Usnesení RMČ 2023

Usnesení z IX 27. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.12.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/27/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 11. 2023

b) Rozpočtové opatření č. R18/2023

IX/27/2 Majetkový odbor

a) Nové kupní ceny na dodávku tepla od spol. ERDING

b) Vyjádření pro územní a stavební povolení na akci: Návrh zvýšené křižovatkové plochy, která má funkci zpomalovacího prahu, nacházející se v městské části Brno-Slatina

c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Nové chodníky Hviezdoslavova“

d) Souhlasné prohlášení o svěření pozemků SMB – dodatek č.1

e) Žádost o vyjádření pro společné územní a stavební povolení „Sklad Brno-Slatina, ul. Tuřanka, parc.č. 2339/53, k.ú. Slatina“

f) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci “Plnící stanice H2, areál PHM ORLEN Benzina – Brno, ul. Hviezdoslavova“

g) SoD – studie Revitalizace veřejných prostranství v MČ Brno-Slatina – dodatek č.1

h) Žádost o souhlas s uzavírkou – ul. Podstránská

i) Dodatek č.3 Úklidové služby v budově ÚMČ Tilhonova 59 na rok 2024 se společností VULCANUS. s.r.o.

j) Ukončení nájemní smlouvy č.  MO/PZ/114/06668/2013

k) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. MO/PKG/004/05987/2013 a záměr pronajmout pozemek p.č. 392/4 v k.ú. Slatina

l) Aktualizace metodiky nájmů za užívání pozemků svěřených MČ Brno - Slatina

m) VZMR „Rámcová smlouva na zajištění obsluhy plynových kotelen v Brně Tilhonova 59 a Přemyslovo náměstí 18“ – výběr zhotovitele

n) Žádost o vyjádření ke stavbě “Parkoviště pro motorová vozidla, Brno-Slatina“

IX/27/3 Bytový odbor

a) Přidělení uvolněného bytu č. 8 bez pohledávky – Rousínovská ….., 627 00 Brno

b) Přidělení uvolněného bytu č. 11 s pohledávkou – Rousínovská …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Tilhonova ….. 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

e) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina

f) Pronájem nebytového prostoru Bučovická …., 627 00 Brno

IX/27/4 Smlouva o poskytování služeb pověřence pro GDPR

IX/27/5 Finanční dary občanům

ikona urIX27 (PDF 84.4 kB)

Usnesení z IX 26. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 16.12.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/26/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z06/2023

b) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2024

c) Rozpočet MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

d) Rozpočet TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

e) Rozpočet ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

f) Rozpočet ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

g) Rozpočet ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

h) Změna rozpočtu TS Brno-Slatina k 21.11.2023

i) Návrh na vyřazení majetku TS Brno-Slatina

IX/26/2 Majetkový odbor

a) VZMR „Rámcová smlouva na zajištění obsluhy plynových kotelen v Brně Tilhonova 59 a Přemyslovo náměstí 18“

b) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. MO/NPO/03121/2019 a záměr pronajmout pozemek p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina

c) Nájemní smlouva č. MO/PZ/08055/2023

d) Dohoda o ukončení NS MO/PG/1537/2014 a záměr pronajmout pozemek p.č. 858 v k.ú. Slatina

e) Rezidentní parkování

f) Ulice Zemanova - projekt „Bezpečná cesta do škol“

g) Přechodné dopravní značení – I/50 Ostravská přes Černovičky, most ev.č. 50-002.1,50002.2

 h) SoD – dodatek č.1 „Úprava objektu kotelny na parc.č. 2787, k.ú. Slatina, Jihomoravské náměstí 2a, Brno“

i) VZMR“Projektová dokumentace na úpravu a modernizaci technologie kotelny ZŠ Přemyslovo náměstí 1, Brno“ – výběr zhotovitele

j) Prodej hasičské motorové stříkačky PPS 12

IX/26/3 Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2024

IX/26/4 Novelizace obecně závazných norem Statutárního města Brna

a) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

b) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2020

c) Novela Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2017, o nočním klidu

IX/26/5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

IX/26/6 Program IX/06 zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 14.12.2023

ikona urIX26 (PDF 90.32 kB)

 

 

 

Usnesení z IX 25. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.11.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/25/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 10. 2023

b) Rozpočtové opatření č. R17/2023

c) Návrh na vyřazení majetku MŠ Jihomoravské nám. 5

d) Informace o čerpání fondu investic - MŠ Jihomoravské nám. 5

IX/25/2 Majetkový odbor

a) Stanovisko k PD pro územní rozhodnutí „Brno, Matlachova, Krejčího, Bedřichovická – rekonstrukce jednotné a připoložení dešťové kanalizace a vodovodu“

b) VZMR „Projektová dokumentace na úpravu a modernizaci technologie kotelny ZŠ Přemyslovo náměstí 1, Brno“

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemků p.č. 882, k.ú.Slatina

d) Komunitní zahrada – záměr pronajmout část pozemku p.č. 618/7 v k.ú. Slatina, ukončení NS č. MO/PZ/04209/2013

e) Odměny ředitelce školní jídelny za doplňkovou činnost

e) Odměna řediteli TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina

f) Dohoda o postoupení smlouvy – provozovatel víceúčelového sportovního zařízení při ZŠ a MŠ Jihomoravské nám.2, Brno

g) VZMR „Uzavření rámcové smlouvy na administraci veřejných zakázek pro Statutární město Brno – městskou část Brno - Slatina“

IX/25/3 Bytový odbor

a) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Kroměřížská…., 627 00 Brno, …..., Vlčnovská ….., 628 00 Brno

b) Pronájem bytu č. 8, o velikosti 1+1, 3.NP, na adrese Rousínovská 1046/20, Brno

c) Pronájem bytu č. 11, o velikosti 1+1, 4.NP, na adrese Rousínovská 1050/24, Brno

d) Žádost o udělení souhlasu s podnájem bytu č. 6, Rousínovská ….., Brno

e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy –……., Tilhonova ……., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Vlnitá ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …... Vlnitá ….. 627 00 Brno

h) Přidělení bytu z Registru II.

i) Pronájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, 1. NP, na adrese Vlnitá …., Brno

j) Žádost o zpětvzetí výpovědi …..., Vlnitá….., Brno.

k) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 10. 2023

ikona urIX25 (PDF 88.92 kB)

Usnesení z IX 24. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.11.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/24/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R16/2023

b) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2023

c) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení finančního daru

IX/24/2 Majetkový odbor

a) Dodatek č.3 k smlouvě o nájmu nebytových prostor a energetického hospodářství

b) Dodatek č.1 k SoD - Opravy lokálních poruch účelových komunikací a chodníků na území MČ Slatina

c) Vyjádření k realizaci stavby „Brno, Šmahova 111c, sm. KNN., ........“

d) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

e) VZMR „Projektová dokumentace pro společné povolení a výběr zhotovitele stavby – Slatina – úpravy parkování na ul. Rousínovské, Slatina – úpravy parkování na ul. Dědické, Slatina – autobusová zastávka na ul. Vlárská“

f) SoD – dodatek č.1 „Park Rousínovská - Dědická“

g) VZMR „Uzavření rámcové smlouvy na administraci veřejných zakázek pro statutární město Brno, městskou část Brno-Slatina“

h) Spádové obvody ZŠ a MŠ

IX/24/3 Stanovení výše příspěvku

IX/24/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – Slatinští stárci z.s.

IX/24/5 Smlouva o výprose

IX/24/6 Smlouva o zajištění správy a údržby středů okružních křižovatek

ikona urIX24 (PDF 84.69 kB)

 

Usnesení z IX 23. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.10.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/23/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R15/2023

b) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30.9.2023

c) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30.9.2023

d) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2023

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 9. 2023

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2023

g) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 9. 2023

h) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2023

IX/23/2 Majetkový odbor

a) Projektové záměry – dotační programy MAP a IROP+

b) VZMR „Projektová dokumentace pro společné povolení a výběr zhotovitele stavby – Slatina – úpravy parkování na ul. Rousínovské, Slatina – úpravy parkování na ul. Dědické, Slatina – autobusová zastávka na ul. Vlárská“

IX/23/3 Bytový odbor

a) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …….. Rousínovská ….., 627 00 Brno, , Rousínovská ….., 627 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Vlnitá…., 627 00 Brno, ….., Svážná ….. 634 00

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Bučovická ….., 627 00 Brno.

d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Rousínovská…., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Rousínovská …., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Kroměřížská …., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu –…., Rousínovská …., 627 00 Brno

h) Přidělení uvolněného bytu č. 6 bez pohledávky – Rousínovská ….. 627 00 Brno

i) Přidělení uvolněného bytu č. 2 bez pohledávky – Rousínovská…., 627 00 Brno

j) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2023

k) VZ „Ošetření dřevěných konstrukcí bytového domu Tilhonova 67 a Tilhonova 51, Brno-Slatina“

l) Výměna střešních oken v bytovém domě Tilhonova 52a - 52b, Brno-Slatina

IX/23/4 Plán odezvy orgánů městské části Brno-Slatina na vznik mimořádné události

ikona urIX23 (PDF 88.73 kB)

Usnesení z IX.22. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.10.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/22/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 9. 2023

IX/22/2 Majetkový odbor

b) Žádost o vyjádření ke stavbě „Nové chodníky Hviezdoslavova“

c) Žádost o vyjádření k rekonstrukci stavby RD Slatina, Černovičky ....

d) Vyřazení nepoužitého majetku z evidence

d) Dodatek č. 3 Úklidové služby VULCANUS. s.r.o., na rok 2024, budova ÚMČ Slatina - Tilhonova 59

e) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

f) VZMR „Oprava podlahy haly Přemyslovo náměstí 13, Technické služby“ - výběr zhotovitele

IX/22/3 Bytový odbor

a) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ….., Dědická …..627 00 Brno

b) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ……. Vlnitá ….., 627 00 Brno

c) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …….., Tilhonova ……., 627 00 Brno

e) VZMR „Porevizní opravy hasících přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

IX/22/4 Čerpání prostředků Sociálního fondu v roce 2023

IX/22/5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Aktuality o Slatině

IX/22/6 Smluvní zajištění služeb spojených s vánočním osvětlením – dodatek č. 2

ikona urIX22 (PDF 66.92 kB)

Usnesení z IX.21. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27.09.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/21/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R14/2023

b) ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 - žádost o schválení věcného daru

c) Žádost MUDr. Rakové o výpomoc

IX/21/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření ke stavebnímu záměru „VETINO Jaggy Brno, centrum veterinárních služeb“

b) Vyjádření k dodatečnému povolení objektu modulární dřevostavby a nepovoleného oplocení vjezdovou bránou hraničící s veřejným prostranstvím

c) Vyjádření k dočasnému sjezdu na p.č. 2275/101, k.ú. Slatina“ (AUTO PALACE) ul. Vlárská

d) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/NP/07534/2021

e) Ukončení dohodou pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/06263/2016

f) VZMR „Opravy lokálních poruch účelových komunikací a chodníků na území MČ Slatina“ - výběr zhotovitele

g) VZMR „Studie Parkovacího domu Dědická a Patrového parkoviště Rousínovská“ - výběr zhotovitele

IX/21/3 Bytový odbor

a) Pronájem bytu č. 3, o velikosti 2+1, 2. NP, na adrese Tilhonova …..., Brno

b) Pronájem bytu č. 6, o velikosti 1+1, 2. NP, na adrese Rousínovská 1050/24, Brno

c) Pronájem bytu č. 2, o velikosti 1+1, 1. NP, na adrese Rousínovská 1038/12, Brno

d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Vlnitá …..., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Tilhonova …..., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Dědická ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….. a ….., Rousínovská …... 627 00 Brno

h) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 8. 2023

i) VZ „Oprava obvodového pláště bytového domu Prostějovská 1-3-5, Brno-Slatina“

IX/21/4 Vyjádření k projektové dokumentaci „Výstavba kamerových bodů II. etapa MČ Brno-Slatina“

IX/21/5 Stanovení platu ředitele Technických služeb

ikona urIX21 (PDF 91.18 kB)

Usnesení z IX.20. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.09.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/20/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 8. 2023

b) Rozpočtové opatření č. R13/2023

IX/20/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PZ/06523/2023

b) Nájemní smlouva č. MO/PZ/06545/2023

c) Nájemní smlouva č. MO/PZ/06574/2023

IX/20/3 Bytový odbor

a) VZ „Oprava obvodového pláště bytového domu Prostějovská 1-3-5, Brno-Slatina“

b) Výpověď z nájmu bytu – ….., Vlnitá …..., 627 00 Brno

IX/20/4 Změna článku 9 Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina

IX/20/5 Novelizace obecně závazných norem statutárního města Brna

IX/20/6 Zpráva o výsledcích kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Slatina

IX/20/7 Ukončení Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno-Slatina, obchvat“

IX/20/8 Program IX/05. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 21.09.2023

IX/20/9 Komise

a) Komise Pro občanské záležitosti

b) Komise sportovní a volnočasová

ikona urIX20 (PDF 112.98 kB)

Usnesení z IX.19. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 30.08.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/19/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R12/2023

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2023

c) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2025 - 2029

IX/19/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření ke stavbě „Brno, Hviezdoslavova, st.úprava kVN 1256, 1216, kNN“

b) Vyjádření ke stavbě „DPMB, a.s. Měnírna Bělohorská, Brno – SO 26 – prodloužení vodovodního řadu“

c) Žádost o finanční transfer – Odbor životního prostředí MMB na rok 2024

d) Žádost o finanční transfer – Odbor investiční MMB na rok 2024

e) Žádost o finanční transfer – Odbor školství a mládeže MMB na rok 2024

f) Odměny ředitelům škol a školských zařízení za 2. pololetí školního roku 2022/2023

g) VZMR „Stavebně-technický průzkum, pasport a PD skutečného stavu objektu Základní školy Jihomoravské nám.2, Brno - Slatina“ - výběr zhotovitele

h) Žádost o souhlas s realizací projektu „JAK“

i) Poptávka na výběr zhotovitele akce: Opravy lokálních poruch účelových komunikací a chodníků na území MČ Slatina

IX/19/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 7. 2023

ikona urIX19 (PDF 68.94 kB)

Usnesení z IX.18. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 16.08.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/18/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 7. 2023

b) Rozpočtové opatření č. R11/2023

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30.6.2023

d) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30.6.2023

e) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2023

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 6. 2023

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2023

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2023

i) Změna rozpočtu TS Brno-Slatina k 31.5.2023

j) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 6. 2023

k) Cash pooling

IX/18/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření ke stavbě „Brno, Ráj 5, přeložka SS, ......“

b) Vyjádření ke stavbě „FVE na budově bez č.p./č.ev. na p.č. 2275/141, k.ú. Slatina (AUTO PALACE)“

c) Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090013597 - trafostanice Kikrleho

d) Vyjádření ke stavbě „Brno, Hviezdoslavova, st. úprava kVN 1257“

e) Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/07627/2019 a záměr pronajmout část pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Slatina

f) Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/01028/2018 a záměr pronajmout část pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Slatina a pozemek p.č. 252 v k.ú. Slatina

g) Změna ve školském rejstříku pro MŠ Brno, Jihomoravské nám.5

h) Vyřazení pozemků p.č. 2953/2 a 2952/5 k.ú. Slatina ze seznamu zbytného nemovitého majetku města

i) Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod – Brněnské vodárny a kanalizace

j) VZMR „Projekční práce - Revitalizace veřejných prostranství v MČ Brno-Slatina“

k) VZMR „Realizace kontejnerových stání na ul. Zlínská, Vlárská, Mikulčická, Ráj“

l) Žádost společnosti Technické sítě Brno, a.s. o vybudování nového veřejného osvětlení na ul. Šlapanická

IX/18/3 Bytový odbor

a) Výpověď z nájmu bytu – ………., Vlnitá …... Brno

b) VZMR „Oprava obvodového pláště bytového domu Prostějovská 1-3-5, Brno-Slatina“

c) Žádost o zápůjčku na modernizaci bytového fondu variantní řešení formou úročené zápůjčky

IX/18/4 Termíny schůzí RMČ září – prosinec 2023

urIX18 (PDF 93.37 kB)

 

Usnesení z IX.17. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 26.07.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/17/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2023

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 06. 2023

c) Rozpočtové opatření č. R10/2023

IX/17/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

b) Majetkoprávní vypořádání pozemků – ul. Řípská, Brno

c) Odstranění staveb – ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám.1

d) VZMR „Úprava objektu kotelny na parc.č. 2787, k.ú. Slatina, Jihomoravské náměstí 2a, Brno“ - výběr zhotovitele

e) Nájemní smlouva č. MO/PZ/05439/2023

f) Odměny ředitelce školní jídelny za doplňkovou činnost

g) Záměr „Retail Lidl a McDonald, Brno Slatina (okr. Brno-město)“

h) Poptávka na výběr zhotovitele projektové dokumentace: „Revitalizace veřejných prostranství v MČ Brno-Slatina“

i) Poptávka na výběr zhotovitele akce: Realizace kontejnerových stání na ul. Kikrleho, Vlárská, Mikulčická, Ráj

j) Výsledek inspekční činnosti ČŠI v MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5

IX/17/3 Bytový odbor

a) Žádost o zápůjčku na modernizaci bytového fondu.

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2023

c) VZ „Oprava obvodového pláště bytového domu Prostějovská 1-3-5, Brno-Slatina“

d) Žádost o přechod nájmu – byt č. 6, Rousínovská …., 627 00 Brno

e) Nájemní smlouva č. 024/23

f) Přidělení uvolněného bytu č. 2 bez pohledávky – Dědická ….., 627 00 Brno

g) Přidělení uvolněného bytu č. 9 bez pohledávky – Dědická ….., 627 00 Brno

h) Přidělení uvolněného bytu č. 8 bez pohledávky – Rousínovská …... 627 00 Brno

IX/17/4 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023“

ikona urIX17 (PDF 76.64 kB)

 

 

 

 

 

 

Usnesení z IX.16. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.06.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/16/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024

b) Limity zůstatků hotovosti v pokladnách ÚMČ

c) Rozpočtové opatření č. R09/2023

IX/16/2 Majetkový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Změna účelu užívání sborovny na učebnu v ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno“

b) Brno, Stránská, st .úprava DTS, kVN, kNN

c) Nájemní smlouva č. MO/VKG/04695/2023

d) Nájemní smlouva č. MO/PZ/04697/2023

e) Dodatek č. 1 k NS č. MO/PZ/030/05969/2013

f) Odměny ředitelce školní jídelny za doplňkovou činnost

g) Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava objektu kotelny na parc.č. 2787, k.ú. Slatina, Jihomoravské náměstí 2a, Brno“

h) Dodatek k NS MO/PZ/132/06686/2013 a záměr pronajmout část pozemku p.č. 435/14 v k.ú. Slatina

IX/16/3 Bytový odbor

a) Nájemní smlouva č. 019/23

b) Nájemní smlouva č. 020/23

c) Pronájem bytu č. 2, o velikosti 1+1, 1. NP, na adrese Dědická 900/7, Brno

d) Pronájem bytu č. 9, o velikosti 1+1, 3. NP, na adrese Dědická 902/11, Brno

e) Pronájem bytu č. 8, o velikosti 1+1, 3. NP, na adrese Rousínovská 1059/36,  Brno

f) Přidělení uvolněného bytu bez pohledávky – Bučovická …..., 627 00 Brno-Slatina

g) Přidělení uvolněného bytu bez pohledávky – Bučovická …..., 627 00 Brno

h) Přidělení uvolněného bytu bez pohledávky – Dědická …..., 627 00 Brn

i) Žádost o prodloužení nájmu bytu ……………, Rousínovská ….., 627 00 Brno

j) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……..., Rousínovská ……….., 627 00 Brno

k) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Bučovická …….., 627 00 Brno

l) Zpětvzetí výpovědi - paní ……. Bučovická ……., 627 00 Brno

m) Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

n) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo MCBSLA/01527/23/BO/JS „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Tilhonova 52a-52b, Brno“

o) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelné čištění žlabů, rýn a gajgrů cihlových bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina

p) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 5. 2023

IX/16/4 Termíny zasedání RMČ v červenci a srpnu 2023

ikona urIX16 (PDF 86.2 kB)

 

 

 

Usnesení z IX.15. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.06.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/15/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 5. 2023

b) Revokace rozpočtového opatření č. Z04/2023

c) Rozpočtové opatření č. R08/2023

IX/15/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/04257/2023

b) Výpověď NS a záměr pronajmout část pozemku p.č. 1560/1

c) Žádost o souhlas se zápisem změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

d) Odměna řediteli TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina

e) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva

f) Majetkoprávní vypořádání pozemků – chodníků Hviezdoslavova, Brno

IX/15/3 Bytový odbor

a) Smlouva o splátkovém kalendáři – …….., Rousínovská ……., Brno

IX/15/4 Program IX/04. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 22.06.2023

ikona urIX15 (PDF 83.06 kB)

Usnesení z IX.14. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 30.05.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/14/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R07/2023

b) Rozpočtové opatření č. Z04/2023

c) Závěrečný účet MČ za rok 2022

d) Účetní závěrka MČ k 31.12.2022

e) Ceník využití sportovního areálu Víceúčelového hřiště při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2

IX/14/2 Majetkový odbor

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemku 2972/1, k.ú. Slatina

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pro připojení BPZ Černovická terasa na D1 2.etapa

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemků p.č. 868 a p.č. 886, k.ú.Slatina

d) Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

e) Výpověď pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/06806/2020 a záměr pronajmout část pozemku p.č. 2714/2 v k.ú. Slatina

f) Záměr změnit nájemní smlouvu č. MO/PZ/030/05969/2013

g) Záměr pronajmout pozemek p.č. 382/2 v k.ú. Slatina

h) Výsledek šetření ČŠI stížnosti na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o

i) Žádost o souhlas s realizací projektu „Divoká zahrada“

j) Žádost o souhlas s realizací projektu výsadby a s udržitelností projektu

k) Veřejná zakázka malého rozsahu „Bezvýkopová sanace kanalizační přípojky z MŠ Jihomoravské náměstí 3“

l) Veřejná zakázka malého rozsahu „Park Rousínovská – Dědická“

m) Smlouva o dílo – dodatek č. 1 „Park Prostějovská“

IX/14/3 Bytový odbor

a) Pronájem bytu č. 6, o velikosti 1+1, 2. NP, na adrese Bučovická 947/11, Brno

b) Pronájem bytu č. 12, o velikosti 1+1, 4. NP, na adrese Bučovická 947/11, Brno

c) Pronájem bytu č. 9, o velikosti 1+1, 3. NP, na adrese Dědická 900/7, Brno

d) Žádost o přechod nájmu – byt č. 4, Dědická ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

f) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 4. 2023

g) Doplnění domovního řádu pro bytový dům Tilhonova 533/67, Brno

h) Inflace u smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem uskladnění osobních věcí

ikona urIX14 (PDF 95.95 kB)


Usnesení z IX.13. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17.05.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/13/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 04.2023

b) Závěry kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2022

c) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.12.2022

d) Účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.12.2022

e) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2022

f) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.12.2022

g) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2022

h) Souhlas s použitím příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

i) TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina - výběr provozovatele hřiště Jihomoravské nám.

IX/13/2 Majetkový odbor

a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 na projekt „Park Prostějovská, následná péče o zeleň“

b) Veřejné komunikační sítě Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem OPS

IX/13/3 Bytový odbor

a) Výpověď z nájmu bytu – …., Bučovická ….., 627 00 Brno

IX/13/4 Pronájem pódia na Přemyslově náměstí a poskytnutí elektrické energie za účelem uspořádání koncertu

ikona urIX13 (PDF 68.68 kB)

 

 

 

Usnesení z IX.12. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/12/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R06/2023

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2023

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.3.2023

d) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.3.2023

e) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2023

f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2023

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 3. 2023

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2023

i) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 3. 2023

IX/12/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Tuřanka, parc.č. 2326/2, smyčka kNN“

b) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu se stavbou „Brno, Medkova , kNN, SR“

c) Žádost o stanovisko ke stavební obnově distribuční sítě ul. Řípská

d) Výpověď NS č. MO/PG/03896/2021 a záměr pronajmout pozemek p.č. 834 v k.ú. Slatina

e) Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Park Rousínovská – Dědická“

IX/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2023

b) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 981/3, Brno

IX/12/4 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence

ikona urIX12 (PDF 73.43 kB)

Usnesení z IX.02 Mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 IX/02M/1 Hospodaření s majetkem

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zahradnické práce, údržba zeleně MČ Slatina“

b) Záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3313 v k.ú. Slatina

ikona urIX02M (PDF 54.4 kB)

Usnesení z IX.11. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 19.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/11/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2023

b) Rozpočtové opatření č. Z03/2023

c) Rozpočtové opatření č. R05/2023

IX/11/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/02571/2023

IX/11/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Vlnitá ….., 627 00 Brno

b) Přidělení uvolněného bytu s pohledávkou – Vlnitá ….., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 005/23

d) Nájemní smlouva č. 006/23

e) Nájemní smlouva č. 007/23

f) Nájemní smlouva č. 008/23

g) Nájemní smlouva č. 009/23

h) Nájemní smlouva č. 010/23

i) Nájemní smlouva č. 011/23

j) Nájemní smlouva č. 012/23

k) Pronájem nebytového prostoru Bučovická ….., Brno

l) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelné preventivní požární kontroly bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina

IX/11/4 Bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2023

IX/11/5 Program IX/03. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 27.04.2023

ikona urIX11 (PDF 116.21 kB)

 

Usnesení z IX.10. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/10/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2023

b) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení věcného daru

c) Novace zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ

IX/10/2 Majetkový odbor

a) Veřejné komunikační sítě Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem OPS

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/1 a p.č. 495/3, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna části pozemku p.č. 2358/1, k.ú. Slatina

d) Žádost o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda“.

e) Pronájem atletického sportoviště na Jihomoravské nám.

f) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zahradnické práce, údržba zeleně MČ Brno-Slatina“.

IX/10/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu - pravidelné kontroly spalinových cest

b) Vyjádření k dokumentaci pro změnu užívání nebytového prostoru Kroměřížská 981/3, Brno.

c) Veřejná zakázka malého rozsahu - havarijní stav ZTI BD Vlnitá 9-11, Brno

IX/10/4 Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/10/5 Obecně závazné vyhlášky

a) Novela obecně závazné vyhlášky - Statut města Brna

b) Návrh obecně závazné vyhlášky - zrušní OZV č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

IX/10/6 Smlouva o výrobě pořadu a poskytnutí licence

IX/10/7 Slatinské kulturní léto 2023

ikona urIX10 (PDF 76.38 kB)

Usnesení z IX.09. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/09/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 28. 2. 2023

b) Rozpočtové opatření č. R04/2023

c) Návrh na vyřazení majetku MŠ Jihomoravské nám. 5

d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

e) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

f) Pohledávky po splatnosti z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2022

IX/09/2 Majetkový odbor

a) Žádost o stanovisko ke stavbě DAIKIN DEVICE Závod 3

b) Žádost o souhlas se zřízením služebnosti pro stavbu „DPMB, a.s. Měnírna Bělohorská, Brno“

c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Křehlíkova p.č. …...“

d) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Přemyslovo náměstí parc.č. 1714/10, sm.kNN“

e) Žádost o vydání stanoviska k projektu Rodinný dům v nízkoenergetickém standardu na parc.č. 1926, k.ú. Slatina, Brno – přípojky sítí

f) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02186/2023

g) Záměr pronajmout pozemek p.č. 882 v k.ú. Slatina

h) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02244/2023

i) Centrální nákupy energií – Dohoda o centralizovaném zadávání

j) Termíny zápisu do MŠ a ZŠ na školní rok 2023/2024

k) Termíny zvláštního zápisu do MŠ a ZŠ na školní rok 2023/2024

IX/09/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2023

b) Inflace u nájemních smluv uzavřených po 1.10.2017

c) VZ „Sanace vlhkého zdiva Tilhonova 52a-52b, Brno-Slatina“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu – pravidelná revize elektroinstalace v bytových domech MČ Brno-Slatina

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. …., Bučovická …... 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

h) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy –…... Kroměřížská ….., 627 00 Brno

i) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – …... Tilhonova ….., 627 00 Brno

j) Pronájem nebytového prostoru Vlnitá 430/9 a Vlnitá 431/11, Brno

k) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 7, Vlnitá 542/5, Brno

IX/09/4 Kulturně společenská akce "Pálení čarodějnic”

ikona urIX09 (PDF 86.66 kB)

 

Usnesení z IX.08. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2023

Byla přijata usenesení k těmto bodům:

IX/08/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2023

IX/08/2 Statut komisí Rady MČ Brno-Slatina

IX/08/3 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě Rozšíření odstavných ploch v areálu AutoBinck Real Estate CZ s.r.o.

b) Žádost o vyjádření ke stavbě „DPMB, a.s. Měnírna Bělohorská, Brno“

c) Servisní smlouva klimatizace - MARPA – klimatizace, chlazení, s.r.o.

d) Změna nájemní smlouvy - plateb energií Ambulance Slatina

e) Podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu na následnou péči o zeleň

f) Zřízení přípravné třídy při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 – informace

g) Oplocení hřiště Rousínovská - Dědická – výběr dodavatele

h) Pronájem sportoviště v Brno-Slatině – běžecký ovál

i) Projektové záměry – dotační programy MAP a IROP+

IX/08/4 Slatinské trhy 2023, termíny

IX/08/5 Komise

a) Jmenování členů komisí

ikona urIX08 (PDF 85.53 kB)

Usnesení z IX.07. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/07/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2022

IX/07/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě „Cyklotrasa část Podstránská – Holzova“

b) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Kozinova 3, SS, p. …...“

c) AlzaBox – pronájem plochy pro umístění zařízení

d) Plakátovací plochy společnosti RENGL na ul. Tilhonova, Zlínská, Dědická a Mikulčická

e) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/098/06652/2013

f) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01386/2023

g) Změna nájemní smlouvy č. MO/VKG/00177/2022

h) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

i) Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku

j) Projektová dokumentace na stavbu Mateřská škola a školní družina, Brno, Kikrleho – výběr dodavatele

k) Centrální nákupy energií

IX/07/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2023

b) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina

c) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Rousínovská …..., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá …..., 627 00 Brno

e) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce aplikace iDES pro správu bytových domů

f) VZ „Sanace vlhkého zdiva Tilhonova 52a-52b, Brno-Slatina“

IX/07/4 Jmenování likvidační komise pro volební období 2022 – 2026

IX/07/5 Schválení podání žádosti o finanční podporu SDH obcí JMK

ikona urIX07 (PDF 107.41 kB)

Usnesení z IX.06. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/06/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2022

b) Rozpočtové opatření č. R02/2023

c) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2023

d) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2023

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2023

f) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2023

g) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2023

h) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

i) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/06/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření k územnímu řízení II/430 Brno, ul. Olomoucká, mosty 430-001,002 + smyčka trolejového vedení – souhlas s použitím pozemků

b) Zřízení přípravné třídy při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

c) Ocenění pedagogických pracovníků udělované u příležitosti Dne učitelů

d) Investiční záměr investora DAIDO METAL CZECH, s.r.o. „Výrobní hala včetně areálové technické infrastruktury na pozemcích parc.č. 2300/8, 2300/10, 2300/12, 2300/14, 2300/16, 2300/17, 2300/22, 2300/23 a 2302/4, vše k.ú. Slatina, obec Brno a pozemky parc.č. 2828/111-115, 2857/5 a 2858/5, vše k.ú. Černovice, obec Brno

IX/06/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/06/4 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/06/5 Program IX/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 16.02.2023

ikona urIX06 (PDF 72.87 kB)

 

 

 

Usnesení z IX.05. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.01.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/05/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2023

b) Převod nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

c) Převod nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

d) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení věcného daru

e) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

IX/05/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vydání stanoviska k projektu rodinný dům Pivodova 382/6, Brno – stavební úpravy a přístavba

b) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Hviezdoslavova 51 (Carling), OTS“

c) Žádost o vyjádření - prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P paní …... na ulici Budínská

d) Žádost o vyjádření k společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Ulice Langrova – Bezpečná cesta do škol“

e) Smlouva o předání a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího zpracování, Recovera Využití zdrojů a.s.

f) Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace na stavbu Mateřská škola a školní družina, Brno, Kikrleho“

g) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00346/2023

h) Odměny ředitelkám školských zařízení

IX/05/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu – …..., byt č. 4, Tilhonova ……., 627 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – , Kroměřížská …., 627 00 Brno, ……., Kroměřížská …..., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 001/23

d) Výpověď z nájmu bytu – …..., Rousínovská ….., Brno

e) Výpověď z nájmu bytu – …….., ……..., Kroměřížská …..., 627 00 Brno

f) Veřejná zakázka malého rozsahu„Projektová dokumentace-nové výtahy ul. Prostějovská a ul. Rousínovská, Brno-Slatina“

IX/05/4 Výběr firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za

roky 2022 - 2024 formou rámcové smlouvy“

IX/05/5 Letní provoz v mateřských školách ve školním roce 2022/2023

ikona urIX05 (PDF 76.7 kB)

 

Usnesení z IX.04. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.01.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/04/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2023

b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

IX/04/2 Majetkový odbor

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 2714/10, k.ú. Slatina

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09652/2022

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09645/2022

e) Záměr pronajmout pozemek p.č. 818/1 v k.ú. Slatina

f) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/04/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu„Projektová dokumentace-nové výtahy ul. Prostějovská a ul. Rousínovská, Brno-Slatina“

IX/04/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2023

IX/04/5 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací

IX/04/6 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – LUCIUS, z.s.

IX/04/7 Redakční rada Aktualit o Slatině

ikona urIX04 (PDF 71.55 kB)