Zápisy a usnesení ZMČ 2018

Zápis z VIIII/01. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 13.12.2018

Byly projednány tyto body:

VIII/01/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/01/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2018

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2018

c) Žádost DDM Helceletova o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2019

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2019

e) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina

VIII/01/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2018

VIII/01/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1211/1

b) Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/7 a p.č. 2287/10

c) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2202/21

d) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3577/5

VIII/01/5 Spolufinancování dotačního programu MV- GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019

VIII/01/6 Žádost o individuální dotaci JMK pro rok 2019

VIII/01/7 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/01/8 Termíny zasedání ZMČ v roce 2019

VIII/01/9 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/01/10 Závěr

ikona zzVIII01 (PDF 63.63 kB)

 

Usnesení z VIII/01. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 13.12.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/01/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/01/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2018

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2018

c) Žádost DDM Helceletova o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2019

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2019

e) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina

VIII/01/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2018

VIII/01/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1211/1

b) Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/7 a p.č. 2287/10

c) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2202/21

d) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3577/5

VIII/01/5 Spolufinancování dotačního programu MV- GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019

VIII/01/6 Žádost o individuální dotaci JMK pro rok 2019

VIII/01/7 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/01/8 Termíny zasedání ZMČ v roce 2019

ikona uzVIII01 (PDF 69.67 kB)

Zápis z VIIII/Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.11.2018

 Byly projednány tyto body:

VIII/U/1 Zahájení

VII/U/2 Složení slibu člena (členky) ZMČ Brno-Slatina

VII/U/3 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů ustavujícího zasedání

VIII/U/4 Schválení programu

VIII/U/5 Určení počtu členů RMČ

VIII/U/6 Určení počtu místostarostů

VIII/U/7 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění

VIII/U/8 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů RMČ

VIII/U/9 Volba volební komise

VIII/U/10 Volba starosty

VIII/U/11 Volba místostarostů

a) volba 1. místostarosty

b) volba místostarosty

VIII/U/12 Volba dalších členů RMČ

VIII/U/13 Zřízení finančního, kontrolního a osadního výboru

VIII/U/14 Určení počtu členů finančního, kontrolního a osadního výboru

VIII/U/15 Volba předsedy finančního výboru

VIII/U/16 Volba předsedy kontrolního výboru

VIII/U/17 Volba předsedy osadního výboru

VIII/U/18 Volba členů finančního výboru

VII/U/19 Volba členů kontrolního výboru

VIII/U/20 Určení členů osadního výboru

VIII/U/21 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

VIII/U/22 Rozhodnutí o poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které

nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce členů výborů zřízených podle

ustanovení §117 odst. 2) a za výkon funkce členů komisí zřízených podle

§ 122 zákona o obcích.

VIII/U/23 Organizační informace

VIII/U/18 Závěr

zzVIII00 (PDF 68.97 kB)

 

Usnesení z VIII/Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.11.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/U/3 Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání

VIII/U/4 Schválení programu

VIII/U/5 Určení počtu členů RMČ

VIII/U/6 Určení počtu místostarostů

VIII/U/7 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

VIII/U/8 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů a členů RMČ

VIII/U/9 Volba volební komise

VIII/U/10 Volba starosty

VIII/U/11 Volba místostarostů

VIII/U/12 Volba dalších členů RMČ

VIII/U/13 Zřízení finančního, kontrolního a osadního výboru

VIII/U/14 Určení počtu členů finančního, kontrolního a osadního výboru

VIII/U/15 Volba předsedy finančního výboru

VIII/U/16 Volba předsedy kontrolního výboru

VIII/U/17 Volba předsedy osadního výboru

VIII/U/18 Volba členů finančního výboru

VIII/U/19 Volba členů kontrolního výboru

VIII/U/20 Určení členů osadního výboru

VIII/U/21 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

VIII/U/22 Rozhodnutí o poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce členů výborů zřízených podle ustanovení §117 odst. 2) a za výkon funkce členů komisí zřízených podle § 122 zákona o obcích.

ikona uzVIII00 (PDF 64 kB)

 

Zápis z VII/20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 20.09.2018

Byla projednány tyto body:

VII/20/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2018

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2018

c) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina – Sportovní klub Slatina, z.s.

