Usnesení RMČ 2022

Usnesení z IX.03. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 21.12.2022

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 IX/03/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 11. 2022

b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o předfinancování

c) Rozpočtové opatření č. R16/2022

d) Návrh na vyřazení majetku MŠ Jihomoravské nám. 5

e) Předání vybavení do majetku ZŠ a MŠ Jihomoravské nám.2

f) Finanční dary občanům v roce 2022

IX/03/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě „Rodinný dům Brno – Slatina, ul. Za Kostelem, parc.č. 2163 k.ú. Slatina“

b) Služebnost k pozemku p.č. 1927, k.ú. Slatina pro budovu Křehlíkova 1, p. …..., SO 01- kabelové rozvody NN

c) Vyřazení auta hasičů Octavia RZ 1B3 9442

d) Nové kupní ceny na dodávku tepla od spol. ERDING

e) Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P pané….. na ulici Mikulčická …..., 627 00 Brno – Slatina.

f) Výpověď servisní smlouvy s firmou AISECO s.r.o. Hájecká 14a, 618 00 Brno

g) Dodatek k nájemní smlouvě č. MO/PZ/097/06058/2013

h) Dispozice s pozemky p.č. 1523 a p.č. 1524

i) Výpověď pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/04917/2022 a záměr pronajmout pozemek p.č. 87

j) Výpověď pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/05798/2016

k) Nájemní smlouva č. MO/VKG/09479/2022

l) Nájemní smlouva č. MO/VKG/09481/2022

IX/03/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2022

b) Uplatnění smluvní pokuty u VZ „Nové lodžie ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno-Slatina- I. etapa“

IX/03/4 Odvolání a jmenování členů školských rad ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, a Přemyslovo nám. 1

ikona urIX03 (PDF 77.34 kB) 

Usnesení z IX.02. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 07.12.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/02/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R15/2022

b) Rozpočet MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

c) Rozpočet TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

d) Rozpočet ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

e) Rozpočet ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

f) Rozpočet ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

g) Žádost ředitelky ZŠS Jihomoravské nám. 2 o odměnu z doplňkové činnosti

h) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2023

i) Rozpočtové opatření č. Z06/2022

IX/02/2 Majetkový odbor

a) Žádost o souhlas s napojením parkovacích stání přes parc.č. 363/2, k.ú. Slatina

b) Žádost o udělení výjimky z § 23 odst.2 vyhlášky 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území na Změnu užívání objektu Prostějovská 1159/12 – zateplení objektu.

c) Záměr změnit pachtovní smlouvu č. MO/PACHT/02772/2020 a pronajmout pozemek p.č. 511/49

d) Nájemní smlouva č. MO/VKG/08870/2022

e) Smlouva o výpůjčce ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2

f) Odměna řediteli TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina

g) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových prací č.MCBSLA/08853/18/MO

h) Hřiště II mezi ul. Dědická – Rousínovská - Dodatek č. 2 k SOD/06812/2022/MO

i) Navýšení ceny obědů ZŠS

j) Revokace usnesení RMČ č. VIII/91/2c ze dne 26.10.2022

IX/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 10. 2022

b) Zpracování podkladů pro zadávací řízení nových výtahů ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, 627 00 Brno.

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MCBSLA/05053/22/BO/JS

d) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská ….., Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Vlnitá ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …...,Vlnitá ….., 627 00 Brno

h) Žádost o mimořádné přidělení bytu – …...

i) Žádost o přechod nájmu – byt č. 2, Rousínovská ……., 627 00 Brno

j) Pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+1, 2. NP, na adrese Vlnitá , 627 00 Brno

k) Pronájem bytu č. 10, o velikosti 2+1, 5. NP, na adrese Vlnitá ….., Brno

l) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou– Tilhonova ….., 627 00 Brno

m) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou– Tilhonova ….., 627 00 Brno

IX/02/4 Dočerpání prostředků sociálního fondu v roce 2022

IX/02/5 Cestovní náhrady uvolněným funkcionářům

IX/02/6 VZMR - Aktuality o Slatině - výběr dodavatele

IX/02/7 Stanovení ceny vstupného na 17. Společenský ples městské části Brno- Slatina

IX/02/8 Program IX/01. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 15.12.2022

IX/02/9 Žádost o rekonstrukci křižovatky Tilhonova x Hviezdoslavova

ikona urIX02 (PDF 115.22 kB)

Usnesení z IX.01/M schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 16.11.2022

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:

 IX/01M/1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. MCBSLA/06824/22/BO/JS

ikona urIX01M (PDF 28.56 kB)

Usnesení z IX.01 schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 16.11.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/01/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 10. 2022

b) Rozpočtové opatření č. R14/2022

c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 30. 09. 2022

d) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2022

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 09. 2022

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2022

g) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 09. 2022

IX/01/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření MČ Slatina k PD na novostavbu RD

b) Žádost o vyjádření k územnímu řízení II/430 Brno, ul. Olomoucká, mosty 430-001,002 + smyčka trolejového vedení

c) Žádost o souhlas RMČ Slatina se zpracováním investičního záměru Přemístění zastávky Řípská

d) Revokace usnesení RMČ č. VIII/87/2b ze dne 24.08.2022 a schválení nového znění Dohody o vzájemném postupu při budování a správě účelové komunikace

e) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Hviezdoslavova parc.č. 1071/7, OTS“

f) Výpověď NS č. MO/PKG/05044/2013 a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417

g) Záměr pronajmout pozemek p.č. 3417 v k.ú. Slatina

h) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 818/1

i) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 818/1

j) Záměr pronajmout pozemek p.č. 112/1 v k.ú. Slatina

k) Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 247 v k.ú. Slatina

l) Stanovení výše nájemného za pronájem svěřeného majetku

m) Předání vybavení do majetku ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2

n) Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

IX/01/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …... Rousínovská ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Rousínovská ….., 627 00 Brno

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. MCBSLA/05584/22/BO/JS

IX/01/4 Darovací smlouva na osobní vozidlo Volvo pro potřeby JSDH Brno-Slatina

IX/01/5 Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2023

IX/01/6 Komise Rady MČ Brno-Slatina pro volební období 2022-2026

ikona urIX01 (PDF 68.63 kB)

 

Usnesení z VIII/91. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 26.10.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/91/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2022

b) Rozpočtové opatření č. R13/2022

c) Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. 62-2-8484/2022

d) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení věcného daru

e) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30.9.2022

f) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30.9.2022

g) Rozpočtové opatření č. Z05/2022

h) Mezitímní účetní uzávěrka MČ Brno-Slatina k 30.09.2022

VIII/91/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření ke stavbě Brno, Šmahova, parc.č. 2209/1, SR, TEAL

b) Žádost o vyjádření MČ Slatina k PD na novostavbu RD

c) Vyjádření ke stavbě DDC2 – Machine installation 2022-I

d) Záměr pronajmout pozemek p.č. 3417 v k.ú. Slatina

VIII/91/3 Bytový odbor

a) Alianz pojišťovna, a.s. - náhrada újmy

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1. - 9.2022

VIII/91/4 Spádové obvody ZŠ a MŠ

VIII/91/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu - Slatinští stárci z.s.

VIII/91/6 Ukončení smluv o podmínkách přípravy, sazby a tiku periodika „Aktuality o Slatině“

VIII/91/7 Veřejná zakázka malého rozsahu: „Aktuality o Slatině“

ikona urVIII91 (PDF 42.58 kB)

Usnesení z VIII/90. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.10.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/90/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R12/2022

VIII/90/2 Majetkový odbor

b) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. MO/NbP/06033/2015

VIII/90/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Tilhonova …..., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Dědická …..., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Bučovická ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……. Tilhonova ….., 627 00 Brno

e) Oprava bytového jádra, byt č. 7, Rousínovská 1036/10, Brno

VIII/90/4 Jmenování vedoucí majetkového odboru

VIII/90/5 Dodatek ke smlouvě o dílo č. SOD/06812/2022/MO

ikona urVIII90 (PDF 62.56 kB)

 

Usnesení z VIII/10M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 30.09.2022

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/10M/1 Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.

ikona urVIII10M (PDF 50.42 kB)


Usnesení z VIII/89. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 21.09.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/89/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 8. 2022

b) Rozpočtové opatření č. R11/2022

c) Informace o nákladech na stravování ZŠS Jihomoravské nám.2

d) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2022 k 30. 9. 2022

VIII/89/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PD/05923/2022

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/05922/2022

c) Informace o ukončení nájemní smlouvy

d) Vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Šmahova par.č. 1652, SS, SO 01 -

e) Vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Křehlíkova č. 1, sm. kNN, SO 01 - kabelové rozvody

f) Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „Rodinný dům v nízkoenergetickém standardu"

g)Veřejná zakázka malého rozsahu: „Park Prostějovská“ – smlouva o dílo č.SOD/06819/2022/MO

VIII/89/3 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky

b) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ………..., Tilhonova…..., 627 00 Brno

c) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 8. 2022

VIII/89/4 Finanční dary občanům

VIII/89/5 Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC 1872/2022 na multifunkční stroj Ineo Develop+ 250i

VIII/89/6 Stanovení výše a podmínek použití příspěvků ze sociálního fondu

VIII/89/7 Školství

a) Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 – revokace usnesení

b) Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 (LEX Ukrajina)

c) Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 od 01.04.2023

VIII/89/8 Stanovení platu řediteli p.o. Technické služby Brno-Slatina

VIII/89/9 Komise

a) Zrušení komisí zřízených radou městské části Brno-Slatina

ikona urVIII89 (PDF 84.81 kB)

Usnesení z VIII/09M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10.09.2022

Byla přijata usnesení k těmto bůdum:

VIII/09M/1 Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.

ikona urVIII09M (PDF 52.27 kB)

Usnesení z VIII/88. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 07.09.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/88/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R10/2022

b) Rozpočtové opatření č. Z04/2022

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024 - 2028

d) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2022

VIII/88/2 Majetkový odbor

a) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 882 v k.ú. Slatina

b) Vyjádření ke zcizení pozemků

c) Technologické dovybavení školní kuchyně v ZŠS Jihomoravské náměstí 2

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce cestní sítě – park Přemyslovo náměstí“

e) Oprava účelové panelové komunikace

f) Lokální oprava účelových komunikací

g) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Park Prostějovská“

h) VZMR – „Hřiště II mezi ul. Dědická-Rousínovská“

VIII/88/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..........., Rousínovská ....., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ......., Vlnitá ......, 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – .........., Rousínovská ......, 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ............, Kroměřížská ....., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ........ Dědická ......, 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu –........., Vlnitá ....., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ............, Vlnitá ......, 627 00 Brno

h) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ....., Dědická .....627 00 Brno, ....., Kosmákova ......, 615 00 Brno

i) Žádost o přechod nájmu – byt č. 5, Rousínovská ...... 627 00 Brno

j) Nájemní smlouva č. 022/22

k) Nájemní smlouva č. 023/22

l) Nájemní smlouva č. 024/22

m) Nájemní smlouva č. 025/22

n) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou– Dědická ........, 627 00 Brno

o) Nájemní smlouva 027/22

p) VZ „Technický dozor stavby - Nové lodžie ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno-Slatina – I. etapa“

g) VZ „Koordinátor BOZP - Nové lodžie ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno-Slatina – I. etapa“

VIII/88/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – spolku Klubíčko ve školním roce 2022/2023

VIII/88/5 Ukončení činnosti výborů

VIII/88/6 Program VIII/20. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 22.09.2022

ikona urVIII88 (PDF 77.68 kB)

 

 

