Usnesení RMČ 2008

Usnesení z V/50. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.12.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/50/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–XI. r. 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 19/2008
c) Změna účelu příspěvku
d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
e) Žádost ZŠS, Jihomoravské nám. 2
V/50/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o převod nájemní smlouvy na zahrádku
b) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 1571
c) Žádost o převod nájemní smlouvy na pozemek pod garáží
d) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 495/3
e) Rozšíření kapacity MŠ Jihomoravské nám. 5
f) Pohřebiště Slatina – nedostatek hrobových míst
V/50/3 Bytový odbor
a) Žádost o výměnu bytů – ..., Bučovická 7
b) Žádost o výměnu bytů – ..., Rousínovská 26
c) Přechod nájmu bytu č. 4, Vlnitá 7, Brno na paní ...
d) Žádost o pronájem bytu č. 6, Bedřichovická 19, Brno
e) Žádost o doplatek na výměnu oken za plastová – ..., Rousínovská 8
f) Žádost o doplatek na výměnu oken za plastová – ..., byt č. 8, Rousínovská 10
g) Žádost o doplatek na výměnu balkonových dveří za plastové – ..., Tilhonova 54a
h) Žádost o změnu nájemní smlouvy k nebytovému prostoru – ..., Rousínovská 13
i) Žádost o souhlas s dohodou o společném nájmu dle § 700 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická 8, Brno
j) Žádosti o slevu z nájemného
k) Žádost o slevu na nájmu – ..., Rousínovská 26
l) Nájemní smlouva na dobu určitou – ..., Vyškovská 4
m) Dodatek č. 2 ke smlouvě BO/2350/2008/KC – Mgr. Miroslav Šárka, Olomoucká 6, Brno
n) ..., Tilhonova 51 – hrubé porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu
V/50/4 Ples městské části v roce 2009
V/50/5 Zhodnocení Slatinského kulturního léta 2008 a návrh výběru pořádající agentury v roce 2009
V/50/6 Rozvoj předškolního vzdělávání
V/50/7 Různé
a) TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina – rozpis prací – listopad 2008
b) Žádost Richarda Svobody - senátora
V/50/8 Inventarizace majetku a závazků MČ v roce 2008

ikona Usnesení z V/50. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.12.2008 (PDF 73.07 kB)

Usnesení z V/49. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.12.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/49/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočet MČ na r. 2009
b) Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.
c) Žádost ZŠS, Jihomoravské nám. 2, p. o.
d) Žádost ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
V/49/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o vyjádření ke změně ÚPmB – pozemek p. č. 2194/81 a 2194/79 v k. ú. Slatina
b) Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Švédské šance
c) Zrušení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na stavbu:
V/49/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–X. r. 2008
b) Přidělení bytů dle pořadníku 2008
c) Přechod nájmu bytu – ..., Dědická 8
d) Žádost o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ..., Dědická 5
e) Výpověď nájmu bytu § 711, odst. 2, písm. b) – ..., Rousínovská 12, byt č. 11
f) Žádost o prodej bytového domu a pozemků do vlastnictví nájemců – Tilhonova 67
g) Žádost o slevu z nájemného – ..., Vyškovská 4
h) Žádost o slevu z nájemného – ..., Rousínovská 26
i) Žádosti o slevu z nájemného
j) Návrh plánu VHČ na rok 2009
V/49/5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku uzavřené dne 06.12.2006
V/49/6 Poptávkové řízení na dodávku služeb – příprava a tisk periodika Aktuality o Slatině
V/49/7 Dary obyvatelstvu
V/49/8 Termíny zasedání ZMČ a RMČ v 1. pololetí r. 2009
V/49/9 Program V/13. zasedání ZMČ dne 18.12.2008
V/49/11 Žádost 85. Pionýrské skupiny Letka
V/49/12 Změna v rejstříku škol a školských zařízení

ikona Usnesení z V/49. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.12.2008 (PDF 77.41 kB)

Usnesení z V/48. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2008

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/48/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 18/2008
b) Výsledky hospodaření MČ za I.–X. r. 2008 hlavní činnost
c) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
e) Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
f) Žádost JSDH
g) Návrh rozpočtu na r. 2009
h) Sociální fond
V/48/2 Majetkový odbor
a) Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace na stavbu: b) Dispozice s částí pozemku p. č. 2954/1
c) Převod NS na příjezd. komunikaci ke garáži - část p. č. 3417
d) Přidělení zahrádky dle pořadníku
e) Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2296
f) Vyjádření ke vstupu na pozemky města Brna – SMART Comp a.s. Brno
g) Vyjádření ke vstupu na pozemky města Brna – Puttner, s.r.o., Šumavská 15, Brno
h) Vyjádření ke stavbě „Obytný soubor Slatina-Brno, příjezdová komunikace a páteřní inženýrské sítě“
V/48/3 Jmenování členů školských rad základních škol

ikona Usnesení z V/48. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2008 (PDF 75.28 kB)

