Zápisy a usnesení ZMČ 2003

Zápis z IV/7. ZMČ 18.12.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta
Sčitateli hlasování byli zvoleni pí Skolková a p. Socha. 18-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Janiš a p. Cenek. 18-0-2
Program zasedání byl schválen. 20-0-0

 

IV/7/1 Kontrola plnění usnesení
Pí tajemnice provedla kontrolu plnění usnesení. Vše splněno. O plnění úkolů kontrolním výborem je podána zpráva v bodě výbory.

 

IV/7/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh rozpočtu MČ na r. 2004
Bod předložil p. starosta a pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
b) Žádost o převod příspěvku rodičů
Bod předložila pí Wiesnerová. V rozpravě vystoupil p. Musil. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-1
c) Rozpočtové opatření č. 13/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 14/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
e) Rozpočtové opatření č. 15/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. V rozpravě vystoupil p. Musil. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-2
f) Rozpočtové opatření č. 16/2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0

 

IV/7/3 Bytový odbor
Plán hospodaření VHČ na rok 2004
Bod předložil ing. Zůbek, doplnil p. starosta, podal doplňující informace k regeneraci a nástavbám bytových domů. Návrh usnesení byl přijat bez další diskuze. 20-0-0
Jednání zastupitelstva opustili pí Motáčková a p. Fiala.

 

IV/7/4 Změna ÚPmB - lokalita Za školou
Bod předložil p. starosta. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-0

 

IV/7/5 Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
Bod předložil p. starosta. Vzhledem k četným stížnostem byla na omezení provozní doby navržena lokalita Langrova. V rámci diskuze navrhl p. Weinlich, aby byla provozní doba omezena v celé městské části, minimálně však ještě v lokalitě Jihomoravské náměstí. P. Musil se ptá, zda byly podle vyhlášky vyčerpány všechny možnosti ve věci omezení rušení nočního klidu, tak jak ukládá vyhláška. Dotaz zodpověděl p. starosta. P. Weinlich upravuje návrh usnesení tak, že se provozní doba omezuje i v lokalitě na Jihomoravském náměstí. P. Ondřík připomíná, že na Jihomoravském náměstí jsou restaurační prostory užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. P. Musil podotýká, že dle jeho názoru MČ nevyčerpala před rozhodnutím o omezení provozní doby všechny možnosti, které stanoví vyhláška.
Poté se hlasovalo o upraveném návrhu usnesení. 15-0-3

 

IV/7/6 Dostavba Přemyslova náměstí
Bod obsáhle uvedl p. starosta. V diskuzi vystoupila pí Janíčková, která se ptala na to, zda již byly vynaloženy nějaké finanční prostředky. P. Wienlich tlumočil stanovisko občanského sdružení a upravil předložený návrh na usnesení, který byl poté přijat. 18-0-0

 

IV/7/7 Výbory
a) Statut výborů ZMČ
Bod předložil p. místostarosta. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-0
b) Finanční výbor
Zastupitelé obdrželi zápis z jednání výboru ze dne 3.12. spolu s materiály na jednání ZMČ. Diskuze k těmto zápisům neproběhla.
c) Kontrolní výbor
Zastupitelé obdrželi zápis z jednání výboru ze dne 19.11. spolu s materiály na jednání ZMČ, zápis z jednání dne 17.12. přímo na zasedání. Diskuze k těmto zápisům neproběhla.
 
Jednání bylo přerušeno 10 min. přestávkou.

 

IV/7/8 Pojmenování námětí v lokalitě Přední Šlapanská
P. Čech podal nový návrh na pojmenování náměstí: Slatinské náměstí 7-0-9
P. Janiš navrhl název Kellnerovo náměstí. 10-0-7
Hlasování o původním návrhu Šlapanské náměstí. 8-1-9
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

 

IV/7/9 Interpelace
P. starosta sdělil zastupitelům, že byla podána jedna interpelace, a to p. Janišem na p. starostu. Odpověděl ústně s tím, že všichni zastupitelé obdrží i písemnou odpověď.

 

IV/7/10 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ
Bod předložila pí tajemnice. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0- 0
b) Diskuze s občany
P. Čech se ptá na náhradu za omezení provozu linky MHD č. 76.

 

P. starosta popřál všem přítomným do nového roku a jednání ZMČ ve 20.15 ukončil.

 

Ing. Jiří Navrátil PhDr. Karel Janiš Ing, Karel Cenek
starosta ověřovatel ověřovatel

Usnesení z IV/7. ZMČ 18.12.2003

IV/7/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh rozpočtu MČ na r. 2004
ZMČ schvaluje rozpočet městské části na rok 2004 s příjmy ve výši 37.007 tis. Kč, financováním ve výši -1.835 tis. Kč a s výdaji ve výši 35.172 tis. Kč, rozpočet sociálního fondu ve výši 253.660,- Kč a pravidla hospodaření s rozpočtem MČ.
b) Žádost o převod příspěvku rodičů
ZMČ souhlasí s poskytováním 1/3 skutečně vybraného příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a školních družinách těmto subjektům nad rámec schváleného příspěvku na provoz.
c) Rozpočtové opatření č. 13/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2003, které zvyšuje rozpočet o dotaci na provoz DDM Fantázie o 52 tis. Kč, a to v příjmové části na 42.239 tis. Kč a ve výdajové části na 58.510 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 13 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
d) Rozpočtové opatření č. 14/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2003, kterým s zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 1.695 tis. Kč, a to v příjmové části na 43.934 tis. Kč a ve výdajové části na 60.205 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 14 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
e) Rozpočtové opatření č. 15/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2003, kterým se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 319 tis. Kč, a které upravuje některé disproporce rozpočtu a skutečnosti. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 4.253 tis. Kč a výdaje na 60.524 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 15 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
f) Rozpočtové opatření č. 16/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2003, kterým se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o dotaci na sociální dávky a financování bytových nástaveb, a to v příjmové části na 51.698 tis. Kč a ve výdajové části na 67.969 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 16 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.

 

IV/7/3 Bytový odbor
Plán hospodaření VHČ na rok 2004
ZMČ Brno-Slatina schvaluje plán hospodaření VHČ na r.2004 s plánovanými výnosy ve výši 20.914 tis. Kč a s náklady ve výši 20.914 tis. Kč.

 

IV/7/4 Změna ÚPmB - lokalita Za školou
ZMČ schvaluje změnu ÚPmB, v k.ú. Slatina - lokalitě Za školou, spočívající ve změně plochy označené PZ na plochu BO.

 

IV/7/5 Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
Zastupitelstvo MČ Brno-Slatina žádá Zastupitelstvo města Brna v souladu s vyhláškou "K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně" o omezení provozní doby hostinských provozoven na ulici Langrova a Jihomoravské náměstí v neděli až čtvrtek do 22 hod., v pátek a sobotu do 24 hod.

