Usnesení RMČ 2019

Usnesení z VIII/25. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 18.12.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/25/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R12/2019

b) Úprava rozpočtu r. 2019 ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 11. 2019

VIII/25/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva MO/NPO/08843/2019

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/09342/2019

c) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PG/04229/2015 a záměr na pronájem pozemku p.č. 122 v k.ú. Slatina

d) Vyjádření k akci „Rodinný dům, Kovárenská 3, Brno 627 00, k.ú. Slatina, par.č. 1267“

e) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM

VIII/25/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2019

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ……... Dědická….

627 00 Brno, …., Kachlíkova ….., 635 00 Brno

c) Pronájem nebytového prostoru Prostějovská 995/5, Brno

VIII/25/4 Stanovení platu ředitele Technických služeb

VIII/25/5 Žádost klubu Seniorů České republiky, z.s., ZO Brno, Slatina o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2020

VIII/25/6 Různé

a) Vytipování lokalit vhodných pro výstavbu domů seniorů

b) Finanční dary obyvatelstvu

ikona urVIII25 (PDF 104.85 kB)

Usnesení z VIII/24. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 04.12.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/24/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R11/2019

b) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2020

c) Rozpočet MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022

d) Rozpočet TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022

e) Rozpočet ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022

f) Rozpočet ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022

g) Rozpočet ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022

h) Návrh na vyřazení majetku ZŠS Jihomoravské nám. 2

i) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2019

j) Souhlas s využitím prostředků z roku 2019 v rozpočtu roku 2020

VIII/24/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „SÚTT Nezamyslova II (úsek za výhybkou 1004 – Stránská skála)“

b) Vyjádření k akci „Prodloužení vodovodu pro stávající objekt na ulici Šikova, p.č.: 2186/18, k.ú. Slatina včetně přípojky vodovodu“ a ke zřízení služebnosti k služebnému pozemku p.č. 2161

c) Vyjádření k akci „Brno, Černovičky 19, příp. NN, pí…...“

d) Vyjádření k akci „REKO MS Brno - Tuřanka II, č. Stavby 7700101633“

e) Nájemní smlouva č. MO/VKG/08844/2019

f) Nájemní smlouva č. MO/VKG/08845/2019

g) Záměr na změnu nájemní smlouvy č. MO/NPO/1659/2015

h) Výběr zpracovatele Projektové dokumentace na akci: Hřiště na ul. Černozemní

VIII/24/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 10. 2019

b) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina.

VIII/24/4 Finanční dary obyvatelstvu

VIII/24/5 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence

VIII/24/6 Termíny schůzí RMČ a ZMČ v roce 2020

VIII/24/7 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací

VIII/24/8 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 VIII/24/9 Návrh novace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

VIII/24/10 Udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby

VIII/24/11 Metodický pokyn RMČ č. 1/2019 k pronájmu školských zařízení v MČ Brno-Slatina

VIII/24/12 Investiční záměr „Rekonstrukce ulice Šmahova“

VIII/24/13 Investiční záměr „Páteřní cyklotrasy, úsek „B“ Podstránská –smyčka TT“

VIII/24/14 Statut Sociálního fondu

VIII/24/15 Různé

a) Cena vstupenek na ples MČ Brno-Slatina

b) Záměr výstavby „Kulturně společenského sálu MČ Brno-Slatina“

VIII/24/16 Program VIII/06. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 12. 12. 2019

ikona urVIII24 (PDF 96.44 kB)

 

Usnesení z VIII/23. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.11.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/23/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R10/2019

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2019

c) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

d) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2019

e) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2019

VIII/23/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k technické studii na akci Silnice I/41 a I/42 ve východním sektoru města Brna, vodohospodářská koncepce

VIII/23/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu ‑ byt č. 3, Vlnitá 431/11, 627 00 Brno

b) Nájemní smlouva č. 029/19

c) Nájemní smlouva č. 030/19

d) Nájemní smlouva č. 031/19

e) Nájemní smlouva č. 032/19

f) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou– Tilhonova 525/89, 627 00 Brno

g) Přidělení bytu ve zvláštních případech dle „Pravidel pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina“ – Čl. 6, bod 6.1., písm. a)

h) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 517/58b, Brno

i) Návrh plánu VHČ na rok 2020

j) Závěrečné vyúčtování finančních prostředků z FBV – Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP Tilhonova 81-83-85-87-89, Brno

k) Závěrečné vyúčtování finančních prostředků z FBV – Oprava obecních bytů v cihlové zástavbě Brno-Slatina

l) Návrh na úpravu Pravidel pronájmu bytu v majetku SMB

m) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/08360/19/BO/JS

n) Dodatek č. 1 ke smlouvě „Projektová dokumentace nových lodžií na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

VIII/23/4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK

č.JMK058039/19/OKH

VIII/23/5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 014D24200 9030 Brno-Slatina Rekonstrukce požární zbrojnice

VIII/23/6 Zpráva o výsledcích kontroly samostatné působnosti svěřené

orgánům MČ Brno-Slatina

VIII/23/7 Jmenování likvidační komise pro volební období 2018 – 2022

VIII/23/8 Vyjádření k územní studii Černovická terasa – areál DAIKIN

ikona urVIII23 (PDF 74.94 kB)

 

Usnesení z VIII/22. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.11.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/22/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Úprava rozpočtu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2019

b) Náklady v MŠ k 30. 9. 2019

VIII/22/2 Majetkový odbor

a) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PG/05613/2019 a záměr na pronájem pozemku p.č. 425/3 a 414/2 v k.ú. Slatina

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 1588 v k.ú. Slatina

c) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: „Hřiště na ul. Černozemní“

d) Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení „Změna dokončené stavby a změna užívání stavby“ na ulici Tuřanka, Brno-Slatina

e) Veřejná zakázka malého rozsahu „ Oprava Přemyslova náměstí - pódium“

f) Vyjádření ke zřízení služebnosti ke služebnému pozemku p.č. 530/1 a 617/7 v k.ú. Slatina

VIII/22/3 Změna spádových obvodů základních a mateřských škol

VIII/22/4 Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů č.MCBSLA/08015/19/MO

VIII/22/5 Veřejná zakázka malého rozsahu: Aktualizace pasportu zeleně avypracování číselníku dendrologie na území MČ Brno-Slatina

VIII/22/6 Smluvní zajištění služeb spojených s vánočním osvětlením

VIII/22/7 Žádost o úpravu dopravního prostoru před budovou MŠ Brno, Jihomoravské nám. 3

VIII/22/8 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství

VIII/22/9 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

VIII/22/10 Stanovisko MČ Brno-Slatina k projednání Návrhů změn ÚPmB vybraných ke zkrácenému postupu pořízení - B126/15-0/Z

ikona urVIII22 (PDF 82.98 kB)

 

Usnesení z VIII/21. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 23.10.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/21/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2019

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2019

c) Rozpočtové opatření č. R09/2019

d) Úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací

e) Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na rok 2019

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2019

g) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30.09.2019

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2019

i) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 9. 2019

j) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2019

VIII/21/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/07622/2019

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/07623/2019

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/07627/2019

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/07628/2019

e) Nájemní smlouva č. MO/PG/07637/2019

f) Nájemní smlouva č. MO/PG/07638/2019

g) Nájemní smlouva č. MO/PG/07639/2019

h) Nájemní smlouva č. MO/VKG/07643/2019

i) Nájemní smlouva č. MO/PD/07644/2019

j) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5

k) Využití nebytového prostoru v bytovém domě Vyškovská 2

l) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava Přemyslova náměstí – pódium“

VIII/21/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2019

b) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 2, Tilhonova 525/89, Brno

c) Žádost o slevu z nájmu – nájemníci bytového domu Vlnitá 549/21, Brno

d) Koncepce sociálního bydlení v Brně

e) Odstoupení od smlouvy o dílo MCBSLA/05178/19/BO/JS

f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění úklidových prací v domech ve správě MČ Brno-Slatina

g) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

h) Žádost o přechod nájmu – byt č. 4, Tilhonova 521/64, 627 00 Brno

i) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….. 627 00 Brno

VIII/21/4 Dočerpání prostředků Sociálního fondu v roce 2019

VIII/21/5 Jmenování člena konkurzní komise – ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2

ikona urVIII21 (PDF 78.5 kB)

 

 

 

Usnesení z VIII/20. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 09.10.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/20/1 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 8. 2019

b) Odpis pohledávek na penále

VIII/20/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „ENERG-SERVIS – nabíjecí stanice pro elektromobily“

b) Vyjádření k využití předkupního práva

c) Vyjádření k akci „Brno, Podstránská 2-14, st. úprava“

d) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PKG/04971/2013 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

e) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/VKG/05006/2014 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

f) Podlimitní veřejná zakázka : „Rekonstrukce požární zbrojnice“ - smlouva o dílo

g) Smlouva o dílo SOD/07412/19/MO – "Rekonstrukce hasičské zbrojnice - autorský dozor projektanta"

VIII/20/3 Investiční záměr „Výstavba kamerových bodů MČ Brno-Slatina –

rozšíření Městského kamerového dohledového systému – MKDS“

VIII/20/4 Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

ikona urVIII20 (PDF 69.13 kB)

Usnesení z VIII/19. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.09.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/19/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2019

b) Rozpočtové opatření č. R08/2019

c) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s posílením investičního fondu

VIII/19/2 Majetkový odbor

a) Žádost o úpravu nájemní smlouvy

b) Vyjádření k možnosti svěření pozemku p.č. 1134/8

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/06867/2019

d) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PG/016/06079/2013 a záměr na pronájem pozemku p.č. 831 v k.ú. Slatina

e) Záměr na pacht pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Slatina

f) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

g) Záměr na pronájem pozemku p.č. 857 a 866 v k.ú. Slatina

h) Záměr na pronájem pozemku p.č. 877 v k.ú. Slatina

i) Záměr na pacht pozemku p.č. 1320/1 a části pozemku p.č. 2954/1 v k.ú. Slatina

j) Veřejné zakázka malého rozsahu: „Technický dozor investora pro stavbu rekonstrukce požární zbrojnice“

k) Veřejné zakázka malého rozsahu: „Kordinátor BOZP pro stavbu rekonstrukce požární zbrojnice“

l) Veřejné zakázka malého rozsahu: „Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Přemyslovo nám. 1“

VIII/19/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …. Tilhonova ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Vlnitá …., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …. Rousínovská …., 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno, ….., Dědická ….., 627 00 Brno

f) Manželé …….. a …..., Tilhonova …..., 627 00 Brno

g) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/06811/19/BO/JS

VIII/19/4 Stanovisko k investičnímu záměru na akci „Cyklostezka Stránská skála – Líšeň, Holzova“

VIII/19/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – spolku Klubíčko ve školním roce 2019/2020

VIII/19/6 Různé

a) Žádost o umístění banneru informujícího o akci „Slatinský běh“

b) Žádost o úpravu výše nájemného za pronájem tělocvičny ZŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

ikona urVIII19 (PDF 88.03 kB)

 

Usnesení z VIII/18. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.09.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/18/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2021 - 2025

b) Žádost o změnu rozpočtu TS Brno-Slatina na r. 2019, změna odpisového plánu

d) Úprava odpisového plánu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2019

e) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s ponecháním nevyčerpaného účelového příspěvku

f) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s ponecháním nevyčerpaného účelového příspěvku - investice

g) Rozpočtové opatření č.Z04/2019

h) Rozpočtové opatření č. R07/2019

VIII/18/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 884

b) Vyjádření k využití předkupního práva

c) Veřejné zakázka malého rozsahu: „Dodávka el. energie a dodávka plynu“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava kontejnerových stání na území MČ Brno-Slatina“

e) Podlimitní veřejná zakázka : „Rekonstrukce požární zbrojnice“ - výběr dodavatele

f) Veřejné zakázka malého rozsahu:„Technický dozor investora pro stavbu rekonstrukce požární zbrojnice“

g) Veřejné zakázka malého rozsahu: „Kordinátor BOZP pro stavbu rekonstrukce požární zbrojnice“

h) Nájemní smlouva č. MO/PG/06743/2019

i) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/06744/2019

VIII/18/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 7. 2019

b) Pronájem nebytového prostoru Bučovická 951/18, Brno

VIII/18/4 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek

b) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb

psů

c) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

VIII/18/5 Program VIII/05. zasedání ZMČ dne 26.09.2019

ikona urVIII18 (PDF 103.8 kB)

 

Usnesení z VIII/17. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.08.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/17/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. 2019

VIII/17/2 Majetkový odbor

a) Výpověď NS č. MO/PG/078/06153/2013 a záměr na pronájem pozemku p.č. 834 v k.ú. Slatina

b) Dohoda o vypořádání plnění obdobného nájemnému za užívání pozemku p.č. 2952/5

c) Oprava výtahu v ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Vyjádření k využití předkupního práva

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava kontejnerových stání na území MČ Brno-Slatina“

VIII/17/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Vlnitá …., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská ..., 627 00 Brno, …., Náměstí SNP ….., 613 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno, ….., Dědická …., 627 00 Brno

f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Bučovická …, 627 00 Brno, …..., Svážná ….., 634 00 Brno

g) Žádost o přechod nájmu – byt č. 9, Dědická ….., 627 00 Brno

VIII/17/4 Schválení podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu a za uskutečněný zásah JSDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele

VIII/17/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/17/6 Novela obecně závazné vyhlášky č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

VIII/17/7 Návrh na úpravu znění článků OZV 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, týkajících se územního plánování

VIII/17/8 Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Brna

a) Požadavek na investice a opravy škol a školských zařízení pro rok 2020

b) Požadavky na vybudování - opravu hřišť v areálu ZŠ

ikona urVIII17 (PDF 81.95 kB)

 

Usnesení z VIII/03. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 15.08.2019

 Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
VIII/03M/1 Pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1, na adrese Kroměřížská 11, 627 00 Brno

ikona urVIII03m (PDF 49.7 kB)

 

Usnesení z VIII/16. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 07.08.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/16/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Žádost o změnu rozpočtu TS Brno-Slatina na r. 2019

b) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2019 - 2

d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2019

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2019

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 6. 2019

g) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2019

j) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2019

VIII/16/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 885 v k.ú. Slatina

c) Záměr na pacht části pozemku p.č. 890/2 v k.ú. Slatina

d) Výpověď NS č. MO/PZ/00741/2013 a záměr na pacht pozemku p.č. 363/2 v k.ú. Slatina

e) Nájemní smlouva č. MO/VKG/05608/2019

f) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/05612/2019

g) Nájemní smlouva č. MO/PG/05613/2019

h) Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava rampy v ZŠS p.o., Jihomoravské nám. 2

i) Žádost o změnu účelu využití části finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Brna

VIII/16/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-6. 2019

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru MCBSLA/007155/17/BO/JS

VIII/16/4 Realizace projektů Dáme na vás navržených do participativního rozpočtu - vyjádření MČ

VIII/16/5 Novace Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ikona urVIII16 (PDF 71.88 kB)

 

Usnesení z VIII/15. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17.07.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/15/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2019

b) Rozpočtové opatření č. R06/2019

c) Źádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s vyřazením DHM

d) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu

VIII/15/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská par.č. 2201/13, kNN, p. Buček“

b) Regenerace tenisových kurtů na víceúčelovém hřišti při ZŠ Jihomoravském nám. 2

c) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna keramických obkladů ve varně ZŠS p.o., Jihomoravské nám. 2

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Revitalizace hřišť v MČ Brno - Slatina

e) Oprava vzduchotechniky ve varně v Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2

f) Oprava výtahu v Mateřské škole Jihomoravské náměstí 5

g) Podlimitní veřejná zakázka : „Rekonstrukce požární zbrojnice“

VIII/15/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 5. 2019

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Kroměřížská…, 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …, Vlnitá …., 627 00 Brno

d) Pronájem bytu s pohledávkou, Rousínovská …., 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská ..., 627 00 Brno, …., Tilhonova …., 627 00 Brno

f) Výpověď z nájmu bytu – …., Vlnitá …., Brno

g) Veřejná zakázka malého rozsahu - oprava střešních oken Tilhonova 58a-58b, Brno.

h) Stanovisko ke škodní události Bučovická 940/14, Brno.

VIII/15/4 Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Revitalizace hřišť v MČ Brno-Slatina“

ikona urVIII15 (PDF 72.12 kB)

 

Usnesení z VIII/14. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 26.06.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/14/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2019

b) Rozpočtové opatření č. R05/2019

c) Úprava odpisového plánu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2019

d) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s financováním mzdových prostředků

e) Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020

VIII/14/2 Majetkový odbor

a) Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417

b) Záměr na pacht části pozemku p.č. 818/1

c) Nájemní smlouva č. MO/PG/04315/2019

d) Vyjádření ke stavbě „Brno – Brněnky par.č. 1953/2, SR, p. Spisar“

e) Vyjádření k akci: Ulice Vyškovská - oprava komunikace

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna keramických obkladů ve varně ZŠS p.o., Jihomoravské nám. 2

g) Veřejná zakázka malého rozsahu: Revitalizace hřišť v MČ Brno - Slatina

VIII/14/3 Bytový odbor

a) Porušení smlouvy o splátkovém kalendáři MCBSLA/05831/16/BO/JS

b) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 513/54b, Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ... a ….., Kroměřížská …. 627 00 Brno

e) Pronájem bytu č.2 o velikosti 2+1, na adrese Rousínovská ….., 627 00 Brno

f) Pronájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, na adrese Rousínovská ….., 627 00, Brno

VIII/14/4 Termíny schůzí RMČ

VIII/14/5 Komise

a) Odvolání a jmenování člena Komise školství a sportovní

VIII/14/7 Zřízené školské příspěvkové organizace

ikona urVIII14 (PDF 85.6 kB)

 

Usnesení z VIII/13. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.06.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/13/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření Z03/2019

b) Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2019

c) Oprava nedostatků v účetnictví ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Výběr dodavatele revize účetnictví ZŠS Jihomoravské nám. 2

VIII/13/2 Majetkový odbor

a) Ukončení nájemních smluv a záměr na pronájem pozemků p.č. 425/3 a 414/2

b) Žádost o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce a nástavba stávajícího RD č.p.638 v ulici Podstránská“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu: Nákup el. energie a plynu

d) Vyjádření k prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na ulici Kikrleho.

VIII/13/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ... Rousínovská ..., 627 00 Brno

b) Podpora sociálního začleňování ve městě Brně

VIII/13/4 Návrh na změnu a doplnění projektů do Strategického rámce MAP

VIII/13/5 Program VIII/04. zasedání ZMČ dne 27.06.2019

VIII/13/6 Stavební řízení „II/373 Brno, ul. Bělohorská“ vedené pod sp. zn. 5400/OD/MMB/0467147/2018, které vede Magistrát města Brna, odbor dopravy.

VIII/13/7 Vyjádření se ke správnímu řízení čj. MMB/0244014/2019, sp.zn.5400/OP/MMB/0198011/2019 ve věci povolení zvláštního užívání komunikace č. III/15286

VIII/13/8 Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“

ikona urVIII13 (PDF 73.1 kB)

 

Usnesení z VIII/12. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 29.05.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/12/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2019

b) Závěrečný účet MČ za rok 2018

c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2019

d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 03. 2019

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2019

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1. k 31. 03. 2019

g) Náklady v MŠ k 31. 3. 2019

h) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s posílením investičního fondu

i) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o odklad předložení mezitímní účetní závěrky

VIII/12/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1574 a p.č. 1735/2

b) Dispozice s pozemkem p.č. 215/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 2295/20

d) Dispozice s pozemkem p.č. 227/1

e) Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám RD

f) Nájemní smlouva č. MO/NP/03121/2019

g) Výpověď nájemní smlouvy MO/PZ040/05984/2013

h) Žádost o udělení souhlasu s umístěním mobilní stavby na pozemku p.č. 2714/1

i) Žádost o vyjádření k dokumentaci na akci „RD Slatina, přípojky sítí“

j) Žádost o vyjádření k prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP– …., bytem Tilhonova ….., 627 00, Brno

k) Centralizované pořízení dodávek energií na období 2020-23

l) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/06264/2016 a záměr na pronájem pozemku p.č. 884 v k.ú. Slatina

VIII/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 4. 2019

b) Žádost o instalaci schodišťové sedačky v bytovém domě Tilhonova 52a, Brno

c) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 981/3, Brno

d) Inflace u smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem uskladnění osobních věcí

e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo MCBSLA/00486/19/BO/JS

f) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Vlnitá …. , 627 00 Brno

g) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Kroměřížská …., 627 00 Brno

h) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá …., 627 00 Brno

i) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

j) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova …., 627 00 Brno

k) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …. Rousínovská …., 627 00 Brno

m) Pronájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, na adrese Bučovická …., 627 00, Brno

n) Pronájem bytu č. 2, o velikosti 2+1, na adrese Vlnitá …., Brno

o) Pronájem bytu č. 2, o velikosti 2+1, na adrese Vlnitá …., Brno

p) Pronájem bytu č. 2, o velikosti 2+1, na adrese Prostějovská …., Brno

VIII/12/4 Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDH Brno- Slatina“

VIII/12/5 Novace obecně závazné vyhlášky – č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

VIII/12/6 Žádost o úpravu DZ – Budínská, Kovárenská

VIII/12/9 Žádost o souhlas s užitím znaku

ikona urVIII12 (PDF 81.74 kB)

 

 

Usnesení z VIII/11. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 15.05.2019

 Byla přijata usnsení k těmto bodům:

 VIII/11/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Účetní závěrka MČ za rok 2018

b) Kontrola příspěvkových organizací za rok 2018

c) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 za rok 2018

d) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2018

e) Účetní závěrka TS Brno-Slatina za r. 2018

f) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2018

g) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2018

h) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2019 - 1

i) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2019

j) Rozpočtové opatření č. R04/2019

VIII/11/2 Majetkový odbor

a) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. MO/4783/2016

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/03069/2019

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/03118/2019

d) Nájemní smlouva č. MO/PD/03119/2019

e) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/03120/2019

f) Žádost o vyjádření k akci „Novostavba RD na pozemku p.č. 2178/1“

h) Dispozice s částí pozemku p.č. 495/3

i) Poptávka na výměnu vstupních dveří do MŠ Jihomoravské nám. 5 - výběr dodavatele

VIII/11/3 Bytový odbor

a) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 5, Rousínovská 1056/30, Brno

b) Žádost o umožnění užívání bytu č. 5, Dědická 899/5, Brno

c) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2019

d) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/03141/19/BO/JS

VIII/11/4 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2019

VIII/11/5 Operační program potravinové pomoci Jihomoravského kraje

VIII/11/6 Napojení MČ Brno-Slatina na Městský kamerový dohledový systém

ikona urVIII11 (PDF 82.4 kB)

Usnesení z VIII/10. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17.04.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/10/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2019

b) Rozpočtové opatření č. R03/2019

c) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2019

VIII/10/2 Majetkový odbor

a) Žádost o udělení souhlasu s umístěním přístavby garáže

b) Žádost o vyjádření k rekonstrukci plotu

c) Žádost o vyjádření k akci „Brno, Černovičky, kNN, garáže

d) Žádost o vyjádření k akci „Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2019 - Slatina“

e) Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P – ..., Dědická ..., Brno

f) Bezúplatný převod vybavení MŠ Přemyslovo nám. 1 do majetku ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

VIII/10/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská …., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Bučovická ..., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Kroměřížská ..., 627 00 Brno

d) Pronájem bytu č. 7, o velikosti 2+1, na adrese Bučovická 940/14, Brno

e) Pronájem bytu č. 5, o velikosti 2+1, na adrese Tilhonova 514/56a, Brno

f) Pronájem bytu č. 2, o velikosti 2+1, na adrese Prostějovská 995/5, Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 982/4, Brno

h) Veřejná zakázka malého rozsahu – revize plynového zařízení v bytových domech MČ Brno-Slatina

VIII/10/4 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/10/5 Spolufinancování dotačního programu MV- GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019

VIII/10/6 Program VIII/03. zasedání ZMČ dne 25.04.2019

ikona urVIII10 (PDF 72.52 kB)

 

Usnesení z VIII/09. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.04.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/09/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2019

b) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2018

c) Návrh na vyřazení majetku ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Vyjádření k vyřazení majetku ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

VIII/09/2 Bytový odbor

a) Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy v bytě- ….., Rousínovská …., Brno.

ikona urVIII09 (PDF 59.16 kB)

Usnesení z VIII/08. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.03.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/08/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2019

b) Rozpočtové opatření č. R02/2019

c) Žádost TS Brno-Slatina o souhlas s vyřazením majetku

d) Převod do investičního fondu TS Brno-Slatina

e) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

f) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2019

VIII/08/2 Majetkový odbor

a) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PD/011/06001/2013 a záměr na pronájem pozemku p.č. 103 v k.ú. Slatina

b) Záměr na pacht pozemků p.č. 303/1, 303/3 a 321/1 v k.ú. Slatina

c) Záměr na pacht pozemku p.č. 263/1

d) Záměr na změnu smlouvy č. MO/NPO/4783/2016

e) Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění staby: „Brno, Tuřanka II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

f) Záměr na pronájem pozemku p.č. 2952/5

g) Vyjádření ke studii páteřních cyklotras propojujících zázemí s městem Brnem

h) Veřejná zakázka malého rozsahu „Administrace VZ Rekonstrukce požární zbrojnice“

i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava Přemyslova náměstí“

k)  Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Revitalizace hřišť v MČ Brno-Slatina“

VIII/07/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby Tilhonova 81-83-85-87-89, Brno“

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2019

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Bučovická …., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

f) Nájemní smlouva č. 003/19 – paní …..

g) Nájemní smlouva č. 004/19 – paní …..

h) Nájemní smlouva č. 005/19 – pan ….

i) Nájemní smlouva č. 006/19 –paní …..

j) Nájemní smlouva č. 007/19 – manželé …...

k) Nájemní smlouva č. 008/19 – paní …..

VIII/08/4 Školství

a) Termíny zápisu do MŠ a ZŠ

b) Konkurzní řízení na místo ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

c) Souhlas zřizovatele se zapojením zřizovaných organizací do projektu „Podpora

předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“

VIII/08/5 Podpora projektu LIFE+

VIII/08/6 Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC 1327/2019 na multifunkční stroj Ineo Develop+ 258

VIII/08/7 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby

VIII/08/8 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2019

ikona urVIII08 (PDF 80.28 kB)

 

 

Usnesení z VIII/07. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.03.2019

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/07/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Pohledávky z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2018

b) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2019

c) Žádost o změnu rozpočtu TS Brno-Slatina na r. 2019

d) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2019

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2019

f) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2019

VIII/07/2 Majetkový odbor

a) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/220/06777/201 a záměr na pacht části pozemku p.č. 818/1 v k.ú. Slatina

b) Vyjádření ke stavbě „Brno, Šlapanická par.č. 2186/25, kNN“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „ Oprava Přemyslova náměstí“

VIII/07/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2018

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2018

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Porevizní opravy hromosvodů bytových domů MČ Brno-Slatina“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna vodoměrů na SV a TV v bytových domech MČ Brno-Slatina“

e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace pro stavební povolení umístění nových lodžií na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

ikona urVIII07 (PDF 68.07 kB)

Usnesení z VIII/06. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.02.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/06/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2019

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

VIII/06/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částmi pozemků p.č. 3574, p.č. 89 a p.č. 91/1

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01221/2019

c) Vyjádření k projektové dokumentaci „Rozvoj telematiky v letech 2015-2020-Část I., Stavba a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD-Blok č.8, SSZ 4.29 Šlapanická x Krejčího“

d) Stanovisko k žádosti o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Cyklostezka Stránská skála-Líšeň, Holzova“

e) Návrh na zahájení investičního procesu „Ulice Šmahova- vybudování chodníku veřejného osvětlení a rekonstrukce vozovky na ul. Šmahova, v úseku od ul. Řípská po ul. Drážní“

f) Stanovisko k záměru Investičního odboru MMB „Úprava prostoru komunikace Řípská při MÚK Slatina“

VIII/06/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o obecní byt pro rok 2019

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Dědická …., 627 00 Brno

c) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1044/18, 627 00 Brno

VIII/06/4 Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019 – žádost o dotaci

VIII/06/5 Program VIII/02. zasedání ZMČ dne 28.02.2019

ikona urVIII06 (PDF 83.04 kB)

 

Usnesení z VIII/02. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.02.2019

 Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:

 VIII/02M/1 Připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016–12/2018

ikona urVIII02M (PDF 50.51 kB)

 

Usnesení z VIII/05. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.02.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/05/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2019

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2018

d) Rozpočtové opatření č. Z01/2019

e) Provoz hřiště na Jihomoravském náměstí v roce 2018

f) Cenová kalkulace k odstranění nedostatků ve výdejně stravy-MŠ Jihomoravské nám. 4

VIII/05/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření MČ ke zvláštnímu užívání komunikace pro vyhrazení parkovacího stání

b) Žádost o podnájem části objektu Černovičky 36a

c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Administrace VZ Rekonstrukce požární zbrojnice“

VIII/05/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace pro stavební povolení umístění nových lodžií na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna vodoměrů na SV a TV v bytových domech MČ Brno-Slatina“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby Tilhonova 81-83-85-87-89, Brno“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Porevizní opravy hromosvodů bytových domů MČ Brno-Slatina“

e) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00421/19/BO/JS

f) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00422/19/BO/JS

g) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00423/19/BO/JS

h) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00424/19/BO/JS

i) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby„Rámcová smlouva na opravy vodoinstalací v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

j) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Rámcová smlouva na opravy elektroinstalací v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

k) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby „Rámcová smlouva na opravy plynoinstalací a dodávky kondenzačních kotlů v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

l) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby„Rámcová smlouva na zámečnické práce v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

m) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1058/34, Brno

n) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1048/22, Brno

VIII/05/4 Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2018/2019

ikona urVIII05 (PDF 78.47 kB)

 

Usnesení z VIII/04. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 23.01.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/04/01 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/7, k.ú. Slatina

b) Dispozice se spoluvlastnickými podíly na pozemcích p.č. 172/1 a p.č. 172/9

c) Záměr na pacht pozemku p.č. 149/2 v k.ú. Slatina

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00418/2019

e) Nájemní smlouva č. MO/PD/00419/2019

f) Vyjádření k využití předkupního práva

g) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská p.č. 2195/16, OTS Porsche“

h) Vyjádření k napojení sjezdu k RD č. 1, ul. Šikova, p.č. 2177/2, k.ú. Slatina

i) Vyjádření k napojení sjezdu k RD č. 2, ul. Šikova, p.č. 2177/3, k.ú. Slatina

j) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská 11E, OTS STK Slatina“

k) Stanovisko k prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P na ul. Budínská

m) Ulice Langrova – Bezpečná cesta do škol – vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

VIII/04/2 Bytový odbor

a) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k termínu 15.02.2019

b) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2019, žádost o navýšení finančního příspěvku

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno, …..., Houbalova …..., 628 00 Brno

f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Dědická …., 627 00 Brno, ….., Kopečná ….., 602 00 Brno

g) Pronájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, na adrese Dědická 911/12, 627 00 Brno

VIII/04/3 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné

produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za

účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/04/4 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2019

VIII/04/5 Projekt Obědy pro děti

ikona urVIII04 (PDF 99.83 kB)

 

Usnesení z VIII/03. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 09.01.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/03/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet

b) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30.09.2018

c) Žádost o dovybavení ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Informace k šetření KHS ZŠS Jihomoravské nám. 2

VIII/03/2 Majetkový odbor

a) Ulice Hviezdoslavova - úprava přechodu pro chodce – vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

VIII/03/3 Dílčí smlouva : „Kontrola hospodaření příspěvkových organizací

zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2018“

VIII/03/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019

ikona urVIII03 (PDF 70.15 kB)