d) Rozpočtové opatření č. Z04/2018

e) Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2020 - 2024

VII/20/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2018

VII/20/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 844

b) Dispozice s pozemky p.č. 317 a 318/1

c) Dispozice s částmi pozemků p.č. 2002/9, 2002/16, 2005/2 a pozemky p.č. 2004/1 a 2002/12 d) Změna spádových ulic pro ZŠ a MŠ

VII/20/5 Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2017

VII/20/6 Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

"III/15286 Brno - Slatina, obchvat"

VII/20/7 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 13/2015, o místních

poplatcích, v platném znění

VII/20/8 Ukončení činnosti výborů ZMČ

VII/20/9 Výbory

a) Kontrolní výbor

VII/20/10 Dotazy, připomínky a podněty

VII/20/11 Závěr

ikona zzVII20 (PDF 81.77 kB)

 

Usnesení z VII/20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 20.09.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/20/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2018

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2018

c) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina – Sportovní klub Slatina, z.s.

d) Rozpočtové opatření č. Z04/2018

e) Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2020 - 2024

VII/20/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2018

VII/20/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 844

b) Dispozice s pozemky p.č. 317 a 318/1

c) Dispozice s částmi pozemků p.č. 2002/9, 2002/16, 2005/2 a pozemky p.č. 2004/1 a 2002/12

d) Změna spádových ulic pro ZŠ a MŠ

VII/20/5 Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2017

VII/20/6 Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

"III/15286 Brno - Slatina, obchvat"

VII/20/7 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 13/2015, o místních

poplatcích, v platném znění

VII/20/8 Ukončení činnosti výborů ZMČ

VII/20/9 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona uzVII20 (PDF 63.48 kB)

Zápis z VII/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.06.2018

Byly projednány tyto body:

VII/19/1 Kontrola plnění usnesení

VII/19/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Účetní závěrka MČ za rok 2017

b) Závěrečný účet MČ za rok 2017

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2018

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2018

e) Rozpočtové opatření č. Z03/2018

VII/19/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2018

VII/19/4 Hospodaření s majetkem

a) Odnětí svěřeného majetku – p.č. 1095/1 a p.č. 1095/2

VII/19/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/19/6 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2018–2022

VII/19/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/19/8 Dotazy, připomínky a podněty

VII/19/9 Závěr

ikona zzVII19 (PDF 61.57 kB)

 

Usnesení z VII/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.06.2018

Bylo přijato usnesení k těmto bodům:

VII/19/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Účetní závěrka MČ za rok 2017

b) Závěrečný účet MČ za rok 2017

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2018

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2018

e) Rozpočtové opatření č. Z03/2018

VII/19/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2018

VII/19/4 Hospodaření s majetkem

a) Odnětí svěřeného majetku – p.č. 1095/1 a p.č. 1095/2

VII/19/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/19/6 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2018–2022

ikona uzVII19 (PDF 58.84 kB)

Zápis z VII/18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.04.2018

Byly projednány tyto body:

VII/18/1 Kontrola plnění usnesení

VII/18/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2018

VII/18/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 91/1 a 92

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 1741

d) Nabytí pozemku p.č. 1094/3 v k.ú. Slatina do majetku statutárního města Brna

VII/18/4 Výbory

a) Kontrolnvýbor

b) Finanční výbor

VII/18/5 Dotazy, připomínky a podněty

VII/18 (PDF 89.22 kB)

 

Usnesení z VII/18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.04.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/18/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2018

VII/18/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 91/1 a 92

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 1741

d) Nabytí pozemku p.č. 1094/3 v k.ú. Slatina do majetku statutárního města Brna

ikona uzVII18 (PDF 61.8 kB)

Zápis z VII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.02.2018

 Byly projednány tyto body:

VII/17/6 Dotazy, připomínky a podněty

VII/17/1 Kontrola plnění usnesení

VII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2018

c) Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na SKL

VII/17/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2017

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2017

VII/17/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 250/1

b) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

c) Vyjádření k nabytí části pozemku p.č. 542/103

VII/17/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/17/7 Závěr

ikona zzVII17 (PDF 66.03 kB)

 

Usnesení z VII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.02.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2018

c) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018

VII/17/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2017

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2017

VII/17/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 250/1

b) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

c) Vyjádření k nabytí části pozemku p.č. 542/1

VII/17/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona uzVII17 (PDF 61.57 kB)