Zápisy a usnesení ZMČ 2020

Zápis z VIIII/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 20. 02. 2020

Byly projednány tyto body:

VIII/07/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2019

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2020

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2020

d) Žádost o Individuální dotaci JMK pro rok 2020 na projekt „Víceúčelového hřiště na ul. Černozemní“

e) Žádost o finanční podporu z dotačního programu JMK „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020“

VIII/07/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2019

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2019

VIII/07/4 Hospodaření s majetkem

a) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM

b) Dispozice s pozemkem p.č. 842

VIII/07/5 Zásady odměňování členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VIII/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

VIII/07/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/07/8 Dotazy, připomínky a podněty

a) Podání manželů …..

VIII/07/9 Závěr

ikona zzVIII07 (PDF 65.26 kB)

 

Usnesení z VIII/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 20. 02. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2019

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2020

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2020

d) Žádost o Individuální dotaci JMK pro rok 2020 na projekt „Víceúčelové hřiště na ul. Černozemní“

e) Žádost o finanční podporu z dotačního programu JMK „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020“

VIII/07/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2019

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2019

VIII/07/4 Hospodaření s majetkem

a) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM

b) Dispozice s pozemkem p.č. 842

VIII/07/5 Zásady odměňování členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VIII/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

VIII/07/8 Dotazy, připomínky a podněty

a) Podání manželů …….

ikona uzVIII07 (PDF 63.69 kB)