Usnesení RMČ 2022

Usnesení z VIII/80. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/80/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2022

b) Rozpočtové opatření č. R03/2022

c) Rozpočtové opatření č. Z02/2022

VIII/80/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 2398 v k.ú. Slatina

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 2972/1 v k.ú. Slatina

c) Dispozice s pozemky parc. č. 351/3 a 351/4 v k.ú. Slatina

d) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 887 v k.ú. Slatina

e) Předkupní právo k RD Černovičky 3

f) Záměr pronajmout pozemek p.č. 847 v k.ú. Slatina

g) Nájemní smlouva č. MO/VKG/02757/2022

h) Žádost o změnu RZ vozidla a o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P u bytového domu Tilhonova 52a

i) Vyjádření ke stavbě VDF-FTTS Brno BMHVI

j) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce cestní sítě – park Přemyslovo náměstí“

VIII/80/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1. - 3. 2022

b) „Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina“

c) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce aplikace iDES pro správu bytových domů.

d) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/02819/22/BO/JS

e) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/02820/22/BO/JS

VIII/80/4 Navýšení cen obědů v ZŠS Jihomoravské nám. 2.

VIII/80/5 Novely obecně závazných vyhášek

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2021, o místních poplatcích

c) Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

VIII/80/6 Žádost 2. PTO Poutníci o bezúplatné zapůjčení sálu Přemyslově náměstí 18 za účelem pořádání příměstského tábora

VIII/80/7 Bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2022

VIII/80/8 II. etapa výstavby kamerových bodů MČ Brno-Slatina – rozšíření Městského kamerového dohledového systému

VIII/80/9 Program VIII/18 zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 28. 4. 2022

ikona urVIII80 (PDF 97.24 kB)

 

 

 

Usnesení z VIII/79. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.04.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/79/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R02/2022

b) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

VIII/79/2 Majetkový odbor

a) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 1560/1

b) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417

c) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MO/NNP/02513/2017

d) Stanovisko k Investičnímu záměru „Páteřní cyklotrasa, úsek C, Olomoucká - Tuřanka“

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce cestní sítě – park Přemyslovo náměstí“

f) VZMR – „Hřiště mezi ul. Dědická-Rousínovská na pozemku p.č. 3171“

VIII/79/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-2. 2022

b) VZ „Administrace VZ na modernizaci bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“

VIII/79/4 Školství

a) Navýšení počtu žáků v 9. třídě – ZŠ Jihomoravské nám. 2

VIII/79/5 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

VIII/79/6 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2022

ikona urVIII79 (PDF 80.82 kB)

Usnesení z VIII/78. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 23.03.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/78/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 28. 2. 2022

b) Vyřazení DHDM ZŠS Jihomoravské nám. 2

c) Informace o čerpání fondu investic - ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

VIII/78/2 Majetkový odbor

b) Vyjádření k přípojkám inženýrských sítí k pozemkům p.č. 2180/3 a 2180/4

c) Vyjádření ke zřízení služebnosti ke služebnému pozemku p.č. 495/2 v k.ú. Slatina

d) Záměr prodloužit platnost nájemní smlouvy č. MO/NbP/001864/2018

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Vybudování chodníku při ul. Šmahova“ – výběr zhotovitele

f) VZMR – „Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2“ – 2.etapa – výběr zhotovitele

VIII/78/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Vlnitá ……., 627 00 Brno

b) Žádost o přechod nájmu – byt č. 2, Dědická …..., 627 00 

c) Nájemní smlouva při opravě pronajímaného bytu nákladem nájemce

d) Nájemní smlouva 007/22

e) Nájemní smlouva 008/22

f) VZ „Administrace VZ na modernizaci bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“

VIII/78/4 Změna zápisu v údajích v restříku škol - navýšení kapacity školní jídelny – výdejny pro ZŠS Jihomoravské nám. 2, p.o.

ikona urVIII78 (PDF 73.29 kB)

Usnesení z VIII/77. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 09.03.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/77/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2022

b) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

c) Návrh na vyřazení majetku MŠ Jihomoravské nám. 5

d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

VIII/77/2 Majetkový odbor

a) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. MO/NPO/4783/2016

b) VZMR – „Dendrologický průzkum dřevin – k.ú. Slatina“ - výběr zhotovitele

VIII/77/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …, 627 00 Brno

b) Výměna střešních oken v bytovém domě Vlnitá 5-7, Vlnitá 13-15, Brno-Slatina.

VIII/77/4 Slatinské trhy 2022, termíny

VIII/77/5 Zápis ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, do školského rejstříku a registru osob

ikona urVIII77 (PDF 68.02 kB)

Usnesení z VIII/76. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 23.02.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/76/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2022

b) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2022

c) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2022

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2022

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2022

f) Pohledávky po splatnosti z rozpočtové činnosti k 31.12.2021

g) Pronájem hřiště v roce 2021

h) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

VIII/76/2 Majetkový odbor

a) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417

b) Příkazní smlouva č. PSAD/011219/2022/MO - autorský dozor v rámci realizace stavby „Přemyslovo nám. 1 vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících"

c) VZMR - „Vybudování chodníku při ul. Šmahova“

d) VZMR – „Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2“ – 2.etapa

e) VZMR – „Ukazatelé rychlosti znázorňující registrační značku a se statistikou počtu projíždějících vozidel“

f) Vyjádření k akci „Brno,Stránská 979 příp. SSp. , SO 01 – kabelové rozvody NN

g) Vyjádření k akci „Brno,Podstránská 69, sm.kNN , SO 01 – kabelové rozvody NN

VIII/76/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2022

b) Nájemní smlouva 002/22

c) Nájemní smlouva 003/22

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Rousínovská ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Bučovická ….., 627 00 Brno

g) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Kroměřížská …..., 627 00 Brno

h) Přidělení bytu ve zvláštních případech dle „Pravidel pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina“ – Čl. 6, bod 6.1., písm. a)

h) Žádost o povolení sídla firmy

i) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná provozní revize plynového zařízení v bytových domech MČ Brno-Slatina

VIII/76/4 Školství

a) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

b) Zřízení přípravné třídy v ZŠ Jihomoravské nám. 2

VIII/76/5 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VO/Akt/08008/2020 o podmínkách přípravy a tisku periodika ,,Aktuality o Slatině"

ikona urVIII76 (PDF 92.19 kB)

 

Usnesení z VIII/75. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 09.02.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/75/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2022

VIII/75/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1947/4

b) Dispozice s pozemky p.č. 259 a 260/1

c) Dispozice s s částí pozemku p.č. 3574 a s pozemkem p.č. 87

d) Dispozice s s částí pozemku p.č. 3574 přiléhající k pozemku p.č. 85

e) Dispozice s částí pozemku p.č. 3574 přiléhající k pozemku p.č. 81/1

f) Svěření pozemků města Brna do správy MČ

g) Záměr prodloužit platnost nájemní smlouvu č. MO/NNP/02513/2017

h) Darovací smlouva č. MO/DS/00934/2022

i) VZMR – „Rekonstrukce cestní sítě - park Přemyslovo náměstí“ - výběr zhotovitele PD

j) Dispozice s částí pozemku p.č. 3574 přiléhající k pozemku p.č.  89

k) Zhotovení projektové dokumentace Parkoviště ul. Vlnitá - smlouva o dílo č. SOD/01040/2022/MO

VIII/75/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2021

c) VZ „Oprava obvodového pláště bytového domu Rousínovská 13-15-17, Brno“

d) „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách  Kroměřížská 7-9-11 Brno-Slatina“

e) VZ „Sanace vlhkého zdiva Vlnitá 5-7, Vlnitá 9-11, Brno-Slatina“

f) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná revize hromosvodů v bytových domech MČ Brno-Slatina

VIII/75/4 Návrh nařízení – regulace podomního prodeje energetických produktů na území statutárního města Brna

VIII/75/5 Konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

VIII/75/6 Schválení podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

VIII/75/7 Program VIII/17. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 24. 2. 2022

ikona urVIII75 (PDF 82.74 kB)

 

Usnesení z VIII/74. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 26.01.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/74/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2021

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2021

VIII/74/2 Majetkový odbor

a) Záměr – novace nájemní smlouvy č. MO/NPO/4783/2016

b) VZMR – „Rekonstrukce cestní sítě - park Přemyslovo náměstí“

VIII/74/3 Školství

a) Odměny ředitelkám školských zařízení

b) Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2021/2022

VIII/74/4 Plán veřejnosprávních kontrol

VIII/74/5 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina

VIII/74/6 Pořízení prvku varování a vyrozumění obyvatelstva – siréna

VIII/74/7 Žádost o bezúročnou zápůjčku na modernizaci bytového fondu

VIII/74/8 Vyjádření k podání do zjišťovacího řízení v rámci oznámení stavebního záměru nazvaného „Doplnění infrastruktury pro leteckou překládku – Manipulační hala II a Manipulační hala III na letišti Brno-Tuřany“

ikona urVIII74 (PDF 85.55 kB)

Usnesení z VIII/73. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.01.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/73/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2022

b) Zvýšení limitu pokladní hotovosti – hlavní činnost

VIII/73/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/VKG/00177/2022

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00178/2022

c) Nájemní smlouva č. MO/NP/165/2022

d) Smlouva o převzetí a odstranění odpadu - FCC Žabčice,  s.r.o.

e) Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Tuřanka - Těšanská

VIII/73/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2021

b) VZ „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách Kroměřížská 7-9-11 Brno-Slatina“

c) VZ „Sanace vlhkého zdiva Vlnitá 5-7, Vlnitá 9-11, Brno-Slatina“

VIII/73/4 Smluvní zajištění služeb spojených s vánočním osvětlením

ikona urVIII73 (PDF 80.71 kB)