Zápisy a usnesení ZMČ 2004

Zápis z IV/13. schůze ZMČ 16.12.2004

 

Byly projednány tyto body:
IV/13/1 Kontrola plnění usnesení
IV/13/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční dar na obnovu Vysokých Tater
b) Rozpočtové opatření č. 15/2004
b) Rozpočet na r. 2005
c) Rozpočtový výhled na r. 2006-2015
IV/13/3 Bytový odbor
a) Plán VHČ na r.2005
IV/13/4 Úprava Tržního řádu Statutárního města Brna
IV/13/5 Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2004
IV/13/6 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/13/7 Interpelace
IV/13/8 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. polovině r. 2005
b) Informace k usnesení ZMČ IV/11/8
c) Pronájem pozemku p.č. 1585
IV/13/9 Závěr

ikona Zápis z IV/13. schůze ZMČ 16.12.2004 (PDF 61.99 kB)

Usnesení IV/13. schůze ZMČ 16.12.2004

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/13/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Finační dar na obnovu Vysokých Tater
b) Rozpočtové opatření č. 15/2004
c) Rozpočet na r. 2005
d) Rozpočtový výhled na r. 2006-2015
IV/13/3 Bytový odbor
a) Plán VHČ na r.2005
IV/13/4 Úprava Tržního řádu Statutárního města Brna
IV/13/5 Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2004
IV/13/6 Výbory
b) Kontrolní výbor
IV/13/8 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. polovině r. 2005
c) Pronájem pozemku č. 1585 (změna usnesení)

ikona Usnesení IV/13. schůze ZMČ 16.12.2004 (PDF 91.42 kB)

 

Zápis z IV/12. schůze ZMČ 18.11.2004

Byly projednány tyto body:
IV/12/1 Kontrola plnění usnesení
IV/12/5 Změna ÚPmB č. B27/03 - II
IV/12/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 11/2004
b) Rozpočtové opatření č. 12/2004
c) Rozpočtové opatření č. 13/2004
d) Rozpočtové opatření č. 14/2004
e) Výsledky hospodaření HČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004
f) Rozpočet na r. 2005
f1) Návrh rozpočtu na r. 2005 - HČ
f2) Návrh plánu hospodaření na r. 2005 - VHČ
f3) Rozpočtový výhled na r. 2006 -2015
IV/12/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004
b) Úprava plánu hospodaření VHČ na r. 2004 k 15.10.2004
IV/12/4 Hospodaření s majetkem
a) Metodika MČ pro dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna
b) Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence MČ
c) Prodej pozemku p.č. 2879 - p. Řezáč
d) Zařazení součásti školní jídelny - výdejny MŠ Jihomoravské nám. 5
e) Pronájem pozemku p.č. 1585
IV/12/6 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/12/7 Interpelace
IV/12/8 Různé
a) Požární řád MČ Brno-Slatina - doplnění přílohy č. 4

ikona Zápis z IV/12. schůze ZMČ 18.11.2004 (PDF 67.67 kB)

 

Usnesení IV/12. schůze ZMČ 18.11.2004

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/12/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 11/2004
b) Rozpočtové opatření č. 12/2004
c) Rozpočtové opatření č. 13/2004
d) Rozpočtové opatření č. 14/2004
e) Výsledky hospodaření HČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004
IV/12/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004
b) Úprava plánu hospodaření VHČ na r. 2004 k 15.10.2004
IV/12/4 Hospodaření s majetkem
a) Metodika MČ pro dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna
b) Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence MČ
c) Prodej pozemku p.č. 2879 - p. Řezáč
d) Zařazení součásti školní jídelny - výdejny MŠ Jihomoravské nám. 5
e) Pronájem pozemku p.č. 1585
IV/12/5 Změna ÚPmB č. B27/03 - II
IV/12/8 Různé
a) Požární řád MČ Brno-Slatina - doplnění přílohy č. 4

ikona Usnesení IV/12. schůze ZMČ 18.11.2004 (PDF 68.61 kB)

Zápis z IV/11. schůze ZMČ 23.9.2004

Byly projednány tyto body:
IV/11/1 Kontrola plnění usnesení
IV/11/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. pololetí r. 2004 - hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 9/2004
c) Rozpočtové opatření č. 10/2004
IV/11/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. pololetí r. 2004
b) Přidělení bytu nájemci bytu obecního domu Tržní 2
IV/11/4 Hospodaření s majetkem
a) Prodej částí pozemků p.č. 2863, p.č. 2872, p.č. 2873 a p.č. 2866
b) Prodej pozemků v lokalitě Řípská
c) Prodej částí pozemků p.č. 2202/5, p.č. 2202/6 a p.č. 2215/1 - fa Wombat
d) Aktualizace stanoviska k prodeji části pozemků p.č. 1589/15 - fa SmiPe
e) Prodej pozemků p.č. 9, 10 a části pozemku p.č. 68/3
f) Dostavba Přemyslova náměstí - III. etapa
IV/11/5 Sociální fond - změna Statutu
IV/11/6 Optimalizace sítě škol v městě Brně
IV/11/7 Změna ÚPmB č. B27/03 - II
IV/11/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/11/9 Interpelace
IV/11/10 Různé

ikona Zápis z IV/11. schůze ZMČ 23.9.2004 (PDF 70.8 kB)

