GDPR

Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Slatina, se sídlem Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Jednotlivé orgány městské části, např. starosta, zastupitelstvo či rada městské části, nejsou samostatnými správci a při předávání osobních údajů je nepovažujeme ani za příjemce ani za zpracovatele. Stejně tak jednotlivé odbory, útvary a organizační složky Úřadu městské části Brno-Slatina nejsou samostatnými správci. Pravidelně dochází k předávání osobních údajů mezi některými útvary ÚMČ, přičemž ani na toto předávání osobních údajů nehledíme jako na předávání příjemci nebo zpracovateli.

Předávání osobních údajů mezi jednotlivými orgány obce či mezi jednotlivými útvary Úřadu městské části Brno-Slatina je dostatečně zabezpečeno, neboť všichni zaměstnanci městské části Brno-Slatina jsou vázáni mlčenlivosti a předávání orgánům samosprávy je řešeno přímo zákonem o obcích, popř. jsme učinili vhodná opatření k zajištění zabezpečení.

Naopak příspěvkové organizace městské části, tj. mateřské a základní školy a Technické služby Brno-Slatina. p.o., jsou samostatnými osobami, a proto jsou také samostatnými správci. Tyto zásady se na ně tedy nepoužijí. Příspěvkové organizace městské části přijaly svá vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina

Úřad městské části Brno-Slatina

Tilhonova 450/59

627 00  BRNO

Elektronická podatelna: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Lubomír Mikš

Kounicova 6, 602 00 Brno

e-mail: lubomir@miks.cz

telefonní číslo: +420  603 432 294

ID datové schránky: jp4mrng

K jakému účelu osobní údaje potřebujeme

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Pokud jsme osobní údaje potřebovali v minulosti, archivujeme je za účelem archivace ve veřejném zájmu. Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na:

 • účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas – jedná se o zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. pro zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů městské části Brno-Slatina
 • účely k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas – zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte.

Úřad městské části Brno-Slatina zpracovává osobní údaje k následujícím účelům, které nevyžadují váš souhlas:

 • splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) – jedná se zejména o výkon přenesené působnosti Úřadu městské části Brno-Slatina podle zvláštních předpisů; tyto činnosti vykonávají zejména odbor výstavby a územního rozvoje (stavební úřad), všeobecný odbor,
 • finanční odbor, odbor sociální péče; v těchto případech zpracování máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR, pokud se domníváte, že zpracováváme některé osobní údaje nezákonně či nad rámec, který výkon veřejné moci vyžaduje;
 • splnění právních povinnosti, která se na městskou část vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – činnost městské části Brno-Slatina se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nicméně na městskou část dopadá celá řada právních předpisů; pokud městská část vystupuje v samostatné působnosti v soukromoprávních vztazích (např. jako vlastník nemovitostí), půjde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Úřad městské části je také zaměstnavatel, a proto na něj dopadá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; v případě výkonu veřejné moci (přenesená působnost obce) se činnost městské části řídí různými zvláštními předpisy (např. stavební zákon v případě územního a stavebního řízení); jelikož městská část vykonává veřejnou moc za veřejné peníze, dopadají na ni rovněž povinnosti spojené se zákonem o veřejných zakázkách, zákonem o svobodném přístupu k informacím či zákonem o registru smluv; na městskou část dopadají také účetní a daňové předpisy;
 • uzavření a následné plnění smlouvy mezi městskou částí a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – v případě, kdy městská část (v samostatné působnosti) vstupuje do smluvního vztahu musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (potřeba identifikovat druhou smluvní stranu, závazek dodat zboží či poskytnout službu, …); tuto činnost vykonávají a zajišťují zejména majetkový odbor, bytový odbor, všeobecný odbor, finanční odbor a ref. kontroly sekretariátu vedená radnice;
 • ochrana oprávněných zájmů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou zejména komunitní život městské části, transparentnost Úřadu městské části, výkon a ochrana vlastnického a dalších práv, vymáhání a prodej pohledávek, ochrana životního prostředí či třeba vnitřní potřeby fungování městské části; v případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek, popř. nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů. V případech, kdy tomu tak není, správce vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o poskytnutí kontaktních údajů (e-mailové adresy či telefonního čísla). Právní předpisy při výkonu přenesené působnosti (zejména správní řád a jednotlivé zvláštní zákony) předpokládají klasické doručování poštou či do datové schránky. Městská část Brno-Slatina se ovšem snaží vyjít svým občanům a obyvatelům vstříc, a proto upřednostňuje rychlou a moderní komunikaci, která může mnohé usnadnit, zrychlit správní řízení a zefektivnit státní správu. Vaši e-mailovou adresu či telefonní číslo však budeme používat pouze s vaším výslovným souhlasem, neboť bychom vás neradi obtěžovali. Souhlas s používáním kontaktních údajů je možné kdykoliv odvolat. Můžete si také zvolit, jakou formu komunikace preferujete, neboť některým vyhovuje více telefonování, zatímco jiným elektronická pošta. Vaši volbu se pokusíme respektovat.

Některé odbory, např. všeobecný odbor (v případě vydávání zpravodaje městské části, informování o událostech organizovaných městskou částí apod.) či bytový odbor (v případě využití webové aplikace pro směny bytů), vás mohou při své činnost požádat o zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů. Jde o činnosti, které pro nás nejsou nezbytně nutné, nicméně vykonáváme je jako „službu“ pro vás, aniž by mezi námi vznikl smluvní vztah. Pokud o takovou službu, např. zasílání informací o událostech organizovaných městskou částí, nemáte zájem, stačí souhlas odvolat a nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám vždy poskytujete dobrovolně. Můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zdůrazňujeme, že v případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu pouze na základě oprávněného zájmu (v případě samostatné působnosti městské části) či ve veřejném zájmu nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci (v případě přenesené působnosti městské části) můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Jaké jsou naše oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracovává městská část rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje zpracovávány v omezeném režimu, pokud nestojíte přímo o výmaz osobních údajů. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a možnosti omezení zpracování se dočtete dále.

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

 • komunitní život městské části,
 • transparentnost a efektivita Úřadu městské části,
 • ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti,
 • výkon a ochrana vlastnického práva,
 • výkon dalších práv a právních nároků,
 • vymáhání a prodej pohledávek,
 • ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje,
 • bezpečnost a ochrana života a zdraví a
 • vnitřní potřeby fungování městské části

 

Komunitní život městské části

Městská část není jen byrokracií a politickou arénou. Netvoří ji pouze Úřad městské části, radní a zastupitelé. Tvoříte ji zejména vy – městská část je komunitou lidí žijících na společném území. Téměř pro všechny z nás je mnohem důležitější trávení volného času s rodinou a přáteli či kulturní a sportovní život, než papírování a vyřizování „formalit“. Pro mnohé z nás je také důležité oslavit důležité životní momenty, vítání občánků, navštívit kulturní, společenské, sportovní akce. Mnozí z nás se chtějí o tyto okamžiky podělit se svými spoluobčany a zároveň je zvěčnit v podobě fotografií. Tento oprávněný zájem – komunitní život naší městské části – stavíme na první místo. Společenský, kulturní a sportovní život je totiž to, co dělá naši městskou část naší městskou částí. Vše ostatní pouze slouží tomuto účelu.

Transparentnost a efektivita Úřadu městské části

Výkon veřejné moci, tzv. přenesená působnost Úřadu městské části, tj. například činnost stavebního úřadu či projednávání přestupků, je spojena s mocí a využíváním veřejných zdrojů – veřejných peněz z vašich kapes. Snažíme se být při této činnosti co nejvíce otevření a transparentní. Někdy je nutné za účelem transparentnosti zveřejnit některé osobní údaje. Jedná se zejména o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informací, plnění povinností dle zákona o veřejných zakázkách či třeba zveřejňování smluv v Registru smluv.

Ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti

Městská část Brno-Slatina bývá soudy ustanovována jako opatrovník dětí (např. při úmrtí či rozvodu jejich rodičů) nebo osob, které byly omezeny na svéprávnosti (např. z důvodu vážné psychické nemoci). Městská část jedná v zájmu těchto osob, nicméně při této činnosti je nutné zpracovávat celou řadu osobních údajů, a to nejen těchto osob, ale také jejich příbuzných či osob, se kterými tyto vstupují do smluvních vztahu. Městská část také eviduje a spravuje majetek a příjmy těchto osob. Stejně tak může dojít ke zpracování osobních údajů, které sice jsou schopny samy jednat, ale potřebují sociální pomoc. Jedná se zejména o starší osoby, nemocné lidi či osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tyto osobní údaje zpracovává odbor sociální péče (při výkonu samostatné i přenesené působnosti). Některá zpracování předpokládají zvláštní zákony, např. zákon o sociálně-právní ochraně dětí, nicméně některá jsou pokryta právě pouze tímto oprávněným zájmem.

Je také důležité zmínit, že v některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Výkon a ochrana vlastnického práva

Městská část Brno-Slatina spravuje část majetku statutárního města Brna. Jedná se zejména o správu bytového fondu , ale i o provoz nebytových prostor, komunikací či třeba kulturních a sportovních zařízení. Při této činnosti může dojít k nejrůznějším zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osobní údajů nájemců v bytových domech, nebytových prostorách a nemovitostí ve správě městské části. V některých domech mohou být umístěny kamerové systémy. Městská část se může obrátit na soud v případě poškození majetku či neplacení nájemného. Pravidelně je také prováděna pasportizace bytového fondu. Ochrana vlastnictví požívá ústavní ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a považujeme za důležitý oprávněný zájem.

Výkon dalších práv a právních nároků

Vaše osobní údaje, včetně historie komunikace s vámi, zpracováváme v nezbytném rozsahu také pro účely uplatnění právních nároků, které mohou vzniknout či vznikly vůči vám, zejména na základě předchozího smluvního vztahu s námi. Tyto osobní údaje jsou zpravidla využívány jako důkazy v soudním či jiném řízení.

Vymáhání a prodej pohledávek

Občas dochází k tomu, že se dostanete do problémů se splácením místních poplatků či třeba nájemného za obecní byt nebo nemovitost. Naším primárním cílem je s vámi tyto problémy efektivně a ke vzájemné spokojenosti řešit, nicméně i tak v některých situacích společnou řeč nenalezneme. A právě v těchto situacích dochází k tomu, že musíme využít vaše osobní údaje, které u nás evidujeme a v některých případech i údaje, především kontaktní, z veřejně dostupných zdrojů, tj. sociálních sítí apod., abychom vás mohli například kontaktovat. Za určitých okolností (nereagujete, nejste k zastižení, nemáte zájem na řešení vzniklé situace apod.) však dochází i k tomu, že jsme nuceni naše pohledávky za vámi předat na jiný subjekt, který se na vymáhání pohledávek specializuje. V těchto případech předáváme danému subjektu relevantní osobní údaje i další data relevantní k dané pohledávce. Tyto údaje předáváme i v případě, kdy se rozhodneme, že pohledávku postoupíme.

Ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje

Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Za účelem ochrany životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje může rovněž dojít ke zpracování osobních údajů, např. v souvislosti s problematikou komunálního odpadu, místními poplatky či třeba ochranou zvířat. Osobní údaje mohou být využívány za účelem potírání jednání, které poškozuje životní prostředí či naopak při aktivitách, které propagují ochranu životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana života a zdraví

Z důvodu ochrany našeho majetku, tj. budov, komunikací, zařízení, a z důvodu ochrany majetku, života a zdraví osob před protiprávním jednáním, i v rámci prevence a objasňování civilních deliktů, přestupků či trestných činů, plánujeme využití kamerového systému nainstalovaného v budově Úřadu městské části, kdy kamerový systém bude aktivní po uzavření úřadu v nočních hodinách. Záznamy z těchto kamerových systémů budeme uchovávat po dohodě s Městskou policií v Brně po dobu maximálně tří dnů, s tím, že přístup k záznamům bude mít pouze správce systému a Městská policie v Brně.. V odůvodněných případech, zejména v případě narušení bezpečnosti, záznamy uchováme po dobu nezbytně nutnou a předáme je příslušným orgánům veřejné moci, například orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, celní správě, státnímu zastupitelství či soudům.

Je také důležité zmínit, že v některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Vnitřní potřeby fungování městské části

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány našimi zaměstnanci v rámci vnitřních potřeb fungování Úřadu městské části v různých informačních systémech (E-spis, GINIS, Vita, CzechPoint, GIS Brno, Eagendy). Slouží také pro činnost Rady městské části, jejích komisí, Zastupitelstva městské části a jeho výborů, pokud tyto orgány samosprávy potřebují vaše osobní údaje pro své rozhodování (např. v případě prodeje nebo pronájmu obecního majetku). Některé případy zpracování jsou pokryty zvláštními zákony či výkonem veřejné moci, nicméně může dojít i ke zpracování na základě tohoto oprávněného zájmu, který spočívá pouze ve zvýšené efektivitě fungování městské části a jejích orgánů.

NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ

Zdůrazňujeme, že v případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu pouze na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Jak byly osobní údaje získány

Osobní údaje získáme z různých zdrojů:

přímo od vás z vyplněných formulářů – zpravidla se jedná o listinné formuláře, nicméně může jít také o formuláře elektronické; na všechny formuláře se snažíme umístit upozornění, že dochází ke zpracování osobních údajů s odkazem na tyto Zásady ochrany osobních údajů;

přímo od vás ze vzájemné komunikace – pokud se na nás obrátíte poštou, telefonicky nebo e-mailem, budeme poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze za účelem, ke kterému jste nám je poskytli a následně za účelem archivace ve veřejném zájmu,

přímo od vás z uzavřených smluv nebo předsmluvního jednání – v případě uzavření smlouvy budeme údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy a následně za účelem ochrany práv z dané smlouvy po dobu trvání zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt a za účelem archivace ve veřejném zájmu

z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí – například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, insolvenčního rejstříku nebo například Katastru nemovitostí,

od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů – zejména od jiných orgánů státní správy, Policie České republiky,

od třetích stran, se kterými spolupracujeme – zejména od vašich smluvních partnerů,

od třetích stran, které nám poskytly vaše osobní údaje za účelem vyřízení podnětu či stížnosti – jako orgán veřejné moci jsme povinni přijímat, archivovat a reagovat na veškerá podání občanů; v těchto podáních se mohou vyskytovat vaše osobní údaje, které musíme zpracovávat kvůli plnění právních povinností (v případě vedení správního řízení) či kvůli výkonu veřejné moci;

z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a – jedná se zejména o sociální sítě Facebook, Twitter, LinkedIn nebo vaše osobní či firemní internetové stránky, kde na vás zpravidla sháníme kontakt,

z informací ze sociálních sítí a internetu, které tam umístila třetí osoba – v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, veřejného zájmu či životně důležitého zájmu můžeme využít i tyto osobní údaje.

 

INFORMACE PŘÍMO OD VÁS

Pokud byly osobní údaje získány přímo od vás, pak jsme povinni vám poskytnout informace v souladu s čl. 13 GDPR. Jedná se o informace o totožnosti a kontaktní údaje správce, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Všechny tyto informace naleznete v tomto článku. V podrobnostech se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese ubomir@miks.cz, který vám rád pomůže.

Vedle těchto informací vám v okamžiku získání osobních údajů rádi poskytneme také další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování. Tyto údaje vám vždy poskytne příslušný úředník, popř. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Často také bývají uvedeny přímo na daném formuláři či souhlasu. Jedná se o dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; informace o jednotlivých právech a právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; poučení o právu odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, poučení o skutečnosti, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a poučení o možných důsledcích, pokud nám údaje neposkytnete. Dozvíte se také o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a v těchto případech také informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

INFORMACE Z JINÝCH ZDROJŮ

Pokud byly osobní údaje získány z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, od třetích stran či ze sociálních sítí a internetu jsme povinni vám poskytnout informace v souladu s čl. 14 GDPR. Jedná se o následující informace: totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Je-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, sdělíme vám také tento rozšířený okruh informací: doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; naše oprávněné zájmy, popř. oprávněné zájmy třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; poučení o jednotlivých právech vč. práva odvolat souhlas a práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

V tomto případě vám informace poskytneme v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce nebo do okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci s vámi, či nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

Tyto údaje vám vždy poskytne příslušný úředník, popř. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Většinu těchto informací ale naleznete také v tomto článku. Mnohdy se ovšem stává – vždy při výkonu přenesené působnosti (vedení správního řízení, řízení o přestupku, získání potřebného oprávnění) – že osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti (např. u sociálních pracovníků podle zákona o sociálních službách). V takovém případě nejsme povinni tyto informace poskytnout. To znamená, že pokud podáte podnět či stížnost, ve které uvedete osobní údaje třetí osoby, nebudeme tuto osobu nutně informovat, pokud s osobními údaji bude pracovat úředník vázaný služebním tajemstvím či zaměstnanec, na kterého se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění zákonných nebo smluvních povinností, popř. při zpracování na základě veřejného či opravného zájmu, popř. s vaším souhlasem zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – jedná se zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, datum nebo místo narození, čísla průkazů totožnosti, údaje uvedené na rodném či oddacím listu, vlastnoruční podpis; v případě, že podnikáte, jde také o IČ a DIČ;
 • adresní a kontaktní údaje – jedná se zejména o veškeré adresy (trvalý pobyt, korespondenční adresy, v případě podnikatelů adresa sídla) a dále kontaktní údaje, tj. telefonní čísla, e-maily, adresy sociálních sítí, ID datových schránek apod.;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z listinné pošty, e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů, dále také informace z podnětů či stížností;
 • informace o sociálních poměrech – jedná se zejména o věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, profesi, údaje o zaměstnavateli, počet dětí apod.;
 • informace o majetkových poměrech – jedná se zejména o údaje spojené s financemi a majetkem, jako je například vlastnictví nemovitosti, informace o zdroji a výši příjmů, bankovním účtu a informace o pohledávkách a závazcích, např. výši výživného, dále také informace o daňové rezidenci a zaplacených daních a poplatcích, popř. informace o bezdlužnosti;
 • fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
 • údaje z veřejných registrů – jedná se zejména o informace z insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů nebo například Katastru nemovitostí,
 • informace z internetu, sociálních médií a sítí – jedná se IP adresu, soubory cookies, identifikace zařízení, ze kterého se připojíte, informace o prohlížečích, identifikace profilu na sociálních sítích apod. – tyto osobní údaje využíváme ve značně omezeném rozsahu pouze pro účely provozu našich internetových stránek, popř. za účelem vyhledání kontaktu v případě zpracování pro účely ochrany opravného zájmu, veřejného zájmu nebo životně důležitého zájmu;
 • elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci – jedná se zejména o údaje o elektronických komunikačních prostředcích, které slouží k autentizaci, to znamená k ověření identity; např. elektronický podpis nebo běžně používané přihlašovací uživatelské jméno na naše internetové stránky;
 • záznamy z kamerových záznamů – jedná se o záznamy z plánovaného kamerového systému s instalací v budově Úřadu městské části; záznamy z tohoto kamerového systému budou uchovávány po dobu maximálně tří dnů pouze pro účel využití Městskou policií v Brně, případně orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, celní správě, státnímu zastupitelství či soudům;
 • fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostech občanů – jedná se o fotografie pořízené se souhlasem nebo na základě oprávněného zájmu, které bývají používány na našich internetových stránkách a v tištěných i elektronických médiích, zejména ve zpravodaji městské části Aktuality o Slatině.

V určitých případech zpracováváme také zvláštní kategorie osobních údajů, které byly dříve označovány jako tzv. citlivé údaje, tj. osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetických údajů, biometrických údajů a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Tyto osobní údaje bývají zpracovávány v těchto případech:

 • citlivé osobní údaje, které nám sami dobrovolně a vědomě poskytnete a trváte na jejich zpracování za účelem určení, výkonu nebo obhajoby vašich práv a právních nároků – berete na vědomí, že zpracování těchto údajů nevyžadujeme a tyto osobní údaje zpravidla nemohou zvýhodnit vaše postavení v případě výkonu veřejné moci či poskytnutí veřejné služby, neboť ke všem občanům přistupujeme rovně a nemůžeme na základě nich nikoho zvýhodnit ani diskriminovat; takové osobní údaje budou na vaši žádost ihned zlikvidovány a jsou vždy zpracovány v omezeném režimu (pouze je uchováváme);
 • citlivé osobní údaje uvedené v listinách, které jsou založeny ve správních spisech – zpravidla jde o důkazní materiál, podané stížnosti či podněty, které musíme vyřídit; protože jde o zpracování na základě plnění právních povinností, jsou s ohledem na čl. 9 odst. 2 písm. f) a g) GDPR zpracovávány i bez vašeho souhlasu (zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu významného veřejného zájmu) – tyto osobní údaje samozřejmě nezveřejňujeme, jsou zpřístupněny vždy pouze účastníkům řízení v souladu s příslušnými procesními předpisy (zejména v souladu se správním řádem); v tomto případě dochází následně ke zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
 • údaje o zdravotním stavu pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany – tyto osobní údaje mohou být zpracovány i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 psím. b) GDPR; jedná se zpravidla o osobní údaje osob omezených na svéprávnosti, dětí či sociálně slabých; pracuje s nimi Odbor sociální a zdravotní a Pečovatelská služba;
 • údaje o zdravotním stavu pro účely poskytování sociální péče nebo řízení systémů a služeb sociální péče – tyto osobní údaje mohou být zpracovány i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR; jedná se zpravidla o osobní údaje osob omezených na svéprávnosti, dětí či sociálně slabých; pracuje s nimi odbor sociální péče;
 • zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů v případě, kdy osoba není fyzicky nebo právně způsobilá udělit souhlas – výjimečně může dojít k ojedinělému zpracování z tohoto důvodu, a to i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR;
 • zpracování zjevně zveřejněných osobních údajů – výjimečně můžeme tyto osobní údaje zpracovat, pokud je zcela jistě prokázáno, že jste je vy sám zveřejnil, nicméně půjde zpravidla o ojedinělé a výjimečné zpracování.

Předávání osobních údajů někomu dalšímu

V případě, že jsou osobní údaje předávány třetím osobám, hovoříme o příjemcích nebo zpracovatelích.

Dle čl. 4 odst. 8 GDPR je zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

V případě, že jsou osobní údaje předávány ke zpracování externím subjektům vně MČ Brno-Slatina, je nezbytné tyto osobní údaje dostatečně zabezpečit. S každým zpracovatelem jsme uzavřeli tzv. zpracovatelskou smlouvu, kde se zpracovatelé zavázali k mlčenlivosti a dále k tomu, že budou zpracovávat vaše osobní údaje výhradně dle našich pokynů.

Dle čl. 4 odst. 9 GDPR je příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu EU, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Zpracovatel tedy vykonává pro správce (Úřad městské části Brno-Slatina) určité činnosti, které by správce mohl, popř. musel vykonávat sám, ale z vlastního rozhodnutí tak nečiní a přenechal výkon těchto činností externí osobě. Na rozdíl od zpracovatele příjemce nečiní pro zpracovatele žádné zpracování; osobní údaje jsou mu předány jako „konečnému uživateli“, který s nimi dále nakládá dle svého vlastního uvážení pro své vlastní účely.


„PŘEDÁVÁNÍ“ ORGÁNŮM SAMOSPRÁVY

Jednotlivé orgány městské části, např. starostu, Zastupitelstvo městské části a jeho výbory či Radu městské části a její komise, ačkoli jim jsou „předávány“ osobní údaje, nepovažujeme ani za příjemce ani za zpracovatele. Stejně tak jednotlivé odbory, útvary a organizační složky Úřadu městské části Brno-Slatina nejsou příjemci ani zpracovateli. Vždy jde o „integrální součást“ správce, tudíž zde nelze hovořit přímo o předávání, a proto jej označujeme jako „předávání“ v uvozovkách.

„Předávání“ osobních údajů mezi jednotlivými orgány obce či mezi jednotlivými odbory či útvary Úřadu městské části Brno-Slatina je dostatečně zabezpečeno, neboť všichni zaměstnanci městské části Brno-Slatina jsou vázáni mlčenlivostí, využívá se pouze software správce, který určí Odbor informatiky magistrátu města Brna a ref. Informatiky všeobecného odboru, a všichni zaměstnanci využívají pouze e-mailové adresy na doméně mcslatina.cz.

Za účelem předávání orgánům samosprávy bylo učiněno několik opatření.

Členové zastupitelstva obce sice mají podle ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích právo při výkonu své funkce požadovat od zaměstnanců Úřadu městské části Brno-Slatina, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které městská část založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, nicméně toto právo lze realizovat za současného respektování jiných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů, tedy GDPR. Právo zastupitelů na informace se tedy vztahuje v podstatě na všechny záležitosti týkající se činnosti městské části, které se jakýmkoli způsobem dotýkají pravomocí zastupitelstva městské části, tedy i takové informace, které podléhají zákonné ochraně (obchodní tajemství, osobní údaje).  Nicméně ochranu těchto údajů musí zastupitelé respektovat, a proto je člen zastupitelstva vázán mlčenlivostí o všech takto chráněných osobních údajích. V případě nerespektování této ochrany se člen zastupitelstva vystavuje riziku právního postihu (soukromoprávní žaloba na ochranu osobnosti, sankcím ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či trestněprávním postihům. O tomto byli členové zastupitelstva poučeni pověřencem pro ochranu osobních údajů.

S ohledem na skutečnost, že Úřad městské části předává členům výborů zastupitelstva a členům komisí rady, kteří zároveň nejsou zastupiteli, pravidelně osobní údajů pro zajištění chodu samosprávy, byli všichni požádání o podpis dohody o mlčenlivosti, což je organizační opatření úřadu k zajištění bezpečnosti osobních údajů ve smyslu čl. 32 GDPR.


PŘEDÁVÁNÍ PŘÍJEMCŮM A ZPRACOVATELŮM

Osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům nebo zpracovatelům:

 • podnikatelé poskytující odborné a konzultační služby, zejména administrátoři veřejných zakázek, účetní, daňoví poradci a soudní znalci;
 • podnikatelé poskytující právní služby – advokáti, soudní exekutoři a insolvenční správci;
 • vzdělávací agentury při objednávkách školení, pokud jsou těmto společnostem předávány osobní údaje, např. seznam účastníků školení,
 • společnosti zajišťující tisk, archivaci, skartaci a distribuci tiskovin, např. v případě voleb, zajištění zničení dokumentů (skartace) a tisku skartačních a předávacích protokolů; archiv města Brna je samostatný odbor Magistrátu města Brna;
 • společnosti podílející se na správě nemovitostí a bytového fondu – stavební společnosti a družstva, architektonické kanceláře, jednotliví projektanti, společnosti provádějící pasportizace, společnosti zajišťující zpracování odečtů spotřeby energií a provádějící roční rozúčtování mezi konečné spotřebitele, osoby zajišťující opravy a údržbu; těmto společnostem si osobám mohou být zpřístupněny některé osobní údaje nájemců bytů a nebytových prostor a dalších nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Brna;
 • příspěvkové organizace městské části, tj. mateřské a základní školy a Technické služby Brno-Slatina, p.o.;
 • ostatní orgány moci veřejné – osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout ostatním orgánům státní správy, například správci daně, soudům či orgánům činným v trestním řízení;
 • poštovní služby a kurýři;
 • veřejné registry, zejména Informační systém základních registrů (ISZR), Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Informační systém datových schránek (ISDS) či insolvenční rejstřík, kam úřad zasílá nebo zadává osobní údaje;
 • veřejnost za účelem otevřenosti a transparentnosti městské části, zejména Úřadu městské části, např. v případě poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejňování záměrů prodat obecní majetek, zveřejňování kvůli výkonu politických práv a peticí, zveřejňování záznamů a zápisů ze Zastupitelstva městské části, zveřejňování smluv do Registru smluv či při jiné činnosti, kdy je městská část otevřená a transparentní nad rámec plnění zákonných povinností – v těchto případech jsou osobní zpravidla anonymizovány, aby bylo dosaženo účelu dle zvláštních zákonů za současné ochrany vašich osobních údajů;
 • veřejnost v rámci informování o společenských, kulturních a sportovních akcích v městské části – jedná se o informace na našich internetových stránkách a v tištěných i elektronických médiích, zejména ve Zpravodaji městské části Aktuality o Slatině.

V žádném případě s osobními údaji neobchodujeme ani je nepředáváme třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketingu.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje běžně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

V případě, kdy by mělo dojít k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, např. při činnosti Odboru matriky, o tomto budete informováni. V takovém případě budete odkázáni na existenci či neexistenci rozhodnutí evropské Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Jak jsou osobní údaje chráněny

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení dokumentů, ve kterých jsou obsaženy vaše osobní údaje, jsou uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných úředních osob. V budově Úřadu městské části je nainstalován kamerový systém, a to zejména v místech, kde je zvýšené riziko porušení zabezpečení, např. na pokladně či podatelně. Kontrolou na recepci nebo vrátnici může být zamezeno vstupu neoprávněným osobám.

Z důvodu personální bezpečnosti jsme přijali pravidla pro zaměstnance a další osoby, které jsou oprávněny nakládat s osobnímu údaji. Ta jsou obsažena v následujících dokumentech:

 • směrnice o ochraně a zpracování osobních údajů – všichni zaměstnanci jsou v ní zavázáni mimo jiné k mlčenlivosti;
 • spisový řád;
 • organizační řád a
 • pracovní řád.

Všichni zaměstnanci, kteří vedou správní řízení, jsou navíc vázání služebním tajemstvím. Někteří zaměstnanci, např. sociální pracovníci, jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti. Zastupitelé a členové Rady městské části byli poučeni o právech a povinnostech vyplývajících z předpisů na ochranu soukromí, zejména GDPR. Členové výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou zastupiteli, byli požádáni o podpis dohody o mlčenlivosti. Všichni zaměstnanci pak byli proškolení, přičemž toto školení bylo nabídnuto i všem zastupitelům.

Technologické zabezpečení zajišťuje referát informatiky všeobecného odboru. Soubory jsou softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat

Doba zpracování se odvíjí od právního titulu:

 • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – po dobu, dokud trvá účel, pro který byl souhlas udělen, popř. do doby odvolání souhlasu;
 • v případě uzavření a následném plnění smlouvy mezi městskou částí a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost; poté dojde k dalšímu zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu
 • v případě zpracování při plnění právních povinnosti, která se na městskou část vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – po dobu trvání příslušné právní povinnosti; poté dojde k dalšímu zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu; osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum;
 • v případě zpracování při splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) – po dobu existence veřejného zájmu nebo po dobu výkonu veřejné moci, poté zpravidla dojde k dalšímu zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu;
 • v případě zpracování na základě oprávněného zájmu (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) budou osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů městské části uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel – tato lhůta se často odvíjí od zákonných promlčecích či prekluzivních lhůt;
 • v případě archivace se doba řídí spisovým řádem – po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

V případě zpracování na základě souhlasu máte možnost souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě zpracování na základě oprávněného nebo veřejného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pokud bude námitce vyhověno, budou dokumenty, obsahující osobní údaje, zlikvidovány nebo, pokud to vyžaduje zákon, předány k archivaci.

Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů

Děláme vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Garantujeme vám následující práva:

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud hodláme dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytneme vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v těchto Zásadách; to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Úřad městské části osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, nicméně můžete se na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Městská část zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány). Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Dle GDPR můžete námitku vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování. Takové zpracování ovšem v současné době vůbec neprovádíme.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlasem udělen. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jak můžete uplatnit svá práva

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce:

Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina

Úřad městské části Brno-Slatina

Tilhonova 450/59

627 00  BRNO

Elektronická podatelna: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Jednotlivá práva můžete uplatnit rovněž také u pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu lubomir@miks.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420  603 432 294. Z důvodu jednoznačné identifikace druhé strany však v případě telefonické žádosti poskytuje pověřeněc pouze základní a obecné informace. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

Lubomír Mikš

Kounicova 6, 602 00 Brno

e-mail: lubomir@miks.cz

telefonní číslo: +420  603 432 294

ID datové schránky: jp4mrng

 

OBECNÉ INFORMACE K UPLATNĚNÍ PRÁV

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně.

Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

Automatické vyhodnocování osobních údajů

Osobní údaje automaticky nijak nevyhodnocujeme ani neprovádíme žádné profilování.