 

IV/7/6 Dostavba Přemyslova náměstí
ZMČ schvaluje záměr variantního řešení „Dostavby Přemyslova náměstí“ tak, že původní záměr dostavby spočívající v asanci původních objektů a výstavbě nových objektů rozšiřuje o možnost rekonstrukce stávajících objektů.

 

IV/7/7 Výbory
a) Statut výborů ZMČ
ZMČ schvaluje Statut výborů ZMČ, který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení.

 

IV/7/10 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ
ZMČ schvaluje harmonogram zasedání ZMČ v I. pololetí r. 2004: 26.2., 22.4. a 24.6..

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/6. ZMČ 6.11.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Sčitateli hlasování byli zvoleni pí Dušová a p. Cenek 18-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ondřík a p. Janiš 18-0-2
Program jednání:
P. Čech navrhl změnit název bodu IV/6/7c) "Jednací řád výborů ZMČ" na "Statut výborů ZMČ" 20-0-0
P. Musil navrhl zařadit do bodu IV/6/8 Interpelace
a) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí p. místostarosty
b) Interpelaci na p. starostu 20-0-0
Upravený program jednání byl schválen. 20-0-0

 

IV/6/1 Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení přednesla pí tajemnice a ZMČ vzalo zprávu na vědomí.

 

IV/6/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ I. - IX. 2003
Uvedla pí Wiesnerová. Dále bez diskuze. 20-0-0
b) RO č. 10/2003
Toto rozpočtové opatření zvyšuje financování i výdaje rozpočtu. Bylo jednomyslně schváleno. 20-0-0
c) RO č. 11/2003
Tímto rozpočtovým je do rozpočtu přijata dotace na senátní volby, dotace od obce Pozořice a další dva dary. RO bylo jednomyslně přijato. 20-0-0
d) RO č. 12/2003
Přijetím tohoto rozpočtového opatření by byla zapojena rozpočtová rezerva a zvýšeny prostředky na odměny členů ZMČ.
P. Weinlich doporučuje toto rozpočtové opatření neschválit. 16-1-3
e) Odpis nedobytné pohledávky za firmu KMW spol. s r. o.
Usnesení o odpisu nedobytné pohledávky bylo přijato bez diskuze. 19-0-1

 

IV/6/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
P. Musil se ptal zda dluhy za nájemné budou mít vzrůstající trend. Odpověděl p. Zůbek. Po vysvětlení bylo usnesení jednomyslně přijato. 20-0-0
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1.11.2003
p. Weinlich se tázal, zda se u nových bytů zvyšuje nájemné. P. Zůbek odpověděl, že ano. Poté bylo usnesení přijato. 20-0-0

 

IV/6/4 Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 5
Předložil p. Janků. Následovala krátká diskuze. Pí Motáčková upozornila na nepřesné uvedení plochy, která je předmětem výpůjčky. Smlouva bude upravena. Pí Dostálová navrhla opravu označení z "Město Brno" na "Statutární město Brno". Poté bylo usnesení přijato. 20-0-0

 

IV/6/5 Klub důchodců
Po krátké diskuzi byly návrhy na usnesení změněny a takto upravené návrhy byly jednomyslně přijaty. 20-0-0

 

IV/6/6 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
Krátká diskuze, následovalo hlasování o navržených pojmenováních.
p. Čech navrhoval Slatinské náměstí, 7-2-10
pí Čechová navrhovala Zelené náměstí, 4-1-13
p. starosta navrhl hlasování o tom, zda se bude pojmenovávat náměstí nebo ulice.
ZMČ hlasovalo o tom, že se bude pojmenovávat náměstí, návrh byl jednomyslně přijat. 20-0-0
Poté se hlasovalo o návrhu z rady: Náměstí praotce Čecha. Návrh byl přijat. 11-0-8

 

IV/6/7 Výbory
a) Finanční výbor
Předseda výboru p. Musil seznámil přítomné se závěry jednání výboru. Žádný návrh na usnesení zastupitelstva nepředložil.
Pí Čechová požádala o přizvání na jednání výboru, aby vysvětlila některé otázky týkající se ZŠ na Jihomoravském nám. 2.
ZMČ vzalo zápisy ze zasedání FV ze dnů 24.9. a 29.10.2003 na vědomí.
b) Kontrolní výbor
Předseda výboru p. Ondřík předložil zápisy z jednání výboru ze dne 24.9. a 15.10.2003. Z diskuze k zápisu ze dne 24.9. vyplynulo, že KV má podávat konkrétní návrhy na usnesení, případně má svá doporučení realizovat sám.
Poté předložil p. Ondřík návrhy na usnesení ZMČ, které vyplynuly z jednání výboru dne 15.10.
P. tajemnice citovala usnesení, která mají být zrušena. Z následující rozpravy vyplynulo, že vzhledem k projednávané problematice, by se měl nejdříve projednat "Statut výborů ZMČ". Hlasovalo se o tomto návrhu. 16-0-3
Napřed se bude projednávat bod c) Statut výborů ZMČ
K tomuto bodu vystoupil p. Musil a podal tři připomínky:
A) Žádá o odpověď předkladatele materiálu na otázky:
1. Kdy se konala porada k problematice JŘ na MMB, kvůli které byl tento bod stažen z programu jednání minulého ZMČ a kdo se jí zúčastnil?
2. Zda z této porady zaznělo doporučení na povinnost členů výborů ZMČ zachovávat mlčenlivost atd. - tak, jak je doplněno v předloženém návrhu v čl. 9 bod 1.
Odpověď na otázky:
1. Porada se konala dne 26.9. a zúčastnila se ji tajemnice.
2. Na poradě bylo konstatováno, že nikde není upraveno jakým způsobem tuto otázku ošetřit. Jednou z možností je zakotvit ustanovení týkající se zachování "mlčenlivosti atd." ve Statutech výborů, další možností je nechat podepsat členy výborů tzv. "akty mlčenlivosti". Vždy však záleží na příslušném zastupitelstvu, zda vůbec a jakým způsobem otázku "mlčenlivosti" ošetří. To, že se ustanovení "povinnost zachovávat mlčenlivost.." objevilo v návrhu Statutu výborů ZMČ, bylo předkladateli zamýšleno jako uvědomění si této skutečnosti členy výborů - nečleny ZMČ.
B) Navrhl, aby v čl. 9 - Závěrečná ustanovení byl bod č. 1 zcela vypuštěn a v tomto článku upraveno číslování dalších bodů.
Zdůvodnění návrhu:
Jedná se o zjevnou snahu legalizovat tzv. "Akt mlčenlivosti" podepsaný členy našeho kontrolního výboru na jeho 1. zasedání dne 19.2.2003. Navržený text je věcně a zřejmě i právně nesprávný, dá se říci - že zmatečný. Je zřejmé, že výkon jakékoliv veřejné funkce v obci nebo její části, je věcí veřejnou a každý by naopak měl být povinován informovat voliče a ostatní občany. Stejně tak je zřejmé, že autor tohoto doplňku nezná příliš zákony, na které se má mlčenlivost vztahovat. Uvedu jen jeden příklad - jak by někdo mohl předložit jednání výboru materiál, který by měl povahu utajované skutečnosti, ať již jakéhokoliv stupně? S takovými materiály se logicky mohou seznamovat jen ti, kteří mají prověrku Státního bezpečnostního úřadu. Vzhledem k tomu, že "Akt mlčenlivosti" byl členy KV našeho ZMČ podepsán, bylo by správné, kdyby toto zastupitelstvo jednoznačně rozhodlo, že je třeba jej zrušit.
Věřím, že zastupitelé koaličních stran k tomu naleznou dostatek odvahy. Není zbabělstvím přiznat chybu a napravit ji, naopak. Za nesprávné považuji setrvávat na chybných rozhodnutích či hrát pozici "mrtvého brouka" tak, jak se naše ZMČ postavilo k mé nespokojenosti s odpovědí na interpelaci v této věci.
Současně p. Musil navrhl, aby v souladu s par. 6 bod 14 našeho jednacího řádu bylo přerušeno projednávání tohoto bodu a byla ustanovena komise ZMČ, která k jeho pozměňovacímu návrhu zaujme stanovisko. Doporučuje, aby členy této pracovní komise tvořili zástupci jednotlivých politických klubů.
C) Návrh na doplnění usnesení
b) ZMČ ukládá předsedovi KV ZMČ Brno - Slatina zrušit "Akt mlčenlivosti" podepsaný členy KV ZMČ dne 19.2.2003. T: na nejbližším zasedání KV ZMČ, Z: vyplývá z textu návrhu
Po předložení těchto připomínek požádal předseda politického klubu KDU-ČSL p. Fiala o přestávku.
Jednání bylo na 5 min. přerušeno.
Po přestávce se hlasovalo o předloženém návrhu p. Musila pod bodem B) 15-0-4
Návrh na vypuštění bodu 1 v čl. 9 Závěrečná ustanovení byl přijat.
 
