Usnesení RMČ 2009

Usnesení z V/12. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.11.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/12M/1 Plán hospodaření VHČ na rok 2010
V/12M/2 Hospodaření s majetkem
a) Nákup cisternového automobilu pro potřeby SDH Brno-Slatina
b) Zimní údržba chodníků na území MČ Brno-Slatina
c) Kino Beseda

ikona Usnesení z V/12. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.11.2009 (PDF 57.78 kB)

Usnesení z V/70. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.11.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/70/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Odměna pro ředitele TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina, p. o.
b) Rozpočtové opatření č. 18/2009
c) Návrh rozpočtu MČ na rok 2010
V/70/2 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke svěření pozemku p. č. 3/1
b) Žádost o prodloužení pronájmu části pozemku p. č. 1571
c) Zimní údržba chodníků na území MČ – výběr dodavatele
d) Kino Beseda
V/70/3 Bytový odbor
a) Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu dle § 711 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 4+1, Kroměřížská ...
b) Pronájem nebytového prostoru – ..., Tilhonova ...
c) Výměna oken – žádost o vrácení finančního rozdílu – ..., Rousínovská ...
V/70/4 Sociální fond
V/70/5 Finanční odměny
V/70/6 Navýšení sazeb nájemného prostor sálu a učeben staré radnice Přemyslovo nám. 18
V/70/7 Plesová sezóna 2010 – udělení výjimky v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2009
V/70/8 Různé
a) Ples MČ 2010
V/70/10 Dodatek č. 1 CODE:5269/09 ke smlouvě CODE:5269/05 o pronájmu se servisním zabezpečením multifunkčního stroje (Konica Minolta 7222)

ikona Usnesení z V/70. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.11.2009 (PDF 73.15 kB)

Usnesení z V/69. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.11.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/69/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–III. čtvrtletí r. 2009 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 16/2009
c) Stanovení % Veřejné finanční podpory
d) Rozpočtové opatření č. 17/2009
V/69/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 3202
b) Žádost o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 3221, 3232 a 3234
c) Žádost o převod nájemní smlouvy na část pozemků p. č. 442/4, 442/5 a 442/7
d) Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 442/4
e) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č. 874
f) Žádost o prominutí nájemného za r. 2009 – SK Slatina, Tuřanka 1
g) Žádost o vyjádření k zásahu do pozemků města Brna p. č. 2882/1, 2883/2, 3009, 2952/1 a 3008 a o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2882/1 a 3008
h) Dispozice s pozemky p. č. 68/2, 71, 141/1 a 3574
i) Dispozice s pozemkem p. č. 1129/1
j) Dispozice s pozemky p.č. 494/1 a 495/3
k) Zápis do rejstříku škol a školských zařízení
l) Svěření pozemků p. č. 2714/6 a p. č. 2714/7 pro výstavbu garáží
V/69/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. čtvrtletí r. 2009
b) Odprodej domu Bedřichovická 19, Brno
c) Žaloba na vyklizení bytu – ..., byt č. ..., 2+1, Vlnitá ...
d) Instalace etážového topení – ..., byt č. ..., Vlnitá ...
e) Přidělení bytu dle pořadníku Rousínovská ..., byt č. ...
f) Dohoda o výměně bytů dle §715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ...
g) Dohoda o výměně bytů dle §715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ...
h) Revokace usnesení RMČ č. V/68/3c) – ..., Rousínovská ...
V/69/4 Dary obyvatelstvu
V/69/6 Poptávka na dodávku služeb spojených s vánočním osvětlením
V/69/7 Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2008 v platném znění, o místních poplatcích
V/69/8 Návrh smlouvy č. 1-396/2009-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – účelová neinvestiční podpora ve formě dotace na výzbroj a výstroj JSDH
V/69/9 Nařízení statutárního města Brna – Aktualizace „Programu na snižování emisí statutárního města Brna“
V/69/10 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.
V/69/11 Program V/18. zasedání ZMČ dne 19.11.2009
V/69/12 Různé
b) SK Slatina – vyjádření k žádosti o dotaci
V/69/14 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku uzavřené dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dne 06.12.2006

ikona Usnesení z V/69. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.11.2009 (PDF 89.32 kB)

