Zápisy a usnesení ZMČ 2015

Usnesení z VII/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 10.12.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/06/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2015
b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2015
c) Rozpočtové opatření č. 19/2015
d) Rozpočtové opatření č. 20/2015
e) Finanční dary obyvatelstvu
f) Žádost o přidělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2016
1. Žádost Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, p.o. o přidělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2016
2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
g) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2016

VII/06/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období I. – IX. 2015
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 6, Vlnitá ...., Brno
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 6, Tilhonova ..., Brno
VII/06/4 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o vyjádření k prodeji pozemků v lokalitě Podstránská
b) Aktualizace vyjádření k prodeji/pronájmu pozemku p.č. 68/7
c) Dispozice s pozemky p.č. 295/1 a p.č. 295/3
d) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2601/23, 2601/7 a p.č. 2601/78
e) Dispozice s pozemkem p.č. 113
f) Dispozice s pozemky p.č. 36 a 37 v k.ú. Slatina

VII/06/5 Novace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
VII/06/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2016
VII/06/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VII/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 10.12.2015 (PDF 289.27 kB)

 

Zápis z VII/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 10.12.2015

Byly projednány tyto body:

VII/06/1 Kontrola plnění usnesení

VII/06/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2015
b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2015
c) Rozpočtové opatření č. 19/2015
d) Rozpočtové opatření č. 20/2015
e) Finanční dary obyvatelstvu
f) Žádost o přidělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2016
g) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2016

VII/06/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období I. – IX. 2015
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 6, Vlnitá 549/21, Brno
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 6, Tilhonova 517/58b, Brno

VII/06/4 Hospodaření s majetkem

a) Žádost o vyjádření k prodeji pozemků v lokalitě Podstránská
b) Aktualizace vyjádření k prodeji/pronájmu pozemku p.č. 68/7
c) Dispozice s pozemky p.č. 295/1 a p.č. 295/3
d) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2601/23, 2601/7 a p.č. 2601/78
e) Dispozice s pozemkem p.č. 113
f) Dispozice s pozemky p.č. 36 a 37 v k.ú. Slatina

VII/06/5 Novace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

VII/06/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2016

VII/06/7 Výbory

a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor

VII/06/8 Dotazy, připomínky a podněty

VII/06/9 Závěr

Zápis z VII/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 10.12.2015 (PDF 109.96 kB)

Zápis z VII/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 17.09.2015

 

Byly projednány tyto body
VII/05/1 Složení slibu nového zastupitele, volba člena RMČ
a) Složení slibu člena ZMČ Brno-Slatina
b) Volba člena RMČ
VII/05/2 Kontrola plnění usnesení
VII/05/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 11/2015
b) Rozpočtové opatření č. 12/2015
c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2015
d) Rozpočtové opatření č. 13/2015
e) Rozpočtové opatření č. 15/2015
f) Rozpočtový výhled MČ na roky 2017-2021
VII/05/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I. - VI. 2015
VII/05/5 Hospodaření s majetkem
a) Aktualizace vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2952/5 a části pozemku p.č. 2952/1
b) ispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
VII/05/6 Obecně závazné vyhlášky
a) Návrh Obecně závazné vyhlášky č..../2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
b) Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích
c) Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna
VII/05/7 Novelizace zřizovací listiny Základní školy, Přemyslovo nám.1, příspěvková organizace
VII/05/8 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VII/05/9 Dotazy, připomínky a podněty
a) Záměr vybudování kasina v k.ú. Podolí.
VII/05/10 Závěr

ikona Zápis z VII/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 17.09.2015 (PDF 116.45 kB)

Usnesení z VII/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 17.09.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/05/1 Složení slibu nového zastupitele, volba člena RMČ
VII/05/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 11/2015
b) Rozpočtové opatření č. 12/2015
c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2015
d) Rozpočtové opatření č. 13/2015
e) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30.06.2015
f) Rozpočtové opatření č. 15/2015
g) Rozpočtový výhled MČ na roky 2017-2021
VII/05/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ na období I. - VI. 2015
VII/05/5 Hospodaření s majetkem
a) Aktualizace vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2952/5 a části pozemku p.č. 2952/1
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
VII/05/6 Obecně závazné vyhlášky
a) Návrh Obecně závazné vyhlášky č..../2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
b) Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích
c) Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna
VII/05/7 Novelizace zřizovací listiny Základní školy, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
VII/05/9 Dotazy, připomínky a podněty
a) Záměr vybudování kasina v k.ú. Podolí

 

ikona Usnesení z VII/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 17.09.2015 (PDF 267 kB)

Usnesení z VII/04. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.06.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/04/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2014
b) Účetní závěrka MČ za r. 2014
c) Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014
d) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. čtvrtletí r. 2015
e) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2015
f) Návrh na poskytnutí zápůjčky – návratné finanční výpomoci
g) Rozpočtové opatření č. 06/2015
h) Rozpočtové opatření č. 07/2015
i) Rozpočtové opatření č. 08/2015
j) Rozpočtové opatření č. 09/2015
k) Rozpočtové opatření č. 10/2015
VII/04/3 Bytový odbor
a) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Vyškovská ..., Brno
b) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá ...., 627 00 Brno
c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2014
VII/04/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 49/3
b) Žádost o aktualizaci vyjádření k dispozici s pozemky p.č.2954/1 a 1326/1
VII/04/5 Vyjádření k záměrům na pořízení změn ÚpmB – 43. soubor
VII/04/6 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor

ikona Usnesení z VII/04. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.06.2015 (PDF 333.89 kB)

 

Zápis z VII/04. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.06.2015

Byly projednány tyto body
VII/04/1 Kontrola plnění usnesení
VII/04/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2014
b) Účetní závěrka za rok 2014
c) Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014
d) Výsledky rozpočtového hospodaření za 1. čtvrtletí r. 2015
e) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2015
f) Návrh na poskytnutí zápůjčky- návratné finanční výpomoci
g) Rozpočtové opatření č. 06/2015
h) Rozpočtové opatření č. 07/2015
i) Rozpočtové opatření č. 08/2015
j) Rozpočtové opatření č. 09/2015
k) Rozpočtové opatření č. 10/2015
VII/04/3 Bytový odbor
a) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Vyškovská ..., Brno
b) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá ..., 627 00 Brno
c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2014
VII/04/4 Hospodaření s majetkem
a) OZ Dispozice s pozemkem p.č. 49/3
b) Žádost o aktualizaci vyjádření k dispozici s pozemky p.č.2954/1 a 1326/1 – MO MMB
VII/04/5 Vyjádření k záměrům na pořízení změn ÚpmB – 43.soubor
VII/03/6 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VII/04/7 Dotazy, připomínky a podněty
VII/04/8 Závěr

ikonaZápis z VII/04. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.06.2015 (PDF 104.29 kB)

 

Usnesení z VII/03. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.04.2015

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/03/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 03/2015
b) Rozdělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2015
c) Rozpočtové opatření č. 05/2015
d) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
VII/03/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č.113
VII/03/4 Novelizace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
a) OZV č. 22/2010, o místních poplatcích, ve zněních pozdějších obecně závazných vyhlášek
b) OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
VII/03/5 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
VII/03/6 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Osadní výbor

 

ikona Usnesení z VII/03. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.04.2015 (PDF 163.06 kB)

Zápis z VII/03. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.04.02015

Byly projednány tyto body
VII/03/1 Kontrola plnění usnesení
VII/03/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 03/2015
b) Rozdělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2015
c) Rozpočtové opatření č. 05/2015
d) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
VII/03/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č.113
VII/03/4 Novelizace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
a) OZV č. 22/2010, o místních poplatcích, ve zněních pozdějších obecně závazných vyhlášek
b) OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
VII/03/5 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
VII/03/6 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Osadní výbor
VII/03/7 Dotazy, připomínky a podněty
VII/03/8 Závěr

ikona Zápis z VII/03. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.04.02015 (PDF 90.49 kB)

Usnesení z VII/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 19.02.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/02/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 23/2014
b) Rozpočtové opatření č. 01/2015
c) Rozpočtové opatření č. 02/2015
VII/02/3 Bytový odbor
a) Pravidla pro přidělování bytů MČ Brno-Slatina
VII/02/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 3417
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2312/30, 2312/69 a pozemkem 2328/8
VII/02/5 Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2014
VII/02/6 Dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
b) Schválení objemu dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2015
VII/02/7 Změna podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů uvedených v příloze OZV č. 21/2011, v platném znění
VII/02/8 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VII/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 19.02.2015 (PDF 95.17 kB)

Zápis z VII/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 19.02.2015

Byly projednány tyto body
VII/02/1 Kontrola plnění usnesení
VII/02/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 23/2014
b) Rozpočtové opatření č. 01/2015
c) Rozpočtové opatření č. 02/2015
VII/02/3 Bytový odbor
a) Pravidla pro přidělování bytů MČ Brno-Slatina
VII/02/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 3417
b) Dispozice s částí pozemků p.č. 2312/30, 2312/69 a pozemkem 2328/8
VII/02/5 Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2014
VII/02/6 Dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
b) Schválení objemu dotace z rozpočtu MČ Brno‑Slatina na r. 2015
VII/02/7 Změna podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů uvedených v příloze OZV č. 21/2011, v platném znění.
VII/02/8 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VII/02/9 Dotazy, připomínky a podněty
VII/02/10 Závěr

ikona Zápis z VII/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 19.02.2015 (PDF 59.08 kB)