Zápisy a usnesení ZMČ 2022

Usnesení VIII/18. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 28.04.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/18/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2022

c) Rozpočtové opatření č. Z02/2022

d) Zápůjčka z Fondu bytové výstavby města Brna

VIII/18/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 2398 v k.ú. Slatina

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 2972/1 v k.ú. Slatina

c) Dispozice s pozemky parc. č. 351/3 a 351/4 v k.ú. Slatina

d) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 887 v k.ú. Slatina

e) Předkupní právo k RD Černovičky 3

VIII/18/4 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

d) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2021, o místních poplatcích

e) Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

ikona uzVIII18 (PDF 66.93 kB)

 

Zápis z VIII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 24.02.2022

Byly projednány tyto body:

VIII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2022

VIII/17/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1947/4

b) Dispozice s pozemky p.č. 259 a 260/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 87 s částí pozemku p.č. 3574

d) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

VIII/17/4 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2021

c) Žádost o bezúročnou zápůjčku na modernizaci bytového fondu

VIII/17/5 Podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

VIII/17/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/17/7 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/17/8 Závěr

ikona zzVIII17 (PDF 59.92 kB)

 

Usnesení VIII/17. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 24.02.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2022

VIII/17/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1947/4

b) Dispozice s pozemky p.č. 259 a 260/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 87 s částí pozemku p.č. 3574

d) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

VIII/17/4 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2021

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2021

c) Žádost o bezúročnou zápůjčku na modernizaci bytového fondu.

VIII/17/5 Podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

VIII/17/7 Dotazy, připomínky a podněty

ikona uzVIII17 (PDF 62.65 kB)