Usnesení RMČ 2011

Usnesení z VI/28. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.12.2011

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/28/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2011
b) Stížnost manželů ...
c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1.–11. 2011
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
e) Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 1629/10/LCD
f) Rozpočtové opatření č. 17/2011
g) Rozpočtové opatření č. 18/2011
VI/28/2 Majetkový odbor
a) Neinvestiční náklady za mimobrněnské žáky - Velatice
b) Svěření a pronájem pozemku p.č. 417/2
c) Žádost o prominutí nájemného za 2. pol. r. 2011
d) Pronájem pozemku p.č. 874
e) Pronájem části pozemku p.č. 2369
f) Pronájem části pozemku p.č. 3417
g) Nájemní smlouva - pronájem sálu Divadelnímu souboru J.K.Tyla ve Slatině
h) Smlouva o výpůjčce – hřiště SK Slatina na pozemku p.č. 1782/2
i) KJM – přesun do prostor ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
VI/28/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Žádost o přehodnocení přechodu nájmu bytu – ..., Útěchov ..., Brno
d) Žaloba na vyklizení bytu – Ing...., Rousínovská ..., Brno
e) Odvolání proti rozsudku MS Brno – Ing...., Prostějovská ..., Brno
f) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2a zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
g) Vyjádření k žádosti o pronájem bytu – ..., Brno
h) Vyjádření k žádosti o pronájem bytu – ..., Velké Opatovice
i) Žádost o přednostní pronájem bytu – ..., Mikulčická ..., Brno
j) Návrh nájemce bytu v domě Jabloňová ..., Brno
k) Výběr žadatelů o pronájem sociálních bytů
l) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky a na vyklizení bytu č..., Vlnitá ..., Brno – ...
m) ... – žádost o prodloužení nájemní smlouvy
VI/28/4 Pravidla RMČ Brno-Slatina k poskytování veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí
VI/28/5 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí OS Slatinští stárci
VI/28/6 Žádost českého zahrádkářského svazu o bezplatné zapůjčení učebny pro rok 2012
VI/28/7 Elektronická podpora zápisu do MŠ

ikona Usnesení z VI/28. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.12.2011 (PDF 128.71 kB)

Usnesení z VI/27. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.12.2011

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/27/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Smlouva s JMK o poskytnutí dotace
b) Vyřazení majetku
c) Zrušení FRR
d) Informace z ekonomické analýzy
e) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2011
f) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2011
g) Smlouva s JMK o poskytnutí dotace pro JSDH
i) Plány oprav a investic zřízených příspěvkových organizací
VI/27/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva na poz. PZ01/06220/2012 – p...
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 91/1 nebo částí pozemků p.č. 91/1 a 92
c) Dispozice s pozemkem p.č. 569
d) Smlouva o spolupráci - TI pro obytný soubor Šmahova – A, II. etapa, Brno-Slatina
e) Smlouva o spolupráci - Vybudování prodloužení vodovodu a kanalizace pro bytovou výstavbu (RD) v lokalitě Šikova ulice ve Slatině
f) Smlouva o spolupráci - Výstavba technické infrastruktury v rámci projektu Obytný soubor Slatina-Brno
g) Vypsání nového záměru na pronájem kina Beseda
VI/27/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-X. 2011
b) Smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých - TEPLÁRNY BRNO, a.s.
c) Dohoda o úklidu bytových domů s firmou Ing. Petr Paulczyňski, Hrazdilova 3, Brno
d) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2b) OZ – ..., Bučovická ..., Brno
e) Žaloba na vyklizení bytu č. 2, Bučovická 7, Brno – ...
f) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2b) OZ – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
h) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Kroměřížská ..., Brno
i) Žádost o prominutí penále – ..., Rousínovská ..., Brno
j) Soudní řízení proti ..., Bučovická ..., Brno
k) Dovolání proti rozsudku KS Brno ve věci určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu ..., Kroměřížská ..., Brno
l) Využití bytu č. 1, Kroměřížská 3, Brno pro potřeby bytového odboru
VI/27/4 Návrh novely obecně závazného nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení
VI/27/5 Řešení regresní náhrady za náhradu za škodu na zdraví vůči Mgr. Miroslavu Šárkovi, IČ 40967568
VI/27/6 Zapůjčení prostor na Přemyslově náměstí OS Klubíčko
VI/27/7 Pronájem sálu na Přemyslově náměstí Bc. Igoru Horákovi
VI/27/9 Řešení situace stávající budovy na Přemyslově nám. 18 a projednání investičního záměru na vybudování objektu centra služeb na Přemyslově náměstí
VI/27/10 Odměny členům komisí rady a finanční dary občanům
VI/27/11 Odměny řediteli TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina, p.o.
VI/27/12 ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
a) Stížnost manželů ...
b) Zpráva o provedení veřejnosprávní kontroly správnosti účtování a vypořádání ŠvP a LVK za rok 2009 a 2010
c) Právní stanovisko ve věci podnětu ... na porušení pracovněprávních předpisů ředitelkou ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
VI/27/13 Termíny zasedání ZMČ a RMČ
a) Termíny zasedání RMČ v I. pololetí r. 2012
b) Termíny zasedání ZMČ na rok 2012
VI/27/15 Program VI/07. zasedání ZMČ dne 15.12.2011

ikona Usnesení z VI/27. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.12.2011 (PDF 97.65 kB)

Usnesení z VI/05. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.11.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/05M/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočet na r. 2012
b) Souhlas s dotací poskytnutou ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno
VI/05M/2 Bytový odbor
a) Plán VHČ pro rok 2012
b) Počet pracovníků BO
VI/05M/3 Změna cen inzerce v aktualitách

ikona Usnesení z VI/05. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.11.2011 (PDF 70.25 kB)

Usnesení z VI/26. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/26/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2011
b) Rozpočtové opatření č. 15/2011
c) Plány oprav a investic zřízených příspěvkových organizací
d) Vyjádření ředitelek školských p. o. ke ztrátě
e) Rozpočtové opatření č. 16/2011
VI/26/2 Majetkový odbor
a) Žádost o snížení částky neinvestičních nákladů za žáka na šk. rok 2010/2011 – Obec Kovalovice
b) Dohody o úhradě neinvestičních nákladů za mimobrněnské žáky na šk. rok 2011/2012
c) Nájemní smlouva na poz. PZ021/05591/2011 – p...
d) Nájemní smlouva na poz. PZ022/05592/2011 – p...
e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MO/SOD/03373/2011 na zhotovení PD na parkoviště na ul. Dědická a Bučovická
f) Pronájem areálu bývalého SSO Černovičky
g) Rozsah prací navržených v projektu stavebních úprav ZŠ Přemyslovo náměstí 1
i) Poptávka cenových nabídek na kácení topolů černých v areálu SK Slatina, pozemek p.č. 1782/2 v k.ú. Slatina
j) Řešení neoprávněného užívání městských pozemků společností ALIWI JAS – chronologický postup
VI/26/3 Bytový odbor
a) Přechod nájmu bytu č..., Tilhonova ... - ...
b) Výpověď nájmu bytu č... - ..., Rousínovská ..., Brno
c) Výpověď nájmu bytu č. 11 - ..., Rousínovská ...
d) Žádost o příspěvek na výměnu oken za plastová – ..., Tilhonova ..., Brno
f) Pronájem nebytového prostoru č..., Prostějovská ..., Brno - ..., Prostějovská ..., Brno
g) Jednostranné zvýšení nájemného v domech ve správě MČ Brno-Slatina dle zák. č. 107/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a také dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.
h) Přidělení bytu mimo pořadník – ..., Kroměřížská ..., Brno
i) Návrh odboru sociální péče na řešení bytové situace nezletilých dětí ...
j) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina
VI/26/4 Metodika pronájmu sálu a učebny na Přemyslově náměstí
VI/26/5 Ples MČ Brno-Slatina 2012
VI/26/7 Jmenování členů Školské rady (ŠR)
VI/26/8 Různé
c) Odpověď předsedy vlády ČR

Usnesení z VI/26. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2011 (PDF 119.66 kB)

Usnesení z VI/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.11.2011


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/25/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2011
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2011
c) Informace z ekonomické analýzy
VI/25/2 Majetkový odbor
a) Pronájem části pozemku p.č. 435/1
b) Žádost o umístění odkládací schrány
g) Veřejná zakázka malého rozsahu: Parkoviště na ulicích Kroměřížská a Dědická – 2. část – výběr dodavatele
VI/25/3 Bytový odbor
a) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ... a ..., Bellova ..., Brno
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ... a ..., Rousínovská ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ... a ..., Krausova ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č..., Vlnitá ..., Brno – ...
f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č..., Vlnitá ..., Brno – ...
g) Žádost o úpravu nájemní smlouvy (přechod nájmu bytu na nového nájemce po zrušení společného nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb.) - ..., Prostějovská ..., Brno
h) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno
i) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
j) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
k) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
l) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Bedřichovická ...
m) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
n) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ... a ..., Tilhonova ..., Brno
o) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
p) Pohledávky MČ za nájemci bytů
q) Přechod nájmu bytu dle § 706, odst. 2 zák. 40/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno
VI/25/4 Sociální fond
VI/25/5 Finanční dary obyvatelstvu
VI/25/6 Přeložení zastávky z ulice Bedřichovická
VI/25/8 Parkování nákladních automobilů na ulici Řípská

ikona Usnesení z VI/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.11.2011 (PDF 105.71 kB)

Usnesení z VI/04. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.11.2011

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/04M/1 Řešení situace stávající budovy na Přemyslově nám. 18 a investiční záměr na vybudování polyfunkčního domu na Přemyslově náměstí
VI/04M/2 Stanovení nájemného za pronájem bytů a nemovitého majetku MČ Brno-Slatina
VI/04M/3 Rozhodnutí o místě konání plesu MČ Brno-Slatina v r. 2012

ikona Usnesení z VI/04. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.11.2011 (PDF 69.63 kB)

Usnesení z VI/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/24/1 Bytový odbor
a) Přechod nájmu bytu dle § 706, odst. 2 zák. 40/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno
b) Výsledky VHČ za I.-VIII. 2011
c) Výsledky VHČ za I.-IX. 2011
d) Dohoda o skončení nájmu bytu – ..., Tilhonova ..., Brno
e) Řešení problému neplacení nájemného za užívání bytu – ..., Kroměřížská ..., Brno
f) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
VI/24/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemky p.č. 2004/1 a 2005/2
b) Investiční záměr na vybudování polyfunkčního domu na Přemyslově náměstí
c) Zhotovení projektové dokumentace na regeneraci bytových domů Tilhonova 50 a,b,Vyškovská 2,4, Vyškovská 6,8, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23,25 – smlouva o dílo
d) Nabídka sdružených služeb dodávky zemního plynu pro budovy ve správě MČ Brno‑Slatina
f) Závěrečná zpráva o dokončení změny dispozice 1.NP v MŠ Jihomoravské nám. 3
g) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571 – manželé ...
h) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571 – p...
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
j) Středisko SSO Zemanova
k) Nájemné za užívání majetku MČ Brno-Slatina
VI/24/3 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
a) Administrace žádostí o dotace z programu zelená úsporám v rozsahu „doložení ukončení realizace“ - smlouva o dílo
VI/24/4 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2011
b) Rozpočtové opatření č. 14/2011
c) Výsledky hospodaření zřízených p. o. za I. - III. čtvrtletí r. 2011
VI/24/5 Obecně závazné předpisy města Brna
a) Návrh novely obecně závazná vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
b) Návrh novely obecně závazného nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení
c) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9
d) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Požární řád města Brna
e) Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 ve znění vyhl. č. 5/2011 o místních poplatcích
VI/24/6 Ples MČ Brno-Slatina 2012
VI/24/7 Sdělení zaměstnance ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, p.o. pana ...
VI/24/8 Program VI/06. zasedání ZMČ dne 10.11.2011
VI/24/11 Pronájem sálu na Přemyslově náměstí Bc...

ikona Usnesení z VI/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2011 (PDF 153.5 kB)

Usnesení z VI/23. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2011

Usnesení z VI/23. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 10.10.2011
VI/23/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
b) Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o místním poplatku za provozovaný VHP
c) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2011
d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2011
e) Úprava finančního plánu TS Brno-Slatina
VI/23/2 Majetkový odbor
a) Závěrečná zpráva o dokončení změny dispozice 1.NP v MŠ Jihomoravské nám. 3
b) Prodloužení nájemních smluv na zahrádky na p.č. 818/1
c) Prodloužení nájemních smluv na zahrádky
d) Žádost o vyjádření k umístění reklamní tabule
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1
g) Pronájem pozemků při ul. Podstránská a pod Stránskou skálou
h) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna osvětlovacích těles v ZŠ Jihomoravské náměstí 2 – výběr dodavatele
i) Veřejná zakázka malého rozsahu – zhotovení projektové dokumentace na regeneraci bytových domů Tilhonova 50 a,b, Vyškovská 2, 4, Vyškovská 6, 8, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23, 25 – výběr dodavatele
j) Přestavba učeben ZŠ Jihomoravské nám. 2 na 1 třídu MŠ – vícepráce
m) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2714/1
VI/23/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č..., Tilhonova ..., Brno – ...
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č..., Tilhonova ..., Brno – ...
c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č..., Rousínovská ..., Brno – ...
d) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno
e) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Útěchov ..., Brno
f) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Přidělení bytu č..., Tilhonova ..., Brno
h) Výběr dodavatele pro opravu elektro v bytovém domě Rousínovská 25,27,29, Brno‑Slatina
VI/23/4 Likvidace majetku MČ
VI/23/5 Pronájem sálu na Přemyslově náměstí OS Slatinští stárci

ikona Usnesení z VI/23. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2011 (PDF 112.12 kB)

Usnesení z VI/22. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.09.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/22/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2011
b) Informace
VI/22/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouvy na pozemek – p...
b) Nájemní smlouvy na pozemek – p...
c) Snížení kapacity ZŠ Přemyslovo nám. 1
d) Vzdání se práva odvolání – rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol – MŠ Jihomoravské nám. 4
e) Stanovisko k investičnímu záměru – rekonstrukce objektu na ul. Hviezdoslavova 1092/4 pro účel hotelu, restaurace a klubu
VI/22/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I.-VII. r. 2011
b) Návrh na cessi smlouvy o provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno‑Slatina firmou SEPES CLEAN, spol. s r.o. ze dne 04.01.2001
c) Oprava elektro v domě Rousínovská 25,27,29 v Brně
d) Žádost o splátkový kalendář – ..., Vlnitá ..., Brno
e) Řešení pohledávky – ..., Dědická ..., Brno
f) Žádost o znovuobnovení nájemního vztahu – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Řešení pohledávky – ..., Kroměřížská ..., Brno
h) Přidělení bytu dle pořadníku – byt č..., Vlnitá ...
VI/22/4 Smlouva o pronájmu se servisním zabezpečením CODE: 1868/11 – pronájem frankovacího stroje Bowes DM100i
VI/22/5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce města Brna
VI/22/6 Dopis premiérovi – zákon o rozpočtovém určení daní

ikona Usnesení z VI/22. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.09.2011 (PDF 105.83 kB)

Usnesení z VI/21. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.09.2011

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/21/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 13/2011
b) Rozpočtový výhled MČ na roky 2013 - 2019
c) Zařízení školního stravování – plán
VI/21/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouvy na pozemek – p. ..., pí ..., pí ...
c) Prominutí nájemného za pozemek p.č. 1782/2
d) Pronájem části pozemku p.č. 890/2
e) Žádost o převod nájemní smlouvy
f) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2714/1
g) Vyjádření k nabídce odprodeje části pozemku p.č. 2194/22 statutárnímu městu Brnu
h) Dispozice s pozemky p.č. 2004/1 a 2005/2
j) Zvýšení kapacity MŠ Jihomoravské nám. 4
k) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna osvětlovacích těles v ZŠ Jihomoravské náměstí 2 – seznam firem k obeslání
l) Veřejná zakázka malého rozsahu – Parkoviště na ulicích Kroměřížská a Dědická – 2. část – seznam firem k obeslání
m) Veřejná zakázka malého rozsahu – zhotovení projektové dokumentace na regeneraci bytových domů Tilhonova 50a,b, Vyškovská 2,4, Vyškovská 6,8, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23,25 – seznam firem k obeslání
n) Vybavení nové třídy MŠ kuchyňským nádobím a hračkami
q) Dispozice s pozemky p.č. 893/1, 894/1, 892 – vč. budovy, 893/2 – vč. budovy
r) Záměr přestavby objektu Langrova 1d
VI/21/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I. pololetí r. 2011
b) Výběr dodavatele pro VZ malého rozsahu „Výměna technologie kotelny pro dům Vyškovská 2,4 v Brně“
c) Žádost o zrušení výpovědi nájmu bytu č..., Rousínovská ..., Brno – ...
d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č..., Vlnitá ..., Brno – ...
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č..., Bučovická ..., Brno – ...
f) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno
h) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Bučovická ..., Brno
i) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno
j) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Rousínovská ..., Brno
VI/21/4 Žádost o bezúplatné zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí DDM Junior, pracoviště Fantázie
VI/21/5 Pronájem učebny a sálu na Přemyslově náměstí OS Klubíčko
VI/21/6 Oznámení o konání kulturní akce DDM Junior, pracoviště Fantázie
VI/21/8 Program VI/05. zasedání ZMČ dne 22.09.2011

ikona Usnesení z VI/21. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.09.2011 (PDF 140.88 kB)

 

Usnesení z VI/03. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.08.2011

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
VI/03M/1 Vzdání se práva odvolání – rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol – MŠ Jihomoravské nám. 5

ikona Usnesení z VI/03. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.08.2011 (PDF 60.76 kB)

Usnesení z VI/20. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.08.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. 2011
b) Veřejnosprávní kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2010
c) Rozpočtové opatření č. 12/2011
VI/20/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972 a s pozemkem p.č. 1095/1
b) Pronájem uvolněného SSO Černovičky
c) ALIWI JAS, s.r.o. - žádost o prominutí penále z nájemní smlouvy č. 11/2001 a možnost uzavření nového pronájmu
d) Sběrné středisko odpadů – Zemanova – nájemní smlouva č. 460/2006
e) Vybavení nově budované třídy MŠ v budově ZŠ Jihomoravské nám. 2 – výběr dodavatele
f) Zvýšení kapacity MŠ Jihomoravské nám. 5
g) Hudebna – stavební úpravy, CVČ Fantázie, Tilhonova 49 - výběr dodavatele
VI/20/3 Bytový odbor
a) Výběr dodavatele pro VZ malého rozsahu „Dodání a instalace elektronických rozdělovačů topných nákladů RTN, jejich odečítání a zpracování rozúčtování nákladů na teplo v bytech v bytových domech v Brně-Slatině“
b) Ukončení smlouvy o rozúčtování služeb, které souvisí s užíváním bytů a nebytových prostor a následném servisu s firmou ista Česká republika, s.r.o., Praha
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
d) Úhrada nákladů na desinfekci bytu – ..., Uzbecká ..., Brno
e) Jednostranné navýšení nájemného pro byt č. 5, Dědická 8, Brno
VI/20/4 Svěření působnosti RMČ všeobecnému odboru ÚMČ Brno-Slatina ve věcech řízení o správních deliktech při porušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna vydaných za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI/20/5 Odpověď na stížnost – manželé ...

ikona Usnesení z VI/20. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.08.2011 (PDF 103.31 kB)

Usnesení z VI/19. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.08.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření zřízených p.o. za 1. pololetí r. 2011
b) Vyřazení majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
c) Přehled pohledávek MČ – hlavní činnost k 30.06.2011
d) Odpis pohledávek
e) Přehled soudních sporů vedených MČ za I. pololetí 2011
f) Ekonomická analýza – výběr dodavatele
g) Stížnost na ředitelku ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
h) Rozpočtové opatření č. 11/2011
VI/19/2 Majetkový odbor
a) Ukončení nájemní smlouvy č. PZ 012/2010
b) Pronájem části pozemku p.č. 890/2
c) Pronájem pozemku p.č. 354/2
d) Svěření pozemku p.č. 417/2
e) Dispozice s pozemkem p.č. 419
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1211/2
g) Vyjádření k akci „CTPark Brno, A3.2 – C,D“ a k dotčení pozemku p.č. 2304/9
h) Zajištění centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu statutárním městem Brnem
i) Pronájem kina Beseda
j) Zpráva o stavebně technickém průzkumu budovy Přemyslovo nám. 18
k) Odstranění oplocení na ul. Tilhonova a oprava chodníků k BD na ul. Vlnitá 13,15, 17,19,21 – výběr dodavatele
m) Oprava havarijního stavu kanalizačních přípojek v ZŠ Přemyslovo nám. 1
VI/19/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ..., Brno
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Dědická ..., Brno
c) Žádost o přednostní přidělení bytu – ..., Tilhonova ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu podle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno
e) Přechod nájmu bytu po zrušení společného nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
f) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Žádost o znovuobnovení nájemní smlouvy - ..., Rousínovská ..., Brno
h) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Vlnitá ..., Brno
i) Žaloba na vyklizení s přivolením soudu – ..., Dědická ..., Brno
j) Přidělení bytu č..., Vlnitá ..., Brno
k) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2011 – byt č..., Tilhonova ..., Brno
l) Výběr dodavatele pro opravy elektro v bytových domech Rousínovská 8,10,12 a Rousínovská 32,34,36, Brno-Slatina
m) Výběr dodavatele pro opravy vzduchotechniky v bytových domech Rousínovská 8,10,12, Rousínovská 14,16,18 a Rousínovská 32,34,36, Brno-Slatina
n) Výběr dodavatele pro provádění úklidových prací v bytových domech Brno-Slatina
o) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
VI/19/4 Projekt „Všechny děti jsou naše“ - změna pravidel poskytování
VI/19/5 Žádost o čerpání finančních prostředků z FBV
VI/19/6 Žádost MČ Brno-Slatina o zpracování územní studie v lokalitě ul. Šikova
VI/19/7 Různé
a) Metodika pronájmu prostranství na Přemyslově náměstí
b) Náhrada multifunkčního tiskového stroje Konica-Minolta 7222 na odboru VÚR
c) Žádost o udělení výjimky z veřejné produkce hudby
VI/19/8 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova – Vlnitá
a) Administrace žádostí o dotace z programu Zelená úsporám v rozsahu „doložení ukončení realizace“ po dokončení regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
b) Suterénní prostory bytových domů v lokalitě Tilhonova – Vlnitá

ikona Usnesení z VI/19. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.08.2011 (PDF 146.89 kB)

Usnesení z VI/18. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.07.2011

VI/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2011
b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2011
VI/18/2 Majetkový odbor
a) Pronájem části pozemku p.č. 890/2
b) Pronájem pozemku p.č. 83
c) Pronájem pozemku p.č. 89
e) Dispozice s pozemky p.č. 2285/14 a p.č. 1775/10
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1947/4
g) Myčka černého nádobí včetně příslušenství - výběr dodavatele
h) Dodatečné příjímání dětí do MŠ
i) Záměr na využití objektu Kikrleho 3
VI/18/3 Bytový odbor
a) Odvolání k rozhodnutí RMČ ve věci výpovědi nájmu bytu ..., Rousínovská ..., Brno
b) Pronájem nebytového prostoru, Tilhonova ..., Brno
c) Pronájem nebytového prostoru, Tilhonova ..., Brno
d) Rozšíření pořadníku pro přidělení bytu pro rok 2011
e) Přidělení bytu podle pořadníku – Kroměřížská ..., Brno
f) Přidělení bytu podle pořadníku – byt č..., Vlnitá ..., Brno
g) Záměr pronájmu bytu č. 10, Vlnitá 21, Brno
VI/18/4 Žádost o finanční podporu – IV-Nakladatelství
VI/18/5 Komise
a) Jmenování předsedy školské komise
VI/18/6 Různé
a) Podpora projektu

ikona Usnesení z VI/18. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.07.2011 (PDF 99.67 kB)

Usnesení z VI/17. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.06.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/17/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh úprav rozpočtu r. 2011
VI/17/2 Majetkový odbor
a) Záměr zbudování parkovacích stání před posilovnou
b) Změna dispozice části 1.NP v MŠ Jihomoravské nám. 5, p.o.
c) Veřejná zakázka malého rozsahu: zhotovení projektové dokumentace na parkoviště na ulicích Dědická a Bučovická v Brně-Slatině
d) Přestavba učeben ZŠ na 1 třídu MŠ v objektu ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2
e) Novace smlouvy o výpůjčce nebytových prostor objektu Tilhonova 49
f) Vyjádření k územnímu řízení ke stavbě „Zástavba rodinnými domy Brno-Slatina, ul. Černozemní“
VI/17/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- V. r. 2011
b) Přechod nájmu bytu podle § 707 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Bučovická ..., Brno
c) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2011 – byt č. ..., Bučovická ..., Brno
d) Výběrové řízení na úklid společných prostor v bytových domech MČ Brno-Slatina a přístupových chodníků k nim
e) Výběrové řízení na výměnu RTN v bytových domech MČ Brno-Slatina
f) Zásady při správě domů a bytů MČ Brno-Slatina, připravovaných do privatizace
g) Reklamace nákladů na ohřev teplé vody – Vyškovská 2,4
h) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 66, Brno
VI/17/4 Změna označení komunikace v Černovičkách
VI/17/5 Metodický pokyn RMČ č. 1/2011
VI/17/6 Žádost občanů ulice Černozemní
VI/17/7 Odbor sociální péče
VI/17/8 Různé
a) Dodatečné přijímací řízení v souvislosti s navýšením kapacity ve stávajících MŠ
b) Povolení výjimky z omezení veřejné produkce hudby – Letní noci na Spartaku
VI/17/9 Komise
a) Jmenování člena bytové komise

ikona Usnesení z VI/17. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.06.2011 (PDF 119.67 kB)

Usnesení z VI/16. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.06.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/16/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření za 1. - 5. 2011
b) Rozpočtové opatření č. 8/2011
c) Vyřazení majetku Mateřské školy Jihomoravské nám. 5
e) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 a ZŠ Přemyslovo nám. 1
VI/16/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- IV. r. 2011
b) Přidělení bytu s pohledávkou – Rousínovská ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu – ..., Rousínovská ... a ..., Svánovského ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
e) Přechod nájmu bytu po zrušení společného nájmu bytu dle § 707 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
f) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu dle § 711, odst. 2 písm. b) zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
h) Žádost o udělení souhlasu s podnájmem – ..., Vlnitá ..., Brno
i) Žádost o prominutí penále – ..., Rousínovská ..., Brno
j) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
k) Standardizace vybavení obecních bytů při předání novému nájemci - směrnice
l) Výběrové řízení na opravu elektroinstalace v bytových domech Rousínovská 8, 10, 12 a Rousínovská 32, 34, 36, Brno
m) Výběrové řízení na opravu vzduchotechniky v bytových domech Rousínovská 8, 10, 12, Rousínovská 14, 16, 18 a Rousínovská 32, 34, 36, Brno
n) Dohoda s ... o ukončení nájmu bytu č..., Tilhonova ..., Brno
VI/16/3 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 2309/88
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1265 a částí pozemku p.č. 1577/1
c) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2200/1
e) Dispozice s částí pozemku p.č. 107
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 435/1
g) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1
h) Pronájem části pozemku p.č. 2714/1
i) Záměr zbudování parkovacích stání před posilovnou
j) Žádost o výjimku z počtu parkovacích míst
k) Stanovení výše majetkového prospěchu z užívání pozemků p.č. 2952/13, p.č. 2952/5 a 2952/12 v k.ú. Slatina
m)Přestavba učeben ZŠ na 1 třídu MŠ v objektu ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
n) Záměr zpracování investičního záměru na akci „Parkoviště na ulici Dědická (1), Bučovická“
p) Žádost o stanovisko k návrhu změny ÚPmB na části pozemků p.č. 2197/35, 2197/36, 2197/37, 2197/38 a 2197/39
VI/16/4 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 2. pololetí r. 2011
VI/16/6 Úprava DZ na ul. Kikrleho
VI/16/8 Program VI/04. zasedání ZMČ dne 23.06.2011

ikona Usnesení z VI/16. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.06.2011 (PDF 144.69 kB)

Usnesení z VI/15. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.05.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/15/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření zřízených p.o. za 1. čtvrtletí r. 2011
VI/15/2 Majetkový odbor
a) Kino Beseda
b) Změna účelu využití části budovy Tilhonova 49
c) Změna dispozice části 1.NP v MŠ Jihomoravské nám. 3
d) Přestavba učeben ZŠ na 1 třídu MŠ v objektu ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2
VI/15/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–III. r. 2011
b) Podnět Ministerstva vnitra ČR ve věci výměn bytů a přechodů nájmu bytů
c) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2C – ..., Tilhonova ..., Brno
d) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
f) Výběrové řízení na výměnu RTN v bytových domech MČ Brno-Slatina
g) Ukončení nájmu nebytového prostoru Prostějovská 1, Brno
h) Nájemní smlouva k nebytovému prostoru Vyškovská 2, Brno s Městskou policií Brno
i) Navýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci za rok 2010
VI/15/4 Nová obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně
VI/15/5 Parkování u BD Tilhonova 50
VI/15/6 Vjezd do zahrady na ul. Hviezdoslavova – p. Šerek
VI/15/7 Žádost Moravské národní obce
VI/15/8 Komise
b) Školská komise

ikona Usnesení z VI/15. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.05.2011 (PDF 94.88 kB)

Usnesení z VI/14. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.05.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/14/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. r. 2011
b) Rozpočtové opatření č. 7/2011
VI/14/2 Bytový odbor
a) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vyškovská ..., Brno
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
f) Žádost o splátkový kalendář a prominutí poplatku z prodlení – ..., Hilmarova ..., Praha
i) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2B – ..., Rousínovská ..., Brno
VI/14/3 Smlouva kupní č. VO/KS/2236/2011 – prodej nepotřebné hasičské techniky
VI/14/4 Smlouva č. 86/2011 – o provedení a organizačním zajištění uměleckého vystoupení/pořadu – Slatinské kulturní léto
VI/14/5 Majetkový odbor
a) Pronájem pozemků p.č. 129 a p.č. 130
b) Pronájem části pozemku p.č. 3417
c) Svěření pozemků při ulici Podstránská a pod Stránskou skálou
d) Dispozice s pozemkem p.č. 91/1
e) Dispozice s pozemky p.č. 2253/5, 2275/59 a 2275/112
f) Prominutí nájemného za I. pololetí r. 2011
g) Prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor objektu Tilhonova 49
h) Vyjádření k dodatečnému povolení stavby „Oboustranné reklamní zařízení na p.č. 494/2“
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
j) Oprava komunikací v Černovičkách
k) Obytný soubor Slatina - vyjádření ke změně stavby před dokončením
l) Smlouvy na dodávku elektřiny na rok 2012
m) „Třída MŠ v ZŠ Jihomoravské nám. 2“
n) Žádost o bezúplatné zapůjčení sálu – JUNIOR – DDM
VI/14/6 Projednání připomínek ke konceptu nového ÚPMB
VI/14/7 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu JmK
VI/14/8 TS Brno-Slatina – informace o náhradě škody MMB

ikona Usnesení z VI/14. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.05.2011 (PDF 117.75 kB)

Usnesení z VI/13. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.05.2011

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Odměna řediteli TS Brno-Slatina
b) Odměny ředitelkám školských PO
VI/13/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I.-II. r. 2011
b) Odvolání proti rozsudku MS Brno ve věci ..., Tilhonova ..., Brno
c) Žaloba na vyklizení bytu – ..., Dědická ..., Brno
d) Záměr pronájmu nebytového prostoru Tilhonova 66, Brno
e) Záměr pronájmu nebytového prostoru Vyškovská 2, Brno
f) SVJ v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
VI/13/3 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
VI/13/4 Komunikace ul. Černovičky
VI/13/5 Žádost obyvatel ul. Černozemní
VI/13/6 Veřejná zakázka malého rozsahu: „Zhotovení projektové dokumentace na parkoviště na ulicích Dědická a Bučovická“
VI/13/7 – Záměr zpracování IZ na akci „Parkoviště na ulici Kroměřížské, Brno‑Slatina“

ikona Usnesení z VI/13. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.05.2011 (PDF 93.43 kB)

Usnesení z VI/12. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.04.2011

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/12/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2010
b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2011
e) Revokace usnesení RMČ č. VI/08/1b – f
f) Rozpočtové opatření č. 6/2011
VI/12/2 – Majetkový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu: zhotovení projektové dokumentace na akci „ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - přestavba učeben ZŠ na 1 třídu MŠ“- výběr nejvhodnější nabídky
b) Pronájem části pozemku p. č. 1976
c) Pronájem části pozemku p. č. 890/2
d) Pronájem pozemku p. č. 107
e) Pronájem části pozemku p. č. 3417
f) Pronájem pozemku p. č. 826
g) Pronájem pozemku p. č. 392/4
h) Uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 414/2 a 425/3
i) Dispozice s částí pozemku p. č. 118
j) Dispozice s částí pozemků p. č. 2972 a 2973
k) Dispozice s částí pozemku 1276/1
l) Vyjádření k akci „SB-4110-066 Brno, Šikova, 4x místo připojení, k NN“ a k dotčení pozemku p. č. 2161 v k. ú. Slatina
VI/12/3 Bytový odbor
a) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2010
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
f) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
g) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2C – ..., Tilhonova ..., Brno
h) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2011
i) Žádost o doplatek na výměnu oken – ..., Vlnitá ..., Brno
VI/12/4 Smlouva na kontrolu hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010
VI/12/5 – Novelizace vyhlášek Statutu města Brna
a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
d) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
e) Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích
VI/12/6 Pronájem sálu a učebny na Přemyslově nám. 18 občanskému sdružení Slatinští stárci o.s. na nácvik Tradičních slatinských hodů 2011
VI/12/7 Organizační řád ÚMČ Brno-Slatina
VI/12/8 Novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydávají požární řády městských částí města Brna
VI/12/9 Program VI/03. zasedání ZMČ dne 28.04.2011
VI/12/10 Stavebně-technický průzkum budovy Přemyslovo nám. 18

ikona Usnesení z VI/12. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.04.2011 (PDF 174.88 kB)

Usnesení z VI/11. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.04.2011


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/11/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 5/2011
b) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2011
c) Souhlas s přijetím finančních darů
d) Vypracování ekonomické analýzy
VI/11/2 – Majetkový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu: zhotovení projektové dokumentace na akci „Třída MŠ pro 27 dětí v Základní škole Jihomoravské nám. 2“ - poptávka na výběr projekční kanceláře
b) Zajištění podkladu pro stanovení výše nájemného za pronájem pozemků
c) Žádost Sdružení Šikova, o.s. na uložení zeminy
VI/11/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I.-XII. 2010
b) Výběrové řízení pro zpracování projektové dokumentace pro opravu elektrorozvodů čtyřpodlažních panelových domů ve správě MČ Brno-Slatina
c) Výběrové řízení pro zpracování projektové dokumentace pro opravu vzduchotechniky čtyřpodlažních panelových domů ve správě MČ Brno-Slatina
d) Pronájem nebytového prostoru v domě Vyškovská 546/2, Brno
VI/11/4 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2010
b) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2011
c) Rozpočtové opatření č. 4/2011
VI/11/5 Výběr firmy na kontrolu hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010
VI/11/6 – Návrh na změnu dopravního značení Přemyslova náměstí
VI/11/7 – Terénky
VI/11/8 – Kordis Jmk – Připomínky a podněty k provozu veřejné dopravy ve městě Brně
VI/11/9 – Blokové čištění
VI/11/10 – Klub důchodců

ikona Usnesení z VI/11. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.04.2011 (PDF 103.49 kB)

Usnesení z VI/02. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.03.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/02M/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční dar ve prospěch MŠ Jihomoravské nám. 3/5
VI/02M/2 Kapacity v základních a mateřských školách v MČ Brno-Slatina
a) Navýšení kapacity ve stávajících MŠ bez stavebních úprav
b) Možnosti rozšíření kapacity MŠ ve Slatině

ikona Usnesení z VI/02. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.03.2011 (PDF 69.21 kB)

Usnesení z VI/10. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.03.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/10/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2011
b) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2011
c) Vyřazení majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB
VI/10/2 Majetkový odbor
a) Vyjádření k akci „SB-4109-022 Brno, Kikerleho, Posilovací vývod k NN“ a k dotčení pozemku p. č. 2161
b) Pronájem části pozemku p. č. 3417
c) Etapizace výstavby nových parkovacích stání v sídlišti
VI/10/3 Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova – Vlnitá
VI/10/4 Bytový odbor
a) Schválení pořadníku žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2011
b) Přidělení bytů dle pořadníku pro rok 2011
c) Přidělení bytu s pohledávkou – Rousínovská 34, Brno
d) Pronájem bytu č..., Tilhonova ..., Brno
e) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
f) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Prostějovská ...
h) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
i) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
j) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., ..., Vlnitá ... a ..., Tilhonova ..., vše Brno-Slatina
k) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
l) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ... a ..., Vlnitá ..., Brno
m) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
n) Řešení nájemního vztahu – ..., Vlnitá ..., Brno
o) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
p) Výpověď nájmu bytu – ..., Kroměřížská ..., byt č..., Brno
q) Výpověď nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., byt č..., Brno
r) Výpověď nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., byt č..., Brno
s) Výpověď nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., byt č..., Brno
t) Žádost o finanční vyrovnání za plastová okna – ..., Vlnitá ..., Brno
u) Sociální byty pro rok 2011
v) Montáž antén a jiných zařízení na domy po regeneraci v lokalitě ulic Tilhonova, Vlnitá
VI/10/5 Žádost o bezplatné zapůjčení sálu - Stárci
VI/10/6 Slatinské kulturní léto – výběr organizátora akce
VI/10/8 Vyúčtování plesu MČ Brno-Slatina
VI/10/10 Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMČ

ikona Usnesení z VI/10. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.03.2011 (PDF 128.61 kB)

Usnesení z VI/09. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.03.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/09/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2011
b) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2011
VI/09/2 – Majetkový odbor
a) Oprava komunikací v Černovičkách
b) Požadavky na investice
VI/09/3 Bytový odbor
a) ..., Rousínovská ..., Brno – vyklizení bytu
b) Informace o pronájmech nebytových prostor
c) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - ..., Bučovická ..., Brno
d) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - ..., Rousínovská ..., Brno
e) Dodatek nájemní smlouvy k nebytové prostoře - ..., Rousínovská ..., Brno
f) Ukončení nájmu nebytových prostor, ..., Vyškovská ..., Brno.
VI/09/4 Žádost o pronájem sálu
VI/09/5 Výběr AK pro externí poradenství vedení ÚMČ
VI/09/7 Studie polyfunkčního souboru Slatina v Brně
VI/09/8 Zájem o koupi CAS 25
VI/09/9 Jmenování vedoucího sociálního odboru

ikona Usnesení z VI/09. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.03.2011 (PDF 99.01 kB)

Usnesení z VI/08. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.02.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/08/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za r. 2010
b) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2010
c) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2010
d) Hospodářský výsledek ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2010
e)Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2010
f) Hospodářský výsledek TS Brno-Slatina za r. 2010
g) Finanční plán a odpisový plán ZŠ Přemyslovo nám. na r. 2011
h) Finanční plán a odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2011
i) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2
j) Finanční plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2011
k) Finanční plán a odpisový plán TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2011
l) Mzdové prostředky TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2011
VI/08/2 Bytový odbor
a) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
b) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
h) Návrh odboru sociální péče na řešení bytové situace klientů
i) Přidělení bytů dle pořadníku pro rok 2010
j) Informace o ukončených soudních sporech o nájmy bytů
k) Odvolání proti rozsudku ve věci ..., Rousínovská ..., Brno
l) Žaloba na vyklizení bytu ..., Tilhonova ..., byt č...
m) Žaloba na vyklizení bytu ..., Rousínovská ..., Brno
n) Výběr projekční kanceláře pro zpracování projektové dokumentace na opravu závad v nástavbách obytných domů ve správě MČ Brno-Slatina v lokalitě ulic Tilhonova, Vlnitá
VI/08/3 Vyjmutí publikace Knížka o Slatině II. díl z reprezentačního fondu starosty k prodejním účelům
VI/08/4 Aktuální informace o možnosti soudního řešení dluhu firmy Tandem Plus, s.r.o.
VI/08/5 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
VI/08/6 Pořádání Slatinského kulturního léta 2011
VI/08/7 Navrhování odměn ředitelkám škol školských zařízení
VI/08/8 Žádost Divadla J.K.Tyla
VI/08/9 Dotační programy Jihomoravského kraje

ikona Usnesení z VI/08. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.02.2011 (PDF 132.53 kB)

Usnesení z VI/07. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.02.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/07/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2011
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
c) Přehled pohledávek MČ v hlavní činnosti
VI/07/2 Hospodaření s majetkem
a) Neinvestiční náklady za mimo-brněnské žáky - Podolí
b) Neinvestiční náklady za mimo-brněnské žáky - Velatice
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 2275/4
d) Žádost o úpravu nájemní smlouvy
e) Přehled výše nájemného za užívání majetku MČ Brno-Slatina
f) Přehled veškerých nájemních smluv k pozemkům a nemovitostem svěřených do správy MČ Slatina
g) Dětská hřiště
h) Pozemek pod SSO Zemanova ul.
VI/07/3 Bytový odbor
a) Konkrétní určení domů pro modernizaci rozvodů elektro a systému vzduchotechniky panelových bytových domů v rámci velkých oprav pro rok 2011
b) Žádost o čerpání prostředků z FBV na udržovací práce – modernizace rozvodů elektro a systému vzduchotechniky panelových bytových domů
VI/07/4 Přehled soudních sporů vedených MČ za období 2007-2010
VI/07/5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Zásady pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podpory de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina
b) Novace Pravidel o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina
VI/07/6 Uplatnění regresní náhrady ve věci škody na zdraví – ..., rozsudek MS Brno č. j. 42 C 281/2006-146
VI/07/7 Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby – Infrastruktura – Obytný soubor Slatina
VI/07/8 Výběr AK pro externí poradenství vedení ÚMČ
VI/07/9 Kapacita ZŠ Přemyslovo náměstí 1
VI/07/10 Počet přihlášených dětí do mateřských škol ve školním roce 2011/2012
VI/07/11 Ocenění pedagogických pracovníků škol
VI/07/12 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - nájem tělocvičny
VI/07/13 Různé
a) Nabídka společnosti E+B TEXTIL
b) Pronájem sálu
VI/07/14 Program VI/02. zasedání ZMČ dne 17.02.2011

ikona Usnesení z VI/07. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.02.2011 (PDF 118.36 kB)

Usnesení z VI/06. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.01.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/06/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
b) Požadavky na investice
VI/06/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemku p. č. 444/4 a části pozemku 444/3
b) Pronájem pozemku p. č. 2275/101
c) Opětovné vyjádření k akci „Dopravní telematika ..“ křižovatka Bělohorská - rampa Ostravská
d) Vyjádření k akci “Brno, Hviezdoslavova par. č. 505/1 sm. VN, OTS RWE“
e) Vyjádření k akci „Oprava a modernizace bytového domu Mikulčická 16, Brno‑Slatina“
f) Pronájem pozemku p. č. 289/1
g) Dispozice s částí pozemku p. č 494/1 a s pozemkem p. č. 495/3
h) Dispozice s pozemkem p. č. 1571
j) Vyjádření ke stavebním úpravám v objektu Hviezdoslavova 4
k) Investice a opravy školských zařízení, nábytkové vybavení a vybavení školních kuchyní a jídelen, veřejných hřišť a sportovišť
l) Kupní smlouva na vybavení dětských hřišť vybudovaných v rámci výstavby obytného souboru při ul. Šmahova v Brně – Slatině
m) Žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ – oranžové hřiště
VI/06/3 Bytový odbor
a) Výpověď nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., byt č..., 3+1, Brno
b) Výpověď nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., byt č..., 2+1, Brno
c) Výpověď nájmu bytu – ..., Dědická ..., byt č..., 1+1, Brno
d) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ..., Husova ..., Brno
e) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ..., Boettingrova ..., Brno
f) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ..., Blažovická ..., Brno
g) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ..., Mathonova ... (dříve Dědická ...), Brno
h) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. – ..., Vyškovská ..., Brno
i) Přechod nájmu bytu dle § 706, odst. 2 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno – odvolání proti rozhodnutí RMČ
j) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
k) Přidělení uvolněného bytu podle pořadníku pro rok 2010
l) Pronájem bytu č..., Tilhonova ..., Brno
m) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. - ..., Bučovická ..., Brno
VI/06/4 Žádost českého zahrádkářského svazu o bezplatné zapůjčení učebny pro rok 2011
VI/06/5 Žádost 85. Pionýrské skupiny Letka o souhlas s používáním znaku Městské části Brno-Slatina
VI/06/6 Návrh vyhl. statutárního města Brna o regulaci provozní doby při provozování hostinských činností a doby ukončení kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték pořádaných ve vnitřních prostorách provozoven, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI/06/7 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o Veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2011
b) Schválení objemu Veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2011
VI/06/8 Žádost o projednání dotace na investiční záměr – sdružení Šikova ulice ve Slatině o.s.
VI/06/10 Komise
VI/06/12 SDH Brno-Slatina
VI/06/13 Změna termínů zasedání RMČ

ikona Usnesení z VI/06. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.01.2011 (PDF 134.85 kB)

Usnesení z VI/05. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.01.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/05/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozepsaný rozpočet MČ na rok 2011
VI/05/2 Hospodaření s majetkem
a) Dodatky k nájemním smlouvám na zahrádky
b) Smlouva o převzetí a odstranění odpadu na zařízení (sběrný dvůr) zhotovitele společnosti ASTV s.r.o.
VI/05/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XI. 2010
b) Přidělení uvolněného bytu 2+1 podle pořadníku pro rok 2010
c) Přidělení uvolněného bytu 1+1 podle pořadníku pro rok 2010
VI/05/4 Inventarizace hospodářských prostředků v roce 2010
VI/05/5 Jmenování likvidační komise
VI/05/6 ALIWI JAS s.r.o. - podnět k zahájení úkonů k dosažení nápravy
VI/05/7 Zpoplatnění úseku D1 Slatina – Kývalka
VI/05/8 – Výběr AK, externí poradenství vedení ÚMČ
VI/05/9 Aktualizace metodického pokynu k pronájmu tělocvičen v ZŠ
VI/05/12 Ples městské části Brno-Slatina 2011

ikona Usnesení z VI/05. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.01.2011 (PDF 88.53 kB)