Usnesení z V/68. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.10.2009

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/68/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Zpráva o finanční kontrole ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za rok 2008
V/68/2 Hospodaření s majetkem
a) Změna ÚPmB – na pozemcích p. č. 1618, 1619 v k. ú. Slatina
V/68/3 Bytový odbor
a) Přidělení bytu dle pořadníku – Rousínovská 17
b) Přidělení bytu dle pořadníku – Dědická 18
c) Uzavření nájemní smlouvy k bytu – ..., Rousínovská 8
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická 1
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická 16
f) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 1+1, Dědická 14
g) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 1+1, Bučovická 11
h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá 19
i) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., byt č. ..., 2+1, Vlnitá 19
j) Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu – ..., byt č. ..., 1+1, Dědická 12
k) Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu – ..., byt č. ..., 2+1, Vlnitá 15
l) Dohoda o výměně bytu – ..., Bučovická 12 a ..., Rousínovská 30
m) Reklamace nákladů na ohřev TUV Vyškovská 2, 4
V/68/4 Ples městské části v roce 2010
V/68/5 Odměny ředitelkám školských PO
V/68/6 Žádost o dotaci Jihomoravského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina na výstroj a výzbroj
V/68/7 Projekt prevence kriminality
V/68/8 Informace
a) Realizace systému optimalizace hospodaření energií v budovách a energetických zařízeních ve vlastnictví statutárního města Brna

ikona Usnesení z V/68. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.10.2009 (PDF 74.96 kB)

Usnesení z V/67. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.09.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/67/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Žádost ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. o souhlas s nakoupením kotle
V/67/2 Hospodaření s majetkem
a)Schůdnost místních komunikací
b)Provozní areál firmy POOR-TRADE v.o.s.
c)Vyjádření k investičnímu záměru na akci: „Rozšíření pohřebiště Slatina“
d)Výroční zpráva ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. – šk. r. 2008/2009 – informace
V/67/3 Bytový odbor
a)Dohoda o zániku smlouvy o dílo na servis zdvihacích zařízení OP K7994
b)Návrh smírného vyřešení sporu ve věci určení nájmu bytu ..., Kroměřížská 7
c)Žádost o prominutí části penále – ..., Vlnitá 17
d)SVJ Rousínovská 2, 4, 6 – informace
V/67/5 Jmenování člena Dopravně-bezpečnostní komise

ikona Usnesení z V/67. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.09.2009 (PDF 70.69 kB)

Usnesení z V/66. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.09.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/66/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ za I.–VIII. r. 2009 v hlavní činnosti
b)Rozpočtové opatření č. 15/2009
V/66/2 Hospodaření s majetkem
a)Vyjádření k akci „Brno, Řípská – Křehlíkova, smyčka kab. VN 1216“ RS 11 – Kabelové rozvody VN 22kV
b)Prominutí nájemného za II. pol. r. 2009
c)Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3417
d)Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 149/2
e)Pronájem části pozemku p. č. 890/2
g)Prominutí nájemného
h)Výběr dodavatele policového regálového systému
i)Schůdnost místních komunikací
V/66/3 Bytový odbor
a)Výsledky VHČ za období I.-VIII. 2009
b)Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ...
c)Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
d)Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 1+1, Bučovická 11, Brno
e)Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá 19, Brno
f)Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova 56b
g)Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova 52b
V/66/4 Likvidace majetku MČ
V/66/8 Principy dohody o společném postupu
V/66/9 Dětské hřiště na ul. Kikrleho

ikona Usnesení z V/66. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.09.2009 (PDF 80.86 kB)

