Usnesení RMČ 2020

Usnesení z VIII/34. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06. 05. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/34/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R07/2020

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2020

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2020 - 1

d) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2020 - 1

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 3. 2020

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2020

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2020

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2020

i) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 03. 2020

VIII/34/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Brno, Budínská 17, sta.úprava kNN, RAGING “

b) Vyjádření k akci „Brno Slatina – bytové domy Brno Slatina III – I. etapa – komunikace SO 23 “

c) Vyjádření k akci: „II/430 Brno ul. Olomoucká, mosty 430-001,002 – DÚR, IČ“

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02772/2020

VIII/34/3 Bytový odbor

a) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – Tomáš a Daniela Levovi, Dědická 914/18, 627 00 Brno, Blanka Svítilová, Valouškova 581/8, 635 00 Brno

VIII/34/4 Operační program potravinové pomoci Jihomoravského kraje

VIII/34/5 Souhlas se zpřístupněním dat stromů dostupných v Pasportu zeleně MČ Brno-Slatina

VIII/34/6 Obnovení činnosti komisí RMČ a výborů ZMČ

VIII/34/7 Školství

a) Možnost znovuotevření MŠ

b) Zprovoznění ZŠS

VIII/34/8 Projednání petice „proti záměru stavby kulturně společenského sálu – na parkovišti v ulici Zlínská (vedle nákupního centra Slatinka)“

VIII/34/9 Program VIII/08. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 21. 05. 2020

VIII/34/10 Různé

a) Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

b) Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

ikona urVIII34 (PDF 84.86 kB)

 

Usnesení z VIII/33. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22. 04. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/33/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2020

b) Rozpočtové opatření č. R06/2020

c) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2019

d) Pohledávky po splatnosti z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2019

e) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2020

VIII/33/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/02561/2020

b) Žádost o prominutí nájemného – pan …..

c) Žádost o prominutí nájemného společnosti outdoor akzet s.r.o.

VIII/33/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ... Bučovická ..., 627 00 Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2020

c) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/02291/20/BO/JS

VIII/33/4 Souhlas zřizovatele se zapojením do výzvy OP VVV

ikona urVIII33 (PDF 65.11 kB)

Usnesení z VIII/32. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08. 04. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/32/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Zrušení usnesení RMČ č. VIII/31/1a

b) Rozpočtové opatření č. R05/2020

c) Změna četnosti poskytování transferu na provoz příspěvkovým organizacím zřízených MČ

VIII/32/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/NPO/00194/2020

VIII/32/3 Bytový odbor

a) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 989/11, Brno

b) Nájemní smlouva 007/20 627 00 Brno

c) Návrh opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

d) Návrh preventivního ošetření společných prostor v bytových domech MČ Brno-Slatina proti šíření COVID -19

VIII/32/4 Rekonstrukce hasičské zbrojnice – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/07262/19/MO

VIII/32/5 Ochranná opatření proti nemoci COVID - 19

VIII/32/6 Změna termínu zasedání ZMČ

VIII/32/7 Částečné otevření školního hřiště ZŠ Jihomoravské nám. 2/4 pro veřejnost

VIII/32/8 Dočasné pozastavení rozhodnutí o poskytnutí dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Slatina

ikona urVIII.32 (PDF 69.81 kB)

 

Usnesení z VIII/31. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25. 03. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/31/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2020

VIII/31/2 Majetkový odbor

a) Záměr na pronájem pozemků p.č. 463/3, 463/4 a 511/49

b) Vyjádření k využití předkupního práva ke stavbě garáže

c) Vyjádření ke stavbě garáže na pozemku p.č. 3544

VIII/31/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu ‑ byt č. 2, Kroměřížská ….., 627 00 Brno

b) Žádost o přechod nájmu ‑ byt č. 12, Dědická …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Bučovická ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – manželé ….. Tilhonova ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

h) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2020

i) Výměna expanzního automatu HC25S v plynové kotelně Vlnitá 432/13, Brno-Slatina

VIII/31/4 Zařazení pozemku do přílohy Tržního řádu Statutárního města Brna

VIII/31/5 Splatnost místního poplatku ze psů

ikona urVIII31 (PDF 75.61 kB)

Usnesení z VIII/05M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 18. 03. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/05M/1 Rozpočtové opatření č. R04/2020

VIII/05M/2 Rozhodnutí o provozu ZŠS Jihomoravské nám. 2,  p. o. v době vyhlášení nouzového stavu Bezpečnostní radou vlády ČR

VIII/05M/3 Blokové čištění jaro 2020 – změna termínu

ikona urVIII05M (PDF 52.59 kB)

Usnesení z VIII/30. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11. 03. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/30/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2020

b) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2020 - 1

VIII/30/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/01635/2020

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 870 v k.ú. Slatina

c) Žádost o stanovisko k investičnímu záměru „Výstavba hlavní stoky F1 - 19 ,1. etapa Zetor - Stránská skála“

d) Vyjádření k akci „Novostavba Slatina“ na p.č. 2107 a 2108

e) Vyjádření k akci „Rodinný dům Brno Slatina“ na p.č. 2156/2

f) Vyjádření k akci „Brno, Hviezdoslavova, par.č.1071/115, nová OTS“

VIII/30/3 Rekonstrukce hasičské zbrojnice – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/07262/19/MO

VIII/30/4 Změna organizačního řádu ÚMČ k 01. 04. 2020

VIII/30/5 Studie dopravního řešení lokality Vlnitá – Vyškovská v Brně

VIII/30/6 Termíny zápisu do MŠ a ZŠ

ikona urVIII30 (PDF 65.88 kB)

 

Usnesení z VIII/04M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 19. 03. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/04M/1 Provoz mateřských škol v MČ Brno – Slatina

VIII/04/M/2 Posunutí splatnosti místního poplatku ze psů

VIII/04/M/3 Komise RMČ a výbory ZMČ

ikona urVIII04M (PDF 51.46 kB)

Usnesení z VIII/29. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25. 02. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/29/1 Hospodaření s rozpočtem

a)  Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2020

VIII/29/2 Majetkový odbor

a)  Žádost o podnájem části objektu Černovičky 36a

VIII/29/3 Bytový odbor

a)  Výpověď z nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

b)  Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/01140/20/BO/JS

VIII/29/4 Schválení podání žádosti o finanční podporu JSDH obci JMK

VIII/29/5 Výpověď nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. PN 1/2005

ikona urVIII29 (PDF 63.49 kB)

Usnesení z VIII/28. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12. 02. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/28/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2019

b) Rozpočtové opatření č. Z01/2020

c) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

d) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2020

e) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2020

f) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2020

g) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2020

h) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2020

VIII/28/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 842

b) Žádost o Individuální dotaci JMK pro rok 2020 na projekt „Hřiště na ul. Černozemní“

c) Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P – ….., Dědická …., Brno

VIII/28/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2019

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2019

c) Registr žadatelů o obecní byt pro rok 2020

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, …., Kroměřížská …., 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Kroměřížská …., 627 00 Brno, ….., Kneslova ….., 627 00 Brno

f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …. Popelákova …., 628 00 Brno, …...,., Vlnitá …..., 627 00 Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 511/58b, Brno

VIII/28/4 Školství

a) Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2019/2020

b) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

VIII/28/5 Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC 1472/2020 na multifunkční stroj Ineo Develop+ 308

VIII/28/6 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2020

VIII/28/7 Program VIII/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 20. 02. 2020

VIII/28/10 Aktualizace požadavků na Technické sítě Brno

ikona urVIII28 (PDF 97.86 kB)

 

Usnesení z VIII/27. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 29. 01. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/27/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R02/2020

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2019

VIII/27/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/00602/2020

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 825 v k.ú. Slatina

c) Vyjádření ke stavbě „Černovická Terasa I + II + IV, sloučení VN rozvoden, Brno“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Kanalizační přípojka – hasičská zbrojnice

VIII/27/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Dědická ..., 627 00 Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …. Rousínovská …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno

e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava STA na DVB-T2 na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

VIII/27/4 Zásady odměňování členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VIII/27/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

VIII/27/6 Školství

a) Zápis ředitelky ZŠS Jihomor. nám. 2 do školského rejstříku

b) Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020 – žádost o dotaci

c) Koncepce školství

VIII/27/7 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

VIII/27/8 Různé

a) Návrh na ocenění učitelů

b) Žádost o spolupráci při navrhování odměn ředitelům škol a školských zařízení

ikona urVIII27 (PDF 70.89 kB)

 

Usnesení z VIII/26. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 15. 01. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/26/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2020

b) Rozpočtové opatření č. R01/2020

c) Hromadný nákup stravenek

VIII/26/2 Majetkový odbor

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Kanalizační přípojka hasičská zbrojnice“

VIII/26/3 Bytový odbor

a) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2020, žádost o navýšení finančního příspěvku

VIII/26/4 Výběr firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu: Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za roky 2019-2021 formou rámcové smlouvy

VIII/26/5 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020

VIII/26/6 Stanovení výše a podmínek pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu

a) Příspěvek na stravování

b) Příspěvek na penzijní připojištění

c) Příspěvek na ostatní benefity

d) Příspěvek na peněžní a nepeněžní dary při jubilejních pracovních a životních výročích

VIII/26/7 Konkurzní řízení na pozici ředitelky ZŠS Jihomor. nám. 2

VIII/26/8 Návrh na zahájení investičního procesu– chodník ulice Šlapanická

VIII/26/9 Žádost o vyjádření – společnost CONSONA

VIII/26/10 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – LUCIUS, z.s.

VIII/26/11 Komise

ikona urVIII26 (PDF 67.64 kB)