Zápisy a usnesení ZMČ 2019

Zápis z VIIII/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 28.02.2019

 Byly projednány tyto body:

VIII/02/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/02/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2019

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2019

VIII/02/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky v Národní přírodní památce Stránská skála

b) Dispozice s pozemkem p.č. 112

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/7, k.ú. Slatina

d) Dispozice se spoluvlastnickými podíly na pozemcích p.č. 172/1 a p.č. 172/9

e) Dispozice s částmi pozemků p.č. 3574, p.č. 89 a p.č. 91/1

VIII/02/4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné

                produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za

                účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/02/5 Připomínky MČ Brno-Slatina k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

                v období 10/2016 –   2/2018

VIII/02/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/02/6 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/02/7 Závěr

ikona zzVIII02 (PDF 94.17 kB)

Usnesení z VIII/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 28.02.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/02/2 Hospodaření s rozpočtem

a)  Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2018

b)  Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2019

c)  ozpočtové opatření č. Z01/2019

VIII/02/3 Hospodaření s majetkem

a)  Dispozice s pozemky v Národní přírodní památce Stránská skála

b)  Dispozice s pozemkem p.č. 112

c)  Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/7, k.ú. Slatina

d)  Dispozice se spoluvlastnickými podíly na pozemcích p.č. 172/1 a p.č. 172/9

e)  Dispozice s částmi pozemků p.č. 3574, p.č. 89 a p.č. 91/1

VIII/02/4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné

                   produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za

                   účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/02/5 Připomínky MČ Brno-Slatina k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad

                   územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018

ikona uzVIII02 (PDF 72.77 kB)