Usnesení z V/65. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.09.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/65/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ za I.–VII. r. 2009 v hlavní činnosti
b)Vybavení třídy a výdejny v Mateřské škole Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.
c)Zpráva o finanční kontrole ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za rok 2008
d)Zpráva o finanční kontrole MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. za rok 2008
e)Zpráva o finanční kontrole ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. za rok 2008
f)Zpráva o finanční kontrole TS Brno-Slatina za rok 2008
g)Rozpočtové opatření č. 14/2009
h)Rozpočtový výhled MČ na roky 2011-2019
V/65/2 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemky p. č. 659/53, 659/59 a 659/107
b)Dispozice s částí pozemků p. č. 2372 a 2405
c)Dispozice s pozemkem p. č. 320/1
d)Dispozice s částí pozemku p. č. 2911
e)Prodloužení nájemních smluv na pozemek p. č. 818/1
f)Vyjádření k úpravě chodníku a odvodnění ul. Hviezdoslavova g)Vyjádření ke stavební úpravě SB-4109-022 Brno, Kikerleho, posilovací vývod NN
h)Vyjádření ke změně ÚPmB na pozemku p. č. 2399 v k. ú. Slatina
V/65/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za 1. pololetí r. 2009
b)Výsledky hospodaření VHČ za I.–VII. r. 2009
c)Jednostranné zvyšování nájemného v domech ve správě MČ Brno-Slatina dle zák. č. 107/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a také dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.
d)Přechod nájmu po zrušení společného nájmu bytu – ..., Bučovická 11
e)Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická 10
f)Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2) písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá 19, Brno
g)Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2) písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 8, Brno
h)Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2) písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická 7, Brno
i)Žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy a o uzavření splátkového kalendáře – ..., Rousínovská ..., Brno
V/65/4 Veřejná finanční podpora – Žádost PS Spartakovci
V/65/5 Organizační řád ÚMČ Brno-Slatina
V/65/6 Pronájem učebny a sálu na Přemyslově náměstí OS Klubíčko
V/65/7 Návrh výpovědi nájemní smlouvy č. 30/2003 – pronájem objektu kina Beseda, č.p. 293
V/65/8 Návrh novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
V/65/9 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
V/65/10 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
V/65/11 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
V/65/12 Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina
V/65/13 Strategie bydlení města Brna
V/65/14 Obytný soubor Slatina – Brno
V/65/15 Program V/17. zasedání ZMČ dne 17.09.2009
V/65/18 Statut města Brna

ikona Usnesení z V/65. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.09.2009 (PDF 94.42 kB)

Usnesení z V/11. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.08.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/11M/1 Výběr dodavatele na stavbu sociálního zařízení pro dětské hřiště na ul. Kikrleho a klub SK Slatina
V/11M/2 Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. – zvýšení kapacity
V/11M/3 „Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina – III. etapa“
V/11M/4 Jmenování člena komise pro posouzení kvality, pestrosti a výběru stravy dodávané klientům pečovatelské služby Brno-Židenice

ikona Usnesení z V/11. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.08.2009 (PDF 58.95 kB)

Usnesení z V/64. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.08.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/64/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2009 v hlavní činnosti
b) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r. 2009
c) Rozpočtové opatření č. 13/2009
d) Změna finančního plánu TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2009
e) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. o zvýšení příspěvku na provoz na rok 2009
V/64/2 Bytový odbor
a) Přechod nájmu bytu dle § 706 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ...
b) Přidělení bytů s předplaceným nájemným Tilhonova ... a Tilhonova ...
c) Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ... a ..., Kroměřížská ...
d) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Prostějovská ...
e) Společný nájem bytu č. ..., Vlnitá ...
f) Výpověď nájmu bytu dle § 711 zák. č. 40/1964 Sb. – ...., Prostějovská ...
g) Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ...
i) Prodloužení nájemní smlouvy - ..., Dědická ...
j) Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ...
k) Úprava nájemní smlouvy č. 039/08 – ..., Tilhonova ...
V/64/3 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.
a) Navýšení kapacity školní družiny
V/64/4 Povolení výjimky z omezení veřejné produkce hudby – Letní noci na Spartaku
V/64/5 Obytný soubor Slatina – Brno
V/64/6 Výrobní, obchodní, vývojové a školící centrum společnosti „INTELEK“
V/64/7 SK Slatina – sociální zařízení pro klub SK a hřiště na ulici Kikerleho
V/64/8 Dopis MČ Brno-Bohunice
V/64/10 Nájemní smlouva č. MO/NbP/2287/2009 na nebytový prostor Přemyslovo nám. 13
V/64/11 „Zřízení parkoviště na Přemyslově náměstí“ – investiční záměr

ikona Usnesení z V/64. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.08.2009 (PDF 77.98 kB)