 

Usnesení IV/11. schůze ZMČ 23.9.2004

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/11/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. pololetí r. 2004 - hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 9/2004 ) Rozpočtové opatření č. 10/2004
IV/11/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. pololetí r. 2004
b) Přidělení bytu nájemci bytu obecního domu Tržní 2
IV/11/4 Hospodaření s majetkem
a) Prodej částí pozemků p.č. 2863, p.č. 2872, p.č. 2873 a p.č. 2866
b) Prodej pozemků v lokalitě Řípská
c) Prodej částí pozemků p.č. 2202/5, p.č. 2202/6 a p.č. 2215/1 - fa Wombat
d) Aktualizace stanoviska k prodeji části pozemků p.č. 1589/15 - fa SmiPe
e) Prodej pozemků p.č. 9, 10 a části pozemku p.č. 68/3
f) Dostavba Přemyslova náměstí - III. etapa
IV/11/5 Sociální fond - změna Statutu
IV/11/6 Optimalizace sítě škol v městě Brně
IV/11/7 Změna ÚPmB č. B27/03 - II
IV/11/8 Výbory
a) Finanční výbor

ikona Usnesení IV/11. schůze ZMČ 23.9.2004 (PDF 68.26 kB)

 

Zápis z IV/10. ZMČ 24.6.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny.
Sčitateli hlasování byli zvoleni p. Ondřík a p. Socha. 17-0-0
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Janiš a p. Cenek. 15-0-2
Program zasedání byl doplněn o body:
IV/10/3f ) Pracovní skupina pro přípravu rozpočtu na rok 2005
IV/10/10b) Dopis Petra Šmahy
a p. Weinlich podal interpelaci.
Poté byl program zasedání schválen. 15-0-3

 

IV/10/1 Slib člena zastupitelstva
Na úvod jednání složil nový člen zastupitelstva p. Evžen Šik slib člena zastupitelstva MČ a ujal se výkonu své funkce.

 

IV/10/2 Kontrola plnění usnesení
Pí tajemnice přednesla kontrolu plnění usnesení a konstatovala, že je zatím nesplněno usnesení přijaté pod bodem IV/9/4a) Finanční výbor, týkající se srovnání provozu kotelny K4 firmou Erding a MČ. ZMČ vzalo kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/10/3 Hospodaření s rozpočtem
Bod předložila p. Wiesnerová.
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost
P. Wiesnerová upozornila na výdajovou část - školy jsou finančně vykryty na celé I. pololetí. P. Musil vznesl dotaz k prodeji části domu Bedřichovická 19. Odpověděl p. starosta. Dále se p. Musil ptal na prodej pozemků a jeho schvalování v orgánech MČ, i tento dotaz zodpověděl p starosta. Poté byl návrh na usnesení jednomyslně přijat. 19-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 7/2004
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila na jednání p. Dostálová.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-1
e) Rozpočtové opatření č. 8/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
f) Pracovní skupina pro přípravu rozpočtu na rok 2005
P. starosta předložil zastupitelstvu návrh na zřízení pracovní skupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2005 a požádal jednotlivé politické kluby o jmenování svých zástupců do 31.7. 20-0-0

 

IV/10/4 Bytový odbor
Bod předložil ing. Zůbek.
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. čtvrtletí r. 2004
Ing. Zůbek upozornil ZMČ na to, že bude muset dojít k úpravě plánu tzv. „velkých oprav“ neboť některé akce byly podhodnoceny.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
b) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6
Pí Motáčková doplnila návrh na usnesení, který byl poté přijat. 19-1-0
c) Vzdání se práva a prominutí pohledávky
Předložený materiál ústně doplnil p. místostarosta. V diskuzi vystoupili p. Weinlich, p. Musil s dotazem, zda je připravena výměna bytu, p. Janíčková - kdo určil částku 80.000,- Kč., p. Šik - upozorňuje na důsledné vymáhání pohledávek. Poté se hlasovalo o návrhu usnesení, který byl přijat. 13-3-4
d) Pravidla pro přidělování obecních bytů
Po úvodním slovu ing. Zůbka vystoupil p. Musil, který předal k projednávanému bodu písemné stanovisko, které je součástí tohoto zápisu. Následovala obsáhlá diskuze. P. Weinlich konstatuje, že schválení pravidel představuje uzákonění prodeje bytů v MČ. Do diskuze, která se týkala hodnotících kritérií, sestavování pořadníku, utvoření pracovní skupiny pro vypracování těchto pravidel se dále zapojili p. starosta, p. Musil, p. Janiš, p. Cenek, p. Čech - podal návrh na doplnění textu pravidel, p. Šik podotýká, že se nejedná o pravidla pro přidělování obsazených bytů, ale o volné byty, na kterých vázne pohledávka na nájmu, příp. penále. P. Musil vznáší na starostu dotazy, které jsou rovněž součástí zápisu. P. starosta na ně písemně odpoví. P. Janíčková se ptá, zda by mohli dostat zastupitelé k dispozici seznam všech žadatelů o byt v MČ, p. Janiš by chtěl pro informaci schválený pořadník na byty. P. starosta: seznam žadatelů o byt a schválený pořadník zastupitelé obdrží. Poté dal p. starosta hlasovat o ukončení rozpravy. 13-0-4
Hlasování o návrhu p. Čecha na doplnění textu pravidel. 15-0-1
Text pravidel byl doplněn o text: „ZMČ v případě mimořádných a havarijních událostí má právo rozhodnout o změně pořadí, případně zrušit pořadník“.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení. 11-3-3
Pravidla pro přidělování obecních bytů byla schválena.
Hlasování o návrhu usnesení p. Musila: ZMČ navrhuje RMČ, aby na svém nejbližším zasedání zrušila bytovou komisi RMČ Brno - Slatina. 6-11-3
Tento návrh nebyl přijat.

 

IV/10/5 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina
Bod uvedla p. tajemnice.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-1

 

IV/10/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
Bod uvedla p. tajemnice, zodpověděla dotaz p. Weinlicha na dopad zvýšení odměn na rozpočet MČ. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 13-2-5
Poté požádala ZMČ o určení, od kdy mají být vypláceny odměny p. Šikovi, novému členu ZMČ. Návrh, že od měsíce června v plné výši byl přijat. 13-0-6

 

IV/10/7 Dostavba Přemyslova náměstí - III. etapa
Bod předložil p. starosta. P. Musil se ptá na delegování členů do ve výběrových komisí. P. Weinlich doplnil návrh na usnesení v tom smyslu, že se jedná o jednu z možných variant dostavby Přemyslova náměstí. P. Šik upozorňuje na to, že zisk z prodeje pozemku nebude příjmem MČ, ale města. P. Čech se kloní k pronájmu pozemku, jeho názor podporuje i p. Šik a p. Vrzal. P. starosta informuje o jednání v této věci v komisi pro rozvoj MČ, požádal o doplnění p. Weinlicha. P. Musil podporuje jakoukoliv variantu dostavby, ale náměstí musí „ožít“. Poté se hlasovalo o doplněných návrzích na usnesení, které byly přijaty. 19-0-1
Z jednání odešla p. Stehlíková.

 

IV/10/8 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelé obdrželi přímo na zasedání zápis z jednání výboru ze dne 16.6.2004.
ZMČ schválilo návrhy na usnesení předložené p. Musilem, předsedou FV, v návaznosti na zápis z jednání ZMČ dne 24.4.2004. 19-0-0
Z jednání odešel p. Vrzal.
b) Kontrolní výbor
P. Ondřík předložil zastupitelstvu ke schválení návrhy usnesení, které vzešly z jednání KV dne 19.5. a 15.6.2004. Všech pět návrhů bylo jednomyslně schváleno. 18-0-0

 

IV/10/9 Interpelace
Z jednání odešla p. Dostálová.
Zastupitelé obdrželi v materiálech interpelaci p. Musila, týkající se školství ve Slatině. P. Šik podporuje vytvoření koncepce rozvoje školství, je však potřeba zpracovat rozbor stávající situace. Informace o ZŠ Jihomoravské nám. podala p. Skolková. P. Musil požádal ve 20.45 o přerušení jednání ZMČ na 5 min za účelem porady klubu KSČM. Ve 20.50 jednání pokračovalo a p. Musil podal návrh na usnesení: ZMČ ukládá KV prověřit, zda pronájmy v budově ZŠ Jihomoravské nám. 2 jsou uskutečňovány v souladu se zřizovací listinou této příspěvkové organizace. Tento návrh byl přijat. 16-0-1
Poté podal p. starosta návrh na zřízení pracovní skupiny pro zpracování koncepce rozvoje školství a požádal o návrhy členů této komise. Návrh byl přijat. 17-0-0
Poté přednesl p. Weinlich interpelaci, kterou podal při zahájení jednání. P. starosta odpověděl, že interpelace bude vyřízena v souladu s jednacím řádem.
Z jednání odešla p. Motáčková.

 

IV/10/10 Různé
a) Harmonogram zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2004
Zastupitelé navržené termíny svých řádných zasedání schválili. 16-0-0
b) Dopis Petra Šmahy
Zastupitelé obdrželi kopii dopisu p. Šmahy, kterým reaguje na skutečnost, že jeho „otevřený dopis“ nebyl zveřejněn v Aktualitách. Zastupitelé nezaujali k tomuto dopisu žádné stanovisko.

 

IV/10/11 Závěr
Na závěr jednání proběhla diskuze s občany. P. Horák přednesl poznámky, týkající se dostavby Přemyslova náměstí. P. Máčelová se ptala na osud prodejny ovoce a zeleniny, otázku dodržování rychlosti na ul. Matlachova a Krejčího a upozornila, že se při velkých deštích zanáší kanalizace na ul. Hliník.
Zasedání ZMČ bylo ukončeno ve 21.15 hod.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek PhDr. Karel Janiš
starosta ověřovatel ověřovatel

Usnesení IV/10. ZMČ 24.6.2004

IV/10/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 - hlavní činnost
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 10.259.926,28 Kč, financováním ve výši -108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 8.598.057,16 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
ZMČ ratifikuje rozpočtové opatření č. 4/2004, které zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o dotaci na realizaci energetického auditu školských objektů na Jihomoravském náměstí. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 40.519 tis. Kč a rozpočtové výdaje na 38.957 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 4 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2004
c1) ZMČ ratifikuje rozpočtové opatření č. 6/2004, kterým MČ provádí finanční vypořádání, přijímá dotace a půjčky na regeneraci panelových domů Dědická 14-16-18 a Dědická 1-3-5, , přijímá dotaci na volby do Evropského parlamentu a snižuje splátky půjčky z FBV. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje příjmová část rozpočtu na 46.356 tis. Kč, financování na 392 tis. Kč a výdaje na 46.748 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 6 tvoří přílohu schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c2) ZMČ ukládá RMČ použít přijaté finanční prostředky z prodeje nemovitého majetku města Brna ve výši 1.380 tis. Kč na investice dlouhodobého charakteru.
d) Rozpočtové opatření č. 7/2004
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2004, které řeší zapojení fondu rezerv a rozvoje ve výši 38 tis. Kč, a které zvyšuje financování na 430 tis. Kč a výdaje na 46.786 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 7 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
e) Rozpočtové opatření č. 8/2004
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2004, kterým MČ upravuje vlastní daň z příjmu právnických osob, a které zvyšuje rozpočtové příjmy na 47.010 tis. Kč a rozpočtové výdaje na 47. 440 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 8 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
f) Zřízení pracovní skupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2005
ZMČ zřizuje pracovní skupinu pro přípravu rozpočtu na r. 2005 ve složení Bc. Stoklásková, ing. Rotreklová, p. Wiesnerová, ing. Navrátil, ing. Keberle + zástupci politických klubů ZMČ.

 

IV/10/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. čtvrtletí r. 2004
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření za I. čtvrtletí r. 2004 ve vedlejší činnosti s výnosy ve výši 5.770.311,04 Kč a náklady ve výši 1.063.160,80 Kč.
b) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6
ZMČ souhlasí v rámci prodeje domovního celku 2-4-6 i s prodejem pozemku p.č. 3139 a částí pozemku p.č. 3142 - zeleň s domovním celkem související dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
c) Vzdání se práva a prominutí pohledávky
ZMČ se ve smyslu § 85 odst. f) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění vzdává práva a promíjí část pohledávky, která představuje penále z dluhu na nájemném za období 03/95 - 12/99 ve výši 274.499,22 Kč p. Janu Vejrostovi, Bučovická 11 za předpokladu, že do 14.7.2004 uhradí zbývající část pohledávky ve výši 80.000,- Kč.
d) Pravidla pro přidělování obecních bytů
ZMČ schvaluje „Pravidla pro přidělování bytů v domech svěřených MČ Brno - Slatina do její správy Statutem města Brna“, jejichž text tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

 

IV/10/5 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina
ZMČ schvaluje nové úplné znění zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina, jmenovitě:
Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
Základní škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace
Školní jídelna Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace.
Nové úplné znění všech jmenovaných zřizovacích listin tvoří přílohu č. 3a, b, c, a d) tohoto usnesení a jsou uloženy u právníka úřadu.

 

IV/10/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
a) ZMČ schvaluje v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb. nové zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ. Text zásad tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení a je uložen u tajemnice.
b) ZMČ stanoví, že odměna p. Evženu Šikovi, neuvolněnému členu zastupitelstva, bude poskytnuta poprvé za měsíc červen a v plné výši.

 

IV/10/7 Dostavba Přemyslova náměstí - III. etapa
a) ZMČ schvaluje záměr prodeje p.č. 1585 b, c v k.ú. Slatina o výměře 1 507 m2 na výstavbu polyfunkčního objektu SO 1, SO 2 a SO 3 jako jednu z možných variant konečného řešení dostavby.
b) ZMČ ukládá RMČ stanovit za MČ podmínky pro výběrové řízení na prodej či pronájem parcely 1585.

 

IV/10/8 Výbory
a) Finanční výbor
ZMČ ukládá RMČ:
1. nechat zpracovat jednotný účetní rozvrh pro analytické členění účtů školských příspěvkových organizací.
2. u příspěvkových organizací nedodržujících rozpisy nákladových položek přistoupit ke krácení dotace.
3. projednat zprávy z kontrol provedených členy FV v roce 2003 a přijmout k nim opatření vedoucí ke zlepšení finanční disciplíny příspěvkových organizací.
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ bere na vědomí připomínky dle přílohy č. 1 zápisu z jednání KV dne 21.4.2004 a doporučuje RMČ při uzavírání nových smluv na pronájem majetku svěřeného MČ zapracování těchto připomínek do jejich textu.
b2) ZMČ bere na vědomí připomínky dle přílohy č. 2 zápisu z jednání KV dne 21.4.2004 a doporučuje RMČ při uzavírání nových smluv na pronájem majetku svěřeného MČ zapracování těchto připomínek do jejich textu.
b3) ZMČ bere na vědomí zprávu o provedené kontrole členy KV dne 4.5.2004 (viz příloha č. 1 zápisu z 14. zasedání KV).
b4) ZMČ bere na vědomí zprávu o provedené kontrole členy KV dne 2.6.2004 (viz příloha č. 1 zápisu z 15. zasedání KV).
b5) ZMČ bere na vědomí zprávu o prošetření správnosti postupu při odprodeji pozemků p.č. 813-819 v k.ú. Slatina s tím, že:
- žádný právní předpis v té době nestanovil povinnost obce při odprodeji pozemků vypisovat výběrové řízení,
- z formálního hlediska obě provedená výběrová řízení na odprodej pozemků nebyla provedena v souladu s platnými právními předpisy, faktický dopad takto provedeným výběrovým řízením však na odprodej pozemků nebyl podstatný,
- v souladu s tehdy platným zákonem o obcích č. 367/1990 Sb., v platném znění (§36a odst. 4) byl zveřejněn záměr obce odprodat za určitých podmínek předmětné pozemky,
- MČ tak vlastně provedla inominátní soutěž ( soutěž bez názvu) o nejlepší nabídku občanů na odprodej předmětných pozemků z vlastnictví obce.

 

IV/10/9 Interpelace
a) ZMČ ukládá KV prověřit, zda pronájmy v budově ZŠ Jihomoravské nám. 2 jsou uskutečňovány v souladu se zřizovací listinou této příspěvkové organizace.
b) ZMČ zřizuje pracovní skupinu pro koncepci rozvoje školství ve Slatině ve složení: ing. Navrátil, ing. Keberle, p. Weinlich, p. Janiš, MUDr. Janíčková, p. Šik, p. Čech, Mgr. Skolková, Mgr. Čechová.

 

IV/10/10 Různé
a) Harmonogram zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2004
ZMČ stanoví termíny svých řádných zasedání ve II. pololetí r. 2004 takto: 23.9., 18.11. a 16.12..

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/9. ZMČ 22.4.2004


Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.

 

Sčitateli hlasování byli zvoleni: pí Stehlíková a p. Nos. 11-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ondřík 14-0-1
a p. Fiala. 14-0-0

 

Před schválením programu podal p. Weinlich písemnou interpelaci na RMČ.
Předložený program zasedání byl schválen. 15-0-0

 

IV/9/1 Kontrola plnění usnesení
Předložila pí tajemnice. ZMČ vzalo zprávu na vědomí.

 

IV/9/2Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic
Bod předložila pí Wiesnerová. P. Weinlich vznesl dotaz týkající se vyřazení nedokončených investic vztahujících se k zeleni. Vzhledem k nejasné odpovědi navrhl zatím z účtu nedokončených investic investice týkající se zeleně nevyřazovat. 14-0-1
Na jednání se dostavil p. Ides.
b) Závěrečný účet MČ za rok 2003
Bod předložila pí Wiesnerová, zodpověděla dotaz pí Motáčkové a poté byl bez další diskuze návrh usnesení přijat. 14-0-2
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 16-0-0
Na jednání se dostavil p. Čech.
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
h) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
Bod předložila pí Wiesnerová, doplnil p. starosta. P. Musil vznesl připomínku k rozpočtovému výhledu v tom smyslu, že nesouhlasí se snižováním příspěvku našim PO, zejména školám. P. starosta na připomínku reagoval. Poté byl návrh usnesení přijat. 16-0-1
ch) Rozpočtové opatření č. 3/2004
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
i) Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
Bod předložila pí Hodaňová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
j) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
Bod předložila pí Hodaňová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
k) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004
Bod předložila pí Hodaňová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0

 

IV/9/3 Bytový odbor
a) Uvolněný byt - Rousínovská 26
Bod předložil p. Zůbek. Nad předloženým materiálem se rozproudila rozsáhlá diskuze. P. Weinlich podotkl, že se jedná o zásadní otázku, jakou cestou se bude MČ při pronajímání bytů ubírat. P. Musil konstatoval, že fakticky jde o prodej bytu. P. starosta předložil další návrh usnesení, na základě kterého by RMČ zpracovala zásady pro přidělování bytů v MČ, na kterých vázne pohledávka MČ. V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil p. Janiš, p. Musil požádal o 5 min. přestávku na jednání politického klubu KSČM. Poté se hlasovalo o návrhu p. starosty. 15-2-1
Původně předložený návrh usnesení byl rovněž přijat. 12-5-1
b) Uvolněný byt - Bučovická 7
Bod předložil p. Zůbek. Pí Motáčková: o navrhovaném usnesení nemůže hlasovat, pokud nebudou stanovena jasná pravidla pro přidělování bytů, na kterých vázne pohledávka MČ. Pí Janíčková podporuje stanovisko pí Motáčkové. Jednání opustil p. Vrzal. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 7-5-4
Pí Dostálová žádá o přerušení jednání za účelem porady předsedů politických klubů.
Po přestávce sděluje stanovisko předsedů politických klubů: navrhují anulovat hlasování v bodě 9/3a, jmenovat komisi pro vypracování zásad pro přidělování bytů a tyto předložit na nejbližším, popř. i mimořádném zasedání ZMČ.
Hlasování o anulaci hlasování v bodě 9/3a. 14-1-0
Hlasování o anulaci hlasování v bodě 9/3b 15-1-0
Hlasování o vypracování a předložení zásad. 14-0-0
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999"
Bod předložil p. Zůbek. Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že materiál má být zpracován a údaje uváděny vždy k datu 31.12.. P. Fiala požadoval, aby na příštím zasedání byl předložen přehled dluhů k 31.12.2003.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
Z jednání odešel p. Cenek.

 

IV/9/4 Výbory
a) Finanční výbor
O jednáních finančního výboru informoval předseda výboru p. Musil. Předložený návrh FV týkající se provozování kotelny K4 byl přijat. 16-0-0
b) Kontrolní výbor
Předseda výboru p. Ondřík podal informaci o závěrech z jednání KV. Zastupitelstvo uložilo KV na základě jejich podnětu prověřit zajištění zimní údržby TS v návaznosti na harmonogram údržby a kontrolu zabezpečení objektu. 16-0-0
Vzhledem k podané stížnosti na nesprávný postup MČ při dispozici s pozemky p.č. 813 -819 při ul. Hviezdoslavova podal p. starosta zastupitelstvu návrh usnesení, kterým žádá KV o prošetření postupu MČ při dispozici s pozemky p.č. 813-819. 16-0-0

 

IV/9/5 Interpelace
P. Weinlich seznámil přítomné se svou interpelací, která se týká rozdílného nájemného v bytech MČ.

 

IV/9/6 Různé
P. starosta informoval členy ZMČ o tom, že
- se dne 29.4. uskutečnění Hovory se starostou a vyzval přítomné k účasti na nich.
- o získání dotace města Brna ve výši 5 mil. Kč na dostavbu Přemyslova náměstí a podání žádosti MČ na m Brno o svěření inženýrské činnosti na tuto investiční akci.
- MČ obdržela dotaci z města Brna na realizaci závěrů energetického auditu na školských zařízeních na Jihomoravském náměstí
- jménem MČ požaduje zpracovaní EIA na záměr firmy CTP Projekt Invest, spol. s r.o. a AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Dále předal zastupitelům otevřený dopis ak. malíře Petra Šmahy týkající se dostavby Přemyslova náměstí. Zastupitelé vzali obsah dopisu na vědomí jako jeden z mnoha názorů na dostavbu.

 

IV/9/7 Závěr
Jednání bylo v 21.00 hod ukončeno.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Fiala Bc. Ivan Ondřík
starosta ověřovatel ověřovatel

 

Usnesení IV/9. ZMČ 22.4.2004

IV/9/2Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic
ZMČ schvaluje vyřazení nedokončených investic z účetní evidence majetku MČ v celkové výši 442.675,- Kč, které bylo provedeno v r. 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Tato příloha je uložena na finančním odboru.
b) Závěrečný účet MČ za rok 2003
ZMČ schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Slatina za r. 2003, který tvoří:
- údaje o plnění rozpočtu MČ vč. finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím
- údaje o vedlejší hospodářské činnosti
- informace o dlouhodobých závazcích MČ
- vyúčtování finančních vztahů s městem Brnem (vč. státního rozpočtu)
- vyúčtování peněžních fondů
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ auditorem a MMB
Tyto materiály tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003 ve výši 134.899,19 Kč a jeho následující rozdělení do fondů:
rezervní fond 107.919,19 Kč
fond odměn 26.980,- Kč
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 284.686,29 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 14.419,10 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
ZMČ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003 ve výši 116.620,27 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
h) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
ZMČ schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009. Rozpočtový výhled tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
ch) Rozpočtové opatření č. 3/2004
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2004, kterým se zapojuje do rozpočtu fond rezerv a rozvoje a sociální fond v celkové výši 260 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvyšuje financování na -1.562 tis. Kč a výdaje na 35.581 tis. Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 3 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
i) Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
ZMČ ratifikuje usnesení RMČ přijaté pod bodem IV/31/5a).
j) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
j1) ZMČ bere na vědomí vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
j2) ZMČ akceptuje vysvětlení k použití VFP z roku 2003 SK SLATINA a neuplatňuje vůči němu čl. II smlouvy o bezúplatném převodu finančních prostředků.
k) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004
ZMČ schvaluje veřejnou finanční podporu neziskovým organizacím z rozpočtu r. 2004 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení v celkové výši 260.000,- Kč.

 

IV/9/3 Bytový odbor
a) Uvolněný byt - Rousínovská 36
1) ZMČ souhlasí, aby uvolněný byt č. 2+1, na ul. Rousínovská 36 RMČ přidělila zájemci ze seznamu žadatelů o obecní byt, který uhradí MČ pohledávky na bytě ve výši 89.058,- Kč.
2) ZMČ ukládá RMČ vypracovat zásady pro přidělování bytů v MČ, na kterých vázne pohledávka MČ a předložit je na příštím zasedání ZMČ.
b) Uvolněný byt - Bučovická 7
1) ZMČ ruší svoje usnesení přijaté pod bodem 9/3a.
2) ZMČ ukládá RMČ vypracovat zásady pro přidělování bytů v MČ, na kterých vázne pohledávka MČ a předložit je na příštím, popř. mimořádném zasedání ZMČ.
c) Vývoj dluhů za rok 2003
ZMČ bere na vědomí zprávu o vývoji dluhů za rok 2003 - "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999".

 

IV/9/4 Výbory
a) Finanční výbor
ZMČ ukládá RMČ předložit finančnímu výboru k posouzení srovnání provozu kotelny K4 firmou ERDING a MČ.
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ ukládá KV na základě jeho podnětu prověřit zajištění zimní údržby Technických Služeb Brno-Slatina v návaznosti na harmonogram údržby a kontrolu zabezpečení objektu.
b2) ZMČ žádá KV o prošetření správnosti postupu MČ Brno-Slatina při dispozici pozemkem p. č. 813-819 k. ú. Slatina od r. 1992.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/8. ZMČ 26.2.2004

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Sčitateli hlasování byli zvoleni p. Socha a p. Fiala. 17-0-0
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Janiš a pí Čechová 16-0-1
Program zasedání byl jednomyslně schválen. 18-0-0

 

IV/8/1 Kontrola plnění usnesení
Pí tajemnice konstatovala, že všechna usnesení byla splněna.

 

IV/8/2 Hospodaření s rozpočtem
Materiály předložila pí Wiesnerová.
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003
ZMČ vzalo přehled dlouhodobých závazků bez další diskuze na vědomí. 18-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 1/2004
P. Musil doporučuje Radě, aby navýšené finanční prostředky ze SR do školství korigovala s provozními prostředky MČ určenými na školství. RO bylo schváleno bez další diskuze. 18-0-0

 

IV/8/3 Bytový odbor
a) FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18"
b)FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5"
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"
Body byly projednávány současně. Materiály předložili společně p. místostarosta a pí Wiesnerová. Ta upozornila na zadluženost MČ a konstatuje, že při realizaci všech naplánovaných velkých akcí včetně regenerace BD Dědická 1,3,5 nebude MČ schopna dluhy splácet. P. Weinlich se ptá, co je MČ schopna realizovat z vlastních zdrojů.
Pí Janíčková se ptá na to, jak bude MČ postupovat v případech, že nájemníci nebudou ochotni platit zvýšený nájem z důvodu provedené regenerace "jejich" BD.
P. Musil upozorňuje, že zadluženost MČ musí být pravidelně sledována.
Poté se hlasovalo o jednotlivých návrzích usnesení, které byly přijaty.
3a) 18-0-0
3b) 16-0-0
3c) 18-0-0

 

IV/8/4 Hospodaření s majetkem
a) Směna pozemků p.č. 1595/3 a p.č. 1592/2
Materiál předložil p. starosta spolu s pí tajemnicí. P. Wienlich postrádá původní geometrický plán. P. Fiala navrhuje upravit návrh usnesení. Poté se hlasovalo o upraveném návrhu usnesení, který byl přijat. 18-0-0
b) Změna ÚPmB při ul. Hviezdoslavova
Materiál předložil p. starosta. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 18-0-0

 

IV/8/5 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.2. Předseda výboru p. Musil podal ústní informaci z jednání FV dne 25.2.
b) Kontrolní výbor
Zápisy z jednání nebyly předloženy.

 

IV/8/6 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí
Materiál předložila pí tajemnice. Zastupitelé hlasovali nejdříve o pojmenování ulice. Návrh "Kellnerova" byl přijat jednomyslně. 18-0-0
Poté se projednávalo pojmenování náměstí. Na pokyn p. starosty přečetla pí tajemnice dopis členů historického kroužku vztahující se k osobnosti Ericha Roučky. P. starosta k předloženým návrhům pojmenovaní doplňuje název:
Ericha Roučky.
P. Musil navrhuje pojmenování po výročí osvobození Slatiny:
Nám. 24. dubna
P. Fiala doporučuje zkrácený název: Roučkovo nám.
Pí tajemnice upozorňuje, že je "ve hře" název Šlapanské nám.
Po té se hlasovalo:
Šlapanské náměstí 8-0-10
Roučkovo náměstí 9-0- 8
Nám. 24. dubna 5-0-10
Nám. Ericha Roučky 8-0-5
Hlasování o původních návrzích:
Čechovo náměstí 7-0-11
Polňačky 1-0-17
Žádný z návrhů nebyl přijat.

 

IV/8/7 Interpelace
Přímo na zasedání podal p. Musil interpelaci, která se týká hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2

 

IV/8/8 Různé
V rámci tohoto bodu podal p. starosta informace o:
a) Dostavbě Přemyslova nám.
b) Optimalizaci škol ve Slatině
c) Víceúčelovém hřišti
d) Zateplení školských objektů
e) Kácení stromu na hřbitově
f) Kasárnách ve Slatině.
Poté požádal předseda klubu KDU-ČSL p. Fiala o přestávku na jednání předsedů politických klubů, za účelem dohody na názvu nově vznikajícího náměstí ve Slatině. Po 10 min. přestávce navrhl p. Fiala pro náměstí název Slatinské náměstí. 18-0-0

 

IV/8/10 Závěr
Jednání ZMČ bylo ukončeno v 19.45 hod.

 

Ing. Jiří Navrátil PhDr. Karel Janiš Mgr, Olga Čechová
starosta ověřovatel ověřovatelka

Usnesení z IV/8. ZMČ 26.2.2004


IV/8/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12. 2003
ZMČ bere na vědomí přehled dlouhodobých závazků k 31. 12. 2003
b) Rozpočtové opatření č. 1/2004
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2004, které zvyšuje příjmy, financování a výdaje rozpočtu o dotaci na školství a převod Klubu důchodců. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 37.143 tis. Kč, financování na - 1.822 tis. Kč a výdaje na 35.321 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.

 

IV/8/3 Bytový odbor
a) FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18"
ZMČ bere na vědomí způsob financování akce "Regenerace bytového domu Dědická 14, 16,18" a schvaluje žádost o půjčku z FBVmB ve výši 1.500 tis. Kč.
b)FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5"
ZMČ bere na vědomí způsob financování akce "Regenerace bytového domu Dědická 1, 3, 5" a schvaluje žádost o půjčku z FBVmB ve výši 1.500 tis. Kč.
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"
ZMČ bere na vědomí způsob financování akce "Nástavba bytového domu Vlnitá 5,7" a schvaluje žádost o půjčku z FBVmB ve výši 3.000 tis. Kč.

 

IV/8/4 Hospodaření s majetkem
a) Směna pozemků p.č.1595/3 a p.č. 1592/2
ZMČ souhlasí s výměnou částí parcely p.č. 1595/3 ve vlastnictví p. Jurníčka o výměře 46 m2 s částí parcely č. 1592/2 ve vlastnictví města Brna o výměře 46 m2 v k.ú. Slatina.
b) Změna ÚPmB při ul. Hviezdoslavova
ZMČ souhlasí se změnou ÚPmB při ul. Hviezdoslavova na pozemcích p.č. 818/1, 818/2, 891 a 1071/50 v k.ú. Slatina, spočívající ve změně plochy označené O a PV na plochu R a pověřuje starostu o tuto změnu požádat.

 

IV/8/6 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí
a) ZMČ schvaluje pojmenování pro nově vznikající náměstí: Slatinské náměstí
b) ZMČ schvaluje pojmenování nově vznikající ulice názvem Kellnerova.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta