Usnesení RMČ 2018

Usnesení z VIII/01. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.12.2018

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:

VIII/01M/1 Přijetí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby Rekonstrukce požární zbrojnice – II. etapa“

ikona urVIII01m (PDF 51.47 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z VIII/02. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 19.12.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/02/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 11. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R15/2018

c) Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2018

d) Zdůvodnění porušení Pravidel hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2 2018

e) Nápravné opatření k hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2

f) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2018

VIII/02/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky v Národní přírodní památce Stránská skála

b) Dispozice s pozemkem p.č. 112

c) Vyjádření k využití předkupního práva

d) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská, kNN, par.č. 2287/82, kNN, ČEZ“

e) Stanovisko ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP občana na ul. Rousínovská – pan …..

f) Stanovisko k prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP občana na ul. Rousínovská – pan …...

VIII/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1. - 11. 2018

VIII/02/4 Stanovení platu ředitele Technických služeb

VIII/02/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – Slatinští zahrádkáři

VIII/02/6 Žádost klubu Seniorů České republiky, z.s., ZO Brno, Slatina o

bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok

2019

VIII/02/7 Školské rady – stanovení počtu členů školských rad a jmenování členů

školských rad za zřizovatele

VIII/02/8 Smlouva o provádění úklidových prací v budově ÚMČ Brno-Slatina

VIII/02/9 Komise

ikona urVIII02 (PDF 100.18 kB)

 

Usnesení z VIII/01. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.11.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/01/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R14/2018

c) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na rok 2018

d) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2018 - 2

e) Změna rozpočtu TS Brno-Slatina na r. 2018

f) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2018

h) Rozpočet MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021

i) Rozpočet TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021

j) Rozpočet ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021

k) Rozpočet ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021

l) Rozpočet ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021

m) Náklady v MŠ k 30. 9. 2018

n) Žádost DDM Helceletova o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2019

p) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2019

q) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina

VIII/01/2 Majetkový odbor

a) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3577/5

c) Pronájem části pozemku p.č. 495/3

d) Záměr na pronájem pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Slatina

e) Nájemní smlouva č. MO/NPO/08044/2018

f) Vyjádření k akci „Stavební úpravy řadového rodinného domu – Brno-Slatina p.č. 2004/40“

g) Vyjádření k akci „Brno, Za Kostelem - Šmahova, par.č. 2165, 4x RD

h) Vyjádření k akci „Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Šmilovského“

i) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace  pro výběr dodavatele stavby a provádění autorského dozoru na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Slatina“

VIII/01/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu – byt č. 3, Dědická 897/1, 627 00 Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 10. 2018

c) Návrh plánu VHČ na rok 2019

VIII/01/4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/01/5 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – LUCIUS, z.s.

VIII/01/6 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby

VIII/01/7 Dotace

a) Spolufinancování dotačního programu MV- GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019

b) Žádost o individuální dotaci JMK pro rok 2019

VIII/01/8 Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2018 a 2019

VIII/01/9 Program VIII/01. zasedání ZMČ dne 13.12.2018

ikona urVIII01 (PDF 84.26 kB)

 

 

Usnesení z VII/86. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.10.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/86/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R13/2018

c) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 09. 2018

e) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2018

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 09. 2018

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2018

h) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru

i) Žádost o zvýšení příspěvku na provoz na rok 2018 ZŠS Jihomoravské nám. 2

j) Návrh na vyřazení majetku ZŠS Jihomoravské nám. 2

k) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2018

VII/86/2 Majetkový odbor

a) Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/7 a p.č. 2287/10

b) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2202/21

c) Dispozice se spoluvlastnickými podíly na pozemcích p.č. 172/1 a p.č. 172/9

d) Žádost o pronájem částí pozemků p.č. 1574 a p.č. 1735/2

e) Nájemní smlouva č. MO/PD/07230/2018

f) Vyjádření k územnímu souhlasu na akci „Optická trasa Smart Comp a.s. - Netbox – Brno, Řípská – Vlárská“ a k žádosti o souhlas se zřízením služebnosti

g) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby a provádění autorského dozoru na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina“

VII/86/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2018

VII/86/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – Slatinští stárci z.s.

VII/86/5 Smluvní zajištění služeb spojených s vánočním osvětlením

VII/86/6 Stanovení platu ředitele Technických služeb

ikona urVII86 (PDF 85.96 kB)

 

Usnesení z VII/85. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.10.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VII/85/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R12/2018

VII/85/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1211/1

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/06446/2018 – poz. p.č. 818/1

c) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MO/PN/5494/2014

d) Dodatek č. 1 k SOD/05433/18/MO - „Rekonstrukce HZS Slatina- I. Etapa“

e) Vyjádření k PD na akci : III/15286 Brno, Slatina Obchvat DÚR, IČ

f) Vyjádření k akci „Brno, Za Kostelem, par.č., BD E, F, G, H“

VII/85/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 8. 2018

b) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/06314/18/BO/JS

c) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….Vlnitá .., 627 00 Brno, …, Heleny Malířové ….., 638 00 Brno

d) Nájemní smlouva č.023/18 – pan ….

e) Nájemní smlouva č.022/18 – paní ….

f) Žádost p. …. Bučovická …., 627 00 Brno - sleva nájemného

VII/85/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – spolku Klubíčko ve školní roce 2018/2019

VII/85/5 Finanční dary obyvatelstvu

VII/85/6 Dočerpání prostředků Sociálního fondu v roce 2018

VII/85/7 Komise

b) Zrušení komisí zřízených radou městské části Brno-Slatina

ikona urVII85 (PDF 80.14 kB)

 

Usnesení z VII/84. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.09.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VII/84/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina – Sportovní klub Slatina, z.s.

b) Rozpočtové opatření č. R11/2018

c) Rozpočtové opatření č. Z04/2018

d) Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu ZŠS Jihomoravské nám. 2

VII/84/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/059902015 – pozemek p.č. 215/1

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 317 v k.ú. Slatina

c) Dispozice s částmi pozemků p.č. 2002/9, 2002/16, 2005/2 a pozemky p.č. 2004/1 a 2002/12

d) Dodatek č. 1 k SOD/04730/18/MO - „Revitalizace hřiště MČ Brno-Slatina, ul. Mikulčická u BD č. 11b“

e) Dodatek č. 1 k SOD04337/18/MO - Výměna ZTI a oprava podlahy ve školní kuchyni v ZŠ Jihomoravské nám. 2

f) Dodatek č. 1 k SOD/04416/18/MO - „Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2“

g) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Parkoviště 1 na ul. Tilhonova 81-89“ - výběr dodavatele

h) Změna spádových ulic pro ZŠ a MŠ

VII/84/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní …., Rousínovská ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan ….., Rousínovská …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní….. Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan ……….., Bučovická……….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní ..., Vlnitá …., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan …..., Rousínovská ….., 627 00 Brno

g) Nájemní smlouva č. 012/18 –paní ……...

h) Žádost o přechod nájmu – byt č. 4, Tilhonova …., 627 00 Brno

g) Nájemce bytu č. 2, Bučovická ..., 627 00 Brno – ….

VII/84/4 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence ZMČ

VII/84/7 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 13/2015, o místních

poplatcích, v platném znění

VII/84/8 Program VII/20. zasedání ZMČ dne 20.09.2018

ikona urVII84 (PDF 70.53 kB)

 

Usnesení z VII/83. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 29.08.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/83/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. 2018

b) Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2020 - 2024

VII/83/2 Majetkový odbor

a) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/04211/2013

b) Umístěním baneru na oplocení pozemku p.č. 494/1

c) Vyjádření k akci „Ulice Černovičky – oprava komunikace“

d) Žádost MČ o Individuální dotaci JMK pro rok 2018

e) Záměr na pronájem částí pozemků par.č. 1 a 2 – prodloužení nájemní smlouvy

VII/83/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2018

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 7. 2018

c) Závěrečné vyúčtování finančních prostředků z FBV – Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP Tilhonova 52a-52b, Tilhonova 54a-54b, Brno

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno-Slatina“

e) Havárie ležaté kanalizace v bytových domech Tilhonova 62-64-66, Vlnitá 1-3, Brno

VII/83/4 Různé

a) Žádost o vyjádření souhlasu s případnou realizací projektu: „Chodník na Řípské do CT Parku ve Slatině“

b) Prodloužení smlouvy o propagaci s HC Kometa Brno

ikona urVII83 (PDF 101.44 kB)

Usnesení z VII/82. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 15.08.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/82/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2018

b) Změna rozpočtu TS Brno-Slatina na r. 2018

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2018

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2018

e) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2018

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2018

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2018

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 06. 2018

i) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2018

j) Zdůvodnění výše nákladů v MŠ Jihomoravské nám. 2 v r. 2017

k) Zdůvodnění opakovaných nedostatků v hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

l) Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

m) Rozpočtové opatření č. R10/2018

VII/82/2 Majetkový odbor

a) Záměr na pacht pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Slatina

b) Dispozice s pozemky p.č. 317 a 318/1

c) Uzavření nájemní smlouvy č. MO/VKG/05423/2018

d) Vyjádření k akci „RD Slatina, prodloužení sítí“

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Osázení kruhového objezdu okrasnou zelení“ – výběr dodavatele

f) Smlouva o dílo č. MCBSLA/05433/18/MO Rekonstrukce požární zbrojnice - I. etapa

g) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK053879/18/OKH

h) Vyjádření k akci „Brno, Budínská 1-5, kNN, 3xSS“

i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Parkoviště 1 na ul. Tilhonova 81-89 “

j) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výměna ZTI a oprava podlahy ve školní kuchyni – vícepráce

k) Recyklační středisko stavebních odpadů společnosti Demont Servis s.r.o. v areálu Zetor, a.s. Brno

l) Nátěr fasády budovy mateřské školy Jihomoravské nám. 5

VII/82/3 Změna organizačního řádu

VII/82/4 Různé

a) Žádost o schválení použití znaku Slatiny při pořádání tenisového turnaje Slatina-Open

ikona urVII82 (PDF 77.34 kB)

Usnesení z VII/81. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 18.07.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/81/1 Studie revitalizace lokality ulice Černozemní

VII/81/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R09/2018

b) Odstranění nedostatků vyplývajících z kontrol hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018

c) Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019

VII/81/3 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky v Národní přírodní památce Stránská skála

b) Dispozice s pozemkem p.č. 844

c) Nájemní smlouva č. MO/PACHT/04617/2018 -pozemek 650/28

d) Nájemní smlouva MO/NPO/03626/2018 – pozemek p.č. 116

e) Vyjádření k územnímu souhlasu na akci „Optická trasa Smart Comp a.s. - Netbox – Brno, Řípská – Vlárská“

f) Vyjádření k územnímu souhlasu na akci „Brno- Řípská 7, nová OTS, demont. vVN“

g) Vyjádření ke stavbě „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“

h) Vyjádření k územnímu souhlasu na akci „Brno – Za kostelem p.č. 2156/2, smyčka kabelu NN (připojení nn)“

i) Smlouva o dílo SOD/04257/18/MO - „ Oprava účelových komunikací na území MČ Brno-Slatina „

j) Vyjádření k dotčení pozemků stavbou „Ulice Hviezdoslavova-úprava zastávky MHD Slatina -Sídliště“

k) Bezúplatný převod vybavení zahrady MŠ Přemyslovo nám. 1 do majetku ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

l) Účelová dotace z rozpočtu města Brna na správu a údržbu kontejnerových stání pro rok 2019 na území MČ Brno-Slatina

m) Žádost MČ o individuální dotaci z rozpočtu JmK

VII/81/4 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní …., Tilhonova ….,627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – manželé …., Rousínovská …..,

627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní …..., Vlnitá ….. 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní …., Tilhonova …., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní ….., Tilhonova …. 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – manželé …., Dědická …., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – manželé ..., Tilhonova ….,

627 00 Brno

h) Uvolnění nevyhovujícího bytu nájemcem – manželé ….

i) Uvolnění nevyhovujícího bytu nájemcem – …..

j) Uvolnění nevyhovujícího bytu nájemcem – …..

k) Výpověď z nájmu bytu – …., Rousínovská ….. Brno

l) Žaloba na vyklizení bytu – …., Dědická ….., 627 00 Brno

m) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 5. 2018

n) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná revize hromosvodů v bytových domech MČ Brno-Slatina

o) Veřejná zakázka malého „Zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno-Slatina“

p) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/04310/18/BO/JS

VII/81/5 Dopravní studie „Slatina – Křehlíkova“

VII/81/6 Návrh úprav dopravního značení v „oblasti Křehlíkova“

VII/81/7 Volby do zastupitelstev obcí – volební kampaň

VII/81/8 Nájemní smlouva č. MO/NP/2511/2017 – pozemky bývalého SSO Černovičky

VII/81/9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení ze dne 17. 12. 2003

VII/81/10 Smlouva o bezúplatném užívání digitální vozidlové radiostanice

VII/81/11 Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci STAVBY "III/15286 Brno - Slatina, obchvat"

VII/81/12 Různé

a) Projekt : „Neseď doma, pojď ven“

b) Návrh na osazení kruhového objezdu zelení na ulici Hviezdoslavova/Olomoucká

c) Žádost o užívání znaku MČ Brno-Slatina

ikona urVII81 (PDF 96.75 kB)

 

 

Usnesení z VII/80. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27.06.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VII/80/1 Majetkový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava účelových komunikací na území MČ Brno-Slatina „ - výběr zhotovitele

b) Poptávka na výběr zpracovatele „Studie proveditelnosti: Umístění kulturně společenského sálu“- výběr zpracovatele

c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Revitalizace hřiště MČ Brno-Slatina, ul. Mikulčická u BD č. 11b“ - výběr dodavatele

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výměna SW v kotelně Tilhonova 59“

e) Souhlas s provedením stavebních úprav objektu Černovičky 36a

f) Poptávka na výběr zpracovatele „Dopracování PD SSO Zemanova/Černozemní pro SP“- výběr zpracovatele

g) Žádost o schválení výše pronájmu učeben pro DDM Helceletova v ZŠ a Přemyslovo nám. 1 pro školní rok 2018/2019

ikona urVII80 (PDF 73.45 kB)

 

Usnesení z VII/79. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.06.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/79/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R08/2018

c) Rozpočtové opatření č. Z03/2018

VII/79/2 Majetkový odbor

a) Odnětí svěřeného majetku – p.č. 1095/1 a p.č. 1095/2

b) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

c) Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektů MAP II a Šablony II

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava účelových komunikací na území MČ Brno-Slatina“

e) Poptávka na výběr zpracovatele „Studie proveditelnosti: Umístění kulturně společenského sálu“

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Revitalizace hřiště MČ Brno-Slatina, ul. Mikulčická u BD č. 11b“

g) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna ZTI a oprava podlahy ve školní kuchyni v ZŠ Jihomoravské nám. 2 – výběr dodavatele

h) Veřejná zakázka malého rozsahu: Projektová dokumentace pro SP na akci: ZŠ Přemyslovo náměstí - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících – výběr zhotovitele

i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2“ - výběr dodavatele

j) Dodávka a montáž žaluzií pro MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1

VII/79/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná revize elektroinstalace v bytových domech MČ Brno-Slatina

b) Veřejná zakázka malého rozsahu – kontrola a čištění spalinových cest v bytových domech MČ Brno-Slatina

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

e) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ….. a …., Rousínovská ….., 627 00 Brno

f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….. a …. Rousínovská …..., 627 00 Brno a ….., Tilhonova …..., 627 00 Brno

g) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …..., Dědická ….., 627 00 Brno, ….. Kneslova …..., 618 00 Brno

h) Nájemní smlouva č. 012/18 paní …...

i) Nájemní smlouva č. 013/18 – manželé …...

j) Nájemní smlouva č. 014/18 – paní …...

VII/79/4 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2018–2022

VII/79/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/79/6 Program VII/19. zasedání ZMČ dne 21.06.2018

VII/79/7 Různé

a) Memorandum o spolupráci na přípravě realizace „Východního obchvatu Slatiny“

ikona urVII79 (PDF 90.91 kB)

 

Usnesení z VII/78. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 30.05.2018

 
Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/78/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R07/2018

b) Závěrečný účet MČ za rok 2017

c) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s přijetím finančního daru

VII/78/2 Majetkový odbor

a) Změna nájemní smlouvy na užívání pozemku p.č. 116

b) Záměr na pronájem pozemků bývalého SSO Černovičky

c) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/148/06702/2013 a záměr na pacht pozemku p.č. 650/28 v k.ú. Slatina

d) Záměr na pronájem pozemku p.č. 885 v k.ú. Slatina

e) Vyjádření ke stavbě „Rodinný dům ….. - přípojka vodovodu a splaškové kanalizace“

f) Vyjádření ke stavbě „Generální oprava veřejného osvětlení Brno, ul. Lučiny“

g) Vyjádření k aktualizaci pronájmu části pozemku p.č. 2275/4

h) Vyjádření k akci „Výstavba inženýrských sítí pro RD Blažovická“

i) Návrh znění smlouvy o spolupráci s Jihomoravským krajem při realizaci „100 lip – 100 oslav“

VII/78/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 4. 2018

b) Pronájem nebytového prostoru Prostějovská 993/3, Brno

c) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/03543/18/BO/JS

d) Nájemní smlouva č. 010/18 – manželé ….. byt č. 6, Kroměřížská …..., 627 00 Brno

VII/78/4 Různé

a) Vyjádření ke konkurzu na pozici ředitelky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5

ikona urVII78 (PDF 71.23 kB)

 

Usnesení z VII/77. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 16.05.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/77/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R06/2018

c) Účetní závěrka MČ za rok 2017

d) Závěry kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2017

e) Účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací za rok 2017

1) Účetní závěrka TS Brno-Slatina za r. 2017

2) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2017

3) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2017

4) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2017

5) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 za rok 2017

f) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2018

g) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2018

h) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 03. 2018

i) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2018

j) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 03. 2018

k) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2018

l) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2017

m) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru

VII/77/2 Majetkový odbor

a) Pronájem pozemku p.č. 1778/2

b) Pacht pozemku smlouva p.č. 335/2

c) Pacht části pozemku p.č. 818/1

d) Projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“ – návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK

e) Veřejná zakázka malého rozsahu:Projektová dokumentace na výměnu ZTI a opravu podlahy ve školní kuchyni v ZŠ Jihomoravské nám. 2

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2“

g) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna ZTI a oprava podlahy ve školní kuchyni v ZŠ Jihomoravské nám. 2

h) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro SP na akci: ZŠ Přemyslovo náměstí - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících.

VII/77/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – manželé …., Rousínovská …., 627 00 Brno

b) Žádost o přechod nájmu – byt č. 2, Vlnitá …., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 005/18 - paní ….., byt č. 11, Bučovická …. 627 00 Brno

d) Žadatelé o pronájem sociálního bytu bez potřeby komplexní sociální podpory pro MMB

e) Inflace u smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem uskladnění osobních věcí

VII/77/4 Žádosti o dotace

a) Žádost o Individuální dotaci JMK pro rok 2018

b) Souhlas s podáním žádosti MČ Brno-Slatina o účelovou investiční dotaci obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019

VII/77/5 Různé

a) Dopravní plán – organizace městské dopravy

b) Studie proveditelnosti: Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících - ZŠ Přemyslovo nám. 1

ikona urVII77 (PDF 92.54 kB)

Usnesení z VII/76. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.04.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/76/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R05/2018

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2018

VII/76/2 Majetkový odbor

a) Nabytí pozemku p.č. 1094/3 v k.ú. Slatina do majetku statutárního města Brna

b) Vyjádření ke stavbě „Brno, Olomoucká par.č. 494/1, sm. KNN, PPH“

c) Vyjádření ke zřízení služebnosti k služebnému pozemku statutárního města Brna p.č. 1095/2

d) Vyjádření ke stavbě „Brno, Slatina, st. úprava kVN1356,1216, 1256“

e) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě MO/NP/2214/2013

f) Pachtovní smlouva MO/PACHT/02858/2018

g) Veřejná zakázka malého rozsahu:Projektová dokumentace na výměnu ZTI a opravu podlahy ve školní kuchyni v ZŠ Jihomoravské nám. 2

h) Veřejná zakázka malého rozsahu „ Brno – Slatina Dopravní automobil s přívěsem nákladním“ - výběr dodavatele

VII/76/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2018

b) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1042/16, Brno

c) Strategie bydlení města Brna 2018-2030

VII/76/4 Vymáhání pohledávky plynoucí z porušení finančních povinností nájemce B. V. Invest & Trade s. r. o. dle nájemní smlouvy č. MO/NN/0791/2014

VII/76/5 Dohoda o vypořádání nároků č. MO/NPS/02213/2018 mezi MČ Brno- Slatina a Krobelus, s. r. o. v souvislosti s pronájmem objektu Černovičky 1097/36a dle nájemní smlouvy č. MO/NN/1566/2018

VII/76/6 Pověření všeobecného odboru k rozhodování podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o opravných prostředcích odvo- lání a stížností, je-li nadřízeným orgánem MČ Brno-Slatina v samostatné působnosti.

VII/76/7 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejně produkce hudby

VII/76/8 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2018

VII/76/9 Různé

a) Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno - Slatina, obchvat“

ikona urVII76 (PDF 75.45 kB)

 

Usnesení z VII/75. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11. 04.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/75/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2018

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2018

VII/75/2 Majetkový odbor

a) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/024/05963/2013 a záměr na pacht pozemku p.č. 335/2

b) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/202/06759/2013 a záměr na pacht části pozemku p.č. 818/1.

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „ Brno – Slatina Dopravní automobil s přívěsem nákladním“

d) Vyjádření k akci „Výstavba inženýrských sítí pro RD Blažovická“

VII/75/3 Bytový odbor

a) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Dědická …., 627 00 Brno, ….., Dědická …., 612 00 Brno

b) Nájemní smlouva - paní ….., byt č. 1, Kroměřížská ….., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva - pan …., byt č. …., Bučovická ….., 627 00 Brno

d) Nájemní smlouva - paní …., byt č. 3, Bučovická …., 627 00 Brno

e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby Tilhonova 52a-52b, Tilhonova 54a-54b, Brno“

f) Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace systému vytápění v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

g) Veřejná zakázka malého rozsahu „Prověřovací studie umístění nových lodžií na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

h) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1056/30, Brno

VII/75/4 Program VII/18. zasedání ZMČ dne 26.04.2018

ikona urVII75 (PDF 73.73 kB)

 

Usnesení z VII/74. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.03.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/74/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R04/2018

b) Odměny ředitelkám zřízených školských PO

c) Přehled pohledávek z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2017

d) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok. 2018

VII/74/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1741

b) Nájemní smlouva č. MO/NbP/01864/2018 – Ambulance Slatina s.r.o.

c) Vyjádření ke stavbě: Stavební úprava a nástavba RD Tuřanka 9

d) Vyjádření k projektu výstavby světelného signalizačního zařízení na křižovatce Řípská – Šmahova

e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení zahrady MŠ Přemyslovo nám. 1 a hřiště při ul. Kikerleho herními prvky a mobiliářem“ - výběr zhotovitele

f) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovení PD na akci Parkoviště 1 za BD Tilhonova 81-89“ - výběr zhotovitele

g) Revitalizace vnitrobloku Mikulčická

VII/74/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2018

b) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1048/22, Brno

c) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1047/21, Brno

VII/74/4 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2018

VII/74/5 Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

„III/15286 Brno-Slatina, obchvat“

ikona urVII74 (PDF 70.87 kB)

 

Usnesení z VII/73. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.03.2018

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/73/1 Hospodaření s rozpočtem

a)  Rozpočtové opatření č. R03/2018

b)  Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2018

c)  Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2018

d)  Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2018

e)  Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2018

f)  Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2018

g)  Změna rozpočtu TS Brno-Slatina na r. 2018

h)  Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2018

i) Náklady v mateřských školách

j)  Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2017

k)  Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru

l)  Provoz hřiště na Jihomoravském náměstí v roce 2017

VII/73/2 Majetkový odbor

a)  Vyjádření ke stavbě : Brno - Přemyslovo nám. 34 -28, stavební úprava kNN

b)  Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – …., Strážnická …., Brno

c)  Pronájem objektu Černovičky 1097/36a - nájemní smlouva č. MO/NN/1566/2018

d)  Vyjádření k využití předkupního práva

e)  Dispozice s pozemky p.č. 91/1 a 92

f)  Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1

g)  Pachtovní smlouva MO/PACHT/01853/2018 – p. …..

h)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení zahrady MŠ Přemyslovo nám. 1 a hřiště při ul. Kikerleho herními prvky a mobiliářem“

i)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovení PD na akci Parkoviště 1 za BD Tilhonova 81-89“

VII/73/3 Bytový odbor

a)  Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, …., Tererova …., 612 00 Brno

b)  Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

c)  Žádost o prodloužení nájmu bytu – ....., Rousínovská ....., 627 00 Brno

d)  Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Bučovická ….., 627 00 Brno

e)  Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno

f)  Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno

g)  Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno

h)  Žádost o prodloužení nájmu bytu – ………., Bučovická ….., 627 00 Brno

i)  Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina.

j)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Tilhonova 62-64-66, Vlnitá 1-3, Brno“

k)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Regenerace bytových jednotek ve správě MČ Brno-Slatina“

l)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby Tilhonova 52a-52b, Tilhonova 54a-54b, Brno“

m)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace systému vytápění v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

n)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Prověřovací studie umístění nových lodžií na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

o)  Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1039/13, Brno

p)  Žádost o vyjádření k instalaci šikmé schodišťové plošiny – Dědická 897/1, Brno

VII/73/4 Školství

a)  Letní provoz MŠ

b)  Termíny zápisu do MŠ a ZŠ

VII/73/5 Úprava přechodu pro chodce na ul. Hviezdoslavova, Brno

VII/73/6 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2018

VII/73/7 Zařazení lokality do tržního řádu

VII/73/9 Odkanalizování ulice Tuřanka

VII/73/10 Žádost společnosti Agrostart, s.r.o.

ikona urVII73 (PDF 88.78 kB)

 

 

 

 

Usnesení z VII/72. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.02.2018

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/72/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2017

b) Rozpočtové opatření č. R02/2018

c) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

d) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2018

VII/72/2 Majetkový odbor

a) Pronájem nebytových prostor v budově Jihomoravské nám. 3 - ordinace praktického lékaře

b) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 460/2006 - S.P.M.B. a.s.

c) Veřejnoprávní smlouva na umístění stavby „Výstavba inženýrských sítí pro RD Blažovická“

VII/72/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o obecní byt pro rok 2018

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova …., 627 00 Brno

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

e) Nájemní smlouva – byt č. 5, Rousínovská ….., Brno

f) Žádost o přechod nájmu bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská ….., Brno

h) Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Tilhonova 62-64-66, Vlnitá 1-3, Brno“

i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Regenerace bytových jednotek ve správě MČ Brno-Slatina“

j) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2017

k) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2017

VII/72/4 Program VII/17. zasedání ZMČ dne 22.02.2018

ikona urVII72 (PDF 74.4 kB)

 

Usnesení z VII/71. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.01.2018

 
Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/71/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2018

VII/71/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Výstavba inženýrských sítí pro RD Blažovická“

b) Dispozice s pozemkem p.č. 250/1

c) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

d) Vyjádření k nabytí části pozemku p.č. 542/103

e) Vyjádření k územnímu souhlasu „Brno, Bedřichovická par.č. 1095/2, sm. KNN“

f) Pachtovní smlouva MO/PACHT/01027/2018 – …..

g) Pachtovní smlouva MO/PACHT/01028/2018 – pan …...

h) Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – …., Matlachova ….

i) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – …...

j) Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP – ….., Dědická ….., Brno

VII/71/3 Bytový odbor

a) Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění a provádění úklidových prací“

VII/71/4 Žádost OŠMT MMB

a) Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pol. šk. roku 2017/18

VII/71/5 Různé

a) Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018“

ikona urVII71 (PDF 77.95 kB)

Usnesení z VII/70. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17.01.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/70/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2018

b) Rozpočtové opatření č. R01/2018

c) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu

VII/70/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Brno, Řípská 9a, nová OTS, IMOS“

b) Vyjádření k investičnímu záměru „Rekonstrukce komunikace na ulici Černovičky“

c) Vyjádření k využití předkupního práva

d) Záměr na pronájem objektu č.p.1097, Černovičky 36a, včetně příslušných částí pozemků p.č. 3/1 a p.č. 2

VII/70/3 Bytový odbor

a) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská ….., Brno

b) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská ….., Brno

c) Odvolání proti rozsudku MSB – vyklizení bytu Kroměřížská ..., Brno.

d) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2017

e) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k termínu 15.02.2018

f) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2018, žádost o navýšení finančního příspěvku

g) Aktualizace žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2019

VII/70/4 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2017

VII/70/5 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2018

VII/70/6 Žádost o pronájem sálu na účelem pořádání plesu – LUCIUS

VII/70/7 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejně produkce hudby

VII/70/8 Různé

a) Vyjádření osadního výboru Osady pod Stránskou skálou k „rekonstrukci tramvajové linky č. 10 mezi zastávkami Podstránská a Stránská skála

VII/70/9 Komise

a) Dopravně-bezpečnostní komise

VII/70/10 Územní prověřovací studie lokality v k.ú. Bedřichovice při ul. Kellnerova

ikona urVII70 (PDF 93.74 kB)