Usnesení RMČ 2019

Usnesení z VIII/06. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.02.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/06/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2019

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

VIII/06/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částmi pozemků p.č. 3574, p.č. 89 a p.č. 91/1

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01221/2019

c) Vyjádření k projektové dokumentaci „Rozvoj telematiky v letech 2015-2020-Část I., Stavba a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD-Blok č.8, SSZ 4.29 Šlapanická x Krejčího“

d) Stanovisko k žádosti o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Cyklostezka Stránská skála-Líšeň, Holzova“

e) Návrh na zahájení investičního procesu „Ulice Šmahova- vybudování chodníku veřejného osvětlení a rekonstrukce vozovky na ul. Šmahova, v úseku od ul. Řípská po ul. Drážní“

f) Stanovisko k záměru Investičního odboru MMB „Úprava prostoru komunikace Řípská při MÚK Slatina“

VIII/06/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o obecní byt pro rok 2019

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Dědická …., 627 00 Brno

c) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1044/18, 627 00 Brno

VIII/06/4 Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019 – žádost o dotaci

VIII/06/5 Program VIII/02. zasedání ZMČ dne 28.02.2019

ikona urVIII06 (PDF 83.04 kB)

 

Usnesení z VIII/02. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.02.2019

 Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:

 VIII/02M/1 Připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016–12/2018

ikona urVIII02M (PDF 50.51 kB)

 

Usnesení z VIII/05. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.02.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/05/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2019

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2018

d) Rozpočtové opatření č. Z01/2019

e) Provoz hřiště na Jihomoravském náměstí v roce 2018

f) Cenová kalkulace k odstranění nedostatků ve výdejně stravy-MŠ Jihomoravské nám. 4

VIII/05/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření MČ ke zvláštnímu užívání komunikace pro vyhrazení parkovacího stání

b) Žádost o podnájem části objektu Černovičky 36a

c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Administrace VZ Rekonstrukce požární zbrojnice“

VIII/05/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace pro stavební povolení umístění nových lodžií na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna vodoměrů na SV a TV v bytových domech MČ Brno-Slatina“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby Tilhonova 81-83-85-87-89, Brno“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Porevizní opravy hromosvodů bytových domů MČ Brno-Slatina“

e) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00421/19/BO/JS

f) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00422/19/BO/JS

g) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00423/19/BO/JS

h) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/00424/19/BO/JS

i) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby„Rámcová smlouva na opravy vodoinstalací v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

j) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Rámcová smlouva na opravy elektroinstalací v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

k) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby „Rámcová smlouva na opravy plynoinstalací a dodávky kondenzačních kotlů v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

l) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby„Rámcová smlouva na zámečnické práce v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

m) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1058/34, Brno

n) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1048/22, Brno

VIII/05/4 Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2018/2019

ikona urVIII05 (PDF 78.47 kB)

 

Usnesení z VIII/04. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 23.01.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/04/01 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/7, k.ú. Slatina

b) Dispozice se spoluvlastnickými podíly na pozemcích p.č. 172/1 a p.č. 172/9

c) Záměr na pacht pozemku p.č. 149/2 v k.ú. Slatina

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00418/2019

e) Nájemní smlouva č. MO/PD/00419/2019

f) Vyjádření k využití předkupního práva

g) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská p.č. 2195/16, OTS Porsche“

h) Vyjádření k napojení sjezdu k RD č. 1, ul. Šikova, p.č. 2177/2, k.ú. Slatina

i) Vyjádření k napojení sjezdu k RD č. 2, ul. Šikova, p.č. 2177/3, k.ú. Slatina

j) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská 11E, OTS STK Slatina“

k) Stanovisko k prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P na ul. Budínská

m) Ulice Langrova – Bezpečná cesta do škol – vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

VIII/04/2 Bytový odbor

a) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k termínu 15.02.2019

b) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2019, žádost o navýšení finančního příspěvku

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno, …..., Houbalova …..., 628 00 Brno

f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Dědická …., 627 00 Brno, ….., Kopečná ….., 602 00 Brno

g) Pronájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, na adrese Dědická 911/12, 627 00 Brno

VIII/04/3 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné

produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za

účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/04/4 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2019

VIII/04/5 Projekt Obědy pro děti

ikona urVIII04 (PDF 99.83 kB)

 

Usnesení z VIII/03. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 09.01.2019

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/03/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet

b) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30.09.2018

c) Žádost o dovybavení ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Informace k šetření KHS ZŠS Jihomoravské nám. 2

VIII/03/2 Majetkový odbor

a) Ulice Hviezdoslavova - úprava přechodu pro chodce – vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

VIII/03/3 Dílčí smlouva : „Kontrola hospodaření příspěvkových organizací

zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2018“

VIII/03/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019

ikona urVIII03 (PDF 70.15 kB)