Usnesení RMČ 2021

Usnesení z VIII/72. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.12.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/72/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R16/2021

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30.11.2021

VIII/72/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/VKG/09096/2021

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09097/2021

c) Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. MO/PACHT/00910/2016

d) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ordinaci Praktik Slatina s.r.o., Tuřanka 11, Brno

VIII/72/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská …... 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru –….., Rousínovská …..,627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …... Dědická ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

f) Žádost o přechod nájmu – byt č. 4, Rousínovská ….., 627 00 Brno

g) Sazebník maximální výše uznatelných nákladů na provedení drobných prací pro případ jejich kompenzace nájemci doplněný o inflační doložku.

VIII/72/4 Odměna řediteli Technických služeb Brno-Slatina

ikona urVIII72 (PDF 70.32 kB)

 

Usnesení z VIII/70. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24.11.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/70/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Návrh na vyřazení majetku TS Brno-Slatina

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Žádost ředitelky ZŠS Jihomoravské nám. 2 o odměnu z doplňkové činnosti

d) Rozpočtové opatření č. R14/2021

VIII/70/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 862

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 363/2

c) Dispozice s pozemkem parc. č. 1639/1

d) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417

e) VZMR – „Kontejnerová stání“ – výběr dodavatele

f) VZMR – „Oprava účelové komunikace“

g) Vyjádření k dokumentaci stavby „Generální oprava veřejného osvětlení, Brno. ul. Kikerleho“

h) Vyjádření ke stavbě T-mobile CZ a.s. v Brně-Slatina A,B,C,D

i) ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí

VIII/70/3 Bytový odbor

a) Nájemní smlouva č. 027/21

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1. - 10. 20212

VIII/70/4 Finanční dary občanům

VIII/70/5 Dočerpání prostředků Sociálního fondu v roce 2021

ikona urVIII70 (PDF 92.13 kB)


Usnesení z VIII/71. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.12.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/71/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R15/2021

b) Rozpočet MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

c) Rozpočet TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

d) Rozpočet ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

e) Rozpočet ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

f) Rozpočet ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

g) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2022

h) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 10. 2021

i) Žádost Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, p.o., o přidělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2022

VIII/71/2 Majetkový odbor

a) Záměr - novace nájemní smlouvy č. MO/PZ/107/06661/2013

b) Záměr - novace nájemní smlouvy č. MO/NP/2214/2013

c) Žádost o rozložení plateb nájemného za užívání nebytových prostor dle NS č. MO/NbP/06033/2015

d) Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. KP/05036/ 21/MO

e) Dodatek č.1 ke Smlouvě o provádění úklidových prací č. MCBSLA/08853/18/MO

f) Servisní smlouvy č. MCBSLA/08737/21/MO

VIII/71/3 Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2022

VIII/71/4 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/71/5 Školské rady – stanovení počtu členů školských rad a jmenování členů školských rad za zřizovatele

VIII/71/6 Program VIII/16. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 16.12.2021

ikona urVIII71 (PDF 80.84 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z VIII/69. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10.11.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/69/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R13/2021

VIII/69/2 Majetkový odbor

a) VZMR – „Kontejnerová stání“

b) VZMR – „Dendrologický průzkum dřevin – k.ú. Slatina“

VIII/69/3 Bytový odbor

a) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina.

ikona urVIII69 (PDF 82 kB)

Usnesení z VIII/68. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27.10.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/68/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R12/2021

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2021

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30.09.2021

d) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30.09.2021

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30.09.2021

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30.09.2021

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30.09.2021

h) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30.09.2021

VIII/68/2 Majetkový odbor

a) Záměr na pronájem pozemku p.č. 581

b) Záměr změnit nájemní smlouvu č. MO/PZ/197/06754/2013

c) Nájemní smlouva č. MO/NP/07518/2021

d) Nájemní smlouva č. MO/NP/07534/2021

e) Vyjádření k umístění akumulačních nádrží na dešťovou vodu na pozemku p.č. 307 a záměr změnit pachtovní smlouvu č. MO/PACHT/00910/2016

f) Vyjádření ke stavbě: „Ulice Vyškovská – oprava komunikace, změna Z1“

g) Dispozice s pozemky parc. č. 3007/1 a 3007/2

h) Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev.č. 62-2-7814/2021

i) Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: Chodník podél ul. Řípská, MČ Brno-Slatina

VIII/68/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Dědická ….., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 025/21

d) Pronájem bytu č. 10, o velikosti 2+1, 4. NP, na adrese Rousínovská …., Brno v celoměstském zájmu

e) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2021

f) Žádost MMB o poskytnutí bytů pro sociální účely

VIII/68/4 Navýšení cen obědů v ZŠS Jihomoravské nám. 2

VIII/68/5 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence

VIII/68/6 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – Slatinští stárci z.s.