Poté se se rozběhla další rozprava k návrhu textu Statutu výborů.
Doplňující a pozměňující návrhy předložil p. Čech.
P. Dostálová navrhuje návrh "Statutu" projednat napřed v politických klubech.
P. Motáčková navrhuje vypustit v čl. 2 bod 3c).
P. Čech navrhuje stáhnout další projednávání tohoto bodu z programu jednání a návrh dopracovat v pracovní skupině.
Hlasování o stažení z programu jednání. 14-3-2
 
P. starosta požádal o návrhy členů pracovní skupiny.
Politické strany navrhly tyto členy pracovní skupiny: pí JUDr. Motáčková, p. Čech, pí MUDr. Markéta Janíčková, pí JUDr. Margita Dostálová, p. Ing. Keberle, p. PhDr. Karel Janiš. Zastupitelstvo zřídilo pracovní skupinu pro dopracování návrhu Statutu výborů ZMČ. 19-0-0
Poté se hlasovalo o návrhu doplnění usnesení předloženém p. Musilem pod bodem C)
Hlasování o úkolu pro předsedu KV - zrušit "akt mlčenlivosti" 16-0-3
Návrh byl přijat.
 
Po ukončení projednávání bodu IV/6/7c) Statut výborů ZMČ se zastupitelstvo vrátilo k projednávání bodu IV/6/7b) Kontrolní výbor - zápis z jednání KV z 15.10.2003.
Zastupitelstvo uložilo KV provést kontrolu:
a) nájemní smlouvy a stavebních prací na KD Černovičky.
b) nájemní smlouvy a stavebních prací na Kino Beseda.
c) veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
d) řešení stížností podaných v tomto volebním období.
O těchto usneseních bylo hlasováno společně. 20-0-0

 

IV/6/8 Interpelace
a) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí p. místostarosty
P. Musil zdůvodnil písemně nespokojenost s odpovědí p. místostarosty na jeho interpelaci a podal návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo vyslovuje nespokojenost s odpovědí místostarosty MČ na interpelaci podanou členem ZMČ Lubomírem Musilem dne 25.9.2003. 6-3-10
Návrh nebyl přijat.
b) P. Musil podal písemnou interpelaci na p. starostu.

 

IV/6/9 Různé
Pí Janíčková se dotazovala na nájemní smlouvu se SLOPE. Tato smlouva byla vypovězena ze strany MČ z důvodu nedodržení podmínek smlouvy nájemcem.
Následovala diskuze s občany.
P. Ing. Horák sdělil, že je dobře, pokud je Kontrolní výbor iniciativní.

 

IV/6/10 Závěr
P. starosta ukončil zasedání ve 21,09 hod.

 

Ing. Jiří Navrátil Bc. Ivan Ondřík PhDr. Karel Janiš
starosta ověřovatel ověřovatel

Usnesení z IV/6. ZMČ 6.11.2003

IV/6/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ I. - IX. 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - IX. 2003 s příjmy ve výši 37.388.153,36 Kč, financováním ve výši 10.434.533,60 Kč a s výdaji ve výši 39.663.891,03 Kč.
b) RO č. 10/2003
ZMČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2003, které zvyšuje financování rozpočtu na 16.271 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.499 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 10 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) RO č. 11/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2003, kterým přijímá do rozpočtu dotaci na senátní volby, dotaci od obce Pozořice a neinvestiční dary, a to v celkové výši 269 tis. Kč. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu n 42.187 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.458 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č.11 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
d) RO č. 12/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2003, kterým se zapojuje do rozpočtu tzv. rozpočtová rezerva ve výši 75 tis. Kč, a kterým se přesunují finanční prostředky na odměny členům ZMČ. Tímto rozpočtovým opatřením se nemění celkový výše rozpočtu. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 12 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
e) Odpis nedobytné pohledávky za firmu KMW spol. s r. o.
ZMČ souhlasí s odepsáním nedobytné pohledávky za firmou KMW, spol. s r.o., Želešice 18, ve výši 81.886,50 Kč.

 

IV/6/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření VHČ za I. - IX.2003 s výnosy ve výši 16.722.098,14 Kč a náklady ve výši 9.566.234,05 Kč.
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1.11.2003
ZMČ schvaluje změnu Plánu hospodaření VHČ na r. 2003 s výnosy ve výši 21.924 tis. Kč a náklady ve výši 21.924 tis. Kč. Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1. 11. 2003 tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.

 

IV/6/4 Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 5
ZMČ schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 100/2003 mezi MČ Brno - Slatina a MŠ Jihomoravské nám. 5 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/6/5 Klub důchodců
1) ZMČ ruší k 31.12.2003 Klub důchodců, který byl k 1.1.1997 založen Zakládací listinou.
2) ZMČ ruší Stanovy klubu důchodců.
3) ZMČ bere na vědomí, že činnost Klubu důchodců bude nadále podporována dle vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění.

 

IV/6/6 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
ZMČ schvaluje pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská názvem Náměstí praotce Čecha.

 

IV/6/7 Výbory
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ ukládá KV provést kontrolu nájemní smlouvy na objekt KD Černovičky uzavřené s firmou D.T.MI s.r.o. a kontrolu prováděných stavebních prací.
b2) ZMČ ukládá KV provést kontrolu nájemní smlouvy na objekt kina Beseda uzavřené s p. Vítem Šťastným a kontrolu prováděných stavebních prací.
b3) ZMČ ukládá KV provést kontrolu veřejné finanční podpory, kterou poskytla v roce 2003 MČ.
b4) ZMČ ukládá KV provést kontrolu řešení podaných stížností a peticí na ÚMČ.
c) Statut výborů ZMČ
c1) ZMČ vypouští z návrhu Statutu výborů ZMČ v čl. 9 bod č. 1 a upravuje další číslování.
c2) ZMČ stahuje z programu jednání další projednávání návrhu Statutu výborů ZMČ.
c3) ZMČ zřizuje pracovní skupinu pro dopracování Statutu výborů ZMČ ve složení p. Motáčková, p. Čech, p. Janíčková, p. Dostálová, p. Keberle a p. Janiš.
c4) ZMČ ukládá předsedovi KV ZMČ Brno - Slatina zrušit "Akt mlčenlivosti" podepsaný členy KV ZMČ dne 19.2.2003. T: na nejbližším zasedání KV ZMČ, Z: vyplývá textu návrhu.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/5. ZMČ 25.9.2003


Přítomni: dle prezenční listiny.
Omluveni: p. Dušová, p. Ides.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Sčitateli hlasování byli zvoleni pí Stehlíková a p. Vrzal. 15-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pí Čechová a p. Janiš. 16-0-2

 

Program jednání:
P. Musil navrhuje vypustit z programu jednání bod IV/5/3b-Stav bytového fondu v MČ Brno-Slatina a svůj návrh zdůvodňuje. Pí Motáčková na zdůvodnění reaguje. P. Musil poté návrh na stažení z programu bere zpět.
P. Ondřík navrhuje zařadit na úvod programu jednání vystoupení kandidáta do Senátu doc. ing. arch. Löwa. 11-4-4
Poté se hlasovalo o upraveném programu jednání. 17-0-2

 

Na úvod zasedání se krátce představil kandidát do Senátu doc. ing. arch. Löw.

 

IV/5/1 Kontrola plnění usnesení
P. tajemnice uvedla nesplněná usnesení IV/2/4c a IV/4/8b). P. starosta se k usnesení IV/4/8b) vyjádřil ústně-náhrada škody byla uplatněna, MČ obdržela plnění, jde o uzavřenou záležitost.

 

IV/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003
Materiál předložila p. Wiesnerová, upozornila na vyšší příjmy u poplatku u daně z příjmu a za užívání VP. U výdajové části se zaměřila na zatím nedočerpané položky a zdůvodňovala jejich nečerpání k datu. V rozpravě vystoupili p. Janiš-dotazy k položkám v odd.§ 6171 ostatní platy a konzultační poradenství a právní služby; p. Musil měl připomínku k opravám hasičky a jejího využití vůbec a k lokálnímu zásobování teplem (kotelně K4), která je v pronájmu; p. Vrzal se ptal, proč se platí nájem za pozemky pod SSO Zemanova. Poté, co dotazy byly zodpovězeny, se hlasovalo o návrhu usnesení. 19-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 7/2003
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 8/2003
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 9/2003
P. Musil se ptá, proč rada nectila návrh finančního výboru. Odpověděl p. starosta. P. Musil dává nový návrh usnesení, tak jak ho doporučuje finanční výbor. K tomu se vyjádřila p. Dostálová.
Po ukončení rozpravy se hlasovalo o návrhu p. Musila 5-0-12
Hlasování o původním návrhu 13-0-5
e) Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 18-0-0
f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
g) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna
P. Wiesnerová doplnila pozměňovací návrh (snížení prostředků na realizaci parkovišť o 80 tis. a zařazení investic-veřejné osvětlení ul. Šikova 60 tis. a Langrova 20 tis.). V rozpravě vystoupili p. Weinlich-proč parkoviště Tilhonova 58, p. Cenek-zda jsou na prostředky vyčleněné na osvětlení podložené. Poté se hlasovalo o upraveném návrhu na usnesení. 18-0-1

 

IV/5/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003
Ing. Zůbek shrnul materiál a poté se bez další rozpravy hlasovalo o návrhu usnesení. 19- 0-0
b) Stav bytového fondu v MČ Brno-Slatina
Materiál uvedl ing. Zůbek. P. starosta podotýká, že by mohl být výchozím materiálem pro stanovení koncepce MČ v oblasti bytové politiky. P. Weinlich navrhuje, aby se nepřijímal návrh usnesení. RMČ by měla začít pracovat na koncepci hospodaření s byty a vycházet přitom z tohoto materiálu.
O návrhu usnesení se nehlasovalo.
c) Prominutí penále z dluhu na nájemné-Romana Cibere, Rousínovská 16
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
d) Prominutí penále z dluhu na nájemném-Křapová Helena, Dědická 14
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0

 

IV/5/4 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
Materiál uvedl JUDr. Janků. Rozprava: P. Musil-kdo je zpracovatelem přílohy. P. Fiala navrhuje změnu paušální sazby za užívání VP v případě pevných stánků rozměrů 10,1-20 m2 , a to z 15.000,- Kč na 13.000,- Kč. 15-0-2
Poté se hlasovalo o doplněném původním návrhu na usnesení. 18-0-1

 

IV/5/5 Vyhláška č. 10/2001 Statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Bod uvedl p. starosta. Úvodem uvedl, že jeden z provozovatelů restaurace p. Šauer požádal o odklad rozhodnutí o omezení provozní doby a navrhuje osobní jednání v této věci. Dále podal informaci o tom, že z důvodu změny zákona o ochraně veřejného zdraví se připravuje novelizace předmětné vyhlášky. Poté nechal hlasovat o tom, aby se k otázce omezení provozní doby vyjádřili napřed přítomni občané. 18-0-1
Občané vesměs poukazovali na to, že jsou rušeni v nočních a časných ranních hodinách návštěvníky opouštějícími tato zařízení. Městská policie ( dále jen MP) ani na upozornění často nepřijede. Dozor MP nad dodržováním nočního klidu postrádají i provozovatelé restauračních zařízení. Uživatelé bytů v lokalitě Loučky poukazují zejména na obtěžující vibrace zapříčiněné provozem kuželny v restauraci Las Pegas.
V rozpravě zastupitelů vystoupili: p. Socha-nejdříve řešit problémy ve spolupráci s MP, pí Janíčková-jak mají omezenu provozní dobu v sousedních městských částech. P. Weinlich navrhuje, aby rada vyvolala jednání s provozovateli, aby oni sami přijali opatření, kterými by omezili rušení nočního klidu, p. Motáčková konstatuje, že svým chováním na pokojích ruší i hosté ubytováni v penzionu u restaurace Ježek, p. Čech podotýká, že neruší jenom cizí občané, ale občané MČ. Závěrem rozpravy vyplynulo, že jako problematické se jeví lokality Langrova a Jihomoravské nám.
Poté p. starosta navrhuje vzhledem k tomu, co řekl úvodem a možnosti dále s provozovateli jednat, stáhnout další projednávání tohoto bodu z programu. 18-0-1

 

IV/5/6 Změna ÚPmB
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 18-0-0

 

IV/5/7 Jednací řád výborů ZMČ
Materiál uvedl p. místostarosta. Vzhledem k tomu, že dne 26.9. se bude k jednacím řádům konat na MMB porada, navrhuje stažení bodu z programu jednání. 18-0-0

 

IV/5/8 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 27.8.