Usnesení z V/47. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.11.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/47/1 Hospodaření s rozpočtem
a) III. etapa regenerace panelových domů
b) Smlouva č. 1-705/2008-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
c) Rozpočtové opatření č. 17/2008
V/47/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–IX. r. 2008
b) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OSS Brno, s.r.o.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s PRAMOS a.s. dne 29.08.2008
d) Žádost o poskytnutí příspěvku na výměnu oken – ..., Prostějovská 11
V/47/3 Program V/12. zasedání ZMČ dne 20.11.2008
V/47/6 Záměr „Brno-Slatina, Tuřanka 115, soubor staveb areálu“
V/47/7 Výkup pozemků – areál Skalky
V/47/8 Nabytí části pozemku p. č. 1782/1 v k. ú. Slatina
V/47/9 Ples městské části

ikona Usnesení z V/47. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.11.2008 (PDF 73.52 kB)

Usnesení z V/46. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.10.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/46/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–IX. r. 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 14/2008
c) Rozpočtové opatření č. 15/2008
d) Rozpočtové opatření č. 16/2008
V/46/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o převedení NS na pozemky p. č. 293/1 a 293/3
b) Žádost o souhlas s ukončením NS na zahrádku dohodou – ...
c) Žádost o souhlas ke svěření 2 částí pozemku p. č. 2714/1
d) Pronájem pozemků p. č. 2197/25 a 2197/27 k zemědělskému obhospodařování
e) Žádost o souhlas s novou výstavbou reklamních zařízení
f) Žádost o vyjádření k dotčení pozemků města Brna novým vedením VN a NN
g) Žádost o vyjádření k dotčení pozemků města Brna přeložkou stávajícího vedení NN
h) Změna ÚPmB Přední Šlapanská
i) Projektová dokumentace pro výstavbu bytu v půdním prostoru Tilhonova 51
j) Silnice I/50 – ulice Ostravská – oprava povrchu komunikace
V/46/3 Bytový odbor
a) Přidělení bytů dle pořadníku 2008
b) Uvolněný byt Bedřichovická 19
c) Výpověď nájmu bytu – ..., Rousínovská 8
d) Žádost o souhlas s podnájmem bytu – ..., Dědická 12
e) Žádost o výměnu bytů – ..., byt č. 2 Vyškovská 4
f) Žádost o výměnu bytů – ..., Bučovická 9 a ... Vlnitá 19
g) Žádost o výměnu bytů – ..., Rousínovská 26
h) ..., Vlnitá 21 – odvolání proti neosvědčení přechodu nájmu
i) Žádost o výměnu bytů – ..., Vlnitá 17
j) Žádost o přehodnocení jednorázového navýšení nájemného pro rok 2009 – Kroměřížská 1, 3, 5
k) Přechod nájmu bytu – ..., Prostějovská 9
l) Přechod nájmu bytu ..., Koniklecová 5
m) Výměna bytu ..., Dědická 18
V/46/4 Dary obyvatelstvu
V/46/5 Žádost o vyjádření k umístění reklamního zařízení

ikona Usnesení z V/46. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.10.2008 (PDF 83 kB)

Usnesení z V/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.10.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/45/1 Hospodaření s majetkem
a) Výběr projektanta vypracování projektové dokumentace: „Regenerace panelových domů - III. etapa“
b) Návrh na úpravu dopravního značení
V/45/2 Bytový odbor
a) Smlouva o pronájmu nebytových prostor
b) Mimořádná splátka do fondu dlouhodobých záloh SVJ Rousínovská 2, 4, 6
V/45/3 Technické služby Brno-Slatina
a) Ukazatele pro odměňování ředitele
b) Úprava platu ředitele
V/45/4 Výrobní hala A 4.2 areál CTPark Černovická terasa Brno
V/45/5 Odměny ředitelkám školských PO

ikona Usnesení z V/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.10.2008 (PDF 73 kB)

Usnesení z V/44. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.09.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/44/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–VIII. r. 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 13/2008
V/44/2 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.–VIII. r. 2008
b) ..., Tilhonova 51 – žádost o prodloužení nájmu bytu
c) Žádost o výměnu bytů – ..., byt č. 8, Bučovická 8
d) Žádost o výměnu bytů – ..., byt č. 5, Dědická 8
e) ..., byt č. 3, Rousínovská 11 - přechod nájmu bytu - § 707 zák. č. 40/1964 Sb.
f) Žádost o odprodej bytů do osobního vlastnictví Vyškovská 2, 4
g) Rekonstrukce kotelny Vyškovská 2, 4
h) ..., byt č. 3 Vlnitá 25 - přechod nájmu bytu - § 707 zák. č. 40/1964 Sb.
i) Výběr advokátní kanceláře pro právní služby pro bytový odbor
V/44/3 Hospodaření s majetkem
a)Žádost o aktualizaci vyjádření k dispozici s pozemkem p. č. 2275/71
b)Žádost o souhlas s ukončením NS na zahrádku dohodou
c)Prominutí nájemného
d)Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění
V/44/4 Ukazatele pro odměňování ředitele TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
V/44/5 Optimalizace základních škol a mateřských škol ve Slatině
V/44/6 Vzpomínková slavnost k výročí vzniku Československého státu

ikona Usnesení z V/44. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.09.2008 (PDF 72.59 kB)

Usnesení z V/43. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.09.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/43/1 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu bytu ..., Bučovická 8
b) Reklamace nákladů na ohřev TUV Vyškovská 2, 4
c) Rekonstrukce kotelny Vyškovská 2, 4
V/43/2 Hospodaření s majetkem
a) TSB a.s. – „Veřejné osvětlení města Brna generální oprava veřejného osvětlení“
b) Vyjádření ke zřízení věcného břemene na p. č. 2863/1, 2866/1, 2872/2, 2873/2
c) Změna ÚPmB v lokalitě Přední Šlapanské
d) Změna hranic využití a příjezdu do území Přední Šlapanské
e) Rozšíření předmětu PD ZŠ Jihomoravské nám. 2 a navýšení ceny díla
f) Areál Skalky – informace
g) Dispozice s pozemkem p. č. 508/7 v k.ú. Slatina
i) Směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky ve vlastnictví JIŽNÍHO CENTRA BRNO, a.s.
j) Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. PZ16/2005
V/43/3 „Aktuality o Slatině“ – dodavatel tisku od 01.01.2009
V/43/4 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 34/2005, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
V/43/5 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna omezující konzumaci alkoholu na veřejném prostranství
V/43/7 Navrhování odměn ředitelkám škol a školských zařízení
V/43/8 Program V/11. zasedání ZMČ dne 18.09.2008
V/43/11 Různé
a) Pamětní deska p. učitele Tillhona

ikona Usnesení z V/43. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.09.2008 (PDF 78.41 kB)

Usnesení z V/7. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.09.2008

Byla přijata usnesení k tomuto bodu:
V/7M/1 Jednostranné zvyšování nájemného v domech ve správě MČ Brno-Slatina dle zák. č. 107/2006 Sb. a Sdělení MMR č. 214/2008

ikona Usnesení z V/7. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.09.2008 (PDF 58.98 kB)

Usnesení z V/42. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.08.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/42/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–VII. r. 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 12/2008
c) Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
d) Změna účelu finančních prostředků – ZŠS Jihomoravské nám. 2, p. o.
e) Rozpočtový výhled MČ na roky 2010–2019
f) Investiční záměry MČ
V/42/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I.–VII. r. 2008
b) Doplatky na výměnu oken za plastová
d) Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení elektrorevizí ve společných prostorách bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“
e) Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Vyškovská 4
f) ..., Vlnitá 21, Brno – přechod nájmu bytu – § 706 zák. č. 40/1964 Sb.
g) ..., Bučovická 18, Brno – přechod nájmu bytu po úmrtí manžela - § 707 zák. č. 40/1964 Sb.
h) ..., Kroměřížská 7 – výpověď nájmu bytu č. 10, Kroměřížská 7
i) ..., Kroměřížská 7 – přechod nájmu bytu - § 706 zák. č. 40/1964 Sb.
j) Uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru Rousínovská 29 – ...
k) ..., Vlnitá 15 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti bývalou manželkou – § 708 Obč. Z
l) Výměna bytů ..., Bučovická 18
m) Výměna bytů ..., Rousínovská 18
n) Ukončení smlouvy o spolupráci s AK Coufal, Georges & partners
V/42/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodloužení nájemních smluv na pozemek p. č. 818/1
b) Pronájem části pozemku p. č. 1976
c) Prodloužení nájemní smlouvy č. MO/NP/1917/2008
d) Žádost o instalaci krbových kamen na dřevo v KD Černovičky
e) Výběr dodavatele pro rekonstrukci ÚT v budově CVČ Fantázie, Tilhonova 49
f) Regenerace panelových domů, II. etapa – změnový list ke SMD č. MO/SOD/621/2008
g) Smlouva o dílo na realizaci dětského hřiště v zahradě ZŠ při ul. Kikerleho
V/42/4 Slatinské hody 2008 – zápis z jednání o organizaci hodů
V/42/6 ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 - žádost o dotaci ISPROFIN
V/42/7 Žádost o. s. Slatinští stárci
V/42/8 Volby do zastupitelstva kraje 2008
V/42/9 Parkování na ulici Zlínská a Přemyslovo náměstí
a) Dlouhodobý pronájem parkovacích míst na ulici Zlínská a Přemyslově náměstí
b) Výstavba parkovacích míst na Přemyslově náměstí
V/42/10 Regenerace panelových domů III. etapa
V/42/11 Různé
b) Aktuality o Slatině
c) Žádost občanského sdružení SK Slatina o souhlas vlastníka
V/42/12 Komise

ikona Usnesení z V/42. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.08.2008 (PDF 88.4 kB)

Usnesení z V/41. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.08.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/41/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ za I.–VI. r. 2008 hlavní činnost
b)Rozpočtové opatření č. 11/2008
c)Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r. 2008
V/41/2 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ I.–VI. r. 2008
b)Přidělení volných bytů
c)Směna bytu ..., Rousínovská 9
d)Výpověď nájmu bytu ..., Vlnitá 21
e)Směna bytu ..., Rousínovská 32
f)..., Dědická 10 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem – § 708 Obč. Z
g)Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ..., Rousínovská 26
h)Žádost o změnu nájemce ve smlouvě o nájmu nebytových prostor ..., Dědická 8
i)Doplatky na výměnu oken za plastová
j)Předání domu Rousínovská 2, 4, 6
k)Smlouva na vyklízení a ekologickou likvidaci věcí umístěných ve společných prostorách bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina
l)... – porušení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru
V/41/3 Hospodaření s majetkem
a)Vyjádření k akci „Slatina Fast Forward, nap. sídla“
b)Vyjádření k zásahu do pozemku p. č. 1686/1
c)Žádost o prominutí nájemného
d)Pronájem části pozemku p. č. 1976
e)Vyjádření ke zřízení věcného břemene k p. č. 3280, 3283, 3284
f)Oprava chodníků a komunikací
g)Vyjádření k opravě přístupových chodníků
V/41/4 Povolení výjimek z omezení veřejné produkce hudby
V/41/5 „CTPark Černovice – parkoviště 2312.1“, k. ú. Slatina, okr. Brno-měst

ikona Usnesení z V/41. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.08.2008 (PDF 82.48 kB)

Usnesení z V/40. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.07.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/40/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 9/2008
b) Rozpočtové opatření č. 10/2008
V/40/2 Bytový odbor
a) Přidělení bytů dle pořadníku
b) Žádost o prominutí penále – Josef Smrž, Rousínovská 18
c) Prodloužení nájemní smlouvy Jiří Minařík, Dědická 12
d) Žádost o výměnu bytů – Kristina Čechová, Vlnitá 17
e) Přechod nájmu Petr Müller – Eva Mrázková, Rousínovská 8
f) Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní stavebních otvorů v bytových domech svěřených městské části Brno-Slatina“
g) Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Instalace etážového topení v bytových domech svěřených městské části Brno-Slatina“
V/40/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 3286/3, 3289/2, 3289/3, 3290/2, 3290/3, 3291/2
b) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavebními úpravami a se stavbou zavěšených lodžií na DB Prostějovská 8, 10, 12
c) Vyjádření ke zřízení věcného břemene k p. č. 3062, 3077, 3079
d) Vyjádření k užívání polní komunikace
e) Žádost o vydání stanoviska pro stavební řízení
f) Pronájem části pozemku p. č. 2714/1
g) Pronájem části pozemku p. č. 890/2
h) Výběr dodavatele pro rekonstrukci sociálního zařízení včetně ohřevu vody ve ŠJ v Základní škole Přemyslovo nám. 1
i) Výběr dodavatele pro rekonstrukci ÚT v budově MŠ Jihomoravské nám. 4
j) Výběr dodavatele na stavbu: Dětské hřiště v areálu zahrady ZŠ na ul. Kikerleho
k) Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Jihomoravské nám. 2 – dodatek ke smlouvě
l) CTPark Brno – parkoviště p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina – vyjádření ke stavbě
m) Dispozice s majetkem – poskytnutí části nemovitosti – půdního prostoru bytového domu Tilhonova 451/51 – výběr žadatele
n) Dispozice s pozemky p. č. 893/1, 892, 893/2, 894/1 – včetně budov
o) Změna ÚPmB – posunutí hranice funkční plochy – p. č. 893/2, 894/1 a 894/2 k. ú. Slatina

ikona Usnesení z V/40. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.07.2008 (PDF 79.44 kB)

Usnesení z V/39. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.06.2008

Byly přijata usnesení k těmto bodům:
V/39/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 8/2008
b)Výsledky hospodaření MČ za I.–V. r. 2008
V/39/2 Bytový odbor
a)Výsledky VHČ I.–V. r. 2008
b)Žádost o čerpání prostředků z FBV na modernizaci bytových domů na ulicích Vlnitá, Tilhonova
c)Smlouva na úklid společných prostor v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina
V/39/3 Hospodaření s majetkem
a)Vyjádření k oplocení pozemku p. č. 2194/81
b)Vyjádření ke zřízení věcného břemene k p. č. 2800, 2801, 2802
c)Vyjádření ke zřízení věcného břemene k p. č. 3185, 3205, 3207
d)Vyjádření k akci „Náhrada ocel. balkonů žb lodžiemi, zateplení fasády, Mikulčická 2“
e)Aktualizace vyjádření k prodeji ¼ RD Ráj 5, vč. id. ¼ pozemků p. č. 1821 a 1822
f)Dispozice s pozemkem p. č. 1976
g)Vyjádření k akci „Slatina Fast Forward, napojení sídla“
h)Dispozice s pozemkem p. č. 2012/53
i)Veřejná zakázka malého rozsahu – dětského hřiště v areálu školní zahrady při ul. Kikerleho
j)Záměr obce na dispozici s majetkem – Tilhonova 451/51
k)Vyjádření ke zřízení věcného břemene k p. č. 1210
m)Výběr dodavatele pro výměnu osvětlovacích těles v Základní škole Přemyslovo nám. 1
n)Výběr projektanta vypracování projektové dokumentace na výměnu oken a vstupních dveří v ZŠ Jihomoravské nám. 2
V/39/4 Žádost KORDIS JMK
V/39/5 Kasárna Slatina
V/39/6 CTPark Brno - parkoviště p. č. 2312/1
V/39/7 Soubor staveb Areálu Slatina-Brno – žádost o vyjádření k záměru
V/39/8 Jednací řád komisí RMČ
V/39/10 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

ikona Usnesení z V/39. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.06.2008 (PDF 84.76 kB)

Usnesení z V/38. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.06.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/38/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 5/2008
b)Rozpočtové opatření č. 6/2008
c)eD systém Czech, a.s. – žádost o bezplatné užívání hřiště na Jihomoravském nám.
V/38/2 Bytový odbor
a)Výsledky VHČ I.–IV. za r. 2008
b)Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2007
c)Vyklízení společných prostor bytových domů ve správě MČ Brno‑Slatina – veřejná zakázka malého rozsahu
d)Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Bedřichovická 19
e)Přechod nájmu – ..., Rousínovská 26
f)Odvolání proti neosvědčení přechodu nájmu – ..., Rousínovská 36
g)Žádost o výměnu bytů – ..., Rousínovská 8
h)Žádost o výměnu bytů – ..., byt č. 4, Rousínovská 11 a ..., byt č. 1, Rousínovská 28
i)Žádost o dohodu o společném nájmu dle § 700 až 702 zák. 40/1964 Sb.
j)Přechod nájmu – ..., Rousínovská 25
k)Žádost o prominutí penále – ..., Vlnitá 8B
l)Odvolání proti výpovědi z nájmu bytu č. 8 Rousínovská 8 – ...
m)Odvolání proti usnesení RMČ č. V/34/2q) – ... a ...
n)Úklid společných prostor bytových domů ve správě MČ Brno‑Slatina - veřejná zakázka malého rozsahu
o)..., Rousínovská 2 – změna varianty kupní smlouvy k bytové jednotce č. 10, Rousínovská 2
V/38/3 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemkem p. č. 1523
b)Dispozice s částí pozemku p. č. 2277/1
c)Žádost o vyjádření MČ ke změně územního plánu
V/38/4 Návrh změn v provozu sběrných středisek odpadů
V/38/5 Úprava místních poplatků – novela vyhl. Statutárního města Brna č. 12/2007
V/38/6 Termíny zasedání ZMČ a RMČ v 2. pololetí r. 2008
a)RMČ stanovuje termíny zasedání na 2. pololetí r. 2008 takto:
b)RMČ doporučuje ZMČ stanovit termíny zasedání v 2. pololetí r. 2008 takto:
V/38/7 Kamerový systém
V/38/8 Program V/10. zasedání ZMČ dne 19.06.2008
V/38/9 Žádost ZŠ Přemyslovo náměstí

ikona Usnesení z V/38. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.06.2008 (PDF 80.57 kB)

Usnesení z V/37. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.05.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/37/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ za I.–IV. r. 2008 hlavní činnost
b)Rozpočtové opatření č. 4/2008
V/37/2 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. r. 2008
b)Pojistné – ..., Kroměřížská 4
c)Zplnomocnění zástupců pronajímatele pro jednání v SVJ
V/37/3 Hospodaření s majetkem
a)Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3417
b)Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3417
c)Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1560/1
d)Vyjádření k pronájmu části pozemku p. č. 2714/1
e)Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
f)Vyjádření k akci „Brno, Krejčího, Bedřichovická, stávající úprava NN, demontáž NN“
g)Dispozice s částí pozemku p. č. 494/1
h)Vyjádření k akci „Brno – Tilhonova, p. č. 1459/1, 1460/1, posílení kab. NN, BD AVUS“
i)Vyjádření k oplocení pozemku p. č. 2194/81
j)Vyjádření k akci „Obytný soubor Šmahova, část A, Brno-Slatina při ulici Tuřanka“
k)Dispozice s pozemky p. č. 3221/2, 3228/2, 3232/2 a 3134/2
l)Vyjádření k akci „Náhrada ocel. balkonů lodžiemi, zateplení fasády, Mikulčická 12“
V/37/4 Žádost o spolupráci při pořádání folklorního odpoledne – setkání nejlepších verbířů Slovácka – Slatinští stárci o.s.
V/37/5 Různé
b)Provoz MŠ o prázdninách
c)Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
d)Termíny zasedání RMČ

ikona Usnesení z V/37. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.05.2008 (PDF 78.72 kB)

Usnesení z V/36. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.05.2008

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/36/1 Hospodaření s majetkem
a)Záměr obce na dispozici s majetkem – Tilhonova 451/51
b)Žádost o vybudování technické infrastruktury na ul. Černozemní
V/36/2 Bytový odbor
a)Přidělení bytu podle pořadníku
b)Přechod nájmu – ..., Rousínovská 27
c)Přechod nájmu bytu č. 6, Bučovická 18 dle § 706 a § 708 ObčZ – ...
d)Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 ObčZ – ..., Tilhonova 54A
e)Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 ObčZ – ..., Bedřichovická 19
f)Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 6, Vlnitá 15 – ...
g)Žádost o pronájem nebytového prostoru – ..., Rousínovská 9<
h)Žádost o dohodu o užívání bytu na dobu určitou byt č. 4, Rousínovská 10
i)Výměna bytu č. 2, Bučovická 18 – ...
j)Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 5, Rousínovská 8 – ...
V/36/4 Regenerace panelových domů II. etapa
V/36/6 Změna stavby ČSPH RoBIN OIL – stavba mycí haly. LPG a rozšíření komunikací
V/36/7 Různé
a)Změna dopravního značení na Přemyslově náměstí
b)Jednací řád komisí RMČ
c)Loučení se školním rokem 2007/2008

ikona Usnesení z V/36. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.05.2008 (PDF 73.35 kB)

Usnesení z V/35. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.04.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/35/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí 2008 hlavní činnost
b) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2008
c) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
d) Rozpočtové opatření č. 3/2008
V/35/2 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.–II. r. 2008
V/35/3 Hospodaření s majetkem
a) CTPark Brno – parkoviště p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina – vyjádření ke stavbě
b) Odpočinková a sportovní zóna „Terénky“ k. ú. Slatina
V/35/4 Likvidace majetku MČ
V/35/5 Regenerace panelových domů 2. etapa
V/35/6 2. ročník krosového běhu „Slatinský kros“ pro žáky ZŠ
V/35/8 Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
a) Ředitelské volno
b) Zřízení družiny – vestavbou půdního prostoru
V/35/9 Rašínova vysoká škola s.r.o.
V/35/11 Různé
c) Víceúčelové hřiště Jihomoravské náměstí

ikona Usnesení z V/35. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.04.2008 (PDF 69.51 kB)

Usnesení z V/34. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/34/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2007
b) Rozpočtové opatření č. 3/2008
V/34/2 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.-II./2008
b) Výměna bytu ..., Rousínovská 30
c) Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou
d) Přechod nájmu dle § 706 ObčZ – ..., Bučovická 18
e) Přechod nájmu dle § 706 ObčZ – ..., Tilhonova 58b
f) Přechod nájmu dle § 706 ObčZ – ..., Tilhonova 85
g) Přechod nájmu bytu dle § 706 ObčZ – ..., Rousínovská 36
h) Přechod nájmu bytu dle § 706 ObčZ – ..., Rousínovská 2
i) Žádost o dohodu o společném nájmu – ..., Rousínovská 30
j) Žádost o rozšíření účastníků na straně nájemce u nájemní smlouvy 65/98 a dodatku ke smlouvě o půjčce č. 41/98 – ... a ..., Vlnitá 2, Brno
k) Žádost o prodloužení podnájmu – ..., Tilhonova 52a
l) Dohoda o směně bytu – ..., Rousínovská 13 a ..., Dědická 18
m) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ... a ..., Rousínovská 15
n) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Prostějovská 1
o) Maximální výše nájemného pro nově pronajímané byty v r. 2008
p) Přidělení bytu 2+1 v Brně-Medlánkách
q) Stížnost na nesprávný termín a špatný výpočet sníženého nájemného
r) Prodej bytového domu Kroměřížská 1, 3, 5
V/34/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 1639/1
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2312/1
c) Dispozice s pozemky p. č. 220 a p. č. 221/1
d) Dispozice s pozemky p. č. 309 a p. č. 310/1
e) Převod nájemní smlouvy na pozemky p. č. 309 a p. č. 310/1
f) Vyjádření k pronájmu pozemků v lokalitě Stránská skála
g) Vyjádření k pronájmu pozemků v lokalitě za ul. Křehlíkova
h) Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3417
i) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. č. 847
j) Dispozice s pozemky p. č. 505/4, 505/5 a 505/27
k) Vyjádření k akci „rekonstrukce NN rozvodu na ul. Langrova – sudá strana“
l) Vyjádření k posilnění vedení Telefonica O2 k objektu Zlínská 12
m) Žádost o prominutí nájemného
n) Umístění reklamních laviček AD – Net na kat. území Slatina
o) Žádost o zřízení zastávky MHD
p) Zahradní úpravy na CVČ Fantazie
q) Změna ÚPmB – při ulici Šlapanická v k. ú. Slatina
r) Dispozice s pozemky p. č. 893/1, 894/1, 892 – vč. budovy, 893/2 – vč. budovy
V/34/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
b) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
c) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
V/34/5 Slatinské kulturní léto 2008
V/34/6 Regenerace panelových domů 2. Etapa
V/34/7 Půdní vestavba na domě Tilhonova 51
V/34/8 Dálnice D1, stavba 01313 – 1. etapa připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 ISPROFIN 327 289 1079
V/34/9 CTPark Šlapanice – Kolejová vlečka ČSD Hodonín a.s.
V/34/10 Program V/9. zasedání ZMČ dne 24.04.2008
V/34/11 Slatinský historický klub
V/34/15 Odměny ředitelkám školských příspěvkových organizací

ikona Usnesení z V/34. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2008 (PDF 95.81 kB)

Usnesení z V/33. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.04.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/33/1 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I.–XII. r. 2007
b)Záměr pronájmu bytu č. 7, Tilhonova 58a
V/33/2 "Všechny děti jsou naše" – změna pravidel
V/33/3 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/33/4 Slatinský historický klub
V/33/5 Pronájem sálu a učebny na Přemyslově nám. 18 občanskému sdružení Slatinští stárci o.s.
V/33/6 Pojmenování nové ulice

ikona Usnesení z V/33. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.04.2008 (PDF 65.33 kB)

Usnesení z V/32. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.03.2008

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/32/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2008
b) Výsledky hospodaření MČ za I. – II. 2008 hlavní činnost
V/32/2 Bytový odbor
a) Výběrové řízení na vyklízení společných prostor bytových domů ve správě MČ
b) ..., Rousínovská 30 – výměna bytu
c) ..., Rousínovská 8 – výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 písm. b)
d) Žádosti o ponechání v seznamu žadatelů o obecní byt
e) Pořadník pro rok 2008
f) Prodloužení nájemních smluv na dobu neurčitou
g) ..., Tilhonova 58a, byt č. 7 – zánik nájmu bytu a vyrovnání závazku
h) ..., Kroměřížská 2 – přechod nájmu bytu na nového nájemce po zrušení společného nájmu bytu – rozvod manželství – § 706 a § 708 Obč. Z
i) ..., byt č. 7, Vlnitá 9 – přechod nájmu dle § 706 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb.
j) ..., Rousínovská 15 – pronájem nebytového prostoru č. 9 v domě Rousínovská 15
k) ..., Rousínovská 11 – pronájem nebytového prostoru č. 25 v domě Rousínovská 11
l) Žádost o změnu nájemní smlouvy – společný nájem dle § 700 až 702 zák. č. 40/1964 Sb.
m) ..., byt. č. 4, Vyškovská 4 - přechod nájmu dle § 707 Obč. Z
n) Rekonstrukce elektroinstalace – BD Bučovická 14, 16, 18
o) ..., Tilhonova 51 - prodloužení nájemní smlouvy
p) ..., Tilhonova 58b – vybudování etážového topení
V/32/3 Hospodaření s majetkem
a) Zřízení věcného břemene
b) Dispozice s pozemky p.č. 1075/3, 821/27, 2275/59, 2253/5 a 2203/3
c) Prominutí nájemného
d) Zjednodušená studie proveditelnosti – „Odpočinková a sportovní zóna Terénky“
e) Energetický audit – budova základní školy Jihomoravské nám. 2
f) Žádost o vyjádření ke změně ÚPmB – pozemek p. č. 2185 v k. ú. Slatina
g) Žádost o vyjádření ke změně ÚPmB – pozemek p. č. 445/2, 445/3, 445/4 v k. ú. Slatina
h) Návrh na změnu ÚPmB – hřiště při ul. Černozemní – změna účelu využití plochy
i) Rezerva pro hřbitov
V/32/7 „Obytný soubor Slatina“ – vyjádření k oznámenému záměru
V/32/8 Různé
a) ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O.

ikona Usnesení z V/32. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.03.2008 (PDF 65.33 kB)

Usnesení z V/31. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.03.2008

 

Byly přijata usnesení k těmto bodům:
V/31/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Odměny pro TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina za r. 2007
b)Žádost finančního výboru
V/31/2 Bytový odbor
a)Přidělení bytu 1+1 v lokalitě Pod Hrázkou, Brno-Medlánky
b)Vyklizení společných prostor bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina – veřejná zakázka malého rozsahu
c)Umístění nové smyčkové skříně na dům Bedřichovická 19
V/31/3 Hospodaření s majetkem
a)Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku Statutárního města Brna
b)Nájemní smlouva č. NP 1/2005
c)Nájemní smlouva č. 6/2002
d)Stavební úprava v kotelně K4
e)Informace ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o stavu ÚT v mateřské škole
V/31/5 „Daikin Device závod 1. fáze II“
V/31/7 ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

ikona Usnesení z V/31. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.03.2008 (PDF 71.71 kB)

Usnesení z V/29. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.02.2008


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/29/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Finanční plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na rok 2008
b)Finanční plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na rok 2008
c)Finanční plán ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 na rok 2008
d)Finanční plán TS Brno-Slatina na rok 2008
e)Odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na rok 2008
f)Odpisový plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na rok 2008
g)Odpisy ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 na rok 2008
h)Odpisový plán TS Brno-Slatina na rok 2008
i)Stanovení objemu mzdových prostředků TS Brno-Slatina
j)ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
V/29/2 Bytový odbor
a)Prodloužení nájemní smlouvy – ...
V/29/3 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2008

ikona Usnesení z V/29. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.02.2008 (PDF 67.05 kB)

Usnesení z V/28. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.01.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/28/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 1/2008
V/28/2 Bytový odbor
a)..., Vlnitá 5 – výměna bytu
b)..., Tilhonova 54 b – ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou
c)..., Rousínovská 21 – pronájem nebytového prostoru Rousínovská 23
V/28/3 Hospodaření s majetkem
a)Optické propojení FTTB Areal Slatina – vyjádření k územnímu řízení
V/28/4 Změna usnesení RMČ č. V/25/6 SMS InfoKanál
V/28/5 Rozšíření zřizovací listiny ZŠ
V/28/6 Audit přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
V/28/7 Odměny ředitelů škol a školských zařízení
V/28/8 Odměny pedagogickým pracovníkům
V/28/9 Žádost skupiny Letka o snížení nájemného za učebnu
V/28/10 Finanční prostředky na opravu škol
V/28/11 Vyjádření k zjišťovacímu řízení „Budova A 3.2 Honeywell – Černo- vická terasa“
V/28/12 Nabídka na bezplatné vydání mapy naší městské části

ikona Usnesení z V/28. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.01.2008 (PDF 78.85 kB)