Usnesení z V/63. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.07.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/63/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–V. r. 2009 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 11/2009
c) Rozpočtové opatření č. 12/2009
V/63/2 Hospodaření s majetkem
a) Převod nájemní smlouvy na pozemek
b) Dálnice D1, stavba 01313 připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 – 2. etapa
c) Nástavba bytových jednotek Brno-Slatina, Langrova 1d – vyjádření k územnímu řízení
d) Výběr dodavatele zabezpečovacího zařízení v ZŠ Přemyslovo nám. 1
e) Výběr dodavatele termoportů s příslušenstvím pro zajištění stravování v MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.
f) Výběr dodavatele na opravy chodníků a plotových zídek
V/63/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–V. r. 2009
b) Výběr projekční kanceláře pro zpracování projektové dokumentace na regeneraci obytných domů ve správě MČ Brno-Slatina v lokalitě ulic Tilhonova, Vlnitá
c) Rozšíření pořadníku pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina do její správy Statutem města Brna pro rok 2009
d) Přidělení bytů dle pořadníku pro rok 2009
e) Přechod nájmu bytu dle § 706 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
f) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ...
g) Výměna bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 2+1, Rousínovská ..., Brno a ..., byt č. ..., 1+1, Rousínovská ..., Brno
h) Výměna bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 4+1, Rousínovská ..., Brno a ..., byt č. ..., 2+1, Rousínovská ..., Brno
i) Výměna bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 2+1, Tilhonova ..., Brno a ..., byt č. ..., 2+1, Měnín ...
j) ..., Tilhonova ... – vyrovnání závazku
k) ..., Tilhonova ... – vyrovnání závazku
l) ..., Rousínovská ... – prodloužení nájemní smlouvy
m) ..., Rousínovská ... – prodloužení nájemní smlouvy
n) SVJ Rousínovská 2, 4, 6
o) ..., Vlnitá ... – zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
p) Stížnost na opravu elektroinstalace v domě Dědická 14,16,18 – ...
V/63/4 Základní školy
a) Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. – souhlas s přijetím majetku
b) Stížnost na ředitelku Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1
c) Stížnost na ředitelku Základní a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2
V/63/5 Smlouva o dílo č. 200904701/0474/09/PS – III. Etapa regenerace panelových domů
V/63/6 Převod práv a povinností z nájemní smlouvy č. VO/NN/573/1/2007
V/63/7 Povolení splátkového kalendáře ke splacení pokuty ve výši 70.000 Kč + nákladů řízení ve výši 1.000 Kč, ve splátkách ..., bytem ..., ...

ikona Usnesení z V/63. chůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.07.2009 (PDF 83 kB)

Usnesení z V/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.06.2009

Byla přijata usnesení k tomuto bodu:
V/10M/1 Výběrové řízení na VZ č. 60031675 „Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina – III. etapa“

ikona Usnesení z V/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.06.2009 (PDF 52.21 kB)

Usnesení z V/62. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.06.2009

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/62/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
b) Změna odpisového plánu TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2009
c) Úvěr na financování III. etapy regenerace panelových domů
d) Nabídka knihy „Američtí hloubkoví stíhači nad Brnem“
V/62/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 2275/4
b) Dotčení pozemků města Brna akcí „Zateplení fasády, úprava vstupů panelového domu Prostějovská 2, 4, 6, Brno-Slatina“
c) Převod nájemní smlouvy na zahrádku
d) Dotčení pozemků města Brna akcí „SAKO Brno, vyvedení el. výkonu“
e) Prodloužení nájemní smlouvy č. 285/98 na nebytový prostor Přemyslovo nám. 13
f) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. PN 1/2005
g) Výběr dodavatele na stavbu: Přestavba kuchyně v MŠ Jihomoravské nám. 5 na třídu pro 25 dětí
V/62/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava STA pro příjem digitální televize v obytných domech ve správě MČ Brno-Slatina“
b) Žádost o souhlas s podnájmem bytu – ..., Rousínovská ...
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., byt č. ..., 4+1, Rousínovská ...
d) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Prostějovská ...
e) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
f) Přechod nájmu bytu po úmrtí manžela § 707 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ...
g) Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu dle § 711, odst. 2d) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ...
h) Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu dle § 711, odst. 2d) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ...
i) Žaloba na vyklizení bytu – ..., Rousínovská ...
j) Pohledávka za ..., Vlnitá ...
k) Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Bučovická ...
l) Přidělení bytů dle pořadníku pro rok 2009
m) Rozbor vývoje dluhů za období 2007-2008
n) Pravidla pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno‑Slatina do její správy Statutem města Brna“
V/62/4 Organizační zajištění Slatinských hodů 2009
V/62/6 Žádost firmy STAVOS Brno a.s.

ikona Usnesení z V/62. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.06.2009 (PDF 88.48 kB)

Usnesení z V/9. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.06.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/9M/1 Rozpočtové opatření č. 9/2009
V/9M/2 Rozpočtové opatření č. 10/2009“

ikona Usnesení z V/9. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.06.2009 (PDF 50.99 kB)

Usnesení z V/61. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.06.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/61/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 8/2009
c) Rozpočtové opatření č. 10/2009
d) Žádost Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. – nakoupení mov. majetku
e) Žádost Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. – zvýšení příspěvku
f) Žádost Základní a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.
g) Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. – konvektomat
V/61/2 Hospodaření s majetkem
c) Stavos Brno, a.s. – žádost o vyjádření k věcnému břemeni
d) Dispozice s částí pozemků p. č. 2954/1 a 1577/1
e) Dispozice s částí pozemku p. č. 889/1 v k. ú. Slatina
V/61/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–IV. r. 2009
b) Žádost o byt v rámci státního integračního programu MV ČR.
c) Návrh změny „Pravidel pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno‑Slatina do její správy Statutem města Brna“
d) Žádost o předběžný souhlas s podnájmem bytu – ..., Vlnitá 2
e) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu – ..., byt č. ..., Rousínovská 12
f) Revokace usnesení RMČ k dohodě o výměně bytů dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 36
g) Regenerace bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina v lokalitě Tilhonova–Vlnitá
i) Stanovy SVJ Vyškovský 6, 8
V/61/4 Veřejná služba
V/61/5 Stanovení platu řediteli Technických služeb
V/61/6 Termíny zasedání ZMČ a RMČ v 2. pololetí r. 2009
V/61/7 Odměny ředitelkám školských příspěvkových organizací
V/61/8 Program V/16. zasedání ZMČ dne 18.06.2009
V/61/10 Slatinské kulturní léto 2009

ikona Usnesení z V/61. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.06.2009 (PDF 88.77 kB)

Usnesení z V/60. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.05.2009

 

Byla přijata unsesení k těmto bodům:
V/60/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–IV. r. 2009 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 6/2009
c) Rozpočtové opatření č. 7/2009
d) Souhlas s přijetím finančních darů
e) Reakce ředitelky Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2, p. o.
f) Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina – oprava
g) Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina o souhlas s pořízením majetku
h) Výsledky hospodaření zřízených p. o. za I. čtvrtletí r. 2009
i) Nakládání s majetkem MŠ Jihomoravské nám. 5
V/60/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemku p. č. 444/3
b) Vyjádření ke akci: Brno, VN320, odb. Bedřichovice – st. úprava
c) Dispozice s pozemkem p. č. 495/3 v k. ú. Slatina
d) Aktualizace vyjádření k dispozici s pozemky p. č. 1976 v k. ú. Slatina
e) Návrh na odkoupení pozemku p. č. 2263/42 v k. ú. Slatina
f) SBD Mír, žádost o změnu ÚPmB z důvodu výstavby bytového domu
g) Nástavba bytových jednotek Brno-Slatina, Langrova 1d – vyjádření k územnímu řízení
h) Dálnice D1, stavba 01313 – 1. etapa připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1
i) Výběr firmy pro zajištění státní finanční podpory z programu PANEL
V/60/3 Bytový odbor
a) Záměr půdní vestavby, ..., Tilhonova 95
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 14
c) Přechod nájmu po zrušení společného nájmu bytu – ..., Dědická 3
d) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ..., Tilhonova 54b
e) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou – ..., Dědická 18
f) Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 36
g) Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská 3, ..., Kroměřížská 2 a ..., Vlnitá 5
h) Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 32
i) Dohoda o výměně bytů dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 25
j) Dohoda o výměně bytů ..., Vlnitá 17
k) Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu dle § 711, odst. 2c) zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova 58b
l) Žádost o odklad splátek a žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská 26
m) Žádosti o zařazení domu do seznamu domů určených k odprodeji Vyškovská 6, 8, Vlnitá 23, 25 a Vlnitá 8a, b
n) Žádost o snížení nájemného – ..., Bučovická 10
o) Přidělení bytu s pohledávkou
V/60/4 Smlouva č. VO/1638/2009 o neadresné distribuci „Aktualit o Slatině“
V/60/5 Novela Tržního řádu

ikona Usnesení z V/60. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.05.2009 (PDF 85.22 kB)

