Zápisy a usnesení ZMČ 2021

Zápis z VIII/16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.12.2021

Byly projednány tyto body:

VIII/16/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/16/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2021

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2021

c) Žádost Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, p.o., o přidělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2022

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2022

VIII/16/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 862

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 363/2

c) Dispozice s pozemkem parc. č. 1639/1

d) ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí

VIII/16/4 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna

VIII/16/5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/16/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2022

VIII/16/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/16/8 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/16/9 Závěr

ikona zzVIII16 (PDF 77.7 kB)

 

 

 

Usnesení VIII/16. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 16.12.,2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/16/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 09. 2021

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2021

c) Žádost Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, p.o., o přidělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2022

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2022

VIII/16/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 862

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 363/2

c) Dispozice s pozemkem parc. č. 1639/1

d) ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí

VIII/16/4 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na       území statutárního města Brna

VIII/16/5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/16/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2022

VIII/16/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona uzVIII16 (PDF 84.34 kB)

Zápis z VIII/15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.09.2021

Byly projednány tyto body:

VIII/15/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/15/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 06. 2021

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2021

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2023 – 2027

VIII/15/3 Hospodaření s majetkem

a) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Slatina v areálu bývalých slatinských kasáren do vlastnictví statutárního města Brna

b) Návrh na dispozici s majetkem města – pozemek parc. č. 1639/7

c) Návrh na dispozici s majetkem města – pozemek parc. č. 1639/7

d) Návrh na dispozici s majetkem města – pozemek parc. č. 114

e) Dispozice s pozemky parc. č. 511/52,456/3, 456/4, 452/7

f) Dispozice s pozemky parc. č. 511/51, 459/3, 459/4

g) Dispozice s částí pozemku parc. č. 2197/53

h) Dispozice s pozemky parc. č. 3007/1 a 3007/2

VIII/15/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 5, Tilhonova ..., 627 00 Brno

VIII/15/5 Novela obecně závazné vyhlášky – statut města Brna

VIII/15/6 Návrh na novaci obecně závazné vyhlášky č. 30/2020, o místních poplatcích, v platném znění

VIII/15/7 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systém odpadového hospodářství města Brna

VIII/15/8 Změna vyhlášek o vymezení spádovosti pro ZŠ a MŠ

VIII/15/9 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/15/10 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/15/11 Závěr

ikona zzVIII15 (PDF 35.44 kB)

 

Usnesení VIII/15. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 23.09.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/15/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30.6.2021

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2021

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2023 - 2027

VIII/15/3 Hospodaření s majetkem

a) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Slatina v areálu bývalých slatinských kasáren do vlastnictví statutárního města Brna

b) Návrh na dispozici s majetkem města - pozemek parc. č. 1639/7

c) Návrh na dispozici s majetkem města - pozemek parc. č. 1639/7

d) Návrh na dispozici s majetkem města - pozemek parc. č. 114

e) Dispozice s pozemky parc. č. 511/52,456/3, 456/4, 452/7

f) Dispozice s pozemky parc. č. 511/51, 459/3, 459/4

g) Dispozice s částí pozemku parc. č. 2197/53

h) Dispozice s pozemky parc. č. 3007/1 a 3007/2

VIII/15/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č.5, Tilhonova ….., Brno

VIII/15/5 Novela obecně závazné vyhlášky – statut města Brna

VIII/15/6 Návrh na novaci obecně závazné vyhlášky č. 30/2020, o místních poplatcích, v platném znění

VIII/15/7 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

VIII/15/8 Změna vyhlášek o vymezení spádovosti pro ZŠ a MŠ

uzVIII15.pdf ( 36.57 kB)

Zápis z VIII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 24. 06. 2021

Byly projednány tyto body:

VIII/14/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/14/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2021

b) Závěrečný účet MČ za rok 2020

c) Účetní závěrka MČ k 31. 12. 2020

d) Rozpočtové opatření č. Z03/2021

VIII/14/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky statutárního města Brna p.č. 2197/33 a p.č. 2197/40

b) Dispozice s pozemky p.č. 463/3, 463/4 a 511/49

c) Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemku p.č. 821/20

VIII/14/4 Bytový odbor

d) Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

VIII/14/5 Územní plán města Brna - MČ Brno-Slatina

a) Připomínky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna MČ Brno-Slatina

b) Úprava směrné části ÚPmB – ul. Budínská

VIII/14/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/14/7 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/14/8 Závěr

ikona zzVIII14 (PDF 61.63 kB)

 

Usnesení VIII/14. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 24. 06. 2021

Byla přijata u snesení k těmto bodům:

VIII/14/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2021

b) Závěrečný účet MČ za r. 2020

c) Účetní závěrka MČ za r. 2020

d) Rozpočtové opatření č. Z03/2021

VIII/14/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky statutárního města Brna p.č. 2197/33 a p.č. 2197/40

b) Dispozice s pozemky p.č. 463/3, 463/4 a 511/49

c) Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemku p.č. 821/20

VIII/14/4 Bytový odbor

a) Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

VIII/14/5 Územní plán města Brna – MČ Brno-Slatina

a) Připomínky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna MČ Brno-Slatina

b) Úprava směrné části ÚPmB – ul. Budínská

VIII/14/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona uzVIII14 (PDF 62.23 kB)

Zápis z VIII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 29. 04. 2021

Byly projednány tyto body:

VIII/13/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/13/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2021

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31.3.2021

VIII/13/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina – AIDANO s.r.o.

b) Dispozice s částmi pozemku statutárního města Brna p.č. 2197/33 a p.č. 2197/40

VIII/13/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 10, Vlnitá 549/21, 627 00 Brno

VIII/13/5 Novela obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

VIII/13/6 Schválení podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

VIII/13/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/13/8 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/13/9 Závěr

ikona zzVIII13 (PDF 63.48 kB)

 

 

 

Usnesení VIII/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 29. 04. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/13/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2021

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31.3.2021

VIII/13/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina – AIDANO s.r.o.

b) Dispozice s částmi pozemku statutárního města Brna p.č. 2197/33 a p.č. 2197/40

VIII/13/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 10, Vlnitá 549/21, 627 00 Brno

VIII/13/5 Novela obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

VIII/13/6 Schválení podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

ikona uzVIII13 (PDF 63.97 kB)

Zápis z VIII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18. 02. 2021

Byly projednány tyto body:

VIII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

VIII/12/4 Návrh obecně závazné vyhlášky

a) nočním klidu

b) Statut města Brna

VIII/12/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/12/6 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/12/7 Závěr

ikona zzVIII12 (PDF 55.58 kB)

 

Usnesení VIII/12. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 18. 02. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

VIII/12/4 Novela obecně závazné vyhlášky

a) o nočním klidu

b) Statut města Brna

ikona uzVIII12 (PDF 77.92 kB)