Zápisy a usnesení ZMČ 2019

Zápis z VIIII/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 12.12.2019

 Byly projednány tyto body:

VIII/06/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. r. 2019

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2019

c) Rozpočtové opatření č. Z05/2019

d) Rozpočet MČ na rok 2020

e) Souhlas s využitím prostředků z roku 2019 v rozpočtu roku 2020

VIII/06/3 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č.2, Tilhonova 525/89, Brno

VIII/06/4 Hospodaření s majetkem

a) Vyjádření k využití předkupního práva

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5

VIII/06/5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. JMK058039/19/OKH

VIII/06/6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 014D24200 9030 Brno-Slatina Rekonstrukce požární zbrojnice

VIII/06/7 Zpráva o výsledcích kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Slatina

VIII/05/8 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

VIII/06/9 Návrh novace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

VIII/06/10 Statut sociálního fondu

VIII/06/11 Termíny zasedání ZMČ v roce 2020

VIII/06/12 Záměr výstavby „Kulturně společenského sálu MČ Brno-Slatina“

VIII/06/13 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/06/14 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/06/15 Závěr

ikona zzVIII06 (PDF 81.15 kB)

 

Usnesení z VIII/06. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 12.12.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/06/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. r. 2019

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2019

c) Rozpočtové opatření č. Z05/2019

d) Rozpočet MČ na rok 2020

e) Souhlas s využitím prostředků z roku 2019 v rozpočtu roku 2020

VIII/06/3 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č.2, Tilhonova ..., Brno

VIII/06/4 Hospodaření s majetkem

a) Vyjádření k využití předkupního práva

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5

VIII/06/5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. JMK058039/19/OKH

VIII/05/6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 014D24200 9030 Brno-Slatina Rekonstrukce požární zbrojnice

VIII/05/8 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

VIII/06/9 Návrh novace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

VIII/06/10 Statut sociálního fondu

VIII/06/11 Termíny zasedání ZMČ v roce 2020

VIII/06/12 Záměr výstavby „Kulturně společenského sálu MČ Brno-Slatina“

ikona uzVIII06 (PDF 83.03 kB)

 

Zápis z VIIII/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.09.2019

 Byly projednány tyto body

VIII/05/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/05/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. r. 2019

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2019

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2021 - 2025

d) Rozpočtové opatření č. Z04/2019

VIII/05/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-6. 2019

VIII/05/4 Hospodaření s majetkem

a) Vyjádření k využití předkupního práva k p.č. 425/3, 425/6

b) Dispozice s pozemkem p.č. 884

c) Vyjádření k využití předkupního práva

VIII/05/5 Novela Statutu města Brna

a) Obecná úprava Statutu města Brna

b) Návrh na úpravu znění článků OZV 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, týkajících se územního plánování

VIII/05/6 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek

b) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů

c) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

d) Obecně závazná vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

VIII/05/7 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje za výdaje za

odbornou přípravu a za uskutečněný zásah JSHD mimo územní obvod

jejího zřizovatele

VIII/05/8 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/05/9 Dotazy připomínky, podněty

VIII/05/10 Závěr

ikona zzVIII05 (PDF 85.94 kB)

 

 

 

 

Usnesení z VIII/05. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 26.09.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/05/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. r. 2019

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2019

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2021 - 2025

d) Rozpočtové opatření č. Z04/2019

VIII/05/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-6. 2019

VIII/05/4 Hospodaření s majetkem

a) Vyjádření k využití předkupního práva k p.č. 425/3, 425/6

b) Dispozice s pozemkem p.č. 884

c) Vyjádření k využití předkupního práva

VIII/05/5 Novela Statutu města Brna

a) Obecná úprava Statutu města Brna

b) Návrh na úpravu znění článků OZV 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, týkajících se územního plánování

VIII/05/6 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek

b) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů

c) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

d) Obecně závazná vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

VIII/05/7 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje za výdaje za odbornou přípravu a za uskutečněný zásah JSHD mimo      územní obvod jejího zřizovatele

ikona uzVIII05 (PDF 67.4 kB)