Usnesení z V/8. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.05.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/8M/1 Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina – III. Etapa
V/8M/2 Odpočinková a sportovní zóna „Terénky“
V/8M/3 MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.
V/8M/4 Zřízení školičky v MČ Brno-Slatina
V/8M/5 ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.

ikona Usnesení z V/8. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.05.2009 (PDF 59.99 kB)

Usnesení z V/59. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/59/1 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke stavbě „Logistický areál PNS Brno“a ke zřízení věcného břemene pro přípojku NN na pozemku p. č. 2342/2 v k. ú. Slatina
b) Regenerace panelových domů, III. etapa – energetický audit a průkaz energetické náročnosti budov
V/59/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–III. r. 2009
b) Záměr půdní vestavby – ..., Tilhonova 95
c) Žaloba na dluh – ..., Bedřichovická 19
d) Žaloba na vyklizení bytu – ..., Vlnitá 21
e) SVJ Rousínovská 2, 4, 6
f) Výběrové řízení na opravu elektroinstalace domu Dědická 14, 16, 18
V/59/3 Pronájem sálu a učebny na Přemyslově nám. 18 občanskému sdružení Slatinští stárci o. s.
V/59/4 Oprava vánočních světelných prvků
V/59/5 Vložení letáku firmy STAVOS Brno, a.s. do zpravodaje Aktuality o Slatině
V/59/6 Stanovení platu řediteli TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
V/59/7 Cyklostezka mezi MČ Brno-Slatina a MČ Brno-Líšeň
V/59/8 Žádost Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.

ikona Usnesení z V/59. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2009 (PDF 72.21 kB)

Usnesení z V/58. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/58/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2009 v hlavní činnosti
b) Žádost Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.
c) Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
d) Žádost Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
e) Kalkulace stravného v ZŠS Jihomoravské nám. 2, p. o.
V/58/2 Hospodaření s majetkem
a) Převod nájemních smluv na část pozemku p. č. 936/1 – za BD Tilhonova 95
b) Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3417 – pan ...
c) Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3417 – pan ...
d) Převod nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3417 – ...
e) Převod nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2707/14
f) Dispozice s pozemkem p. č. 1778/2
g) Dispozice s pozemkem p. č. 2952/23
h) Divadelní soubor J. K. Tyla – prominutí nájemného na 1. pololetí 2009
i) Stavební úpravy, prodloužení plynovodního potrubí v budově Jihomoravské nám. 3
j) Vyjádření k akci: Brno, Černozemní – stav. úprava VN, NN
k) Vyjádření k akci: Brno – Tuřanka, p. č. 2526, Baštírna, smyčka NN
l) Výběr projektanta – MŠ Jihomoravské nám. 5 - přestavba školní kuchyně na třídu
m) Pronájem zahradního nábytku – Sluneční dvůr
V/58/3 Bytový odbor
a) Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 7, Tilhonova 52a, ...
b) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., byt č. 8, 2+1, Rousínovská 29
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., byt č. 2, 1+1, Dědická 18
d) Dohoda o výměně bytů ... a ..., Rousínovská 25
e) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova 51
f) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č. 3, velikost 2+1, Vyškovská 4
g) Žádost o odklad plateb na nájemném a prominutí penále – ..., Rousínovská 8
h) Žádost o prominutí penále – ..., Bučovická 8
i) Žaloba na vyklizení bytu – ..., Bučovická 18
j) Přidělení bytu dle pořadníku – byt č. 5, 1+1, Dědická 8
V/58/4 Vložení propagačního letáku firmy BRKO, s.r.o. na knihu „Američtí hloubkoví stíhači nad Brnem“ do Aktualit o Slatině
V/58/5 Různé
b) Slatinský kros
c) Pracovní cesta

ikona Usnesení z V/58. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2009 (PDF 79.95 kB)

Usnesení z V/57. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.04.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/57/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 4/2009
b) Výběr auditorské firmy
V/57/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částmi pozemků p. č. 68/2, 71, 141 a 3574
b) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků v k. ú. Slatina
c) Změna ÚPmB mezi ul. Podstránská, Bělohorská a vlečkou do ZETORU
d) Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Švédské šance
e) Výběr firmy na organizaci výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku
V/57/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–II. r. 2009
b) Výběrové řízení na opravu elektroinstalace domů Bučovická 7, 9, 11 a Dědická 14, 16, 18
c) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2c) – ..., Rousínovská 8
V/57/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
b) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
f) Rozpočtové opatření č. 5/2009
V/57/5 Položení kabelů firmy InfoNet a.s.
V/57/6 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 a Domovní řád schválený VI. Zasedáním NVmB
V/57/7 Program V/15. zasedání ZMČ dne 16.04.2009

ikona Usnesení z V/57. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.04.2009 (PDF 81.03 kB)

Usnesení z V/56. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.03.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/56/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ
b) Úvěr na financování akce „Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina III. etapa
V/56/2 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného
b) Dispozice s částí pozemku p. č. 1071/50 ARKTIDA , spol. s r.o.
c) Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina – nákup cisternového auta
d) Návrh na ukončení smlouvy o odborné technické kontrole a opravách dětských hřišť
e) Návrh nového člena Komise pro rozvoj MČ Brno-Slatina
f) Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Švédské šance
g) Harmonogram údržby veřejného prostranství v MČ Brno-Slatina na rok 2009
V/56/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.– XII. 2008
b) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2008
c) Rozšíření pořadníku pro přidělení bytů pro rok 2009
d) Přidělení bytů dle pořadníku pro rok 2009
e) Žádost o zařazení domů na seznam domů určených k odprodeji
f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Prostějovská 7
g) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská 23
h) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 11, byt č. ...
i) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá 7, byt č. ...
j) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2c) zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova 54b
k) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2c) zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova 51
l) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská 20
m) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb. – ..., Dědická 18
n) Dohoda o výměně bytu – ..., Vlnitá 21
o) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská 8, byt č. ...
p) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská 8, byt č. ...
q) Žádost o příspěvek na instalaci etážového topení – ..., Vlnitá 3
r) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Bučovická 11
s) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská 32
V/56/4 Smlouva č. VO/K1/1105/2009 o realizaci kulturních pořadů v rámci „Slatinského kulturního léta 2009“
V/56/5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
V/56/6 Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 v platném znění, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
V/56/7 Územní studie Černovická terasa – Ekologický park

ikona Usnesení z V/56. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.03.2009 (PDF 85.45 kB)

Usnesení z V/55. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.03.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/55/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2009
b) Poptávka na výběr auditorské firmy pro kontrolu zřízených příspěvkových organizací
c) Odměna pro ředitele TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
V/55/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 1 a p. č. 2 a nemovitostí č. pop. 1097
b) Dispozice s částmi pozemků p. č. 618/7, 645/1 a 646/5
c) Vyjádření k dotčení pozemků města Brna p. č. 889/1, 821/18, 890/2, 894/2 a 2714/2
d) Převod nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 890/2
e) Pokládka telefonních kabelů na ul. Šlapanická a Zelinkova - vyjádření k územnímu řízení
f) Žádost o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB - zvýšení indexu podlažních plochy (IPP)
g) Změna ÚPmB – B36/07-I – MČ Brno-Slatina, k. ú. Slatina, při ul. Krejčího
h) Změna ÚPmB – B43/07-I – MČ Brno-Slatina, MČ Brno-Tuřany, k. ú. Slatina, k. ú. Tuřany, oblast kolem dálnice D1 a letiště
i) Poptávka na výběr firmy na organizaci výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku
j) Harmonogram údržby veřejného prostranství v MČ Brno-Slatina na rok 2009
V/55/4 Vyhláška o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ikona Usnesení z V/55. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.03.2009 (PDF 77.07 kB)

Usnesení z V/53. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.02.2009

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/53/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008
b) Hospodářský výsledek ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2008
c) Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 za r. 2008
d) Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 za r. 2008
e) Hospodářský výsledek TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina za r. 2008
f) Rozpočtové opatření č. 2/2009
g) Finanční plán ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 na r. 2009
h) Odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 na r. 2009
i) Finanční plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2009
j) Odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2009
k) Finanční plán MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 za r. 2009
l) Odpisový plán MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 za r. 2009
m) Finanční plán ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 za r. 2009
n) Finanční plán TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2009
o) Odpisový plán TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2009
V/53/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 444/4
b) Dispozice s pozemky p. č. 3062/2, 3068/3, 3077/2, 3079/2
c) Vyjádření k zásahu do pozemku p. č. 2275/4 stavbou vodovodní přípojky pro prodejní stánek při ul. Tuřanka
d) Vyjádření k územnímu řízení na stavbu: Výrobní, obchodní a vývojové centrum společnosti INTELEK
e) Vyjádření k územnímu řízení k akci: Optická trasa Smart Comp – Tilhonova, Langrova
f) Informační kiosek
g) Žádost o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB – zvýšení indexu podlažních ploch v areálu společnosti CARLING spol. s r.o.
h) Žádost o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB – zvýšení indexu podlažních plochy (IPP)
i) Havarijní stav čerpadel v kotelně K4
V/53/3 Bytový odbor
a) Žádost o příspěvek na rekonstrukci – SVJ Rousínovská 2, 4, 6
b) Dodatek ke smlouvě na úklid ve společných prostorách
c) Stanovení nájemného v bytech po umoření půjček
d) Žádost o slevu z nájemného ..., Rousínovská 16
e) Žádost o souhlas s dohodou o společném nájmu dle § 700 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická 8, Brno
f) Žádost o souhlas s dohodou o společném nájmu dle § 700 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická 8, Brno
V/53/4 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/53/5 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2009
V/53/6 Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina – nákup cisternového auta
V/53/7 Pamětní deska legionáře Ondřeje Veselého
V/53/8 Chodník při ulici Šlapanická
V/53/9 Bezpečnostní program prevence závažné havárie
V/53/10 Program V/14. zasedání ZMČ dne 19.02.2009
V/53/12 Komise
V/53/13 Investice a opravy škol a školských zařízení

ikona Usnesení z V/53. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.02.2009 (PDF 109.75 kB)

Usnesení z V/52. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.01.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/52/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2009
b) Žádost MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
c) Žádost SDH
V/52/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 1778/2
b) Dispozice s částí pozemku p. č. 1782/1
c) Pronájem pozemku p. č. 265/1
d) Pronájem pozemků při ul. Pomezní
e) Vyjádření k akci „Optická trasa, Brno-Slatina“ a souhlas s věcným břemenem na pozemek p. č. 1262
f) Vyjádření k akci „Brno, Křehlíkova, kabel NN, BD SDW INVEST“
g) Havarijní stav čerpadel v kotelně K4
V/52/3 Bytový odbor
a) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu – ..., ...
b) Žádost o zařazení do seznamu žadatelů – ..., ...
c) Přidělení bytu dle pořadníku
d) Žádost o výměnu bytu ..., ... a ..., ...
e) Žádost o výměnu bytu ..., Vlnitá 21
f) Žádost o výměnu bytu ..., Rousínovská 32
g) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ..., Vyškovská 4, Brno
h) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy, …, Vlnitá 21, Brno
i) Žádost o souhlas s dohodou o společném nájmu dle § 700 zák. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická 8, Brno
j) Žádost o čerpání prostředků z FBV na III. etapu regenerace panelových bytových domů
V/52/4 Sleva z nájemného
V/52/5 Parkoviště na Přemyslově náměstí
V/52/6 III/86 Brno Slatina obchvat, DÚR
V/52/7 Žádost o čerpání prostředků z FBV na výstavbu technické infrastruktury pro akci „Obytný soubor Šmahova - A“ II. etapa, Brno – Slatina
V/52/8 Zhodnocení Slatinského kulturního léta 2008 a návrh výběru pořádající agentury v roce 2009

ikona Usnesení z V/52. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.01.2009 (PDF 87.99 kB)

Usnesení z V/51. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.01.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/51/1 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o prominutí nájemného
b) Žádost o vyjádření k návrhu uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 60079006
V/51/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–XI. r. 2008
b) Žádost o instalaci etážového topení – ..., byt č. ..., Vlnitá 2
V/51/3 Uvolnění části nákladu publikace Knížka o Slatině ze zásob k reprezentativním účelům
V/51/4 Plesy konané v městské části v lednu 2009 – udělení výjimky v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 5/2008
V/51/5 Parkoviště na Přemyslově náměstí
V/51/6 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
V/51/7 Ocenění pedagogických pracovníků

ikona Usnesení z V/51. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.01.2009 (PDF 67.59 kB)