX02 (PDF 60.5 kB)

 

Usnesení IX/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 16.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/02/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 1523 a p.č. 1524

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/10, k.ú. Slatina

d) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/02/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/02/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/02/6 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

ikona uzIX02 (PDF 61.83 kB)