GDPR

Jaké jsou naše oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracovává městská část rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje zpracovávány v omezeném režimu, pokud nestojíte přímo o výmaz osobních údajů. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a možnosti omezení zpracování se dočtete dále.

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

  • komunitní život městské části,
  • transparentnost a efektivita Úřadu městské části,
  • ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti,
  • výkon a ochrana vlastnického práva,
  • výkon dalších práv a právních nároků,
  • vymáhání a prodej pohledávek,
  • ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje,
  • bezpečnost a ochrana života a zdraví a
  • vnitřní potřeby fungování městské části

 

Komunitní život městské části

Městská část není jen byrokracií a politickou arénou. Netvoří ji pouze Úřad městské části, radní a zastupitelé. Tvoříte ji zejména vy – městská část je komunitou lidí žijících na společném území. Téměř pro všechny z nás je mnohem důležitější trávení volného času s rodinou a přáteli či kulturní a sportovní život, než papírování a vyřizování „formalit“. Pro mnohé z nás je také důležité oslavit důležité životní momenty, vítání občánků, navštívit kulturní, společenské, sportovní akce. Mnozí z nás se chtějí o tyto okamžiky podělit se svými spoluobčany a zároveň je zvěčnit v podobě fotografií. Tento oprávněný zájem – komunitní život naší městské části – stavíme na první místo. Společenský, kulturní a sportovní život je totiž to, co dělá naši městskou část naší městskou částí. Vše ostatní pouze slouží tomuto účelu.

Transparentnost a efektivita Úřadu městské části

Výkon veřejné moci, tzv. přenesená působnost Úřadu městské části, tj. například činnost stavebního úřadu či projednávání přestupků, je spojena s mocí a využíváním veřejných zdrojů – veřejných peněz z vašich kapes. Snažíme se být při této činnosti co nejvíce otevření a transparentní. Někdy je nutné za účelem transparentnosti zveřejnit některé osobní údaje. Jedná se zejména o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informací, plnění povinností dle zákona o veřejných zakázkách či třeba zveřejňování smluv v Registru smluv.

Ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti

Městská část Brno-Slatina bývá soudy ustanovována jako opatrovník dětí (např. při úmrtí či rozvodu jejich rodičů) nebo osob, které byly omezeny na svéprávnosti (např. z důvodu vážné psychické nemoci). Městská část jedná v zájmu těchto osob, nicméně při této činnosti je nutné zpracovávat celou řadu osobních údajů, a to nejen těchto osob, ale také jejich příbuzných či osob, se kterými tyto vstupují do smluvních vztahu. Městská část také eviduje a spravuje majetek a příjmy těchto osob. Stejně tak může dojít ke zpracování osobních údajů, které sice jsou schopny samy jednat, ale potřebují sociální pomoc. Jedná se zejména o starší osoby, nemocné lidi či osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tyto osobní údaje zpracovává odbor sociální péče (při výkonu samostatné i přenesené působnosti). Některá zpracování předpokládají zvláštní zákony, např. zákon o sociálně-právní ochraně dětí, nicméně některá jsou pokryta právě pouze tímto oprávněným zájmem.

Je také důležité zmínit, že v některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Výkon a ochrana vlastnického práva

Městská část Brno-Slatina spravuje část majetku statutárního města Brna. Jedná se zejména o správu bytového fondu , ale i o provoz nebytových prostor, komunikací či třeba kulturních a sportovních zařízení. Při této činnosti může dojít k nejrůznějším zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osobní údajů nájemců v bytových domech, nebytových prostorách a nemovitostí ve správě městské části. V některých domech mohou být umístěny kamerové systémy. Městská část se může obrátit na soud v případě poškození majetku či neplacení nájemného. Pravidelně je také prováděna pasportizace bytového fondu. Ochrana vlastnictví požívá ústavní ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a považujeme za důležitý oprávněný zájem.

Výkon dalších práv a právních nároků

Vaše osobní údaje, včetně historie komunikace s vámi, zpracováváme v nezbytném rozsahu také pro účely uplatnění právních nároků, které mohou vzniknout či vznikly vůči vám, zejména na základě předchozího smluvního vztahu s námi. Tyto osobní údaje jsou zpravidla využívány jako důkazy v soudním či jiném řízení.

Vymáhání a prodej pohledávek

Občas dochází k tomu, že se dostanete do problémů se splácením místních poplatků či třeba nájemného za obecní byt nebo nemovitost. Naším primárním cílem je s vámi tyto problémy efektivně a ke vzájemné spokojenosti řešit, nicméně i tak v některých situacích společnou řeč nenalezneme. A právě v těchto situacích dochází k tomu, že musíme využít vaše osobní údaje, které u nás evidujeme a v některých případech i údaje, především kontaktní, z veřejně dostupných zdrojů, tj. sociálních sítí apod., abychom vás mohli například kontaktovat. Za určitých okolností (nereagujete, nejste k zastižení, nemáte zájem na řešení vzniklé situace apod.) však dochází i k tomu, že jsme nuceni naše pohledávky za vámi předat na jiný subjekt, který se na vymáhání pohledávek specializuje. V těchto případech předáváme danému subjektu relevantní osobní údaje i další data relevantní k dané pohledávce. Tyto údaje předáváme i v případě, kdy se rozhodneme, že pohledávku postoupíme.

Ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje

Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Za účelem ochrany životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje může rovněž dojít ke zpracování osobních údajů, např. v souvislosti s problematikou komunálního odpadu, místními poplatky či třeba ochranou zvířat. Osobní údaje mohou být využívány za účelem potírání jednání, které poškozuje životní prostředí či naopak při aktivitách, které propagují ochranu životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana života a zdraví

Z důvodu ochrany našeho majetku, tj. budov, komunikací, zařízení, a z důvodu ochrany majetku, života a zdraví osob před protiprávním jednáním, i v rámci prevence a objasňování civilních deliktů, přestupků či trestných činů, plánujeme využití kamerového systému nainstalovaného v budově Úřadu městské části, kdy kamerový systém bude aktivní po uzavření úřadu v nočních hodinách. Záznamy z těchto kamerových systémů budeme uchovávat po dohodě s Městskou policií v Brně po dobu maximálně tří dnů, s tím, že přístup k záznamům bude mít pouze správce systému a Městská policie v Brně.. V odůvodněných případech, zejména v případě narušení bezpečnosti, záznamy uchováme po dobu nezbytně nutnou a předáme je příslušným orgánům veřejné moci, například orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, celní správě, státnímu zastupitelství či soudům.

Je také důležité zmínit, že v některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Vnitřní potřeby fungování městské části

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány našimi zaměstnanci v rámci vnitřních potřeb fungování Úřadu městské části v různých informačních systémech (E-spis, GINIS, Vita, CzechPoint, GIS Brno, Eagendy). Slouží také pro činnost Rady městské části, jejích komisí, Zastupitelstva městské části a jeho výborů, pokud tyto orgány samosprávy potřebují vaše osobní údaje pro své rozhodování (např. v případě prodeje nebo pronájmu obecního majetku). Některé případy zpracování jsou pokryty zvláštními zákony či výkonem veřejné moci, nicméně může dojít i ke zpracování na základě tohoto oprávněného zájmu, který spočívá pouze ve zvýšené efektivitě fungování městské části a jejích orgánů.

NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ

Zdůrazňujeme, že v případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu pouze na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.