Usnesení z VIII/87. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24.08.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/87/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 7. 2022

b) Rozpočtové opatření č. R09/2022

c) Změna rozpočtu ZŠ aMŠ Přemyslovo nám. 1 k 30.6.2022

d) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 06. 2022

e) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2022

f) Změna rozpočtu TECHNICKÝCH SLUŽEB k 31.7.2022

VIII/87/2 Majetkový odbor

a) Prodloužení nájemní smlouvy č. MO/NbP/06033/2015

b) Dohoda o vzájemném postupu při vybudování a správě účelové komunikace v souvislosti se stavbou D1 01313

c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Park Prostějovská“

d) Vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Šmahova par.č. 1647, kNN+SR,BD

e) Vyjádření ke změně stavby „Brno Slatina, Tuřanka 115, soubor staveb areálu“

VIII/87/3 Bytový odbor

a) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 4, Tilhonova 451/51, Brno

b) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 10, Tilhonova 528/83, Brno

c) Pronájem nebytového prostoru Vlnitá 519/4, Brno

d) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 7. 2022

e) VZ „Nové lodžie ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno-Slatina – I. etapa“

f) VZ „Technický dozor stavby - Nové lodžie ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno-Slatina- I. etapa“

g) VZ „Koordinátor BOZP - Nové lodžie ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno-Slatina- I. etapa“

VIII/87/4 Žádosti o transfery

a) Žádost o poskytnutí finančního transferu na investice pro rok 2023

b) Žádost o poskytnutí finančního transferu na investice a opravy pro rok 2023 v oblasti školství

VIII/87/5 Odměny ředitelkám školských zařízení

VIII/87/6 Hospodářská oprávnění vedoucích funkcionářů

VIII/87/7 Různé

a) Sportovně náborová akce Fotbálkohraní

ikona urVIII87 (PDF 93.93 kB)

Usnesení z VIII/86. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.08.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/86/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 6. 2022

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2022

c) Návrh na vyřazení majetku ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30.6.2022

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2022

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2022

g) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2022

h) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2022

VIII/86/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 444/4

b) Dispozice s pozemkem p.č. 307

c) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PG/06623/2021 a záměr pronajmout pozemek p.č. 887

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/05502/2022

e) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/05505/2022

f) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/05507/2022

g) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/05510/2022

h) Stavební úpravy v zařízení školního stravování - Dodatek č. 1 k SOD/06628/21/MO

i) VZMR – „Hřiště II mezi ul. Dědická-Rousínovská“

j) Vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Tilhonova 62-66, přeložka kNN“

k) Vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Vlnitá 5-7, přeložka kNN“

l) Vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Tilhonova 81,89, přeložka 2xSS

m) Vyjádření ke stavbě SEK VDF Brno-Lučiny

n) Vyjádření ke stavbě: Osvětlení 2 přechodů pro chodce na ul. Mikulčická

VIII/86/3 Bytový odbor

a) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 5, Dědická 912/14, Brno

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Porevizní opravy hromosvodů bytových domů MČ Brno-Slatina“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Porevizní opravy vnitřních instalací plynu v bytových domech MČ Brno-Slatina“

d) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2022

e) Nájemní smlouva č. 014/22

VIII/86/4 Stanovisko ke Studii proveditelnosti městského kamerového dohledového systému MČ Brno-Slatina II.etapa

ikona urVIII86 (PDF 85.98 kB)

Usnesení z VIII/85. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.07.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/85/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R08/2022

b) Náprava nedostatku v hospodaření ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

VIII/85/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/04917/2022

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/04918/2022

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/04920/2022

d) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MO/PZ/039/05986/2013

e) Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. MO/PACHT/09097/2021

f) Výpověď NS a záměr pronajmout pozemek p.č. 113

g) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu: „Pergoly u laviček na Přemyslově náměstí“

h) Stanovisko k dokumentu Standard stojanů kol Brno

i) Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: Novostavba rodinného domu – ul. Šmahova, Brno-Slatina

j) VZMR – „Stavební úpravy v Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2“ - vícepráce

VIII/85/3 Bytový odbor

a) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Prostějovská ….., 627 00 Brno, Marie Crhová, Tilhonova …., 627 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno, ..., Sušilova …., 602 00 Brno-střed

c) Žádost o zřízení sídla firmy – …..

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

h) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Dědická …... 627 00 Brno

i) Žádost o prodloužení nájmu bytu –….., Rousínovská …., 627 00 Brno

j) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

k) Nájemní smlouva č. 014/22

l) Nájemní smlouva č. 015/22

m) Nájemní smlouva č. 016/22

n) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 5. 2022

o) Oprava bytu č. 12, Rousínovská …., Brno

VIII/85/4 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

VIII/85/5 Projektové záměry – dotační programy MAP a IROP+

ikona urVIII85 (PDF 86.68 kB)

Usnesení z VIII/84. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.06.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/84/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 5. 2022

b) Rozpočtové opatření č. R06/2022

c) Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023

d) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o poskytnutí účelového transferu

e) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

f) Záměr TS Brno-Slatina na pořízení komunálního stroje

g) Rozpočtové opatření č. R07/2022

h) Dovybabení nových tříd v ZŠ v MŠ Brno, p.o., Jihomoravské nám. 2

VIII/84/2 Majetkový odbor

a) Záměr - novace nájemní smlouvy č. MO/PZ/213/06770/2013

b) Záměr - novace nájemní smlouvy č. MO/PZ/227/06784/2013

c) Záměr - novace nájemní smlouvy č. MO/PZ/227/06784/2013

d) Vyjádření k dodatečnému povolení stavby na poz. p.č. 307

e) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SOD/2025/2022/MO – „Dendrologický průzkum dřevin – k.ú. Slatina“

f) Žádost o souhlas s úpravou stávajícího sjezdu na pozemek p.č. 495/1 a 494/1

g) Vyjádření ke stavbě „Brno, Černovičky 47-51, stav. úprava NN, kabelové rozvody DS NN“

h) VZMR – „Hřiště mezi ul. Dědická-Rousínovská na pozemku .č. 3171“

VIII/84/3 Bytový odbor

a) VZ „Technický dozor stavby - Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina“

b) VZ „Koordinátor BOZP - Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina“

VIII/84/4 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence

VIII/84/5 Smlouva o vstupu do areálu skateparku „TERÉNKY“

VIII/84/6 Termíny zasedání RMČ ve 3. čtvrtletí roku 2022

ikona urVIII84 (PDF 72.06 kB)

 

Usnesení z VIII/83. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.06.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/83/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z03/2022

b) Účetní závěrka MČ k 31.12.2021

c) Závěrečný účet MČ za rok 2021

d) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2022

e) Návrh na vyřazení majetku ZŠS Jihomoravské nám. 2

f) Nepotřebný majetek ZŠS Jihomoravské nám. 2

g) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o poskytnutí účelového transferu

h) Závěry kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021

i) Pravidla rozpočtového provizoria MČ

VIII/83/2 Majetkový odbor

a) Záměr změnit pachtovní smlouvu č. MO/PACHT/09097/2021

b) Záměr na pacht pozemku p.č. 87 v k.ú. Slatina

c) Výpověď NS a záměr propachtovat část pozemku p.č. 1560/1

d) Výpověď pachtovní smlouvy MO/PACHT/06101/2016

e) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/04062/2022

f) Nájemní smlouva č. MO/VKG/04066/2022

g) Nájemní smlouva č. MO/PG/04068/2022

h) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava fasády budovy Jihomoravské nám. 3“

i) Vyjádření ke stavbě „Brno, Řípská p.č. 2195/16, OTS Porsche“

j) Vyjádření ke stavbě „Brno, Šikova par.č. 2180/1, smkNN, Hartman“

k) Vyjádření ke změně účelu užívání objektu Prostějovská 13

VIII/83/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 4. 2022

b) Inflace u smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem uskladnění osobních věcí

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Dědická …..., 627 00 Brno, …….., Orlí ……..., 602 00 Brno

VIII/83/4 Školství

a) Odměna pro ředitelku ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2

VIII/83/5  Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2022–2026

VIII/83/6 Volby do zastupitelstev obcí – volební kampaň

VIII/83/7 Změna přílohy č. 1 Statutu Sociálního fondu

VIII/83/8 Program VIII/19. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 23.06.2022

urVIII83 (PDF 75.7 kB)

 

Usnesení z VIII/07M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 16.06.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/07M/1 Bytový odbor

a) VZ „Technický dozor stavby - Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina“

b) VZ „Koordinátor BOZP - Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina“

urVIII07M (PDF 60.86 kB)

Usnesení z VIII/82. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 18.05.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/82/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 04.2022

b) Rozpočtové opatření č. R04/2022

c) Rozpočtové opatření č. R05/2022

d) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.12.2021

e) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2021

f) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.12.2021

g) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2021

h) Účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.12.2021

i) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2022

VIII/82/2 Majetkový odbor

a) Záměr změnit nájemní smlouvu č. MO/PZ/039/05986/2013 a pronajmout pozemek p.č. 486/14 v k.ú. Slatina

b) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MO/NbP/01864/2018

c) Vyjádření k umístění samoobslužných balíkových automatů společnosti Zásilkovna s.r.o. na pozemcích v k.ú. Slatina

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka a montáž lanové dráhy

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava fasády budovy Jihomoravské nám. 3“

f) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P na místní komunikaci před BD Vlárská 1086/16 – ........, Vlárská ...... 627 00 Brno

g) Přesun zastávky MHD Řípská

h) Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Architektonická studie k novostavbě MŠ a školní družiny“

VIII/82/3 Bytový odbor

a) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 984/6, Brno

VIII/82/4 Odměna řediteli Technických služeb Brno-Slatina

VIII/82/5 Změna tržního řádu v souvislosti s regulací bikesharingu

ikona urVIII82 (PDF 77.76 kB)

Usnesení z VIII/06M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 01.06.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/06M/1 Bytový odbor

a) VZ „Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina“

b) VZ „Nové lodžie ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno-Slatina – I. etapa“

VIII/06M/2 Investiční záměr „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vlnitá - Vyškovská

ikona urVIII06M (PDF 55.3 kB)

 

Usnesení z VIII/81. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 04.05.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/81/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.03.2022

b) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.03.2022

c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.03.2022

d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.03.2022

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.03.2022

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.03.2022

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.03.2022

VIII/81/2 Bytový odbor

a) Žádost o rozšíření nájmu, pan …..., Bučovická ……., 627 00 Brno

b) Nájemní smlouva 009/22

c) Smlouva o přeložce distribuční soustavy č. 9090010868

d) Smlouva o přeložce distribuční soustavy č. 9090010870

e) Smlouva o přeložce distribuční soustavy č. 9090010872

VIII/81/3 Majetkový odbor

a) Technický dozor investora v rámci realizace „Stavební úpravy v zařízení školního stravování“

ikona urVIII.81 (PDF 73.29 kB)

Usnesení z VIII/80. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/80/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2022

b) Rozpočtové opatření č. R03/2022

c) Rozpočtové opatření č. Z02/2022

VIII/80/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem parc. č. 2398 v k.ú. Slatina

b) Dispozice s pozemkem parc. č. 2972/1 v k.ú. Slatina

c) Dispozice s pozemky parc. č. 351/3 a 351/4 v k.ú. Slatina

d) Předkupní právo ke garáži – poz. p. č. 887 v k.ú. Slatina

e) Předkupní právo k RD Černovičky 3

f) Záměr pronajmout pozemek p.č. 847 v k.ú. Slatina

g) Nájemní smlouva č. MO/VKG/02757/2022

h) Žádost o změnu RZ vozidla a o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P u bytového domu Tilhonova 52a

i) Vyjádření ke stavbě VDF-FTTS Brno BMHVI

j) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce cestní sítě – park Přemyslovo náměstí“

VIII/80/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1. - 3. 2022

b) „Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina“

c) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce aplikace iDES pro správu bytových domů.

d) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/02819/22/BO/JS

e) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/02820/22/BO/JS

VIII/80/4 Navýšení cen obědů v ZŠS Jihomoravské nám. 2.

VIII/80/5 Novely obecně závazných vyhášek

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2021, o místních poplatcích

c) Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

VIII/80/6 Žádost 2. PTO Poutníci o bezúplatné zapůjčení sálu Přemyslově náměstí 18 za účelem pořádání příměstského tábora

VIII/80/7 Bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2022

VIII/80/8 II. etapa výstavby kamerových bodů MČ Brno-Slatina – rozšíření Městského kamerového dohledového systému

VIII/80/9 Program VIII/18 zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 28. 4. 2022

ikona urVIII80 (PDF 97.24 kB)

 

 

 

Usnesení z VIII/79. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.04.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/79/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R02/2022

b) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

VIII/79/2 Majetkový odbor

a) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 1560/1

b) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417

c) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MO/NNP/02513/2017

d) Stanovisko k Investičnímu záměru „Páteřní cyklotrasa, úsek C, Olomoucká - Tuřanka“

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce cestní sítě – park Přemyslovo náměstí“

f) VZMR – „Hřiště mezi ul. Dědická-Rousínovská na pozemku p.č. 3171“

VIII/79/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-2. 2022

b) VZ „Administrace VZ na modernizaci bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“

VIII/79/4 Školství

a) Navýšení počtu žáků v 9. třídě – ZŠ Jihomoravské nám. 2

VIII/79/5 Novely obecně závazných vyhlášek

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

VIII/79/6 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2022

ikona urVIII79 (PDF 80.82 kB)

Usnesení z VIII/78. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 23.03.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/78/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 28. 2. 2022

b) Vyřazení DHDM ZŠS Jihomoravské nám. 2

c) Informace o čerpání fondu investic - ZŠS Jihomoravské nám. 2

d) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

VIII/78/2 Majetkový odbor

b) Vyjádření k přípojkám inženýrských sítí k pozemkům p.č. 2180/3 a 2180/4

c) Vyjádření ke zřízení služebnosti ke služebnému pozemku p.č. 495/2 v k.ú. Slatina

d) Záměr prodloužit platnost nájemní smlouvy č. MO/NbP/001864/2018

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Vybudování chodníku při ul. Šmahova“ – výběr zhotovitele

f) VZMR – „Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2“ – 2.etapa – výběr zhotovitele

VIII/78/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Vlnitá ……., 627 00 Brno

b) Žádost o přechod nájmu – byt č. 2, Dědická …..., 627 00 

c) Nájemní smlouva při opravě pronajímaného bytu nákladem nájemce

d) Nájemní smlouva 007/22

e) Nájemní smlouva 008/22

f) VZ „Administrace VZ na modernizaci bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“

VIII/78/4 Změna zápisu v údajích v restříku škol - navýšení kapacity školní jídelny – výdejny pro ZŠS Jihomoravské nám. 2, p.o.

ikona urVIII78 (PDF 73.29 kB)

Usnesení z VIII/77. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 09.03.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/77/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2022

b) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

c) Návrh na vyřazení majetku MŠ Jihomoravské nám. 5

d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

VIII/77/2 Majetkový odbor

a) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. MO/NPO/4783/2016

b) VZMR – „Dendrologický průzkum dřevin – k.ú. Slatina“ - výběr zhotovitele

VIII/77/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …, 627 00 Brno

b) Výměna střešních oken v bytovém domě Vlnitá 5-7, Vlnitá 13-15, Brno-Slatina.

VIII/77/4 Slatinské trhy 2022, termíny

VIII/77/5 Zápis ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, do školského rejstříku a registru osob

ikona urVIII77 (PDF 68.02 kB)

Usnesení z VIII/76. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 23.02.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/76/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2022

b) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2022

c) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2022

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2022

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2022

f) Pohledávky po splatnosti z rozpočtové činnosti k 31.12.2021

g) Pronájem hřiště v roce 2021

h) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

VIII/76/2 Majetkový odbor

a) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417

b) Příkazní smlouva č. PSAD/011219/2022/MO - autorský dozor v rámci realizace stavby „Přemyslovo nám. 1 vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících"

c) VZMR - „Vybudování chodníku při ul. Šmahova“

d) VZMR – „Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2“ – 2.etapa

e) VZMR – „Ukazatelé rychlosti znázorňující registrační značku a se statistikou počtu projíždějících vozidel“

f) Vyjádření k akci „Brno,Stránská 979 příp. SSp. , SO 01 – kabelové rozvody NN

g) Vyjádření k akci „Brno,Podstránská 69, sm.kNN , SO 01 – kabelové rozvody NN

VIII/76/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2022

b) Nájemní smlouva 002/22

c) Nájemní smlouva 003/22

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Rousínovská ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Bučovická ….., 627 00 Brno

g) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Kroměřížská …..., 627 00 Brno

h) Přidělení bytu ve zvláštních případech dle „Pravidel pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina“ – Čl. 6, bod 6.1., písm. a)

h) Žádost o povolení sídla firmy

i) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná provozní revize plynového zařízení v bytových domech MČ Brno-Slatina

VIII/76/4 Školství

a) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

b) Zřízení přípravné třídy v ZŠ Jihomoravské nám. 2

VIII/76/5 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VO/Akt/08008/2020 o podmínkách přípravy a tisku periodika ,,Aktuality o Slatině"

ikona urVIII76 (PDF 92.19 kB)

 

Usnesení z VIII/75. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 09.02.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/75/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2022

VIII/75/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 1947/4

b) Dispozice s pozemky p.č. 259 a 260/1

c) Dispozice s s částí pozemku p.č. 3574 a s pozemkem p.č. 87

d) Dispozice s s částí pozemku p.č. 3574 přiléhající k pozemku p.č. 85

e) Dispozice s částí pozemku p.č. 3574 přiléhající k pozemku p.č. 81/1

f) Svěření pozemků města Brna do správy MČ

g) Záměr prodloužit platnost nájemní smlouvu č. MO/NNP/02513/2017

h) Darovací smlouva č. MO/DS/00934/2022

i) VZMR – „Rekonstrukce cestní sítě - park Přemyslovo náměstí“ - výběr zhotovitele PD

j) Dispozice s částí pozemku p.č. 3574 přiléhající k pozemku p.č.  89

k) Zhotovení projektové dokumentace Parkoviště ul. Vlnitá - smlouva o dílo č. SOD/01040/2022/MO

VIII/75/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2021

c) VZ „Oprava obvodového pláště bytového domu Rousínovská 13-15-17, Brno“

d) „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách  Kroměřížská 7-9-11 Brno-Slatina“

e) VZ „Sanace vlhkého zdiva Vlnitá 5-7, Vlnitá 9-11, Brno-Slatina“

f) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná revize hromosvodů v bytových domech MČ Brno-Slatina

VIII/75/4 Návrh nařízení – regulace podomního prodeje energetických produktů na území statutárního města Brna

VIII/75/5 Konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

VIII/75/6 Schválení podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

VIII/75/7 Program VIII/17. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 24. 2. 2022

ikona urVIII75 (PDF 82.74 kB)

 

Usnesení z VIII/74. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 26.01.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/74/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2022

b) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2021

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2021

VIII/74/2 Majetkový odbor

a) Záměr – novace nájemní smlouvy č. MO/NPO/4783/2016

b) VZMR – „Rekonstrukce cestní sítě - park Přemyslovo náměstí“

VIII/74/3 Školství

a) Odměny ředitelkám školských zařízení

b) Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2021/2022

VIII/74/4 Plán veřejnosprávních kontrol

VIII/74/5 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina

VIII/74/6 Pořízení prvku varování a vyrozumění obyvatelstva – siréna

VIII/74/7 Žádost o bezúročnou zápůjčku na modernizaci bytového fondu

VIII/74/8 Vyjádření k podání do zjišťovacího řízení v rámci oznámení stavebního záměru nazvaného „Doplnění infrastruktury pro leteckou překládku – Manipulační hala II a Manipulační hala III na letišti Brno-Tuřany“

ikona urVIII74 (PDF 85.55 kB)

Usnesení z VIII/73. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.01.2022

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/73/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2022

b) Zvýšení limitu pokladní hotovosti – hlavní činnost

VIII/73/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/VKG/00177/2022

b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00178/2022

c) Nájemní smlouva č. MO/NP/165/2022

d) Smlouva o převzetí a odstranění odpadu - FCC Žabčice,  s.r.o.

e) Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Tuřanka - Těšanská

VIII/73/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2021

b) VZ „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách Kroměřížská 7-9-11 Brno-Slatina“

c) VZ „Sanace vlhkého zdiva Vlnitá 5-7, Vlnitá 9-11, Brno-Slatina“

VIII/73/4 Smluvní zajištění služeb spojených s vánočním osvětlením

ikona urVIII73 (PDF 80.71 kB)