Zápisy a usnesení ZMČ 2020

Zápis z VIII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 17. 12. 2020

Byly projednány tyto body:

 VIII/11/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/11/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2020

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30.09.2020

c) Žádost DDM Brno, Helceletova, p.o. o přidělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2021

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2021

e) Rozpočtové opatření č. Z06/2020

VIII/11/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2197/40

c) Vyjádření k využití předkupního práva

d) Vyjádření k využití předkupního práva

VIII/11/4 Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna O regulaci používání zábavní pyrotechniky

VIII/11/5 Termíny zasedání ZMČ v roce 2021

VIII/11/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/11/7 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/11/8 Závěr

ikona zzVIII11 (PDF 75.05 kB)

 

 

 

 

 

 

Usnesení VIII/11. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 17. 12. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/11/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2020

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30.09.2020

c) Žádost DDM Brno, Helceletova, p.o. o přidělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2021

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2021

e) Rozpočtové opatření č. Z06/2020

VIII/11/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2197/40

c) Vyjádření k využití předkupního práva

d) Vyjádření k využití předkupního práva

VIII/11/4 Obecně závazné vyhlášky města Brna O regulaci používání zábavní pyrotechniky

VIII/11/5 Termíny zasedání ZMČ v roce 2021

ikona uzVIII11 (PDF 86.32 kB)

Zápis z VIII/10. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21. 09. 2020

Byly projednány tyto body:

VIII/10/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/10/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. r. 2020

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30.06.2020

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2022 - 2026

d) Rozpočtové opatření č. Z05/2020

VIII/10/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1577/1

b) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2600/1

c) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2600/46

d) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 502/8

e) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1643/3

f) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2287/13

g) Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/31 a 2285/32

h) Dispozice s pozemkem p.č. 349

i) Dispozice s pozemky p.č. 1071/49, 1071/83, 1071/92 a 1071/93

VIII/10/4 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

a) Oblast sociálních služeb

b) Oblast datací v dopravě

VIII/10/5 Pojmenování nových ulic

a) Pojmenování ulice (v lokalitě Brněnky)

b) Pojmenování ulice (v lokalitě Zlatá Pole)

VIII/10/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/10/7 Dotazy, připomínky a podněty

ikona zzVIII10 (PDF 66.5 kB)

 

Usnesení z VIII/10. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 21. 09. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:


VIII/10/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. r. 2020

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30.06.2020

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2022 - 2026

d) Rozpočtové opatření č. Z05/2020

VIII/10/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1577/1

b) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2600/1

c) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2600/46

d) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 502/8

e) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1643/3

f) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2287/13

g) Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/31 a 2285/32

h) Dispozice s pozemkem p.č. 349

i) Dispozice s pozemky p.č. 1071/49, 1071/83, 1071/92 a 1071/93

VIII/10/4 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

a) Oblast sociálních služeb

b) Oblast datací v dopravě

VIII/10/5 Pojmenování nových ulic

a) Pojmenování ulice (v lokalitě Brněnky)

b) Pojmenování ulice (v lokalitě Zlatá Pole)

ikona uzVIII10 (PDF 62.92 kB)

Zápis z VIIII/09. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22. 06. 2020

Byly projednány tyto body:

VIII/09/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/09/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z03/2020

b) Závěrečný účet MČ za rok 2019

c) Účetní závěrka MČ k 31.12.2019

d) Rozpočtové opatření č. Z04/2020

VIII/09/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1947/4

b) Dispozice s částí pozemku p. č. 494/1

VIII/09/4 Novela obecně závazné vyhlášky – statut města Brna

VIII/09/5 Dohoda o spolupráci mezi MČ Brno-Slatina a společností CTPark Brno III, spol. s r.o.

VIII/09/6 Připomínky k návrhu nového Územního plánu města Brna MČ Brno-Slatina

VIII/09/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/09/8 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/09/9 Závěr

ikona zzVIII09 (PDF 65.2 kB)

 

Usnesení z VIII/09. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 22. 06. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/09/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z03/2020

b) Závěrečný účet MČ za rok 2019

c) Účetní závěrka MČ k 31.12.2019

d) Rozpočtové opatření č. Z04/2020

VIII/09/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1947/4

b) Dispozice s částí pozemku p. č. 494/1

VIII/09/4 Novela obecně závazné vyhlášky – statut města Brna

VIII/09/5 Dohoda o spolupráci mezi MČ Brno-Slatina a společností CTPark Brno III, spol. s r.o.

VIII/09/6 Připomínky k návrhu nového Územního plánu města Brna MČ Brno-Slatina

ikona uzVIII09 (PDF 60.81 kB)

Zápis z VIIII/08. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21. 05. 2020

Byly projednány tyto body:

VIII/08/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/08/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2020

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2020

c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2020

d) Dočasné pozastavení rozhodnutí o poskytnutí dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Slatina

VIII/08/3 Hospodaření s majetkem

a) Využití předkupního práva ke stavbě garáže p.č. 881

VIII/08/4 Schválení podání žádosti o finanční podporu JSDH obci JMK

VIII/08/5 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna

a) č. 11/2017, o nočním klidu

b) č. 05/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/08/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/08/7 Projednání petice „proti záměru stavby kulturně společenského sálu – na parkovišti v ulici Zlínská (vedle nákupního centra Slatinka)“

VIII/08/8 Změna termínů zasedání ZMČ v červnu a září 2020

VIII/08/9 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/08/10 Závěr

ikona zzVIII08 (PDF 63.67 kB)

 

Usnesení z VIII/08. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 21. 05. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/08/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2020

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2020

c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2020

d) Dočasné pozastavení rozhodnutí o poskytnutí dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Slatina

VIII/08/3 Hospodaření s majetkem

a) Využití předkupního práva ke stavbě garáže p.č. 881

VIII/08/4 Schválení podání žádosti o finanční podporu JSDH obci JMK

VIII/08/5 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna

a) č. 11/2017, o nočním klidu

b) č 05/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/08/7 Projednání petice „proti záměru stavby kulturně společenského sálu –na parkovišti v ulici Zlínská (vedle nákupního centra Slatinka)“

VIII/08/8 Změna termínů zasedání ZMČ v červnu a září 2020

ikona uzVIII08 (PDF 67.18 kB)

 

 

Zápis z VIIII/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 20. 02. 2020

Byly projednány tyto body:

VIII/07/1 Kontrola plnění usnesení

VIII/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2019

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2020

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2020

d) Žádost o Individuální dotaci JMK pro rok 2020 na projekt „Víceúčelového hřiště na ul. Černozemní“

e) Žádost o finanční podporu z dotačního programu JMK „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020“

VIII/07/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2019

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2019

VIII/07/4 Hospodaření s majetkem

a) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM

b) Dispozice s pozemkem p.č. 842

VIII/07/5 Zásady odměňování členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VIII/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

VIII/07/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/07/8 Dotazy, připomínky a podněty

a) Podání manželů …..

VIII/07/9 Závěr

ikona zzVIII07 (PDF 65.26 kB)

 

Usnesení z VIII/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 20. 02. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2019

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2020

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2020

d) Žádost o Individuální dotaci JMK pro rok 2020 na projekt „Víceúčelové hřiště na ul. Černozemní“

e) Žádost o finanční podporu z dotačního programu JMK „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020“

VIII/07/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2019

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2019

VIII/07/4 Hospodaření s majetkem

a) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM

b) Dispozice s pozemkem p.č. 842

VIII/07/5 Zásady odměňování členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VIII/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

VIII/07/8 Dotazy, připomínky a podněty

a) Podání manželů …….

ikona uzVIII07 (PDF 63.69 kB)