 

Zápis z VIIII/04. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.06.2019

Byly projednány tyto body:

VIII/04/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/04/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2019

b) Účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.12.2018

c) Závěrečný účet MČ za rok 2018

d) Rozpočtové opatření Z03/2019

VIII/04/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 495/3

b) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1574 a p.č/. 1735/2

c) Dispozice s pozemkem p.č. 215/1

d) Dispozice s pozemkem p.č. 2295/20

e) Dispozice s pozemkem p.č. 227/1

VIII/04/4 Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDH Brno- Slatina“

VIII/04/5 Novace obecně závazné vyhlášky – č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

VIII/04/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/04/7 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/04/08 Závěr

ikona zzVIII04 (PDF 59.87 kB)

 

 

 

Usnesení z VIII/04. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 27.06.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/04/2 Hospodaření s rozpočtem

a)  Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2019

b)  Účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.12.2018

c)  Závěrečný účet MČ za rok 2018

d)  Rozpočtové opatření Z03/2019

VIII/04/3 Hospodaření s majetkem

a)  Dispozice s částí pozemku p.č. 495/3

b)  Dispozice s částmi pozemků p.č. 1574 a p.č/. 1735/2

c)  Dispozice s pozemkem p.č. 215/1

d)  Dispozice s pozemkem p.č. 2295/20

e)  Dispozice s pozemkem p.č. 227/1

VIII/04/4 Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDH Brno - Slatina“

VIII/04/5 Novace obecně závazné vyhlášky – č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona uzVIII04 (PDF 61.37 kB)

 

Zápis z VIIII/03. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 25.04.2019

 

Byly projednány tyto body:

VIII/03/1 Kontrola plnění usnesení

VII/03/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2019

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2019

VIII/03/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 12. 2018

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2018

VIII/03/4 Spolufinancování dotačního programu MV- GŘ HZS ČR „Účelové

investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019

VIII/03/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/03/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/03/7 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/03/8 Závěr

ikona zzVIII03 (PDF 72.06 kB)

 

Usnesení z VIII/03. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 25.04.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/03/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2019

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2019

VIII/03/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 12. 2018

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2018

VIII/03/4 Spolufinancování dotačního programu MV- GŘ HZS ČR „Účelové

investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019

VIII/03/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/03/6 Výbory

Kontrolní výbor

ikona uzVIII03 (PDF 74.83 kB)

Zápis z VIIII/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 28.02.2019

 Byly projednány tyto body:

VIII/02/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/02/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2019

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2019

VIII/02/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky v Národní přírodní památce Stránská skála

b) Dispozice s pozemkem p.č. 112

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/7, k.ú. Slatina

d) Dispozice se spoluvlastnickými podíly na pozemcích p.č. 172/1 a p.č. 172/9

e) Dispozice s částmi pozemků p.č. 3574, p.č. 89 a p.č. 91/1

VIII/02/4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné

                produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za

                účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/02/5 Připomínky MČ Brno-Slatina k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

                v období 10/2016 –   2/2018

VIII/02/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/02/6 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/02/7 Závěr

ikona zzVIII02 (PDF 94.17 kB)

Usnesení z VIII/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 28.02.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/02/2 Hospodaření s rozpočtem

a)  Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2018

b)  Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2019

c)  ozpočtové opatření č. Z01/2019

VIII/02/3 Hospodaření s majetkem

a)  Dispozice s pozemky v Národní přírodní památce Stránská skála

b)  Dispozice s pozemkem p.č. 112

c)  Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/7, k.ú. Slatina

d)  Dispozice se spoluvlastnickými podíly na pozemcích p.č. 172/1 a p.č. 172/9

e)  Dispozice s částmi pozemků p.č. 3574, p.č. 89 a p.č. 91/1

VIII/02/4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné

                   produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za

                   účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/02/5 Připomínky MČ Brno-Slatina k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad

                   územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018

ikona uzVIII02 (PDF 72.77 kB)