Usnesení RMČ 2023

Usnesení z IX.13. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17.05.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/13/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 04.2023

b) Závěry kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2022

c) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.12.2022

d) Účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.12.2022

e) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2022

f) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.12.2022

g) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2022

h) Souhlas s použitím příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

i) TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina - výběr provozovatele hřiště Jihomoravské nám.

IX/13/2 Majetkový odbor

a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 na projekt „Park Prostějovská, následná péče o zeleň“

b) Veřejné komunikační sítě Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem OPS

IX/13/3 Bytový odbor

a) Výpověď z nájmu bytu – …., Bučovická ….., 627 00 Brno

IX/13/4 Pronájem pódia na Přemyslově náměstí a poskytnutí elektrické energie za účelem uspořádání koncertu

ikona urIX13 (PDF 68.68 kB)

 

 

 

Usnesení z IX.12. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/12/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R06/2023

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2023

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.3.2023

d) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.3.2023

e) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2023

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2023

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 3. 2023

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2023

i) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 3. 2023

IX/12/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Tuřanka, parc.č. 2326/2, smyčka kNN“

b) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu se stavbou „Brno, Medkova , kNN, SR“

c) Žádost o stanovisko ke stavební obnově distribuční sítě ul. Řípská

d) Výpověď NS č. MO/PG/03896/2021 a záměr pronajmout pozemek p.č. 834 v k.ú. Slatina

e) Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Park Rousínovská – Dědická“

IX/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2023

b) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 981/3, Brno

IX/12/4 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence

ikona urIX12 (PDF 73.43 kB)

Usnesení z IX.02 Mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 IX/02M/1 Hospodaření s majetkem

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zahradnické práce, údržba zeleně MČ Slatina“

b) Záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3313 v k.ú. Slatina

ikona urIX02M (PDF 54.4 kB)

Usnesení z IX.11. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 19.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/11/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2023

b) Rozpočtové opatření č. Z03/2023

c) Rozpočtové opatření č. R05/2023

IX/11/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/02571/2023

IX/11/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Vlnitá ….., 627 00 Brno

b) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou – Vlnitá ….., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 005/23

d) Nájemní smlouva č. 006/23

e) Nájemní smlouva č. 007/23

f) Nájemní smlouva č. 008/23

g) Nájemní smlouva č. 009/23

h) Nájemní smlouva č. 010/23

i) Nájemní smlouva č. 011/23

j) Nájemní smlouva č. 012/23

k) Pronájem nebytového prostoru Bučovická ….., Brno

l) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelné preventivní požární kontroly bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina

IX/11/4 Bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2023

IX/11/5 Program IX/03. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 27.04.2023

ikona urIX11 (PDF 116.21 kB)

 

Usnesení z IX.10. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/10/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2023

b) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení věcného daru

c) Novace zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ

IX/10/2 Majetkový odbor

a) Veřejné komunikační sítě Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem OPS

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/1 a p.č. 495/3, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna části pozemku p.č. 2358/1, k.ú. Slatina

d) Žádost o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda“.

e) Pronájem atletického sportoviště na Jihomoravské nám.

f) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zahradnické práce, údržba zeleně MČ Brno-Slatina“.

IX/10/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu - pravidelné kontroly spalinových cest

b) Vyjádření k dokumentaci pro změnu užívání nebytového prostoru Kroměřížská 981/3, Brno.

c) Veřejná zakázka malého rozsahu - havarijní stav ZTI BD Vlnitá 9-11, Brno

IX/10/4 Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/10/5 Obecně závazné vyhlášky

a) Novela obecně závazné vyhlášky - Statut města Brna

b) Návrh obecně závazné vyhlášky - zrušní OZV č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

IX/10/6 Smlouva o výrobě pořadu a poskytnutí licence

IX/10/7 Slatinské kulturní léto 2023

ikona urIX10 (PDF 76.38 kB)

Usnesení z IX.09. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/09/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 28. 2. 2023

b) Rozpočtové opatření č. R04/2023

c) Návrh na vyřazení majetku MŠ Jihomoravské nám. 5

d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

e) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

f) Pohledávky po splatnosti z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2022

IX/09/2 Majetkový odbor

a) Žádost o stanovisko ke stavbě DAIKIN DEVICE Závod 3

b) Žádost o souhlas se zřízením služebnosti pro stavbu „DPMB, a.s. Měnírna Bělohorská, Brno“

c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Křehlíkova p.č. …...“

d) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Přemyslovo náměstí parc.č. 1714/10, sm.kNN“

e) Žádost o vydání stanoviska k projektu Rodinný dům v nízkoenergetickém standardu na parc.č. 1926, k.ú. Slatina, Brno – přípojky sítí

f) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02186/2023

g) Záměr pronajmout pozemek p.č. 882 v k.ú. Slatina

h) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02244/2023

i) Centrální nákupy energií – Dohoda o centralizovaném zadávání

j) Termíny zápisu do MŠ a ZŠ na školní rok 2023/2024

k) Termíny zvláštního zápisu do MŠ a ZŠ na školní rok 2023/2024

IX/09/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2023

b) Inflace u nájemních smluv uzavřených po 1.10.2017

c) VZ „Sanace vlhkého zdiva Tilhonova 52a-52b, Brno-Slatina“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná revize elektroinstalace v bytových domech MČ Brno-Slatina

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. …., Bučovická …... 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

h) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy –…... Kroměřížská ….., 627 00 Brno

i) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – …... Tilhonova ….., 627 00 Brno

j) Pronájem nebytového prostoru Vlnitá 430/9 a Vlnitá 431/11, Brno

k) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 7, Vlnitá 542/5, Brno

IX/09/4 Kulturně společenská akce "Pálení čarodějnic”

ikona urIX09 (PDF 86.66 kB)

