Usnesení RMČ 2018

Usnesení z VII/71. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.01.2018

 
Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/71/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2018

VII/71/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Výstavba inženýrských sítí pro RD Blažovická“

b) Dispozice s pozemkem p.č. 250/1

c) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

d) Vyjádření k nabytí části pozemku p.č. 542/103

e) Vyjádření k územnímu souhlasu „Brno, Bedřichovická par.č. 1095/2, sm. KNN“

f) Pachtovní smlouva MO/PACHT/01027/2018 – …..

g) Pachtovní smlouva MO/PACHT/01028/2018 – pan …...

h) Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – …., Matlachova ….

i) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – …...

j) Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – ….., Dědická ….., Brno

VII/71/3 Bytový odbor

a) Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění a provádění úklidových prací“

VII/71/4 Žádost OŠMT MMB

a) Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pol. šk. roku 2017/18

VII/71/5 Různé

a) Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018“

ikona urVII71 (PDF 77.95 kB)

Usnesení z VII/70. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17.01.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/70/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R01/2018

c) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu

VII/70/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Brno, Řípská 9a, nová OTS, IMOS“

b) Vyjádření k investičnímu záměru „Rekonstrukce komunikace na ulici Černovičky“

c) Vyjádření k využití předkupního práva

d) Záměr na pronájem objektu č.p.1097, Černovičky 36a, včetně příslušných částí pozemků p.č. 3/1 a p.č. 2

VII/70/3 Bytový odbor

a) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská ….., Brno

b) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská ….., Brno

c) Odvolání proti rozsudku MSB – vyklizení bytu Kroměřížská ..., Brno.

d) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2017

e) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k termínu 15.02.2018

f) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2018, žádost o navýšení finančního příspěvku

g) Aktualizace žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2019

VII/70/4 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2017

VII/70/5 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2018

VII/70/6 Žádost o pronájem sálu na účelem pořádání plesu – LUCIUS

VII/70/7 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejně produkce hudby

VII/70/8 Různé

a) Vyjádření osadního výboru Osady pod Stránskou skálou k „rekonstrukci tramvajové linky č. 10 mezi zastávkami Podstránská a Stránská skála

VII/70/9 Komise

a) Dopravně-bezpečnostní komise

VII/70/10 Územní prověřovací studie lokality v k.ú. Bedřichovice při ul. Kellnerova

ikona urVII70 (PDF 93.74 kB)