 

b) Kontrolní výbor
b1) Odstoupení člena KV
Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení člena kontrolního výboru p. Ivana Sochy dne 15.7.
b2) Volba nového člena KV
Na výzvu starosty podal p. Socha návrh na doplnění kontrolního výboru p. Oldřiškou Rumpíkovou, Slatinka 16. 19-0-0

 

IV/5/9 Interpelace
Na zasedání podal p. Musil interpelaci na p. místostarostu.

 

IV/5/10 Různé
a) Rozvoj Slatiny-organizační opatření
Zastupitelé obdrželi písemnou informaci o organizačních opatřeních a časovém zabezpečení akcí obsažených v rozvojovém plánu Slatiny.

 

V 21.00 hod starosta ukončil zasedání ZMČ.

 

Ing. Jiří Navrátil Mgr. Olga Čechová PhDr. Karel Janiš
starosta ověřovatelka ověřovatel

 

Usnesení IV/5. ZMČ 25.9.2003

IV/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 203 s příjmy ve výši 23.653.700,94,-Kč, financováním ve výši -216.977,60,-Kč a výdaji ve výši 20.408.113,48,-Kč
b) Rozpočtové opatření č. 7/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č.7/2003, kterým MČ přijímá půjčku a dotaci na regeneraci panelového domu Bučovická 14,16,18. toto rozpočtové opatření zvyšuje rozpočtové příjmy na 40.562 tis. Kč, financování na 15.563 tis. Kč a výdaje na 56.125 tis. Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 8 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
c) Rozpočtové opatření č. 8/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2003 upravující rozpočet a skutečné příjmy a výdaje, které zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 41.775 tis. Kč a výdajovou část rozpočtu na 57.338 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č.8 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
d) Rozpočtové opatření č. 9/2003
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č.9/2003, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu a neinvestiční příspěvky na provoz jednotlivým ZŠ. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje příjmová část rozpočtu na 41.918 tis. Kč a výdajová část na 57.481 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č.9 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
e) Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
e1) ZMČ zvyšuje příspěvek na provoz pro ŠJ Jihomoravské nám. 2 o 3 tis. Kč.
e2) ZMČ ukládá vedoucí FO zapojit na zvýšení příspěvku tzv. rozpočtovou rezervu MČ a zpracovat RO.
f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5
f1) ZMČ pozastavuje usnesení č. IV/4/2b1) o rekonstrukci zahrady v objektu Jihomoravské nám. 3.
f2) ZMČ souhlasí se zahájením rekonstrukce havarijního stavu osvětlení v objektu Jihomoravské nám. 5.
Financování:
- 50 tis. Kč schválený příspěvek MČ na rekonstrukci zahrady
- zbytek (cca 25 tis) z prostředků investičního fondu MŠ
g) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna
ZMČ schvaluje zapojení FRR ve výši 708 tis. Kč do rozpočtu MČ takto:
250 tis. Kč na modernizaci výpočetní techniky ÚMČ
378 tis. Kč na realizaci parkoviště Tilhonova 58 a,b
20 tis. Kč osvětlení Langrova
60 tis. Kč osvětlení Šikova

 

IV/5/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003 (RMČ IV/15/3a)
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření VHČ za leden - červen 2003 s výnosy ve výši 11 211 215,87 Kč a náklady ve výši 6 524 939,57 Kč.
c) Prominutí penále z dluhu na nájemném - Romana Cibere, Rousínovská 16
ZMČ schvaluje prominutí penále z dluhu na nájemném pí. Romaně Cibere, Rousínovská 16, ve výši 27.211,-Kč.
d) Prominutí penále z dluhu na nájemné - Helena Křapová, Dědická 14
ZMČ schvaluje prominutí penále z dluhu na nájemném pí Heleně Křapové, Dědická 14 ve výši 26.518,-Kč.

 

IV/5/4 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
ZMČ schvaluje návrh na novelizaci vyhl. č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích úpravou znění přílohy č. 1 této vyhlášky za městskou část Brno - Slatina. Text návrhu je uložen na VO.

 

IV/5/5 Vyhláška č. 10/2001 Statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
ZMČ stahuje tento bod z programu jednání.

 

IV/5/6 Změna ÚPmB
ZMČ schvaluje změnu ÚPmB, v k.ú. Slatina spočívající ve změně plochy označené jako OA na plochu SJ.

 

IV/5/7 Jednací řád výborů ZMČ
ZMČ stahuje tento bod z programu jednání.

 

IV/5/8 Výbory
b) Kontrolní výbor
b2) Volba nového člena KV
ZMČ volí členem kontrolního výboru pí Oldřišku Rumpíkovou, Slatinka

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/2. mimoř. ZMČ 10.7.2003

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájil a vedl p. starosta.

 

Mimořádné jednání bylo svoláno na žádost 10 zastupitelů, kteří navrhli následující program jednání:

 

IV/2M/1 Odvolání Bc. Ivana Ondříka z funkce předsedy a člena Kontrolního výboru ZMČ Brno - Slatina
IV/2M/2 Odvolání JUDr. Margity Dostálové z funkce členky RMČ Brno - Slatina
IV/2M/3 Odvolání Mgr. Heleny Skolkové z funkce členky RMČ Brno - Slatina.

 

Sčitateli hlasování byli zvoleni p. Cenek a p. Janíčková. 16-0-0
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Janiš a p. Fiala. 16-0-0

 

P. Musil navrhl doplnit program zasedání o bod IV/2M/4 Interpelace.
Hlasování o zařazení tohoto bodu do programu jednání. 10-0-6
Bod nebyl do programu jednání zařazen.
Hlasování o původně navrženém programu. 7-4-4
Program nebyl schválen.

 

P. Musil požádal o přestávku na jednání předsedů politických klubů.
Jednání bylo na 10 min. přerušeno.
Poté jednání pokračovalo a p. Musil přítomným sdělil, že předsedové nepřijali žádné stanovisko.

