Usnesení RMČ 2017

Usnesení z VII/69. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10.12.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/69/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 11. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R14/2017

c) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním rezervního fondu

d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

e) Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na rok 2017

f) TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina, p.o.

VII/69/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/07175/2017 – pan ….. a záměr na pacht pozemku p.č. 252 v k.ú. Slatina

b) Výpověď NS č. MO/PZ/154/06710/2013 – pan ….. a záměr na pacht pozemků p.č. 299/1 a 299/3

c) Vyjádření k využití předkupního práva

d) Navýšení kapacity ZŠ a a MŠ, Přemyslovo nám. 1, p.o.

e) Vyjádření k ke stavbě: ul. Olomoucká,pozemek p.č. 474/1, k.ú. Slatina – umístění vrtů pro tepelné čerpadlo

VII/69/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Rousínovská …..., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Bučovická ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá …..., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1058/34, Brno

VII/69/4 Vyjádření ke konkurzu na pozici ředitelky ZŠ Přem. nám.

VII/69/6 Přijetí finančního daru

ikona PDF 209.03 kB

Usnesení z VII/68. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.12.2017

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VII/68/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z07/2017

b) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 09. 2017

c) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na rok 2017

d) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2018

e) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina na rok 2018

f) Rozpočet MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020

g) Rozpočet ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020

h) Rozpočet ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020

i) Rozpočet ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020

j) Rozpočet TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020

k) Žádost DDM Helceletova o dotaci na rok 2018

VII/68/2 Majetkový odbor

a) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/NN/0791/2014

b) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – paní ...

c) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – pan ….

d) Výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2

VII/68/3 Bytový odbor

a) Regenerace bytu č. 12, Rousínovská 1050/24, Brno

b) Regenerace bytu č. 2, Prostějovská 995/5, Brno

VII/68/4 Obecně závazné vyhlášky

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/68/5 Výsledek kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno- Slatina.

VII/68/6 Smlouva kupní č. KS/VO/03970/2017 na dodávku automatického záložního zdroje MEDVED Arctos 5000 B ATS

VII/68/7 Program VII/16. zasedání ZMČ dne 14.12.2017

VII/68/8 Různé

a) Žádost o vyjádření k projektu - společnost BEMETT a.s.

 

ikona urVII68 (PDF 114.59 kB)

Usnesení z VII/67. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.11.2017

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/67/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R13/2017

c) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2017

e) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s čerpáním investičního fondu

f) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2017

VII/67/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva MO/PACHT/06471/2015 – paní ….

b) Prodloužení NS č. MO/NbP/06033/2015 – paní ...

c) Výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna MaR v předávacích stanicích ve školských budovách ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2,3,4,5

e) Veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka el. energie a dodávka plynu

f) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: ZŠ Přemyslovo náměstí - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících

VII/67/3 Bytový odbor

a) Výpověď z nájmu bytu – …..., …..., Rousínovská ….., Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská .., 627 00 Brno, …., Pod Kaštany ..., 616 00 Brno

c) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ..., Rousínovská …., 627 00 Brno, …., Kounicova …., 602 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická ..., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Bučovická …., 627 00 Brno

f) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 10. 2017

g) Návrh plánu VHČ na rok 2018

h) Závěrečné vyúčtování finančních prostředků z FBV – Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP Tilhonova 56a-56b, Tilhonova 58a-58b, Brno

VII/67/4 Žádost klubu důchodců o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2018

VII/67/5 Finanční dary obyvatelstvu

VII/67/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ a členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VII/67/7 Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2018

VII/67/8 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence

VII/67/9 Různé

a) Žádost o povolení konání kulturní akce

VII/67/10 Komise

a) Odvolání a jmenování člena Bytové komise

 

ikona Usnesení z VII/67. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.11.2017 (PDF 283.56 kB)

 

Usnesení z VII/66. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.11.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/66/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R12/2017

b) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2017

VII/66/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1265/1

b) Dispozice s pozemkem p.č. 505/22

c) Výpověď NS č. MO/PZ/196/06753/2013 – pan ….

d) Vyjádření k územnímu řízení „Brno, ulice Šmahova“

e) Odnětí svěření budovy Budínská 88/2, Brno

f) Revokace usnesení RMČ č. VII/63/2j) Uhrazení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění

g) Stanovení výše nájemného za pronájem svěřeného majetku

VII/66/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2017

b) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1033/7, Brno

c) Výpověď z nájmu bytu – …., Tilhonova …..., Brno

VII/66/4 Smlouva o vzájemné propagaci

VII/66/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – Slatinští stárci z.s.

VII/66/6 Hřiště Černozemní

 

ikona Usnesení z VII/66. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 08.11.2017 (PDF 187.21 kB)

Usnesení z VII/65.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.10.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/65/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R11/2017

c) Změna rozpočtu TS Brno-Slatina č. 2 na r. 2017

d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 09. 2017

e) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2017

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2017

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2017

i) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru

j) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2017

VII/65/2 Majetkový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna MaR v předávacích stanicích ve školských budovách ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2,3,4,5

b) Veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka el. energie a dodávka plynu

d) Výběr zhotovitele stavby: Zahrada MŠ a dětské hřiště na ul. Kikerleho

VII/65/3 Stanovení platu ředitele Technických služeb

VII/65/4 Finanční dary obyvatelstvu

VII/65/5 Dočerpání prostředků Sociálního fondu v roce 2017

 

ikona Usnesení z VII/65.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.10.2017 (PDF 231.63 kB)

Usnesení z VII/64.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.10.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/64/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/05345/2017

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 1778/2 v k.ú. Slatina

c) Smlouva o dílo - „Parkoviště 2 při ul. Tilhonova 62-64“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava účelové komunikace mezi ulicí Slavkovskou a Vlnitou„

e) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2“

VII/64/3 Bytový odbor

a) Výpověď z nájmu bytu – …., Vlnitá …., Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Bučovická …., 627 00 Brno, …., Mikulovská ….., 628 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu–….., Tilhonova …., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Prostějovská …., 627 00 Brno

e) Stanovení výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného obecního bytu v MČ Brno-Slatina

VII/64/4 Projekt „Bezpečná cesta do škol“ - ul. Kikrleho

VII/64/5 Smluvní zajištění služeb spojených s vánočním osvětlením

VII/64/6 Navýšení ceny za grafickou sazbu Aktualit o Slatině od roku 2018

VII/64/7 Smlouva o nákupu pohonných hmot č. KS/VO/5440/2017

ikona Usnesení z VII/64.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.10.2017 (PDF 73.17 kB)

Usnesení z VII/63.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27.09.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/63/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R10/2017

c) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru

d) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s realizací veřejné zakázky - klimatizace

e) Nepotřebný majetek

VII/63/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky p.č. 155/7, 155/12, 155/13 a 157/4

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/4

c) Vyjádření k využití předkupního práva

d) Výpověď smluv č. MO/PD/07399/2016 ,č. MO/PACHT/07401/2016

e) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/021/005957/2013 a záměr na pacht pozemku p.č. 372/2

f) Vyjádření ke stavbě „DDC2 linka pasivace (moření) DAIKIN DEVICE“

g) Stanovisko k žádosti o souhlas se zpracováním IZ na akci: „Optimalizace prostoru trolejbusové smyčky na ulici Hviezdoslavova“

h) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: ZŠ Přemyslovo náměstí - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících

i) Poptávka na výběr zhotovitele stavby: zahrada MŠ a dětské hřiště na ul. Kikerleho

j) Uhrazení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění

k) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava účelové komunikace mezi ulicí Slavkovskou a Vlnitou„

VII/63/3 Bytový odbor

a) Regenerace nebytového prostoru č.1, Kroměřížská 981/3 Brno

b) Regenerace nebytového prostoru č.3, Kroměřížská 984/6 Brno

c) Výsledky hospodaření VHČ za období 1. - 7. 2017

d) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 8. 2017

e) Závěrečné vyúčtování finančních prostředků z FBV – Sanace základů a hydroizolace Vlnitá 2-4, Brno

VII/63/4 Žádost „SLOPE Brno“ o přidělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina

VII/63/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu za účelem pořádání Maškarního karnevalu pro děti a dospělé – Občanské sdružení dětí a dospělých KLUBÍČKO

VII/63/6 Různé

a) Členství v redakční radě Aktualit

VII/63/8 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

ikona Usnesení z VII/63.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27.09.2017 (PDF 281.66 kB)

 

Usnesení z VII/62.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.09.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/62/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1.-7.2017

b) Rozpočtové opatření č. Z06/2017

c) Rozpočtové opatření č. R09/2017

d) Odstranění nedostatků vyplývajících z kontrol hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016

e) Změna rozpočtu TS Brno-Slatina na r. 2017

f) Změna objemu mzdových prostředků TS Brno-Slatina na r. 2017

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2017

h) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2017

i) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2017

j) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2017

k) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 06. 2017

l) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2017

VII/62/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č.2005/2 a p.č.2004/1

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 221/1

d) Uzavření pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/04680/2017

e) Výpověď nájemní smlouvy – BESSY INVEST

f) Centrální nákup energií

g) Žádost o odkup části pozemku p.č. 1577/1 – …..

h) Žádost o souhlas s rekonstrukcí garáže a RD – paní ….

VII/62/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-6.2017

b) Přidělení uvolněného bytu – Rousínovská ..., 627 00 Brno

c) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Dědická ….., 627 00 Brno, …., Dědická ….., 627 00 Brno

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, …., Královopolská ….., 616 00 Brno

e) Přechod nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno

g) Teplárny Brno, a.s. - žádost o souhlas s rekonstrukcí ležatých rozvodů Rousínovská 1-29, Brno

h) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace-nové výtahy Dědická 1-3-5, Dědická 7-9-11, Dědická 8-10-12, Dědická 14-16-18, Bučovická 7-9-11, Bučovická 14-16-18, Brno“

i) …., Dědická ..., Brno – porušování nájemní smlouvy

j) Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

VII/62/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny - OS Klubíčko ve školním roce 2017/2018

VII/62/5 Realizace projektů navržených do participativního rozpočtu –vyjádření MČ

a) Opěrný odpočinkový sloup pro cestující

b) Sluneční odpočinková alej

c) Výuka sportovního karate a sebeobrany

VII/62/6 Změna organizačního řádu ÚMČ Brno-Slatina

VII/62/9 Novace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

VII/62/10 Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC 1093/2017 na multifunkční stroj Ineo Develop+ 258

VII/62/11 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - volební kampaň

VII/62/12 Program VII/15 zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 21.09.2017

VII/62/13 Pronájem Přemyslova náměstí pro vystoupení taneční skupiny B-crew

ikona Usnesení z VII/62.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.09.2017 (PDF 395.65 kB)

Usnesení z VII/61.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 02.08.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/61/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R07/2017

c) Rozpočtové opatření č. Z05/2017

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2017

e) Kontrola stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018

f) Vyjádření obce k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z ministerstva MŠMT – program 133D 531 - „Rekonstrukce a modernizace kabin SK Slatina II. etapa“

VII/61/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření k rekonstrukci RD

b) Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – …..

c) Ukončení pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/03399/2015 a záměr na pacht pozemku p.č. 308/2

d) Smlouva o pořízení měřiče DR300

e) Žádost o souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním – paní …..

VII/61/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- V. 2017

b) Výměna střešních oken v bytovém domě Vlnitá 9-11, Brno

c) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …., Vlnitá …., 627 00 Brno

e) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

f) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1043/17, Brno

g) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Vlnitá 2-4, Brno“

h) Výměna sklepních dřevěných kójí Vlnitá 2-4, Brno

i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace – nové výtahy Dědická 1-3-5, Dědická 7-9-11, Dědická 8-10-12, Dědická 14-16-18, Bučovická 7-9-11, Bučovická 14-16-18, Brno“

VII/61/4 Schválení podání žádosti o finanční podporu na pořádání kulturních akcí v režii MČ z rozpočtu města Brna

VII/61/5 Vyjádření k dokumentaci – Dům s pečovatelskou službou Bedřichovická 19

VII/61/6 Termíny schůzí RMČ v druhém pololetí roku 2017

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII61 (PDF 226.7 kB)

Usnesení z VII/60.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.07.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/60/1 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky-volební kampaň

VII/60/2 Majetkový odbor

a) Uzavření nájemní smlouvy č. MO/VKG/03679/2017 – pan …..

b) Uzavření nájemní smlouvy č. MO/VKG/03678/2017 – pan ….

c) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na ul. Krejčího

d) Servisní smlouva na komplexní údržbu klimatizačních a VZT jednotek v budově Tilhonova 59

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 5“- výběr zhotovitele

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Rámcová dohoda - Parkoviště 2 a 5 při ul. Vlnitá“ - výběr zhotovitele

g) Veřejná zakázka malého rozsah „ Výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4 “ - 2. etapa - výběr zhotovitele

h) Poptávka na výměnu sklepních oken – Jihomoravské nám. 3

VII/60/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Bučovická …., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Dědická …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova …. 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

g) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno

h) Přidělení uvolněného bytu – Vlnitá …., 627 00 Brno

i) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno

j) Záměr přidělení uvolněného bytu – Rousínovská ….., 627 00 Brno

k) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno

l) Přechod nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

VII/60/5 Havárie vodovodního řadu na ul. Olomoucká

VII/60/7 Jmenování vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII60 (PDF 71.95 kB)

 

Usnesení z VII/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.07.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/10M/1 Smlouva SOD/VO/3134/2017 - „Změna optické trasy metropolitní sítě - propojení budov nové a staré radnice v MČ Brno-Slatina umístěním závěsného optického kabelu 24 vl. na trakčních sloupech ve správě DPmB, a.s. na trase Tilhonova 49 – Tilhonova 59 a výměnou optického kabelu 12 vl. za kabel 48 vl. na trase Tilhonova 49 – Budínská 2“ v rámci akce „Vybudování páteřní optické sítě v MČ Brno-Slatina pro realizaci dohledového kamerového systému v rámci MKS s propojením budov dosavadní radnice Budínská 2 a nové radnice Tilhonova 59“.

VII/10M/2 Smlouva SOD/VO/03971/2017 na dodávku hlasovacího systému pro ZMČ

VII/10M/3 Smlouva kupní KS/VO/03970/2017 na dodávku VOIP telefonů

VII/10M/4 Zplnomocnění k jednání ve věci řízení vedených ÚMČ Brno-Slatina, Odborem výstavby a stavebního rozvoje, Stavebním úřadem ke sp.zn. S MCBSLA/02614/17 a S MCBSLA/03259/17.

VII/10M/5 Stanovení platu ředitele Technických služeb

VII/10M/6 Účelová dotace na opravu střešního pláště

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII10m (PDF 63.42 kB)

Usnesení z VII/59.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.06.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/59/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R06/2017

VII/59/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 49/1

b) Novace nájemní smlouvy č. MO/PZ/047/05994/2013 - …..

c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4 “ - 2. etapa

d) Studie zahrady mateřské školy Přemyslovo nám.

e) Vyjádření k územnímu souhlasu „Pokládka HDPE Brno, ul. Olomoucká“ a k dotčení pozemku p.č. 2291/5

VII/59/3 Dodatek č. 2 k Dohodě o výkonu státní správy na úseku přestupků

VII/59/4 Souhlas zřizovatele školských p.o. s přijetím daru

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII59 (PDF 95.61 kB)

Usnesení z VII/58.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.06.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/58/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z04/2017

b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o souhlas s převodem prostředků z rezervního do investičního fondu

c) Závěry kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2016

VII/58/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

b) Dispozice s pozemkem p.č. 650/18

c) Žádost o povolení oplocení pronajatého pozemku p.č. 92

d) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PKG/04988/2013 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417

e) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PKG/04961/2013 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417

f) Ukončování nájemních smluv – zahrady v kolonii Olomoucká

h) Uzavření pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/03157/2017 – ….

i) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská, kNN, BD IIC“

j) Vyjádření ke stavbě „Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem – OPS“

k) Vyjádření k dokumentaci pro stavbu „REKO MS Brno – Tuřanka, č.stavby 7700073 226“

l) Žádost o vyjádření pro územní řízení „Brno, Matlachova p.č. 1681/3, sm.kNN“

m) Žádost o vyjádření k ohlášení stavby

n) Veřejná zakázka malého rozsahu:„ Oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 5 „

o) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Rámcová dohoda - Parkoviště 2 a 5 při ul. Vlnitá“ - poptávka

p) Navýšení počtu žáků ve třídě – ZŠ Jihomoravské náměstí 2

q) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o spolupráci - venkovní sklad hraček

r) Dodávka konvektomatu do Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, p.o.

s) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Dodávka a montáž nábytku do budovy Tilhonova 59“

VII/58/3 Bytový odbor

a) Přechod nájmu bytu – ..., Tilhonova …., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská ….., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská ….., 627 00 Brno

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, …., Popelákova …., 628 00 Brno

e) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá 549/21, 627 00 Brno

f) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- IV. 2017

g) Regenerace uvolněného bytu č. 11, Bučovická 940/14 Brno

h) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k termínu 15.07.2017

VII/58/4 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby

VII/58/5 Novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015.

VII/58/6 Program VII/14 zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 22.06.2017

VII/58/7 Exekuce paní …..

VII/58/8 Termíny schůzí RMČ v době červenec, srpen 2017

VII/58/9 Projekt organizace hromadné dopravy na území města Brna

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII58 (PDF 118.68 kB)

Usnesení z VII/57.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.05.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/57/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R05/2017

c) Účetní závěrka MČ za rok 2016

d) Závěrečný účet MČ za rok 2016

e) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2017

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2017

g) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 03. 2017

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2017

i) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 03. 2017

j) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2017

k) Návrh na vyřazení majetku ZŠS Jihomoravské nám. 2

VII/57/2 Hospodaření s majetkem

a) Hřiště při ZŠ a MŠ Přemyslovo nám.1

b) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Dodávka a montáž nábytku do budovy Tilhonova 59“

VII/57/3 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby

 

U k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII57 (PDF 171.14 kB)

 

Usnesení z VII/56.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne17.05.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/56/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2016

b) Účetní závěrka MČ za rok 2016

c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2017

d) Přehled pohledávek z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2016

e) Rozpočtové opatření č. R04/2017

f) Žádost TS Brno-Slatina o souhlas s vyřazením majetku

g) Předávací protokol drobného majetku pro TS

h) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru

VII/56/2 Majetkový odbor

a) Elektronická úřední deska – Smlouva o dílo č.2017-05-091, Smlouva o poskytování technické podpory č.2017-05-092

b) Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na akci : Ulice Hviezdoslavova – úprava zastávky VHD Slatina, sídliště

c) Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na akci : Ulice Holzova – úprava zastávky MHD Slatina, rozcestí

d) Informace - pronájem objektu Černovičky 36 a

VII/56/3 Bytový odbor

a) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 515/56b, Brno

b) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1035/9, Brno

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění zadavatelských a inženýrských činností regenerace obecních bytů ul. Kroměřížská, Brno“

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Tilhonova …., 627 00 Brno, ….., Marie Kudeříkové ….., 636 00 Brno

VII/56/4 Přechod nájmu hrobového místa

VII/56/5 Různé

a) Kameny zmizelých

b) Umístění přístroje AED v MČ Slatina

VII/56/8 Pověření starosty

VII/56/9 Výzva k vyvěšení moravské vlajky

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII56 (PDF 197.91 kB)

Usnesení z VII/55.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/55/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2017

b) Dar pro DDM Helceletova

VII/55/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála – Líšeň, Holzova“

b) Záměr na pacht pozemku p.č. 511/50 – Jiří Forst

c) Nájemní smlouva č. MO/NP/02470/2017 - …..

d) Nájemní smlouva č. MO/NP/2511/2017 – AZT s.r.o.

e) Nájemní smlouva č. MO/NNP/02513/2017- …...

f) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.MO/4783/2016 – PPH s.r.o.

VII/55/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- III. 2017

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění zadavatelských a inženýrských činností regenerace obecních bytů ul. Kroměřížská, Brno“

c) Přechod nájmu bytu – …., Dědická ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Prostějovská ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Bučovická ….., 627 00

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII55 (PDF 180.44 kB)

 

Usnesení z VII/54.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/54/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2017

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2017

c) TS – čerpání fondu odměn

d) Zprávy o činnosti zřízených p.o. za rok 2016

VII/54/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

c) Vyjádření ke stavbě „Stavba krbů s.r.o., Olomoucká 111, Brno, Vodovodní přípojka“ a k dotčení pozemku p.č. 494/1

d) Navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny – výdejny při ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

e) Smlouva o dílo č. MCBSLA/02040/17/2/MO Rekonstrukce požární zbrojnice - I. etapa

f) Vyjádření k upravené dokumentaci pro územní řízení na akci „Zřízení parkoviště na Přemyslově náměstí“

g) Poptávka na dodávku a montáž digitální úřední desky – výběr dodavatele

VII/54/3 Bytový odbor

a) Prominutí části peněžité pohledávky - byt č.9, Vlnitá 549/21, Brno

b) Inflace u podnikatelských pronájmu nebytových prostor ve správě MC Brno-Slatina

c) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 987/9, Brno

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby domu Tilhonova 56a-56b, Tilhonova 58a-58b, Brno“

VII/54/4 Souhlas s podáním žádosti MČ Brno-Slatina o účelovou investiční dotaci obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018

VII/54/5 Webová prezentace MČ Brno-Slatina – portál obce, uzavření licenční smlouvy a smlouvy o dílo

VII/54/6 Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/54/7 Program VII/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 27.04.2017

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII54 (PDF 77.83 kB)

 

Usnesení z VII/53.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/53/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočet a odpisový plán ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2017

b) Rozpočet, odpisový plán, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2017

c) Rozpočet, odpisový plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2017

d) Rozpočet, odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2017

e) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2017

f) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2016

VII/53/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 250/1

b) Ukončení pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/04515/2015 - paní …. a záměr na pronájem části pozemku p.č. 818/1

c) Upřesnění nabídky spol. AZT, sr.o. k pronájmu pozemku – bývalé SSO Černovičky

d) Vyjádření k územnímu souhlasu na akci „Brno, Řípská 11a, nová OTS, Virenoso“

e) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2714/1 – výstavba garáží

f) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2714/1 – parkovací stání

g) Návrh na změnu nájemní smlouvy a záměr na pronájem pozemku p.č. 2714/8 - ….

h) Změna podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů uvedených v příloze OZV č. 21/2011, v platném znění

i) Správa a údržba pozemků

j) Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1735/2

VII/53/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Bučovická …., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Bučovická ..., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická ..., 627 00 Brno

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ..., Dědická …., 627 00 Brno, ..., Kroměřížská ..., 627 00 Brno

e) Přechod nájmu bytu – ... Rousínovská ..., 627 00 Brno

f) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- II. 2017

VII/53/4 ZŠ a MŠ Jihomoravské nám . 2 – kontrola České školní inspekce

VII/53/5 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2017

VII/53/6 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VII/53/7 Sběrné středisko Zemanova

VII/53/8 Územní a prověřovací studie lokality ve Šlapanicích,v k.ú. Bedřichovice, při ulici Kellnerova v Brně -Slatině

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

urVII53 (PDF 119.47 kB)

Usnesení z VII/52.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/52/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R02/2017

c) Změna Pravidel hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina

VII/52/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01565/2017 – …..

b) Vyjádření k propachtování části pozemku p.č. 2422

c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD p. ….“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Rekonstrukce požární zbrojnice - I. etapa – výběr dodavatele

e) Vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na ul. Krejčího

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Stavební úpravy budovy Tilhonova 59“

VII/52/3 Bytový odbor

a) Regenerace uvolněného bytu č. 6, Kroměřížská 983/5 Brno

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Vlnitá 2-4, Brno“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce dešťových svodů ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV.NP nástavby domu Tilhonova 56a-56b, Tilhonova 58a-58b, Brno“

VII/52/5 Zásady bezúplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím

VII/52/6 Návrh novely obecně závazného nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení

VII/52/8 Rozdělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/52/10 Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2017

VII/52/11 Kupní smlouva na movité věci umístěné v objektu Tilhonova 59

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII52 (PDF 274.4 kB)

Usnesení z VII/51.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/51/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 za rok 2016

b) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2016

c) Účetní závěrka TS Brno-Slatina za r. 2016

d) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2016

e) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2016

f) Předexekuční výzva

VII/51/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření ke stavbě „Brno, Slatina, stav. úprava kVN1215, 2. etapa“

b) Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1741, p.č. 1739/3 a p.č. 1739/4

c) Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení k akci „CS Šlapanicko, Úsek D2 Slatina-Šlapanice“

d) Žádost o změnu užívání nebytových prostor v objektu Jihomoravské nám. 3

e) Vyjádření k akci „Průmyslová hala Pastra, Brno-Slatina“

f) Vyjádření k žádosti o zřízení služebnosti k služebnému pozemku statutárního města Brna p.č. 495/2

g) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním - pan …..

h) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním - pan ….

i) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním – paní …..

j) Realizační smlouva o dílo - výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4

VII/51/3 Bytový odbor

a) Registr I. žadatelů o obecní byt pro rok 2017

b) Regenerace uvolněného bytu č. 2, Bučovická 951/18 Brno

c) Regenerace obecních bytů ul. Kroměřížská v roce 2018

d) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2016

e) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2016

f) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1041/15, Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Dědická; 901/9, Brno

h) Teplárny Brno, a.s. - žádost o souhlas s průrazem potrubí Rousínovská 1055/29, Brno

i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Vlnitá 2-4, Brno“

j) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce dešťových svodů ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno“

VII/51/4 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2017

VII/51/5 Různé

a) Termín zápisů do MŠ ve školním roce 2017/2018

b) Podnět občanů - odpočinková a hrací zóna při ulici Bučkova, Brno-Slatina

c) Žádost sdružení Pipit, o.s.

d) Zlatá pole

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII51 (PDF 91.47 kB)

Usnesení z VII/50.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.02.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/50/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R1/2017

b) Změna zákona č. 250/2000 Sb.

VII/50/2 Majetkový odbor

a) Návrh na změnu v projektu MAP – ZŠ Přemyslovo nám. 1

b) Veřejná zakázka malého rozsahu: Rekonstrukce požární zbrojnice - I. etapa

c) Žádost o souhlas s vynětím pozemků p.č . 494/1, 495/3 ze zemědělského půdního fondu(ZPF)

d) Veřejná zakázka malého rozsahu : „Zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy objektu Tilhonova 59“

VII/50/3 Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2016

VII/50/4 Kameny Danielů

VII/50/5 Studie organizace dopravy v zóně 30 Křehlíkova

VII/50/6 Zastávkový záliv na ulici Hviezdoslavova

VII/50/7 Schválení podání žádosti o finanční podporu v oblasti požární ochrany pro JSDH obci JMK

VII/50/8 Výzva ke koordinaci přípravy stavby „Dopravní koridor pro silniční obchvat Slatiny DS 33-III/15286 Brno, Slatina, obchvat“

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII50 (PDF 139.71 kB)

Usnesení z VII/49.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.02.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/49/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z1/2017

b) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 informace k úpravě finančního plánu na rok 2016

c) Přehled opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30.9.2016

d) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 informace k vedení účetnictví

e) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2016

f) Audit v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2, p.o.

VII/49/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č. 2005/2 a p.č. 2004/1

b) Vyjádření pro územní souhlas - „Brno, Hviezdoslavova, TS701268, vývody NN“

c) Vyjádření k parkovací ploše před BD Tilhonova 61

d) Vyjádření k akci „Stavební úpravy RD, ul. Podstránská 1479/20, k.ú. Slatina, parc.č. 249/4“ a k dotčení pozemku p.č. 425/1

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy objektu Tilhonova 59“

VII/49/3 Bytový odbor

a) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ..., Tilhonova …., 627 00 Brno, ….., Hrnčířská ….., 602 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno, …..., Oblá …., 634 00 Brno

c) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, ….., Úvoz …..., 602 00 Brno

d) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt - …., nar. …..

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Rousínovská …., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova …., 627 00 Brno

h) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ………., Vlnitá ….., 627 00 Brno

i) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá …., 627 00 Brno

j) Pronájem bytu s pohledávkou, Tilhonova ….., 627 00 Brno

VII/49/4 Výběr firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu : Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za roky 2016-2018 formou rámcové smlouvy

VII/49/5 Aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/49/6 Program VII/12. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 16.02.2017

VII/49/7 Různé

a) Kameny Danielů

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII49 (PDF 85.09 kB)

Usnesení z VII/48.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.01.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/48/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

b) Úprava Pravidel hospodaření příspěvkových organizací

VII/48/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/00405/2017 – ...

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/00406/2017 – ….

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00404/2017 – ….

d) Žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen

VII/48/3 Bytový odbor

a) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k termínu 15.02.2017

b) Aktualizace podaných žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby pro rok 2017

VII/48/4 Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/48/5 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací

VII/48/6 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017

VII/48/7 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/48/8 Smlouva o zajišťování správy nemovitosti na adrese Tilhonova 59

VII/48/9 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – O.S. LUCIUS

VII/48/10 Schválení podání žádosti o finanční podporu na pořádání kulturních akcí v režii MČ z rozpočtu města Brna

VII/48/11 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

VII/48/12 Různé

b) Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“

c) Žádost o čerpání finančních prostředků z FBV – BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.

d) Nesouhlas s umístěním stavby „Brno Airport Logistic Park“

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII48 (PDF 74.57 kB)

Usnesení z VII/47.schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.01.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/47/1 Hospodaření s rozpočtem

a)Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2017

b)Závěr kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

VII/47/2 Majetkový odbor

a)Pronájem částí pozemků p.č. 530/1 a 530/4

VII/47/3 Bytový odbor

a)Výsledky hospodaření VHČ za období I.- XI. 2016

b)Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

c)Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d)Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská ….., 627 00 Brno

e)Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá …., 627 00 Brno

f)Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

g)Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu-…..., Rousínovská …., 627 00 Brno, ….., Masarova ….., 628 00 Brno.

h)Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č.1, Tilhonova 511/52b, Brno

i)Žádost o převedení finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2017

VII/47/4 Změna Organizačního řádu ÚMČ Brno-Slatina

 

Usnesení k zobrazení nebo stažení:

ikona urVII47 (PDF 552.34 kB)