 

Usnesení z IX.08. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2023

Byla přijata usenesení k těmto bodům:

IX/08/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2023

IX/08/2 Statut komisí Rady MČ Brno-Slatina

IX/08/3 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě Rozšíření odstavných ploch v areálu AutoBinck Real Estate CZ s.r.o.

b) Žádost o vyjádření ke stavbě „DPMB, a.s. Měnírna Bělohorská, Brno“

c) Servisní smlouva klimatizace - MARPA – klimatizace, chlazení, s.r.o.

d) Změna nájemní smlouvy - plateb energií Ambulance Slatina

e) Podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu na následnou péči o zeleň

f) Zřízení přípravné třídy při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 – informace

g) Oplocení hřiště Rousínovská - Dědická – výběr dodavatele

h) Pronájem sportoviště v Brno-Slatině – běžecký ovál

i) Projektové záměry – dotační programy MAP a IROP+

IX/08/4 Slatinské trhy 2023, termíny

IX/08/5 Komise

a) Jmenování členů komisí

ikona urIX08 (PDF 85.53 kB)

Usnesení z IX.07. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/07/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2022

IX/07/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě „Cyklotrasa část Podstránská – Holzova“

b) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Kozinova 3, SS, p. …...“

c) AlzaBox – pronájem plochy pro umístění zařízení

d) Plakátovací plochy společnosti RENGL na ul. Tilhonova, Zlínská, Dědická a Mikulčická

e) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/098/06652/2013

f) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01386/2023

g) Změna nájemní smlouvy č. MO/VKG/00177/2022

h) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

i) Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku

j) Projektová dokumentace na stavbu Mateřská škola a školní družina, Brno, Kikrleho – výběr dodavatele

k) Centrální nákupy energií

IX/07/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2023

b) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina

c) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Rousínovská …..., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá …..., 627 00 Brno

e) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce aplikace iDES pro správu bytových domů

f) VZ „Sanace vlhkého zdiva Tilhonova 52a-52b, Brno-Slatina“

IX/07/4 Jmenování likvidační komise pro volební období 2022 – 2026

IX/07/5 Schválení podání žádosti o finanční podporu SDH obcí JMK

ikona urIX07 (PDF 107.41 kB)

Usnesení z IX.06. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/06/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2022

b) Rozpočtové opatření č. R02/2023

c) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2023

d) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2023

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2023

f) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2023

g) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2023

h) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

i) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/06/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření k územnímu řízení II/430 Brno, ul. Olomoucká, mosty 430-001,002 + smyčka trolejového vedení – souhlas s použitím pozemků

b) Zřízení přípravné třídy při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

c) Ocenění pedagogických pracovníků udělované u příležitosti Dne učitelů

d) Investiční záměr investora DAIDO METAL CZECH, s.r.o. „Výrobní hala včetně areálové technické infrastruktury na pozemcích parc.č. 2300/8, 2300/10, 2300/12, 2300/14, 2300/16, 2300/17, 2300/22, 2300/23 a 2302/4, vše k.ú. Slatina, obec Brno a pozemky parc.č. 2828/111-115, 2857/5 a 2858/5, vše k.ú. Černovice, obec Brno

IX/06/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/06/4 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/06/5 Program IX/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 16.02.2023

ikona urIX06 (PDF 72.87 kB)

 

 

 

Usnesení z IX.05. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.01.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/05/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2023

b) Převod nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

c) Převod nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

d) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení věcného daru

e) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

IX/05/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vydání stanoviska k projektu rodinný dům Pivodova 382/6, Brno – stavební úpravy a přístavba

b) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Hviezdoslavova 51 (Carling), OTS“

c) Žádost o vyjádření - prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P paní …... na ulici Budínská

d) Žádost o vyjádření k společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Ulice Langrova – Bezpečná cesta do škol“

e) Smlouva o předání a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího zpracování, Recovera Využití zdrojů a.s.

f) Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace na stavbu Mateřská škola a školní družina, Brno, Kikrleho“

g) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00346/2023

h) Odměny ředitelkám školských zařízení

IX/05/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu – …..., byt č. 4, Tilhonova ……., 627 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – , Kroměřížská …., 627 00 Brno, ……., Kroměřížská …..., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 001/23

d) Výpověď z nájmu bytu – …..., Rousínovská ….., Brno

e) Výpověď z nájmu bytu – …….., ……..., Kroměřížská …..., 627 00 Brno

f) Veřejná zakázka malého rozsahu„Projektová dokumentace-nové výtahy ul. Prostějovská a ul. Rousínovská, Brno-Slatina“

IX/05/4 Výběr firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za

roky 2022 - 2024 formou rámcové smlouvy“

IX/05/5 Letní provoz v mateřských školách ve školním roce 2022/2023

ikona urIX05 (PDF 76.7 kB)

 

Usnesení z IX.04. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.01.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/04/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2023

b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

IX/04/2 Majetkový odbor

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 2714/10, k.ú. Slatina

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09652/2022

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09645/2022

e) Záměr pronajmout pozemek p.č. 818/1 v k.ú. Slatina

f) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/04/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu„Projektová dokumentace-nové výtahy ul. Prostějovská a ul. Rousínovská, Brno-Slatina“

IX/04/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2023

IX/04/5 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací

IX/04/6 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – LUCIUS, z.s.

IX/04/7 Redakční rada Aktualit o Slatině

ikona urIX04 (PDF 71.55 kB)