 

Následně přečetl p. Musil stanovisko klubu zastupitelů MČ Brno-Slatina za KSČM:
Klub zastupitelů za KSČM žádá zastupitele MČ Brno-Slatina z řad koaličních stran, aby při projednávání bodů programu jednání zastupitelstva, návrhů, námětů a připomínek uplatňovali věcný a ne většinový (stranický) přístup.

 

Protože nebyl schválen program jednání, tak 18.15 pan starosta zasedání ukončil.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Fiala PhDr. Karel Janiš
starosta ověřovatel ověřovatel

Zápis z IV/4. ZMČ 26.6.2003

Přítomni: dle prezenční listiny
Sčitateli byli zvoleni: p. Červinka, p. Vrzal 17-0-0
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Janiš, p. Čechová 16-0-1
Program zasedání:
Předložený program jednání navrhl p. Musil upravit takto
- doplnit k bodu IV/4/9 Interpelace
1) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí na interpelaci podanou dne 24.4.2003na předsedu kontrolního výboru ZMČ p. Ivana Ondříka
2) Návrh na dodatečné usnesení k interpelaci ze dne 23.4.2003 na místostarostu MČ p. Františka Keberleho ve věci výměny bytu p. Michalcové
- stáhnout z programu body
IV/4/4 h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10,12
IV/4/4 ch) Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6
Hlasování o stažení bodů z programu jednání: 8-9-2
p. Weinlich doplňuje program v bodě IV/4/9 Interpelace o"Vyjádření nespokojenosti s odpovědí na interpelaci", kterou jsme vznesli na zasedání zastupitelstva 24.4.2003"
p. Čech navrhuje do programu jednání zařadit do bodu IV/4/10 Stížnost občanů na činnost f. BOMASo, s.r.o. 16-0-2
Upravený program jednání byl schválen. 12-0-5

 

IV/4/1 Kontrola plnění usnesení
Přehled plnění usnesení shrnula p. tajemnice.
P. místostarosta informoval zastupitelstvo o vývoji zástavního práva na BD Tilhonova 81-89 (ČSOB na mimosoudní řešení nepřistoupila).
P. starosta shrnul písemnou informaci o zabezpečení KD Černovičky do doby předání novému nájemci.

 

IV/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I.čtvrtletí r. 2003
Výsledky shrnula p. Wiesnerová. P. Weinlich se ptal na důvod zvýšených příjmů z vlastní činnosti. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuse. 20-0-0
b)Rozpočtové opatření č. 5/2003
Tímto RO s zapojuje do rozpočtu tzv. rozpočtová rezerva a mění se běžné výdaje na investiční. Oba předložené návrhy na usnesení byly jednomyslně schváleny. 20-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
Toto RO zobrazuje finanční vypořádání s městem Brnem a státní dotaci na konání referenda. Oba návrhy na usnesení byly jednomyslně schváleny. 20-0-0
d) Rozpočtový výhled na období 2004-2008
Bod uvedla p. Wiesnerová. P. Musil podotýká, že MČ není schopna sama všechny akce finančně zabezpečit a rada zatím nepředložila na žádnou akci TEZ. Navrhuje proto další usnesení, které bylo přijato. 20-0-0
Poté byl rozpočtový výhled schválen. 18-0-2

 

IV/4/3 Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu MČ
a) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2002
Bod uvedla p. Hodaňová. Oba předložené návrhy na usnesení byly přijaty. 18-0-0
b) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r.2003
Materiál shrnula p. Hodaňová. Zastupitelé se ptají, kteří žadatelé nebyli uspokojeni. Tato informace jim bude dodatečně písemně sdělena. P. Vrzal a p. Skolková vysvětlují zastupitelům principy, na základě kterých pracovní skupina připravila návrhy na poskytnutí veřejné finanční podpory. Poté bylo navrhované usnesení přijato. 20-0-0

 

IV/4/4 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.-III. roku 2003
Z jednání se vzdálila p. Janíčková
Bod uvedl ing. Zůbek. Návrh na usnesení byl schválen bez další diskuse. 19-0-0
P. Janíčková se vrátila zpět na jednání.
b) Opatření ke snižování počtu neplatičů a celkové výše dluhu
P. Zůbek shrnul úpravy, které BO spolu bytovou komisí navrhl do původních "Opatření". P. Čech navrhuje, aby s neplatícími nájemníky byl prováděn osobní pohovor. P. Wienlich navrhuje vypustit text za poslední odrážkou. P. Musil doplňuje stanovisko finančního výboru, že by se měly žádosti o prominutí dlužných částek projednávat individuálně. 20-0-0
P. Weinlich navrhuje, aby byl v sedmé odrážce doplněn text ... po uplynutí výzvy k zaplacení podávat soudní žaloby. P. Dostálová doplňuje, že jde o žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.
P. Musil navrhuje, aby BO spolu s bytovou komisí připravil návrh na způsob řešení případů, kdy sice na bytě nevázne pohledávka, ale není nájemcem řádně užíván. 20-0-0
Poté byl upravený text opatření schválen. 19-0-0
c) Úprava žádosti o půjčku a příspěvek z FBVmB - Bučovická 14,16,18
Bod přednesl ing. Zůbek. Navrhované usnesení bylo bez další diskuse přijato. 18-0-0
d) Vývoj dluhů za r. 2002 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
Zastupitelé vzali písemnou zprávu o vývoji dluhů bez další diskuse na vědomí. 18-0-0
e) Změna plánu oprav VHČ na rok 2003
Důvody navrhovaných změn v plánu oprav objasnil ing. Zůbek (jedná se zejména o zohlednění zástavního práva na BD Tilhonova 81-89 a zahájenou regeneraci BD Bučovická 14,16,18). Navrhovaná úprava plánu byla přijata bez diskuze. 16-0-4
f) Splátkový kalendář - Jan Florián, Rousínovská 36
Bod uvedl ing. Zůbek. P. Janíčková podotýká, že tím, že nájemce nechce využít bydlení v domě s pečovatelskou službou nebo penzionu, řeší MČ jeho finanční situaci a navrhuje, aby splátka činila alespoň 1 tis. Kč. P. Musil konstatuje, že se tyto případy řeší pozdě, že BO měl řešit dluh dříve. P. Motáčková navrhuje, aby byla ve splátkovém kalendáři ošetřena ztráta výhody splátek při nezaplacení jedné splátky. Poté byla navrhovaná usnesení přijata. 16-0-3
g) Upuštění od vymáhání dluhu na nájemném s příslušenstvím za období11/1996-05/2000 - Michalcová Zdena, Dědická 5
P. Janiš se ptá, kdo ponese za vzniklou situaci odpovědnost a jaká je záruka, že se toto nebude v budoucnu opakovat. P. Čechová vzhledem k sociální situaci rodiny doporučuje od vymáhání dluhu upustit. 13-3-2
h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10, 12
Důvody předložení bodu osvětlil ing. Zůbek. Podstatou je vyslovení souhlasu s prodejem souvisejících parcel. Prodej BD byl ZMČ schválen již v říjnu 2001. Bez diskuze. 18-0-0
ch)Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6
Materiál předložil ing. Zůbek. P. Janíčková se ptá, za jakou cenu byly byty nájemníkům nabídnuty. Cenu stanoví město Brno, MČ prováděla pouze průzkum zájmu o koupi bytu. P. Motáčková cituje z pravidel prodeje obecních bytů. P. Musil znovu navrhuje stažení tohoto bodu z programu jednání. 3-8-6
Poté se hlasovalo o původním návrhu. 15-0-3
i) Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí se seznamu domů určených k prodeji
Bod předložil ing. Zůbek. Diskuze se týkala toho, že některé byty (domy) zastupitelstvo doporučuje prodávat a některé ne, bez jakékoliv koncepce. P. starosta navrhuje, že BO vypracuje materiál o celkovém stavu bytového fondu MČ, o vhodnosti prodeje jednotlivých domů s vyčíslením celkových nákladů na případnou regeneraci. 20-0-0
P. Fiala požádal o přerušeníj ednání z důvodu porady politických klubů. Jednání bylo na 15 min. přerušeno. Poté podal p. místostarosta návrh na stažení tohoto bodu z programu jednání. 18-0-0

 

IV/4/5 EIA - "Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO a.s."
Bod předložil p. starosta. Seznámil zastupitele s připomínkami ke shora uvedenému záměru v rámci projednávané dokumentace EIA, které zaslala RMČ na MŽP a které vzešly z několika jednání s dotčenými orgány a subjekty jak z MČ, tak z města Brna. Zastupitelstvo tyto připomínky ratifikovalo. 18-0-2

 

IV/4/6 Pojmenování ulic
Názvy nově vznikajících ulic v zóně Přední Šlapanská schválilo ZMČ bez diskuze. 18-0-1

 

IV/4/7 Změna Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina
Skupina členů zastupitelstva podala návrh na změnu § 10 JŘ ZMČ, který se týká provádění kontroly plnění usnesení. P. Motáčková navrhuje, aby byl zrušen celý text § 10, kromě poslední věty. P. Weinlich její návrh podporuje. P. Čech upozorňuje na to, že by bylo vhodné, aby JŘ měly vypracovány i výbory ZMČ a navrhuje další usnesení. 19-0-1
Poté se hlasovalo o návrhu p. Motáčkové. 20-0-0

 

IV/4/8 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelé obdrželi kopie zápisů z jednání výboru ze dne 28.5. a 18.6. Předseda p. Musil doporučil zastupitelstvu, aby uložilo radě, aby zajistila předložení dokladů kontrolní skupině finančního výboru ze ZŠ Jihomoravské nám. 2. 20-0-0
b) Kontrolní výbor
b1) Zastupitelé obdrželi kopie zápisů z jednání výboru ze dne 12.5. a 18.6. Předseda p. Ondřík přednesl návrh výboru, který zastupitelstvo přijalo. 14-0-5
b2) Odstoupení člena KV
Zastupitelé vzali na vědomí sdělení p. Cenka o odstoupení z funkce člena kontrolního výboru.
b3) Volba nového člena KV
P. Fiala podal návrh na nového člena výboru, p. Annu Valovou. Jiný návrh podán nebyl. Zastupitelstvo ji zvolilo členkou výboru. 15-0-4

 

IV/4/9 Interpelace
1) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí na interpelaci podanou dne 24.4.2003 na předsedu kontrolního výboru ZMČ p. Ivana Ondříka.
P. Musil předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno - Slatina nesouhlasí s tím, aby členové orgánů Městské části Brno - Slatina byli vázáni jakýmkoliv "Aktem mlčenlivosti".
P. Čech navrhuje, aby se tato otázka ošetřila v JŘ výborů. P. Motáčková cituje §11 odst. 4 JŘ a navrhuje proto usnesení: "Zastupitelstvo vyslovuje spokojenost s odpovědí p. Ondříka na interpelaci." 10-9-0
Poté se hlasovalo o návrhu p. Musila. 9-5-5
2) Návrh na dodatečné usnesení k interpelaci ze dne 23.4.2003 na místostarostu MČ p. Františka Keberleho ve věci výměny bytu p. Michalcové.
P. Musil předložil tento návrh na usnesení: " Zastupitelstvo MČ Brno-Slatina ukládá Radě MČ provést místní šetření s cílem zjistit, zda p. Michalcová bydlí na nám. Svobody 22, Brno, příp. zda a jak dlouho zde bydlela."
Zodpovídá. ing. František Keberle Termín: 15.9.2003
Hlasování o tomto návrhu: 9-0-11
3) Vyjádření nespokojenosti s odpovědí na interpelaci, kterou jsme vznesli na zasedání zastupitelstva 24.4.2003
P. Weinlich zrekapituloval otázky v podané interpelaci a odpovědi p. starosty na ně. Poté navrhl usnesení: "Uzavírání smluv o závazkových vztazích dle občanského a obchodního zákoníku na poskytování poradenských a jiných služeb mezi RMČ a členy RMČ za vzájemně sjednané odměny zastupitelstvo"
a) schvaluje 8-8-4
b) neschvaluje 8-3-9

 

IV/4/10 Různé
a) Informace o přijatých opatřeních k zabezpečení KD Černovičky
Zastupitelé obdrželi písemnou informaci.
b) Zhodnocení oslav 100. výročí založení ZŠ Přemyslovo náměstí a 300. výročí trvání kapličky
Členové ZMČ vyslovili poděkování organizátorům obou oslav za jejich uspořádání a důstojný průběh. Zvláštní poděkování pak patří p. ředitelce Mgr. Brankovské a p. Buršíkové.
c) Termíny zasedání ZMČ veII. pololetí r. 2003.
Zastupitelstvo schválilo termíny řádných jednání na II. pololetí r.2003. 19-0-1
d) Stížnost občanů na činnost f. BOMASo, s.r.o.
P.starosta informoval o podané stížnosti občanů na hluk a zápach vycházející z areálu f. BOMASo. na ul. Za Kostelem. Stížnost v současné době řeší Městská hygienická stanice, Městská veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, stavební úřad MČ. V současné době ještě nejsou z těchto šetření známy závěry.

 

Zasedání ZMČ starosta ukončil ve 21.45 hod.

 

Ing. Jiří Navrátil Mgr. Olga Čechová PhDr. Karel Janiš
starosta ověřovatelka ověřovatel

Usnesení z IV/4. ZMČ 26.6.2003

IV/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. čtvrtletí r.2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2003 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 10.526 883,23 Kč, financováním ve výši - 108 488,80 Kč a s výdaji ve výši 7.685 059,04 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 5/2003
b1) ZMČ uvolňuje z tzv. rozpočtové rezervy 90tis. Kč, z toho 50 tis. na investiční příspěvek pro MŠ Jihomoravské nám. 3/5 na částečné krytí vybudování zahrady s oplocením u budovy Jihomoravské nám. 3 a 40 tis. Kč na honorář hudby účinkující na Slatinských hodech.
b2) ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2003, kterým se zapojuje tzv. rozpočtová rezerva a které mění běžné výdaje na investiční. Toto rozpočtové opatření nemění celkovou výši rozpočtu. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 5 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
c1) ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2003, které zobrazuje finanční vypořádání s městem Brnem za r. 2002 a státní dotaci na konání referenda. Toto rozpočtové opatření zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 37 362 tis. Kč, financování na 12 569 tis. Kč a výdajovou část na 49 931 tis. Kč. Toto opatření tvoří přílohu č. 6 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
c2) ZMČ ukládá RMČ použít přijaté prostředky z prodeje nemovitého majetku města Brna na investice dlouhodobého charakteru.
d) Rozpočtový výhled na období 2004 - 2008
d1) ZMČ schvaluje Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na období 2004-2008.
d2) ZMČ ukládá RMČ přijmout technicko-organizační opatření k zabezpečení investičních akcí obsažených v "Rozpočtovém výhledu na období 2004-2008"Zodpovídá: ing. Jiří Navrátil, starosta , termín: do 25.9.2003

 

IV/4/3 Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu MČ
a) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2002
a1) ZMČ akceptuje vysvětlení ČSCH ZO 22 k nesprávně použité finanční podpoře v roce 2002 a netrvá na vrácení finančních prostředků.
a2) ZMČ bere na vědomí vysvětlení Divadelního souboru J. K. Tyla k nesprávně použité finanční podpoře v roce 2002 a požaduje navrácení finančních prostředků ve výši 1 000,- Kč do 31.7.2003.
b) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2003
ZMČ ratifikuje usnesení RMČ přijaté pod bodem IV/10//4b1)- schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu 2003 v celkové výši 250 tis. Kč.

 

IV/4/4 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za leden - březen 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření VHČ za leden - březen 2003 s výnosy ve výši 5.744 703,44Kč a náklady ve výši 712 313,10 Kč.
b) Opatření ke snižování počtu neplatičů a celkové výše dluhu
b1) ZMČ schvaluje "Opatření ke snižování počtu neplatičů a výše dluhu", která jsou přílohou č. 1tohoto usnesení, s připomínkami dle zápisu.
b2) ZMČ akceptuje doporučení finančního výboru a žádosti o prominutí dlužných částek při směnách bytů bude posuzovat individuálně.
c) Úprava žádosti o půjčku a příspěvek z FBVmB - Bučovická 14,16,18
ZMČ Brno-Slatina bere na vědomí usnesení RMČ IV/11/3e) a schvaluje aktualizaci žádosti o půjčku z FBVmB ve výši 2 296 tis. Kč.
d) Vývoj dluhů za r. 2002 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
ZMČ Brno-Slatina bere na vědomí zprávu o vývoji dluhů za rok 2002 - "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
e) Změna plánu oprav VHČ na rok 2003
ZMČ schvaluje změnu plánu oprav na r. 2003, která nemá vliv na celkovou výši nákladů vyčleněných na velké opravy v plánu hospodaření VHČ na rok 2003. Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1.6.2003 je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
f) Splátkový kalendář - Jan Florián, Rousínovská 36
f1) ZMČ schvaluje splátkový kalendář nájemci Janu Floriánovi, Rousínovská 36 na úhradu dluhu na nájemném ve výši 28 544,- Kč, přičemž výše splátky činí 500,- Kč/měs. a doba splatnosti je cca 57 měsíců.
f2) ZMČ pověřuje místostarostu podpisem splátkového kalendáře.
g) Upuštění od vymáhání dluhu na nájemném s příslušenstvím za období 11/1996-05/2000 - Michalcová Zdenka, Dědická 5
ZMČ upouští od vymáhání dlužného nájemného za období od 11/1996 - 05/2000 ve výši 75 472,- Kč s příslušenstvím - penále - ve výši 752 442,15 Kč od paní Zdenky Michalcové, dříve bytem Dědická 5.
h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10, 12
ZMČ doporučuje ZMB zařadit do prodeje i pozemky par. č. 2466, 2467, 2468,2815, 2816, 2823, 2824.
ch) Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6
ch1) ZMČ Brno-Slatina doporučuje ZMB bytový dům Rousínovská 2,4,6 včetně pozemků par. č. 2674, 2675, 2676, 3140, 3141, 3149, 3150 dodatečně zařadit do seznamu domů určených k prodeji.
ch2) ZMČBrno-Slatina ukládá BO zahájit přípravy na prodeji domovního celku Rousínovská 2,4,6.
i)Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji
i1) ZMČ stahuje projednávání tohoto bodu z programu jednání.
i2) ZMČ ukládá BO vypracovat posouzení bytových domů ve správě MČ z hlediska vhodnosti prodeje, včetně odhadu nákladů na zajištění jejich regenerace.

 

IV/4/5 EIA - "Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO a.s."
ZMČ ratifikuje vyjádření MČ Brno-Slatina k dokumentaci stavby: "Komplex látkového a energetického využití odpadů ve společnosti Spalovna a komunální odpady Brno a.s.", které bylo zasláno na Ministerstvo životního prostředí dopisem zn. star. 123/03/ ze dne 11.6.2003.

 

IV/4/6Pojmenování ulic
ZMČ schvaluje pojmenování nově vznikající ulice a náměstí v zóně Šlapanská názvy Těšanská ulice a Šlapanské náměstí.

 

IV/4/7 Změna Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina
a) ZMČ ukládá RMČ připravit návrh Jednacího řádu pro výbory ZMČ a předložit ho na nejbližším zasedání ZMČ.

b) ZMČ mění znění § 10 svého Jednacího řádu. § 10 JŘ zní takto: Pravidelný bod zasedání ZMČ "Kontrola plnění úkolů" předkládá na začátku každého zasedání tajemník ÚMČ.

 

IV/4/8 Výbory
a) Finanční výbor
ZMČ ukládá RMČ uložit ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2 předložit kontrolní skupině finančního výboru materiály jimi požadované.
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ ukládá starostovi posoudit a vyvodit případnou osobní odpovědnost vedoucí MO ing. Jitky Rotreklové a tajemnice Bc. Danuše Stokláskové ve věci "KD Černovičky - uplatnění úhrady škody z Fondu krytí škod" s tím, že o svých závěrech informuje ZMČ na nejbližším řádném zasedání.
b3) Volba nového člena KV
ZMČ volí členkou kontrolního výboru pí Annu Valovou, Tilhonova 45.

 

IV/4/10 Různé
c)Termíny zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2003.
ZMČ schválilo termíny zasedání ve II. pololetí r. 2003 - 25.9., 6.11., 18.12.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta