Usnesení RMČ 2010

Usnesení z VI/04. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/04/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. - 11. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Ekonomika provozu SSO
c) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o přesun nevyčerpaných prostředků
VI/04/2 Hospodaření s majetkem
a) Přehled výše nájemného za užívání majetku MČ Brno-Slatina
b) Žádost o umístění reklamního poutače
VI/04/3 Bytový odbor
a) Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Bučovická ..., Brno
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ... a ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ..., Řípská ..., Brno
e) Rozšíření pořadníku pro přidělování bytů pro rok 2010
f) Přidělení uvolněných bytů podle pořadníku pro rok 2010
g) Záměr pronájmu bytu č. 3, Bedřichovická 19, Brno
g) Pověření k uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor
i) Mgr..., roz..., Tilhonova ... – vyrovnání závazku
VI/04/4 Nabídka oprávněnému ve věci výkonu rozhodnutí 16 E 710/2005 k převzetí sepsaných a zajištěných movitých věcí
VI/04/5 Počty žáků v mateřských školách v MČ Slatina a v devátých třídách ZŠ Přemyslovo nám. 1
VI/04/6 Smlouva o bezúplatném převodu
VI/04/7 Termíny zasedání RMČ v I. pololetí r. 2011
VI/04/8 Přehled soudních sporů vedených vůči MČ
VI/04/9 Přehled veškerých pohledávek evidovaných MČ
VI/04/10 Přehled veškerých platných nájemních smluv k pozemkům a nemovitostem svěřených do správy MČ Slatina
VI/04/11 Elektronický zápis dětí do škol
VI/04/12 Ukončení spolupráce s makléřem pojišťovny Kooperativa a.s.
VI/04/13 Výpověď smluv na provoz Sběrných středisek odpadů
VI/04/14 Odměny řediteli Technických služeb Brno-Slatina

ikona Usnesení z VI/04. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2010 (PDF 116.92 kB)

Usnesení z VI/01. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2010

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/01M/1 Rozpočtové opatření č. 18/2010
VI/01M/2 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

ikona Usnesení z VI/01. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2010 (PDF 61.54 kB)

Usnesení z VI/03. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.12.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/03/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2
b) Rozpočtové opatření č. 17/2010
c) Ekonomika provozu SSO
d) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
e) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
VI/03/2 Hospodaření s majetkem
a) Nájemní smlouva č. 30/2003 – kino Beseda
b) Návštěvní řád dětského hřiště – Terénky
c) Ukončení NS na zahrádku – část p. č. 890/2
d) Převod NS na zahrádku – p. č. 135, 136, 137
e) Dispozice s pozemkem p. č. 91/1
f) Vyjádření k akci „Brno, Černozemní par. č. 1730, kNN, p. ...“ a ke vstupu na pozemky města Brna p. č. 1741, 1739/3 a 1572
g) Žádost o umístění reklamního poutače
h) Záměr prodeje automobilu ŠKODA 706 RTHP CAS 25 (požární cisterna)
VI/03/3 Bytový odbor
a) Přechod nájmu bytu dle § 706, odst. 2 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
d) Výpověď nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., byt č..., Brno
e) Výpověď nájmu bytu – ..., Vlnitá..., byt č..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno a ..., Dědická ..., Brno
h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. - ..., Bučovická ..., Brno
i) Odvolání proti zamítnutí dohody o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
j) Žádost o přednostní projednání žádosti o pronájem bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
k) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 64/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno
l) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. ..., Vlnitá ... – ... a ..., Vlnitá ..., Brno
m) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
n) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Vyškovská ..., Brno
o) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu - ...
p) Žádost o stažení výpovědi nájmu bytu – ..., Tilhonova ..., Brno
q) Žádost o uzavření splátkového kalendáře - ..., Vlnitá ..., Brno
r) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Rousínovská ..., Brno
s) Žádost o prominutí platby nájemného za měsíc říjen 2010 – ..., Černého ..., Brno
t) Pověření k uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor
u) Informace o odvolacím řízení ve věci vyklizení bytu ..., Rousínovská ..., Brno
VI/03/4 Ukončení smlouvy č. VO/AKT/4437/2008 o podmínkách přípravy sazby periodika „Aktuality o Slatině“ a uzavření smlouvy č. VO/AKT/05465/2010 o podmínkách přípravy sazby periodika „Aktuality o Slatině“
VI/03/5 Žádost klubu seniorů o bezplatné zapůjčení sálu a učebny pro rok 2011
VI/03/6 Počty žáků v Základních školách ve Slatině
VI/03/7 Program VI/01. zasedání ZMČ dne 16.12.2010
VI/03/9 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí r. 2011

ikona Usnesení z VI/03. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.12.2010 (PDF 139.1 kB)

Usnesení z VI/02. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.11.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/02/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
c) Rozpočtové opatření č. 16/2010
d) Kalkulace cen stravy pro cizí strávníky v ZŠS Jihomoravské nám. 2
VI/02/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.-X. 2010
b) Plán rozpočtu VHČ na rok 2011 - návrh
VI/02/4 Návrh na změnu ÚPmB – pozemek p. č. 2952/5 – změna účelu využití
VI/02/5 Výběrové řízení na přípravu a sazbu periodika Aktuality o Slatině
VI/02/7 Dary občanům
VI/02/8 Komise

ikona Usnesení z VI/02. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.11.2010 (PDF 88.55 kB)

Usnesení z VI/01. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.11.2010

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/01/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. - 9. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 15/2010
c) Změna finančního plánu TS Brno-Slatina na rok 2010
d) Výsledky hospodaření zřízených p. o. za 1.–3. čtvrtletí r. 2010
e) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
f) Návrh rozpočtu MČ na rok 2011
VI/01/2 Hospodaření s majetkem
a) Svěření pozemku p. č. 3/1
b) Smlouva o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury pro Obytný soubor Slatina
VI/01/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.-IX. 2010
b) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2010 - byt č. ..., Vlnitá ..., Brno
c) Zplnomocnění zástupce pronajímatele pro jednání v SVJ
VI/01/4 Ukončení smlouvy č. VO/AKT/4437/2008 o přípravě a sazbě periodiky Aktuality o Slatině
VI/01/5 Komise
VI/01/7 Ples městské části Brno-Slatina 2011

ikona Usnesení z VI/01. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.11.2010 (PDF 97.17 kB)

Usnesení z V/91. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.10.2010


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/91/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 13/2010
b) Rozpočtové opatření č. 14/2010
V/91/2 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k akci „SSZ 4.29 Krejčího–Šlapanická“ a k dotčení pozemku p. č. 1210
b) Dispozice s pozemky p. č. 2285/13, 2287/4 a 502/29
c) Prominutí nájemného
d) Svěření pozemku p. č. 821/43
e) Vyjádření k akci „SB-4110-066 Brno, Šikova, smyčka NN, Jenyš“ a k dotčení pozemku p. č. 2161
f) Vyjádření k akci „Dopravní telematika 2010–2013, část I – Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 4“ – křižovatka 4.17 Bělohorská–rampa Ostravská
g) Vyjádření k akci „Dopravní telematika 2010–2013, část I – Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 4“ – křižovatka 4.20 Olomoucká–Řípská
h) Rekonstrukce hasičské zbrojnice – výběr dodavatele stavebních prací
i) Základní a mateřská škola Jihomoravské nám. 2 – nabídka na modernizaci osvětlení a úsporu el. energie
j) Prodloužení nájemních smluv na pozemek p. č. 818/1
k) Dispozice s pozemky zastavěnými dálnicí D1
l) Aktualizace vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany
m) Vyjádření k akci „K2-Jihomoravské nám. 1a, Brno-Slatina, Instalace DPS“
n) Vyjádření k akci „K7-Prostějovská 20, Brno-Slatina, Instalace DPS“
o) Vyjádření k akci „Modernizace trati Brno-Přerov“
p) Pronájem sálu na Přemyslově náměstí OS Slatinští stárci
V/91/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.–VIII. 2010
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Prostějovská ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
i) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Prostějovská ..., Brno
j) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2010 – byt č..., Tilhonova ..., Brno
k) Výpověď nájmu bytu – ... (provdaná ...), Tilhonova ..., Brno
l) Výpověď nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
m) Výpověď nájmu bytu – ..., Tilhonova ..., Brno
n) Výpověď nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
o) Výpověď nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
p) Výpověď nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
q) Výpověď nájmu bytu – ..., Vyškovská ..., Brno
r) Výpověď nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
s) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská, Brno
t) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
u) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2010
v) Dodávka programového vybavení pro správu bytových domů – veřejná zakázka malého rozsahu
w) Návrh projektové dokumentace k realizaci stavby „K7 – Prostějovská 20, Brno‑Slatina, Instalace DPS“ a „K2 – Jihomoravské nám. 1a, Brno‑Slatina, Instalace DPS“
x) Postup při obsazování bytů s dispozičním právem městských částí v bytovém domě na ulici Koniklecová 5 v Brně
y) Výběr dodavatele pro pravidelné revize plynových zařízení ve společných prostorách bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina
z) Výběr dodavatele pro výměnu bytových vodoměrů a vodoměrů ve společných prostorách bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina
aa) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
ab) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
ac) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2010 – byt č..., Tilhonova ..., Brno
ad) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2010 – byt č..., Rousínovská ..., Brno
ae) Výměna bytu dle § 715 zák. 64/1964 Sb. – ..., Tilhonova ...
V/91/4 Novace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
a) Novace vyhl. statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný VHP nebo THZ
b) Novace vyhl. statutárního města Brna o místních poplatcích
V/91/5 Stanovení platu řediteli Technických služeb
V/91/6 Odměny ředitelkám školských PO
V/91/7 Sociální fond
V/91/8 Finanční odměny
V/91/9 Žádost SK Brno-Slatina o prominutí nájemného ze sportovního areálu
V/91/10 Příspěvky rodičů v základních školách

ikona Usnesení z V/91. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.10.2010 (PDF 146.75 kB)

Usnesení z V/90. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.09.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/90/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. - 8. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Návrh restrikce výdajů v rozpočtu r. 2010 – informace
c) Zdůvodnění schodku hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
V/90/2 Hospodaření s majetkem
a) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2“ - výběr dodavatele
b) Žádost o navýšení honoráře za organizační zajištění průběhu veřejné zakázky: „Požární automobil CAS Brno-Slatina“
c) Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2022/15
d) Optimalizace ceny plynu pro budovy ÚMČ
V/90/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.-VII. 2010
b) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2010 - byt č. ..., Bučovická ..., Brno
c) Organizační směrnice pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna ve správě MČ Brno-Slatina
d) Dohoda o ukončení nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
V/90/4 Smlouva o dílo, licenční smlouva a servisní smlouva na implementaci, užití a provozování software pro komplexní zadávání veřejných zakázek E-ZAK dodavatele QCM, s. r . o.
V/90/5 Smlouva o poskytování právních služeb – jednoúčelová smlouva na řešení exekučního řízení proti dlužníkovi D.T.MI, s.r.o.
V/90/6 Žádost DDM Junior, pracoviště Fantázie – užívání sálu a učebny
V/90/7 Bezpečnostní program prevence závažné havárie společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o., výrobní a skladový areál Tuřanka 94, Brno

ikona Usnesení z V/90. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.09.2010 (PDF 98 kB)

Usnesení z V/89. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.09.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/89/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 12/2010
V/89/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 2312/1
b) Dispozice s pozemky p. č. 2952/5, 2952/13 a s částmi pozemků p. č. 2952/12, 2952/2, 2952/1
c) Dispozice s pozemkem p. č. 1947/2, 1947/3 a 2285/16
d) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2“ – návrh firem k obeslání
V/89/3 Bytový odbor
a) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
b) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2010 - byt č. 12, Dědická 14, Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Tilhonova ..., Brno
h) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická ..., Brno
i) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ..., Rousínovská ..., Brno
j) Kompenzace příspěvku na výměnu okna – ..., Prostějovská ..., Brno
k) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Dědická ..., Brno
V/89/4 Smlouva o dílo, licenční smlouva a servisní smlouva na implementaci, užití a provozování software pro komplexní zadávání veřejných zakázek E-ZAK dodavatele QCM, s. r . o.
V/89/5 Návrh na odepsání nedobytných pohledávek
V/89/6 Navrhování odměn ředitelkám škol školských zařízení
V/89/7 Finanční dary obyvatelstvu
V/89/8 Výbory
V/89/9 Různé
a) SSO Mikulčická
b) Publikace Jihomoravský kraj
V/89/10 Usnesení z V/22. ZMČ Brno-Slatina – bod 8) Výbory
a) Finanční hospodaření – Schválený rozpočet, peněžní fondy a plán ...
b) Zadávaní veřejných zakázek
c) Pokladní operace – Pokladna pro hlavní činnost
d) Správnost a věrohodnost účetnictví
e) Řídící kontrola
f) Veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací
V/89/11 Program V/23. zasedání ZMČ dne 16.09.2010

ikona Usnesení z V/89. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.09.2010 (PDF 138.54 kB)

Usnesení z V/88. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.08.2010

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/88/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1.–7. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Výsledky hospodaření zřízených p. o. za I. pololetí r. 2010
c) Příprava rozpočtu na r. 2011
d) Rozpočtový výhled MČ na roky 2012–2019
e) Smlouva na poskytnutí dotace z JMK
f) Rozpočtové opatření č. 11/2010
g) Finanční dar
V/88/2 Veřejná zakázka „Regenerace bytových domů Tilhonova-Vlnitá“
a)Poskytnutí úvěru, úvěrová smlouva
b) Smlouva o dílo
V/88/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 414/2 a 425/3
b) Pronájem pozemku p. č. 113 a části pozemku p. č. 143
c) Pronájem části pozemku p. č. 890/2
d) Pronájem pozemků p. č. 435/14 a 437/4
e) Akce „Hala FORMEX, STL plynovod – prodloužení, Brno-Slatina“
f) Dispozice s částí pozemku p. č. 1639/1
g) Příspěvek MČ Brno-Slatina Sdružení stavebníků Bouwfonds ČR bytová výstavba na vybudování dětských hřišť
V/88/4 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I. pololetí r. 2010
b) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. - ..., Bučovická ..., Brno
d) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky na dluh – ..., Dědická ..., Brno
e) Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
V/88/5 Smlouva o dílo, licenční smlouva a servisní smlouva na implementaci, užití a provozování software pro komplexní zadávání veřejných zakázek E-ZAK dodavatele QCM, s. r. o.

ikona Usnesení z V/88. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.08.2010 (PDF 134.54 kB)

Usnesení z V/16. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.08.2010

 

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
V/16M/1 Žádost o změnu využití části investičního transferu z rozpočtu města Brna na rekonstrukci hasičské zbrojnice a na rekonstrukci střešního pláště ZŠ Jihomoravské náměstí 2.

ikona Usnesení z V/16. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.08.2010 (PDF 62.22 kB)

Usnesení z V/87. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.08.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/87/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2010 v hlavní činnosti
b) Žádost Technických služeb Brno-Slatina o zvýšení příspěvku
c) Rozpočtové opatření č. 10/2010
d) Veřejná zakázka „Poskytnutí úvěru na regenerace BD v lokalitě Tilhonova, Vlnitá“
V/87/2 Hospodaření s majetkem
a) Veřejná zakázka: Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá – výběr dodavatele
b) Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava systému ústředního vytápění v ZŠ Přemyslovo nám. 1
c) Pronájem části pozemku p. č. 890/2
d) Dispozice s částí pozemku p. č. 141/1
e) Vyjádření k akci „Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu Šikova ul., Brno“
V/87/3 Bytový odbor
a) Přechod nájmu bytu podle § 706 zák. 40/1964 Sb. - ..., Dědická ..., Brno
b) Přechod nájmu bytu na nového nájemce po zrušení společného nájmu bytu podle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
c) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Úhrada nákladů na výměnu oken za plastová – ..., Prostějovská ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
g) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Dědická ..., Brno
h) Likvidace pohledávky – ..., Prostějovská ..., Brno
i) Jednostranné zvyšování nájemného v domech ve správě MČ Brno-Slatina dle zák. č. 107/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a také dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.
j) Žaloba na vyklizení bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
k) Smlouva o pronájmu nebytového prostoru č. 26, Bučovická 18, Brno
l) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky na dluh – ..., Prostějovská ..., Brno
m) Přidělení bytu dle pořadníku – Rousínovská ..., Brno
V/87/4 Novelizace nař. statutárního města Brna č. 2/2002 v platném znění, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny
V/87/5 Pronájem učebny a sálu na Přemyslově náměstí OS Klubíčko
V/87/7 Různé
b) Změna územního plánu B 47/08-1

ikona Usnesení z V/87. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.08.2010 (PDF 126.5 kB)

Usnesení z V/86. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.07.2010

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/86/1 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k akci „Dopravní telematika 2010–2013, část III – Informační, naváděcí a regulační subsystém“ a k dotčení pozemku p. č. 2923
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1129/1 – dodatek
c) Likvidace biologického odpadu a uličních smetků vzniklých při blokovém čištění
d) Oprava chodníků a odstranění oplocení na ul. Tilhonova
e) Oprava ZTI v budově MŠ Jihomoravské nám. 5 a dešťové kanalizace v ZŠ Přemyslovo nám. 1
f) Oprava a doplnění herních prvků na dětských hřištích na ul. Langrova, Hliník, Strážnická a Bučovická
g) oprava radnice Přemyslovo nám. 18
V/86/2 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
c) Reklamace nákladů na ohřev TUV Vyškovská 2,4
d) Nákup programového vybavení pro bytový odbor
e) Žádost o pronájem nebytového prostoru Bučovická 18 – AJ ARNA s.r.o., Budínská 4
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno
g) Oprava havárie kanalizační přípojky pro dům Vlnitá 3, Brno
V/86/3Veřejná zakázka malého rozsahu – poptávkové řízení na pořízení software pro komplexní zadávání veřejných zakázek – výběr dodavatele
V/86/4 Povolení výjimky z omezení veřejné produkce hudby – Letní noci na Spartaku
V/86/5 Volby do zastupitelstev obcí
V/86/7 Organizační zajištění Slatinských hodů 2010

ikona Usnesení z V/86. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.07.2010 (PDF 117.87 kB)

Usnesení z V/85. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.06.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/85/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. –5. r. 2010 v hlavní činnosti
V/85/2 Výběr dodavatele na poskytnutí úvěru na regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
a) RMČ rozhodla o ustanovení komise pro otevírání obálek ve složení:
b) RMČ rozhodla o ustanovení komise pro hodnocení nabídek ve složení:
V/85/3 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p. č. 1976
b) Dispozice s částí pozemku p. č. 141/1
c) Dispozice s pozemkem p. č. 148/53 a s částí pozemku p. č. 147/3
d) Vyjádření k pronájmu reklamních ploch na zábradlí Brněnských komunikací a.s. - upřesnění
e) Likvidace majetku MČ
f) Smlouva o dílo č. MO/SOD/03136/2010
g) Žádost o souhlas k umístění a instalaci klimatizační jednotky v ordinaci MUDr. Zábranské, Jihomoravské nám. 3
h) Oprava elektroinstalace v MŠ Jihomoravské nám. 4
i) Umístění kamerového systému na objektu Tilhonova 49 – CVČ Fantázie
V/85/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–IV. 2010
b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–V. 2010
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Dědická ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
f) Nesouhlas s výpovědí nájmu bytu č. ..., Vlnitá ... – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu – ..., Dědická ..., Brno
h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno a ..., Dědická ..., Brno
i) Žádost o prodloužení podnájmu bytu č. ..., Vlnitá ..., Brno – ...
j) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v domech, Rousínovská 20-22-24 a Rousínovská 26-28-30 v Brně
k) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Bučovická ..., Brno
l) Sleva nákladů na ohřev teplé vody za rok 2009 – Dědická 7, Brno

ikona Usnesení z V/85. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.06.2010 (PDF 123.45 kB)

Usnesení z V/15. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.06.2010

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
V/15M/1 Veřejná zakázka „Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, okr. Brno-město – cisternová automobilová stříkačka“
RMČ rozhodla v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, námitce proti vyloučení dodavatele SPS-VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany nevyhovět.

ikona Usnesení z V/15. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.06.2010 (PDF 60.76 kB)

Usnesení z V/84. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.06.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/84/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 8/2010
b) Vyřazení majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
c) Rozpočtové opatření č. 9/2010
V/84/2 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
a) Zadávací dokumentace
V/84/3 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p. č. 1976
b) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. č. 864
c) Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 818/1
d) Dispozice s pozemkem p. č. 129
e) Aktualizace vyjádření k dispozici s pozemkem p. č. 2275/101
f) Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení a dotčení pozemku p. č. 2002/15
g) Dispozice s pozemky podél ul. Hviezdoslavova
h) Vyjádření k pronájmu pozemků za účelem zemědělského využití
i) „Vyjádření k akci „Oprava a modernizace bytového domu Mikulčická 6, Brno-Slatina“
j) Vyjádření k akci „Oprava a modernizace bytového domu Rousínovská 2, 4, 6, Brno-Slatina“
k) Smlouva s Mír SBD o náhradní výsadbě
l) Dispozice s částí pozemků p.č. 2988 a 2991
m) Oprava školnického domku při ZŠ Přemyslovo náměstí – výběr dodavatele
n) Oprava systému ústředního vytápění v ZŠ Přemyslovo nám. 1 – smlouva o dílo
V/84/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.– III. 2010
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb., ..., Vlnitá ..., Brno
c) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Zpráva o placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře dle usnesení ZMČ V/21/4c – ..., Rousínovská ..., Brno
f) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v domech Rousínovská 14-16-18, Rousínovská 20-22-24 a Rousínovská 26-28-30 v Brně“
g) Veřejná zakázka malého rozsahu „Instalace etážového topení v bytě č. 1, Tilhonova 85, Brno“
V/84/5 Novelizace vyhl. Statutárního města Brna č. 9/2008 v platném znění, o regulaci provozu výherních hracích automatů – varianty I., II. a III.
V/84/6 Veřejná zakázka malého rozsahu – poptávkové řízení na pořízení softwaru pro komplexní zadávání veřejných zakázek
V/84/7 Počet členů ZMČ ve volebním období 2010–2014
V/84/8 Termíny zasedání RMČ a ZMČ ve II. pololetí r. 2010
V/84/9 Program V/22. zasedání ZMČ dne 17.06.2010

ikona Usnesení z V/84. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.06.2010 (PDF 180.5 kB)

Usnesení z V/14. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.05.2010

 

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
V/14M/1 Veřejná zakázka „Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, okr. Brno-město – cisternová automobilová stříkačka“
a) RMČ rozhodla o vyloučení z účasti v zadávacím řízení dodavatele SPS – VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany z důvodu, že nabídka nesplnila v požadovaném rozsahu kvalifikaci dle § 56 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zadávací podmínky.
b) RMČ rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o pořadí nabídek: THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, DIČ: CZ46508147 RS Trucks s.r.o., Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, IČ: 26271427, DIČ: CZ26271427
c) RMČ rozhodla o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchazeče THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, DIČ: CZ46508147.
d) RMČ ukládá starostovi oznámit rozhodnutí o vyloučení nabídky a o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým uchazečům ve lhůtách stanovených zákonem 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
e) RMČ ukládá vedoucí MO neprodleně zajistit oznámení o rozhodnutí RMČ organizátorovi VZ Ing. Janu Tomkovi.

ikona Usnesení z V/14. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.05.2010 (PDF 66.67 kB)

Usnesení z V/83. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.05.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/83/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1.–4. r. 2010 v hlavní činnosti
V/83/2 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
a) Energetické audity, smlouva o dílo
V/83/3 Hospodaření s majetkem
a) Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava systému ústředního vytápění v ZŠ Přemyslovo nám. 1
V/83/4 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ..., Brno
b) Dohoda o výměně bytů dle § 715 obč. z. – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytů dle § 715 obč. z. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytů dle § 715 obč. z. – ..., Vlnitá ..., Brno
e) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Kroměřížská ..., Brno
f) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2010
h) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1962 Sb. - ..., Tilhonova ...
i) Dohoda o výměně bytů dle § 715 obč. z. – ..., Rousínovská ..., Brno
j) Zvýšení limitu pro pokladnu bytového odboru ÚMČ Brno-Slatina
k) Odvolání proti rozsudku MS Brno ve věci výpovědi nájmu bytu ..., Prostějovská ..., Brno
l) Uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu PČR – ..., Lidická ...
m) Žádost o stažení výpovědi z nájmu bytu – ..., Vlnitá ...
n) Opravy volných bytů
V/83/5 Novace vyhl. Statutárního města Brna č. 17/2004 v platném znění o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
V/83/6 OS Klubíčko – žádost o prodloužení pronájmu klubovny
V/83/7 Dodatek č. 1 k dohodě o výkonu státní správy na úseku přestupků

ikona Usnesení z V/83. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.05.2010 (PDF 101.48 kB)

Usnesení z V/82. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.05.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/82/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1.–3. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 6/2010
c) Rozpočtové opatření č. 7/2010
d) Nápravná opatření ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. ke zprávě o finanční kontrole za rok 2008
e) Nápravná opatření ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. ke zprávě o finanční kontrole za rok 2008
f) Nápravná opatření ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. ke zprávě o finanční kontrole za rok 2008
g) Nápravná opatření MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. ke zprávě o finanční kontrole za rok 2008
V/82/2 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá – energetické audity
V/82/3 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemku pod RD – p.č. 261
b) Dispozice s pozemkem p. č. 659/20
c) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2312/74 a 2332/1
d) Oprava střechy MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
e) Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění
V/82/4 Žádost o zapůjčení sálu radnice pro účely nácviků na tradiční Slatinské hody 2010
V/82/5 - Návrhy a novelizace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
a) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 v platném znění, o regulaci provozu výherních hracích automatů – II. varianta
b) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
V/82/6 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření za období I. r. 2010
b) Výsledky hospodaření za období I.- II. r. 2010
c) Oprava elektrorozvodů v panelových bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Slatina
d) Oprava vzduchotechniky v panelových bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Slatina
e) Metodika pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna
f) Výpověď z nájmu bytu ..., Brno, Prostějovská ...
V/82/7 Připomínkování k rozvoji mateřského školství ve městě Brně do roku 2012
V/82/8 Archeologický průzkum reliktů II. světové války na katastru MČ Brno- Slatina
V/82/9 Návrh cyklistických tras v MČ Brno-Slatina v rámci generelu cyklistické dopravy v Brně
V/82/10 Pronájem tenisového kurtu

ikona Usnesení z V/82. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.05.2010 (PDF 139.36 kB)

Usnesení z V/13. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.05.2010

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
V/13M/1 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
a) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr dodavatele na poskytnutí úvěru ve výši 56 mil. Kč na financování regenerace BD v lokalitě Tilhonova-Vlnitá“

ikona Usnesení z V/13. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.05.2010 (PDF 62.72 kB)

Usnesení z V/81. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.04.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/81/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1.–2. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Smlouva na přezkoumání hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2009
V/81/2 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
a) Zadávací dokumentace výběrového řízení na poskytnutí úvěru na regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
b) Zpracování energetických auditů pro VZ Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
V/81/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 494/1 a 495/3
b) Plnící stanice CNG Brno-Slatina
V/81/4 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
a) O zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
b) K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
V/81/5 Knížka o Slatině – repre fond starosty
V/81/6 Žádosti firmy BEMETT
a) Žádost o spolupráci při zajištění dotace z Fondu bytové výstavby
V/81/7 AIR PRODUCTS spol. s r.o. – Bezpečnostní program prevence závažné havárie
V/81/9 Různé
c) Divadlo J.K. Tyla – žádost o používání loga MČ
V/81/10 Bytový odbor
a) Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. ..., Bedřichovická ..., Brno

ikona Usnesení z V/81. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.04.2010 (PDF 108.32 kB)

Usnesení z V/80. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.04.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/80/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2009
b) Rozpočtové opatření č. 4/2010
c) Výsledky hospodaření MČ za I. r. 2010 v hlavní činnosti
d) Žádost o čerpání fondů ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. v r. 2010
e) Žádost ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. o zvýšení příspěvku na provoz na rok 2010
f) Změna finančního plánu TS Brno-Slatina, p. o. na rok 2010
g) Změna odpisového plánu TS Brno-Slatina, p. o. na rok 2010
h) Žádost TS Brno-Slatina, p. o. o úpravu investičního fondu v r. 2010
i) Odměna řediteli TS Brno-Slatina, p. o.
j) Výběr firmy na kontrolu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009
V/80/2 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
b) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2010
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2010
d) Rozpočtové opatření č. 5/2010
V/80/3 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
a) Výběr firmy na organizaci výběrového řízení na poskytnutí úvěru na regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
b) Výběr firmy na zajištění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku: regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
V/80/4 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem zahrádky – část p. č. 149/2
b) Pronájem zahrádky – část p. č. 890/2 (celkem 285 m2)
c) Pronájem zahrádky – část p. č. 890/2 (celkem 282 m2)
d) Pronájem zahrádky p. č. 265/1
e) Úprava nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 109
f) Vyjádření ke svěření pozemku p. č. 821/43
g) Dispozice s pozemky v areálu DPMB a.s.
h) Vyjádření ke zřízení věcného břemene pro stavbu: rekonstrukce NTL plynovodu a domovních přípojek v ulici Podstránská
i) Veřejná zakázka“ Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, okr. Brno-město – cisternová automobilová stříkačka“ – rozhodnutí o námitce
V/80/5 Bytový odbor
a) Revokace usnesení č. V/64/2f – výpověď nájmu bytu ..., Prostějovská ...
b) Žaloba na vyklizení bytu – ..., Rousínovská ...
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ...
d) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2010
e) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Vlnitá ...
f) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Prostějovská ...
g) Žádost o nové přehodnocení stanoviska k přechodu nájmu – ..., Prostějovská ...
h) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ...
i) Žádost o nové přehodnocení stanoviska k dohodě o výměně bytu – ..., Rousínovská ...
j) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2) písm. c) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ...
k) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2) písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
l) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ...
m) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Vlnitá ...
n) Úhrada nákladů na výměnu oken za plastová – ..., Prostějovská ...
o) Úhrada nákladů na výměnu oken za plastová – ..., Prostějovská ...
p) Úhrada nákladů na výměnu rozvodů elektro – ..., Prostějovská ...
q) Zrušení usnesení RMČ Brno-Slatina č. IV/7/3d ze dne 19.03.2003
r) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2009
s) Návrh změn a doplňků Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady
t) Splátkový kalendář – ..., Rousínovská ...
u) Žádost o prominutí penále – ..., Rousínovská ...
v) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Vlnitá ...
w) Žádost o prominutí penále – ..., Kroměřížská ...
V/80/6 Návrh novelizace Statutu města Brna
V/80/7 Odměny ředitelkám školských PO
V/80/8 Vyjádření k územnímu řízení o umístění stavby a k vydání stavebního povolení na stavbu „Hala Capture motion v Areálu Slatina“
V/80/9 Vymáhání dluhu na firmě D.T.MI, s.r.o.
V/80/10 Tilhonova ulice dle územního plánu a požadavku jejích obyvatel
V/80/11 Program V/21. zasedání ZMČ dne 22.04.2010

ikona Usnesení z V/80. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.04.2010 (PDF 203.98 kB)

Usnesení z V/79. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.03.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/79/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. na r. 2010
b) Žádost MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. o souhlas s přijetím daru
c) Změna způsobu vedení účetnictví
d) Výběr firmy na kontrolu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009
e) Žádost o zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.
V/79/2 Hospodaření s majetkem
a) Veřejná zakázka: Město Brno, MČ Brno-Slatina – cisternová automobilová stříkačka
b) Zapůjčení venkovního nábytku na kulturní akci "Pálení čarodějnic" O. S. LUCIUS
c) Likvidace odpadů – uličních smetků a rostlinného materiálu
d) Revitalizace hřiště Vlnitá
V/79/3 Bytový odbor
a) Zásady pro pronajímání nebytových prostor v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina
V/79/4 Slatinské kulturní léto
V/79/5 Komise
V/79/6 Různé
a) Správa hřiště na Jihomoravském nám.

ikona Usnesení z V/79. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.03.2010 (PDF 99.02 kB)

Usnesení z V/78. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.03.2010

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/78/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2010
b) Žádosti o zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.
V/78/2 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za r. 2010
b) Pronájem pozemků p. č. 259 a p. č. 260/1
c) Vyjádření k pronájmu reklamních ploch na zábradlí Brněnských komunikací a.s.
d) Dispozice s pozemky pod trafostanicemi společnosti E.ON
e) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2954/1 a 3001
f) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2983 a 2984
g) CTPark Šlapanice – prodloužení vodovodu z ul. Drážní
h )Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla sdružení PS Spartakovci a občanského sdružení Klubíčko na adrese Tilhonova 49
V/78/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ...., Dědická 8
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ....., Bedřichovická 19 ......., Ryšánkova 4
c) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2009
d) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu – ....., Přemyslovo nám. 1
e) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu – ....., Vlárská 10
f) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu – ....., Mikulčická 8
g) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o pronájem bytu – ......, Řípská 8
h) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o pronájem bytu – ......., Katov 14, okr. Brno-venkov
i) Pořadník pro přidělování bytů pro rok 2010
j) Přidělení bytu dle pořadníku
k) Přidělení bytu s pohledávkou
l) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ......., Prostějovská 1 a ......, Kroměřížská 7
m) Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu dle § 711, odst. 2 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ......, Rousínovská 11
n) Žádost o prominutí penále – ......., Tilhonova 51
o) Žádost o prominutí penále – ......., Rousínovská 15
p) Přechod nájmu bytu dle §706 zák. č. 40/1964 Sb. – ......., Rousínovská 19
q) Přechod nájmu bytu dle §706 až §708 zák. č. 40/1964 Sb. – ......, Rousínovská 19
s) Dohoda s SVJ Rousínovská 2, 4, 6
u) Žádost o přehodnocení stanoviska k dohodě o výměně bytů – ......., Rousínovská 14
v) Žádost o přehodnocení stanoviska k přechodu nájmu – ......., Prostějovská 11
w) Revokace usnesení – ......., Tilhonova 54A
x) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ......., Rousínovská 16
V/78/4 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
V/78/5 Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z V/78. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.03.2010 (PDF 141.08 kB)

Usnesení z V/77. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.03.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/77/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční plán Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. na rok 2010
b) Odpisový plán Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. na rok 2010
c) Finanční plán Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. na rok 2010
d) Finanční plán Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. na rok 2010
e) Odpisový plán Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. na rok 2010
f) Finanční plán TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina, p. o. na rok 2010
g) Odpisový plán TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina, p. o. na rok 2010
h) Mzdové prostředky TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina, p. o. na rok 2010
V/77/2 Hospodaření s majetkem
a) Povolení asanace dřevin pro stavbu Regenerace bytového domu Mikulčická 7, 9, 11
V/77/4 Likvidace majetku MČ

ikona Usnesení z V/77. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.03.2010 (PDF 67.68 kB)

Usnesení z V/76. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.02.2010

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/76/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2010
b) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za r. 2009
c) Hospodářský výsledek ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za r. 2009
d) Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. za r. 2009
e) Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. za r. 2009
f) Hospodářský výsledek Technických služeb Brno-Slatina, p. o. za r. 2009
g) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o. o souhlas s přijetím daru
h) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. o souhlas se zakoupením majetku
i) Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
V/76/2 Hospodaření s majetkem
a) Převod nájemní smlouvy na pozemky p. č. 463/3, 463/4 a 511/49
b) Uzavření nájemní smlouvy na příjezd ke garáži – část p. č. 3417
c) Dispozice s pozemkem p. č. 2275/101
d) Žádost o povolení okruhů doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.
e) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na dodávku CAS pro JSDH Brno-Slatina
V/76/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická ...
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ...
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Tilhonova ...
d) Prodloužení nájmu bytu – ..., Tilhonova ...
e) Přidělení bytu dle pořadníku, Bučovická ...
f) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. d) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Prostějovská ...
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ... a ..., Vlnitá ...
h) Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ...
i) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
j) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ... a ..., Rousínovská ...
k) Prošetření dohody o výměně bytů
l) Odvolání proti rozsudku MS Brno ve věci žaloby na vyklizení bytu č. ..., Rousínovská ... proti ..., Rousínovská ...
V/76/4 Informace o provedené kontrole dodržování právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky
V/76/5 Svěření působnosti RMČ všeobecnému odboru ÚMČ Brno-Slatina ve věci řízení o správním deliktu č.j. MCBSLA/04622/09 – porušení OZV města Brna
V/76/6 Novelizace vyhl. statutárního města Brna č. 8/2008 v platném znění, o místních poplatcích
V/76/7 Novelizace vyhl. statutárního města Brna č. 9/2008 v platném znění, o regulaci provozu výherních hracích automatů
V/76/8 Novelizace vyhl. statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
V/76/9 Program V/20. zasedání ZMČ dne 25.02.2010
V/76/10 Různé
a) Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1 – žádost o navýšení kapacity ŠD

ikona Usnesení z V/76. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.02.2010 (PDF 100.22 kB)

Usnesení z V/75. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.02.2010


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/75/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.
V/75/2 Hospodaření s majetkem
a) Návrh na likvidaci majetku
V/75/3 Bytový odbor
a) Žádost o čerpání prostředků z FBV na regeneraci bytových domů v lokalitě ulic Tilhonova a Vlnitá v Brně
b) Výběrové řízení na zajištění technických podkladů pro podání žádosti o dotaci z programů Zelená úsporám a Nový panel na bytové domy v lokalitě ulic Tilhonova a Vlnitá v Brně‑Slatině
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ...
d) Odvolání proti rozsudku MS Brno ve věci neplatnosti výpovědi nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ...
e) Úprava projektové dokumentace pro regeneraci bytových domů v lokalitě ulic Tilhonova a Vlnitá v Brně-Slatině
V/75/4 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2010
V/75/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/75/7 Návrh smlouvy na dodávku služeb spojených s vánočním osvětlením
V/75/8 Výroba Pexesa s motivy Slatiny
V/75/9 Slatinarekord 2010
V/75/10 Různé
a) Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1 – žádost o navýšení kapacity ŠD
V/75/13 Žádost o čerpání finančních prostředků z FBV na akci „Obytný soubor Šmahova – A“ II. etapa, Brno – Slatina

ikona Usnesení z V/75. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.02.2010 (PDF 76.06 kB)

Usnesení z V/74. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.01.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/74/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2010
V/74/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem částí pozemků p. č. 442/4, 442/5, 442/7, 466/3 a 466/4
b) Dispozice s pozemky p. č. 494/1 a 495/3
c) Investice a opravy školských zařízení, nábytkové vybavení a vybavení školních kuchyní a jídelen
d) Výběr firmy na organizaci výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku „Dodávka CAS pro SDH Brno-Slatina“
e) Smlouva o užívání stavby sociálního zařízení na ul. Kikerleho
V/74/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Kroměřížská ...
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Bedřichovická ...
c) Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu ..., Kroměřížská ...
d) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. d) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
e) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
f) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ...
g) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ...
h) Výpověď nájmu nebytového prostoru – ..., Bučovická ...
i) Výpověď nájmu nebytového prostoru – ..., Rousínovská ...
j) Návrh na zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Prostějovská ...
k) Návrh na zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Kroměřížská ...
l) Nájemní smlouva – ..., Rousínovská ...
m) Rozšíření rozsahu díla – výměna oken v domě Prostějovská 7, 9, 11
n) Smlouva o dílo – úklid ve společných prostorách bytových domů
o) Žádost o vrácení finančního rozdílu – ..., Rousínovská ...
p) Žádost o vrácení finančního rozdílu – ..., Rousínovská ...
q) Přidělení bytu s pohledávkou MČ – byt č. ..., Bučovická ...
r) Výměna balkonů za lodžie a zateplení domu Rousínovská 2, 4, 6 – příspěvek MČ
s) Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
V/74/4 Dohoda o výkonu státní správy na úseku přestupků

ikona Usnesení z V/74. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.01.2010 (PDF 78.35 kB)