VIII/68/7 Dočerpání prostředků Sociálního fondu

ikona urVIII68 (PDF 74.59 kB)

 

Usnesení z VIII/67. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.10.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/67/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2021

b) Rozpočtové opatření č. R11/2021

c) Návrh na vyřazení majetku ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků

VIII/67/2 Majetkový odbor

a) Veřejné zakázka malého rozsahu: Dodávka el. energie a dodávka plynu

b) Vyjádření ke stavbě: 1173 Rozšíření technologie CNG Brno- Slatina

c) Vyjádření ke stavbě: „Prodej vozidel Brno-Slatina“, prodloužení splaškové kanalizace

VIII/67/3 Bytový odbor

a) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova ….., Brno

b) Oprava stoupajícího potrubí ZTI Tilhonova 517/58b, Brno

VIII/67/4 Informace o uskutečněných šetřeních ČŠI ve věci stížností na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.

ikona urVIII67 (PDF 76.71 kB)


Usnesení z VIII/66. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 29.09.2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/66/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R10/2021

VIII/66/2 Majetkový odbor

a) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/06623/2021

c) Nájemní smlouva č. MO/PG/06624/2021

d) Smlouva o dílo č. SOD/06628/21/MO - Stavební úpravy v Zařízení školního stravování

VIII/66/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 8. 2021

b) Veřejná zakázka malého „Zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno-Slatina“

c) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1035/9, Brno

VIII/66/4 Školství

a) Konkurzní řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.

VIII/66/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – spolku Klubíčko ve školním roce 2021/2022

VIII/66/6 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna

ikona urVIII66 (PDF 37.63 kB)

Usnesení z VIII/65. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 15. 09. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/65/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 8. 2021

b) Záměr TS Brno-Slatina na pořízení majetku

VIII/65/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky parc. č. 511/52,456/3, 456/4, 452/7

b) Dispozice s pozemky parc. č. 511/51, 459/3, 459/4

c) Dispozice s částí pozemku parc. 2197/53

d) Dispozice s částí pozemku parc. 1075/4 - pronájem

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava účelových komunikací na území MČ Brno-Slatina“ - výběr zhotovitele

f) Poptávka na zpracovatele projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provádění

g) stavby: ZŠ Přemyslovo náměstí - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících – výběr zhotovitele

h) Vyjádření k investičnímu záměru „Ulice Šlapanická – vybudování chodníku“

i) Vyjádření k PD DSP „II/430 Brno-Slatina, okružní křižovatka

j) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na investiční transfery pro rok 2022

k) Dispozice s pozemky parc.č. 3007/1 a 3007/2

VIII/65/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ....., Vlnitá ....., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

d) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou – Tilhonova …., 627 00 Brno

e) Přidělení uvolněného bytu bez pohledávky – Rousínovská …. 627 00 Brno

f) Žádost o přechod nájmu – byt č. 11, Bučovická ….. 627 00 Brno

g) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

VIII/65/4 Návrh na novaci obecně závazné vyhlášky č. 30/2020, o místních poplatcích, v platném znění

VIII/65/5 Novela obecně závazné vyhlášky – statut města Brna

VIII/65/6 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

VIII/65/7 Spádové obvody MŠ a ZŠ

VIII/65/8 Program VIII/15. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 23. 09. 2021

ikona urVIII65 (PDF 75.23 kB) 

 

 

 

Usnesení z VIII/64. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 30. 08. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/64/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 7. 2021

b) Rozpočtové opatření č. R09/2021

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2023 - 2027

VIII/64/2 Majetkový odbor

a) Žádost o souhlas se stavbou na pozemku p.č. 396

b) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava účelových komunikací na území MČ Brno-Slatina“

c) Veřejné zakázka malého rozsahu: Dodávka el. energie a dodávka plynu

d) Záměr na pronájem hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 494/1

VIII/64/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 7. 2021

b) Veřejná zakázka malého „Zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno-Slatina“

c) Výpověď z nájmu bytu – ….., Vlnitá …..., 627 00 Brno

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě MCBSLA/03006/21/BO/JS

VIII/64/4 Informace o rezignaci ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

VIII/64/5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – volební kampaň

ikona urVIII64 (PDF 72.33 kB)

 

Usnesení z VIII/63. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11. 08. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/63/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Podpora pořádání sportovní akce

b) Rozpočtové opatření č. R08/2021

c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2021

d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 05. 2021

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2021

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30.06.2021

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Přemyslovo nám. 2 k 30.06.2021

h) Změna rozpočtu TS Brno-Slatina k 31.7.2021

i) Zahájení exekuce – .......

VIII/63/2 Majetkový odbor

a) Instalace dopravního značení na ul. Přemyslovo nám. a Černozemní-Zemanova

b) Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 887

c) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provádění stavby: ZŠ Přemyslovo náměstí - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících

d) VZMR - „Stavební úpravy v Zařízení školního stravování“ - výběr dodavatele

e) Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 823

VIII/63/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2021

b) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 515/56b, Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova …., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá …. 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….,Tilhonova ….., 627 00 Brno, ….., Meluzínova ….., 615 00 Brno

f) Nájemní smlouva č. 017/21

g) Nájemní smlouva č. 018/21

h) Nájemní smlouva č. 019/21

i) Nájemní smlouva č. 020/21

j) Záměr přidělení bytu bez pohledávky - byt č. 11, Rousínovská ....., Brno

VIII/63/4 Školství

a) Projektové záměry - dotační programy MAP a IROP+

b) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na investiční/neinvestiční transfery pro rok 2022 v oblasti školství

VIII/63/5 Schválení smlouvy na realizaci Slatinského kulturního léta 2021

VIII/63/6 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

VIII/63/7 Jmenování členů komisí rady

ikona urVIII63 (PDF 77.89 kB)

 

Usnesení z VIII/62. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 21. 07. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/62/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 6. 2021

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2021

c) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení účelového příspěvku

d) Rozpočtové opatření č. R07/2021

e) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30.6.2021

f) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30.6.2021

VIII/62/2 Majetkový odbor

a) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Slatina v areálu bývalých slatinských kasáren do vlastnictví statutárního města Brna

b) Návrh na dispozici s majetkem města– pozemek p.č. 1639/7

c) Návrh na dispozici s majetkem města – pozemek p.č. 1639/7

d) Návrh na dispozici s majetkem města – pozemek p.č. 114

e) Nájemní smlouva č. MO/PACHT/05053/2021

f) Nájemní smlouva č. MO/PD/05043/2021

g) Nájemní smlouva č. MO/PD/05042/2021

h) Nájemní smlouva č. MO/NP/04578/2021

i) Smlouva o výpůjčce části pozemku p.č. 2953/3 pro umístění 2 vyhrazených parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů

j) Podlimitní veřejná zakázka „Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2“ - Kupní smlouva č. KP/05036/21/MO

k) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SOD/MCBSLA/05410/20/MO

l) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu „Letní kino, grilování, zábava ve Slatině “

m) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu „ Hřiště jaké Brno nemá“

n) Vyjádření k akci „Brno, Pivodova 4, st.úpr.SS“

o) Aktualizace vyjádření ke stavbě „Brno, Slatina, st. úprava kVN1356, 1216, 1256“

VIII/62/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 010/21

d) Nájemní smlouva č. 011/21

e) Nájemní smlouva č. 012/21

f) Nájemní smlouva č. 013/21

g) Nájemní smlouva č. 014/21

h) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 5, Tilhonova 514/56a, Brno

VIII/62/4 Nebytové prostory Vyškovská 4, Brno-Slatina

ikona urVIII62 (PDF 77.2 kB)

 

Usnesení z VIII/61. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 30. 06. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:


VIII/61/1 Školství

a) Odměny ředitelkám školských zařízení

b) Rozšíření doplňkové činnosti ZŠS

c) Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

VIII/61/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření ke zřízení služebnosti ke služebným pozemkům statutárního města Brna p.č. 155/11 a 497/3,155/14, 155/15, 155/24, 155/26 a 155/30 k.ú.Slatina

b) Vyjádření k dokumentaci pro ÚR ke stavbě: Bytové domy Brno-Slatina III – Veřejné osvětlení SO 27A ul. Za kostelem, venkovní osvětlení parkoviště SO 27.1

c) Vyjádření k dokumentaci pro ÚR ke stavbě: Bytové domy Brno-Slatina III –(bytové domy E+F) – inženýrské sítě : SO 26- rozvody NN SO 27b – veřejné osvětlení Bučkova, SO 29 rozvody SEK

d) Aktualizace ploch významné zeleně v městě Brně

VIII/61/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 5. 2021

b) Stanovení maximální výše uznatelných nákladů na provedení drobných prací pro případ jejich kompenzace nájemci

VIII/61/4 Slatinské kulturní léto

VIII/61/5 Pomoc obcím zasaženým živelní pohromou - tornádem

ikona urVIII61 (PDF 67.79 kB)

Usnesení z VIII/60. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 16. 06. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/60/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 5. 2021

b) Rozpočtové opatření č. R06/2021

c) Rozpočtové opatření č. Z03/2021

d) Návrh na vyřazení majetku MŠ Jihomoravské nám. 5

e) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o poskytnutí účelového transferu

VIII/60/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky p.č. 463/3, 463/4 a 511/49

b) Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemku p.č. 821/20

c) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 2166/1

d) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/054//06004/2013

e) Výpověď nájemní smlouva č. MO/PZ/102/06656/2013

f) Podlimitní veřejná zakázka „Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2“

g) Žádost o změnu využití transferu

VIII/60/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu - byt č. 8, Vlnitá ….., 627 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Prostějovská ….., 627 00 Brno, Patrik Brychta, Bučovická 940/14, 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu –……., Rousínovská …..., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Rousínovská …..., 627 00 Brno

h) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ,,,,, Rousínovská …..., 627 00 Brno

i) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …….. Tilhonova …..., 627 00 Brno

j) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Tilhonova …., 627 00 Brno

k) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Tilhonova …..., 627 00 Brno

l) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

m) Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

n) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1042/16 Brno

o) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova ….., Brno

p) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/04247/21/BO/JS

q) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/04248/21/BO/JS

r) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/04249/21/BO/JS

VIII/60/4 Dohoda o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně č. 01/2021/MO

VIII/60/5 Termíny schůzí RMČ ve II. pololetí 2021

VIII/60/6 Program VIII/14. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 24. 06. 2021

ikona urVIII60 (PDF 95.82 kB) 

 

 

Usnesení z VIII/59. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03. 06. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/59/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5

b) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.3.2021

c) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.3.2021

d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.03.2021

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.03.2021

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2021

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.03.2021

h) Závěrečný účet MČ za rok 2020

i) Účetní závěrka MČ k 31.12.2020

VIII/59/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemky statutárního města Brna p.č. 2197/33 a p.č. 2197/40

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/03896/2021

c) Nájemní smlouva č. MO/PG/03897/2021

d) Nájemní smlouva č. MO/PG/03898/2021

e) Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 333

f) Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 879 a 818/1

g) Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 2953/3 pro umístění 2 vyhrazených parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů

h) Záměr na pronájem nebytového prostoru v BD Vyškovská 4

i) VZMR – „Stavební úpravy v Zařízení školního stravování“

VIII/59/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 4. 2021

b) Inflace u smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem uskladnění osobních věcí

c) Oprava bytu č. 5, Tilhonova 514/56a, Brno

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava ležaté kanalizace bytových domů v cihlové zástavbě ve správě MČ Brno-Slatina“

e) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/03858/21/BO/JS

f) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/03859/21/BO/JS

VIII/59/4 Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

VIII/59/5 Žádosti 2. PTO Poutníci o bezúplatné zapůjčení sálu Přemyslově náměstí 18 za účelem pořádání příměstského tábora

VIII/59/6 Bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2021

VIII/59/7 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby

VIII/59/8 Žádost ………………….. o udělení výjimek z regulace veřejné produkce hudby

VIII/59/9 Územní plán města Brna - MČ Brno-Slatina

a) Připomínky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna MČ Brno-Slatina

b) Úprava směrné části ÚPmB – ul. Budínská

ikona urVIII59 (PDF 82.13 kB)

 

Usnesení z VIII/58. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 19. 05. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/58/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2021

b) Rozpočtové opatření č. R05/2021

c) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o předfinancování příspěvku na provoz na r. 2021

d) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2021 k 31.3.2021

e) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2021

f) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.12.2020

g) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.12.2020

h) Účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.12.2020

i) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2020

j) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2020

k) Žádost ředitelky ZŠS Jihomoravské nám. 2 o odměnu z doplňkové činnosti

l) Odměna řediteli Technických služeb Brno-Slatina

VIII/58/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k využití předkupního práva

b) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2954/1 a vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1577/1

c) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/06767/2020

VIII/58/3 Bytový odbor

a) Nájemní smlouva č. 007/21

b) Žádost o přechod nájmu – byt č. 2, Vlnitá …..., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Dědická ….., 627 00 Brno

d) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská …..., Brno

e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna vchodových dveří bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“

f) VZ „Oprava elektroinstalace v bytových domech MČ Brno-Slatina“

g) VZ „Sanace vlhkého zdiva Tilhonova 56a-56b, Tilhonova 58a-58b, Brno“

ikona urVIII58 (PDF 73.57 kB)

Usnesení z VIII/57. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05. 05. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/57/1 Hospodaření s rozpočtem

b) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2021

d) Změna rozpočtu ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.3.2021

VIII/57/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k investičnímu záměru „Nové chodníky Hviezdoslavova“

b) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PACHT/06867/2019 a záměr propachtovat pozemek p.č. 363/2

c) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PG/06767/2020 a záměr pronajmout pozemek p.č. 834

d) Vyjádření k akci „Brno, Řípská p.č. 2195/16, OTS PORCHE“

VIII/57/3 Bytový odbor

a) Žádost o prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru Rousínovská ….., Brno.

b) VZ „Sanace vlhkého zdiva Tilhonova 56a-56b, Tilhonova 58a-58b, Brno“

ikona urVIII57 (PDF 68.16 kB)

 

Usnesení z VIII/56. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 21. 04. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/56/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2021

b) Rozpočtové opatření č. R04/2021

c) Rozpočtové opatření č. Z02/2021

VIII/56/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částmi pozemků statutárního města Brna p.č. 2197/33 a p.č. 2197/40

b) Vyjádření ke zřízení služebnosti ke služebným pozemkům statutárního města Brna

c) Výpověď smluv č. MO/PG/04241/2015, MO/PACHT/04242/2015 a záměr pronájmu a propachtování částí pozemku p.č. 122

d) Vyjádření k akci „Vestavba výtahů v BD Prostějovská 997/7, 999/9, 1001/11 Brno-Slatina“

e)  Vyjádření ke stavbě „Optická trasa SMART Comp a.s. - netbox – Brno,Slatina“

VIII/56/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění havarijní služby v bytových domech MČ Brno-Slatina“

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rámcová smlouva na opravy vodoinstalací v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

c) Výsledky hospodaření VHČ za období 1. - 3. 2021

d) Žádost o přechod nájmu – byt č. 4, Vlnitá …., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

f) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou – Vlnitá ….., 627 00 Brno

g) Centrální informační systém města Brna - registr dlužníků

h) VZ „Oprava elektroinstalace v bytových domech MČ Brno-Slatina“

VIII/56/4 Novace obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství

VIII/56/5 Program VIII/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 29. 04. 2021

ikona urVIII56 (PDF 77.68 kB)

 

Usnesení z VIII/55. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 07. 04. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/55/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2021

b) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

VIII/55/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina – AIDANO s.r.o.

b) Podlimitní veřejná zakázka „Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2“

VIII/55/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna IRTN v bytových domech MČ Brno-Slatina“

VIII/55/5 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2021

ikona urVIII55 (PDF 63.72 kB)

Usnesení z VIII/54. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24. 03. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/54/1 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02131/2021

VIII/54/2 Bytový odbor

a) Nájemní smlouva č. 003/21

b)..Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2021

c) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 10, Vlnitá 549/21, Brno

VIII/54/3 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

ikona urVIII54 (PDF 57.13 kB)

Usnesení z VIII/53. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10. 03. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/53/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 28. 2. 2021

b) Rozpočtové opatření č. R02/2021

VIII/53/2 Majetkový odbor

a) Prominutí části nájemného – paní …..

b) Prominutí části nájemného – pan …...

c) Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu projektanta na akci: „Kulturně společenský sál Brno – Slatina“ - výběr dodavatele

d) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy v Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2 – výběr dodavatele

e) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Administrace VZ: Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2

f) Součinnost MČ Brno-Slatina při otevírání dat v rámci GISMB

g) Vyhledávací studie Cyklotrasa Řípská v úseku Olomoucká - Tuřanka

h) Technická pomoc Zastávka MHD Řípská (směr Brno)

VIII/53/3 Bytový odbor

a) VZ „Výměna IRTN v bytových domech MČ Brno-Slatina“

b) „Oprava obvodového pláště bytového domu Dědická 7-9-11, Tilhonova 67, Brno“.

c) „Havarijní nepřetržitá služba pro bytové domy MČ Brno-Slatina“

d) VZ „Rámcová smlouva na opravy vodoinstalací v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

VIII/53/4 Výběr dodavatele na realizaci I. etapy revitalizace parku Přemyslovo náměstí

ikona urVIII53 (PDF 73.06 kB)

Usnesení z VIII/52. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24. 02. 2021

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/52/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Změna rozpočtu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na rok 2021

b) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

VIII/52/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Brno, Šmahova par.č. 2211-2, DTS, p. ….“

b) Vyjádření k akci „Brno, Řípská 14, sm. kNN“

c) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy v Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2

d) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Administrace VZ: Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2

VIII/52/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o obecní byt pro rok 2021

b) Nová Pravidla pronájmu obecních bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

c) Nájemní smlouva č. 002/21

d) Nájemní smlouva č. 003/21

e) Nájemní smlouva č. 004/21

f) Žádost o zpětvzetí výpovědi – ….., Bučovická ….., 627 00 Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1054/28 Brno

h) Odstoupení společnosti PRESL s.r.o. od smlouvy o zajištění havarijní služby a návrh dohody na ukončení rámcové smlouvy.

VIII/52/4 Úprava dopravního značení v oblasti ul. Černozemní, Přemyslovo nám. a ul. Brněnky

VIII/52/5 Úprava dopravního značení v ul. Vlárské

VIII/52/6 Schválení podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

ikona urVIII52 (PDF 76.01 kB)

Usnesení z VIII/51. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10. 02. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/51/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2021

b) Prodej konvektomatu ZŠS Jihomoravské nám. 2

c) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2021

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2021

e) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2021

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2021

e) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2021

VIII/51/2 Majetkový odbor

a) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/102/06656/2013 a záměr propachtovat pozemek p.č. 650/30

b) Pronájem nebytového prostoru v BD Vyškovská 4

c) Poptávka revitalizace parku

VIII/51/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

c) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1053/27 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Kroměřížská …., 627 00 Brno

VIII/51/4 Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2020/2021

VIII/51/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/51/6 Program VIII/12. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 18. 02. 2021

ikona urVIII51 (PDF 81.47 kB)

 

Usnesení z VIII/50. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27. 01. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/50/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2020

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

d) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/50/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PD/00616/2021

b) Vyjádření k akci „Brno, Pomezní par. č. 650/13, SS, p. …..“

c) Vyjádření ke stavbě: Prodloužení NTL Plynovodu a NTL přípojky pro bytové domy „E,F“

VIII/50/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2020

b) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2021

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská …., 627 00 Brno

VIII/50/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021

VIII/50/5 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2020

ikona urVIII50 (PDF 66.89 kB)

 

Usnesení z VIII/49. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13. 01. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/49/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2021

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2021

VIII/49/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/00174/2021

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/00175/2021

c) Vyjádření k akci „Brno, Šmahova 115a, nová OTS WOMBAT“

VIII/49/3 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/49/4 Žádosti klubu Seniorů České republiky, z.s., ZO Brno, Slatina a Slatinských zahrádkářů o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2021

VIII/49/5 Žádosti ……. o udělení výjimek z doby nočního klidu

VIII/49/6 Odměny ředitelkám školských zařízení

VIII/49/7 Změna zadávací dokumentace

ikona urVIII49 (PDF 84.91 kB)