Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

 

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 18),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

 

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. Identifikační číslo (IČ), Identifikátore OVM
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
 9. Žádat o informace lze:
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informace o ochraně a zpracovávání osobních údajů (GDPR)
 19. Obsah MČ vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. Informace o informačním systému MČ
 21. Informace o územním plánu

 

1. Oficiální název

Název městské části: Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina
Název Úřadu městské části: Úřad městské části města Brna Brno-Slatina
Zkratka názvu úřadu: ÚMČ Brno-Slatina nebo Úřad městské části Brno-Slatina

 


2. Důvod a způsob založení

Městská část Brno-Slatina vznikla podle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích na základě vyhlášky Města Brna v roce 1990.

V současné době postavení městských částí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a Statut města Brna.

Úplný seznam a znění vyhlášek Statutárního města Brna naleznete na jeho oficiálním serveru.

Statutární město Brno je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, statutárním městem, které své vnitřní poměry může upravovat statutem. Vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů, upravuje vnitřní poměry ve věci správy města. Je schválen Zastupitelstvem města Brna, které je nejvyšším orgánem statutárního města Brna.

Území statutárního města Brna je členěno na 29 městských částí, které jsou organizačními jednotkami města. Nejvyšším orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti je jednadvacetičlenné Zastupitelstvo městské části.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni městské části je sedmičlenná Rada městské části Brno-Slatina, v jejímž čele je starosta, místostarosta a dále pět radních.

Úřad městské části vykonává státní správu (s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva městské části, rady městské části a zvláštních orgánů městské části, případně komisí), která je mu svěřena Statutem města Brna a kterou podle zvláštních zákonů vykonávají obce.

Všem pracovníkům Úřadu městské části města Brna, Brno-Slatina je nadřízena tajemnice ÚMČ Brno-Slatina, která zajišťuje výkon přenesené působnosti, plní úkoly, uložené jí Zastupitelstvem, Radou nebo starostou MČ Brno-Slatina a zastupuje statutární město Brno v oblasti pracovně - právních vztahů v ÚMČ Brno-Slatina.

Pracovníci, zařazení do ÚMČ Brno-Slatina jsou rozděleni do jednotlivých úseků činnosti úřadu - viz. organizační struktura ÚMČ Brno-Slatina - schéma.

 

3. Organizační struktura

ikona Schéma oranizační struktury ÚMČ (PDF 83.15 kB)

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

ÚMČ Brno-Slatina
Tilhonova 450/59
627 00 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ÚMČ Brno-Slatina
Tilhonova 450/59
627 00 Brno

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Telefonní seznam ÚMČ

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.mcslatina.cz

4.6 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna pro zaručený elektronický podpis:
podatelna.slatina(zavináč) brno(tečka)cz


4.7 Další elektronické adresy

 epodatelna(zavináč)mcslatina(tečka)cz
 info(zavináč)mcslatina(tečka)cz

4.8 Datová schránka

bj9b3rx


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

Číslo příjmového účtu (Hlavní činnost - správní poplatky, nájemné a jiné platby kromě nájemného z bytů a nebytových prostor v obecních bytových domech):
19-16526621  / 0100

Číslo příjmového účtu (Úhrada nájemného a služeb z bytů a nebytových prostor v obecních bytových domech):
19-5186940297 / 0100

 


6. Identifikační číslo (IČ)

44992785 (platné pro celé Statutární město Brno včetně jeho městských částí)

Identifikátor OVM: 06217591


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 CZ44992785


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Přehled zápisů a usnesení ZMČ
Přehled usnesení RMČ

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet

Závěrečný účet

 

8.3 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté

 


9. Žádat o informace lze:

 • osobně na úřadě MČ v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky  viz úřad MČ
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


10. Příjem žádostí a dalších podání

 


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 


12. Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
Konkrétní životní situace naleznete zde:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/
https://www.mcslatina.cz/zivotni-situace-a-postupy/


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 Portál veřejné správy - seznam nejdůležitějších zákonů

 

14.2 Vydané normativní dokumenty

Vyhlášky, nařízení, pravidla

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Městská část Brno-Slatina stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

2,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

3,00 Kč/A3

b) černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

         

2,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

3,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

3,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

5,00 Kč/A3

úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě

formát A4 černobílý tisk

         

2,00 Kč/A4

formát A4 barevný tisk

         

8,00 Kč/A4

Postup určení skutečné ceny za velkoformátový tisk:
- stanoví se násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A4;
- skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a ceníkové ceny za formát A4.

d) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Městská část Brno-Slatina za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

e) skenování

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A4

Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)

         

7,00 Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)

         

7,00 Kč

Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

         

podle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

         

c) jiné

         

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 200,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Licenční odměna za oprávnění informaci užít
a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Městskou částí Brno-Slatina se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Sazebník byl schválen usnesením Rady Městské části Brno-Slatina č. VIII/16/5 dne 7.8.2019 a nabývá účinnosti dnem 15.8.2019.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor icenční smlouvy, formát OpenDocument (ODT 38.51 kB)

Vzor icenční smlouvy, formát MS Office (DOCX 22.87 kB)

16.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


18. Informace o ochraně a zpracovávání osobních údajů (GDPR)

Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Slatina poskytuje v souladu se zásadou transparentnosti následující informace o ochraně osobních údajů nejen při výkonu veřejné moci, ale také v soukromoprávních vztazích, např. jako pronajímatel městských bytů, nebytových prostor a dalších nemovitostí nebo organizátor kulturních, společenských a sportovních akcí.

Tyto informace byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů General data protection regulation“), které vešlo ve známost pod zkratkou GDPR.

Informace, které jsme povinni dle GDPR poskytnout, jsou uvedeny v následujícím pořadí:

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů pana Lubomíra Mikše, Kounicova 6, 602 00 Brno, e-mail: lubomir@miks.cz, telefon 603 432 294, ID datové schránky: jp4mrng. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Tilhonova 450/59, 627 00 Brno, ID datové schránky: bj9b3rx.


19. Obsah městskou částí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Rejstříky pracoviště CZECH POINT


20. Informace o obecním informačním systému

Informační systém úřadu městské části používá server-klient řešení poskytovaná Magistrátem města Brna v rámci jeho Agendového informačního systému (AISMB) a vlastní Agendový systém ÚMČ (AISÚMČ) s prvky lokálního cloudu.

Vlastní Informační systém ÚMČ je vybudován multiplatformně, servery používají operační systém GNU/Linux. Uživatelské stanice jsou převážně vybaveny operačním systémem GNU/Linux s virtualizovanými stroji MS Windows 7, vyjímečně jen s OS MS Windows 7. Jako kancelářský systém je využíván na linuxových pracovních stanicích nativní LibreOffice a na virtualizovaných stanicích LibreOffice a MS Office. Kromě toho jsou ještě poskytovány virtualizované pracovní stanice s OS Windows 7 v cloudu úřadu.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu

Název IS Definice IS
E-spis Spisová služba (AISMB)
EAGENDY Interní evidenční agendy (AISÚMČ)
GORDIC Práce a mzdy
GINIS Poplatky a daně (AISMB)
GINIS Účetnictví a rozpočet (AISMB)
VITA Agendový systém pro stavební úřad (AISMB)
GISMB Mapový portál města Brna (AISMB)Prohlášení
Úřad městské části nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. c) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


21. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu města  je nutnost reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry města ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území města v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot. 

Další informace

Rubriky: