Zápisy a usnesení ZMČ 2022

Zápis z IX/01. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2022

Byly projednány tyto body:

IX/01/1 Kontrola plnění usnesení

IX/01/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2022

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2022

c) Rozpočtové opatření č. Z06/2022

d) Mezitímní účetní uzávěrka MČ Brno-Slatina k 30.09.2022

e) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2023

IX/01/3 Hospodaření s majetkem

a) Smlouva o výpůjčce ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2

IX/01/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 10, Tilhonova ….., Brno

IX/01/5 Termíny zasedání ZMČ v roce 2023

IX/01/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/01/7 Dotazy, připomínky a podněty

IX/01/8 Závěr

zzIX01 (PDF 82.83 kB)

 

Usnesení IX/01. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 15.12.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/01/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2022

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2022

c) Rozpočtové opatření č. Z06/2022

d) Mezitímní účetní uzávěrka MČ Brno-Slatina k 30.09.2022

e) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2023

IX/01/3 Hospodaření s majetkem

a) Smlouva o výpůjčce ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2

IX/01/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č.10, Tilhonova …..., Brno

IX/01/5 Termíny zasedání ZMČ v roce 2023

ikona uzIX01 (PDF 64.75 kB)

Zápis z IX/U. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 02.11.2022

Byly projednány tyto body:

X/U/1 Zahájení

IX/U/2 Složení slibu člena (členky) ZMČ Brno-Slatina

IX/U/3 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů ustavujícího zasedání

IX/U/4 Schválení programu

IX/U/5 Určení počtu členů RMČ

IX/U/6 Určení počtu místostarostů

IX/U/7 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění

IX/U/8 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů RMČ

IX/U/9 Volba volební komise

IX/U/10 Volba starosty

IX/U/11 Volba místostarostů

a) volba 1. místostarosty

b) volba 2. místostarosty

IX/U/12 Volba dalších členů RMČ

IX/U/13 Zřízení finančního, kontrolního a osadních výborů

XI/U/14 Určení počtu členů finančního, kontrolního a osadních výborů

IX/U/15 Volba předsedy finančního výboru

IX/U/16 Volba předsedy kontrolního výboru

IX/U/17 Volba předsedy osadních výborů

IX/U/18 Volba členů finančního výboru

IX/U/19 Volba členů kontrolního výboru

IX/U/20 Volba členů osadních výborů

IX/U/21 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina a členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/U/22 Organizační informace

IX/U/23 Závěr

ikona zzIXU (PDF 74.02 kB)

Usnesení IX/U. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 02.11.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/U/3 Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání

IX/U/4 Schválení programu

IX/U/5 Určení počtu členů RMČ

IX/U/6 Určení počtu místostarostů

IX/U/7 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

IX/U/8 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů RMČ

IX/U/9 Volba volební komise

IX/U/10 Volba starosty

IX/U/11 Volba místostarostů

IX/U/12 Volba dalších členů RMČ

IX/U/13 Zřízení finančního, kontrolního a osadních výborů

IX/U/14 Určení počtu členů finančního, kontrolního a osadních výborů

IX/U/15 Volba předsedy finančního výboru

IX/U/16 Volba předsedy kontrolního výboru

IX/U/17 Volba předsedů osadních výborů

IX/U/18 Volba členů finančního výboru

IX/U/19 Volba členů kontrolního výboru

IX/U/20 Volba členů osadních výborů

IX/U/21 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina a členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/U/22 Organizační informace

ikona uzIXU (PDF 66.15 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z VIII/20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.09.2022

Byla projednány tyto body:

VIII/20/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 6. 2022

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2022

c) Rozpočtové opatření č. Z04/2022

d) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024 – 2028

VIII/20/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 444/4

b) Dispozice s pozemkem p.č. 307

c) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 882 v k.ú. Slatina

d) Vyjádření ke zcizení pozemků

VIII/20/4 Výbory

c) Ukončení činnosti výborů

ikona zzVIII20 (PDF 71.34 kB)

 

 

 

Usnesení VIII/20. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 22.09.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/20/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 6. 2022

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2022

c) Rozpočtové opatření č. Z04/2022

d) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024 – 2028

VIII/20/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 444/4

b) Dispozice s pozemkem p.č. 307

c) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 882 v k.ú. Slatina

d) Vyjádření ke zcizení pozemků

VIII/20/4 Výbory

c) Ukončení činnosti výborů

ikona uzVIII20 (PDF 67.92 kB)

 

Zápis z VIII/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.06.2022

Byly projednány tyto body:

VIII/19/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/19/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2022

b) Rozpočtové opatření č. Z03/2022

c) Účetní závěrka MČ k 31.12.2021

d) Závěrečný účet MČ za rok 2021

e) Pravidla rozpočtového provizoria MČ

VIII/19/3 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2022–2026

VIII/19/4 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/19/5 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/19/6 Závěr

ikona zzVIII19 (PDF 82.79 kB)

 

Usnesení VIII/19. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 23.06.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/19/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2022

b) Rozpočtové opatření č. Z03/2022

c) Účetní závěrka MČ k 31.12.2021

d) Závěrečný účet MČ za rok 2021

e) Pravidla rozpočtového provizoria MČ

VIII/19/3 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2022–2026

ikona uzVIII19 (PDF 56.42 kB)

Zápis z VIII/18 zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 28.04.2022

Byly projednány tyto body:

VIII/18/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/18/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31.03.2022

c) Rozpočtové opatření č. Z02/2022

d) Zápůjčka z Fondu bytové výstavby města Brna

VIII/18/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 2398 v k.ú. Slatina

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 2972/1 v k.ú. Slatina

c) Dispozice s pozemky parc. č. 351/3 a 351/4 v k.ú. Slatina

d) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 887 v k.ú. Slatina

e) Předkupní právo k RD Černovičky 3

VIII/18/4 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

d) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2021, o místních poplatcích

e) Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

VIII/18/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/18/6 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/18/7 Závěr

ikona zzVIII18 (PDF 83.17 kB)

 

 

 

Usnesení VIII/18. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 28.04.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/18/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2022

c) Rozpočtové opatření č. Z02/2022

d) Zápůjčka z Fondu bytové výstavby města Brna

VIII/18/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 2398 v k.ú. Slatina

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 2972/1 v k.ú. Slatina

c) Dispozice s pozemky parc. č. 351/3 a 351/4 v k.ú. Slatina

d) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 887 v k.ú. Slatina

e) Předkupní právo k RD Černovičky 3

VIII/18/4 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

d) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2021, o místních poplatcích

e) Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

ikona uzVIII18 (PDF 66.93 kB)

 

Zápis z VIII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 24.02.2022

Byly projednány tyto body:

VIII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2022

VIII/17/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1947/4

b) Dispozice s pozemky p.č. 259 a 260/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 87 s částí pozemku p.č. 3574

d) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

VIII/17/4 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2021

c) Žádost o bezúročnou zápůjčku na modernizaci bytového fondu

VIII/17/5 Podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

VIII/17/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/17/7 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/17/8 Závěr

ikona zzVIII17 (PDF 59.92 kB)

 

Usnesení VIII/17. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 24.02.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2022

VIII/17/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1947/4

b) Dispozice s pozemky p.č. 259 a 260/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 87 s částí pozemku p.č. 3574

d) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

VIII/17/4 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2021

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2021

c) Žádost o bezúročnou zápůjčku na modernizaci bytového fondu.

VIII/17/5 Podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

VIII/17/7 Dotazy, připomínky a podněty

ikona uzVIII17 (PDF 62.65 kB)