Usnesení RMČ 2023

Usnesení z IX.07. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/07/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2022

IX/07/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření ke stavbě „Cyklotrasa část Podstránská – Holzova“

b) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno, Kozinova 3, SS, p. …...“

c) AlzaBox – pronájem plochy pro umístění zařízení

d) Plakátovací plochy společnosti RENGL na ul. Tilhonova, Zlínská, Dědická a Mikulčická

e) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/098/06652/2013

f) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01386/2023

g) Změna nájemní smlouvy č. MO/VKG/00177/2022

h) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

i) Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku

j) Projektová dokumentace na stavbu Mateřská škola a školní družina, Brno, Kikrleho – výběr dodavatele

k) Centrální nákupy energií

IX/07/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2023

b) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina

c) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Rousínovská …..., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá …..., 627 00 Brno

e) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce aplikace iDES pro správu bytových domů

f) VZ „Sanace vlhkého zdiva Tilhonova 52a-52b, Brno-Slatina“

IX/07/4 Jmenování likvidační komise pro volební období 2022 – 2026

IX/07/5 Schválení podání žádosti o finanční podporu SDH obcí JMK

ikona urIX07 (PDF 107.41 kB)

Usnesení z IX.06. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/06/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2022

b) Rozpočtové opatření č. R02/2023

c) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2023

d) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2023

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2023

f) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2023

g) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2023

h) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

i) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/06/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření k územnímu řízení II/430 Brno, ul. Olomoucká, mosty 430-001,002 + smyčka trolejového vedení – souhlas s použitím pozemků

b) Zřízení přípravné třídy při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

c) Ocenění pedagogických pracovníků udělované u příležitosti Dne učitelů

d) Investiční záměr investora DAIDO METAL CZECH, s.r.o. „Výrobní hala včetně areálové technické infrastruktury na pozemcích parc.č. 2300/8, 2300/10, 2300/12, 2300/14, 2300/16, 2300/17, 2300/22, 2300/23 a 2302/4, vše k.ú. Slatina, obec Brno a pozemky parc.č. 2828/111-115, 2857/5 a 2858/5, vše k.ú. Černovice, obec Brno

IX/06/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/06/4 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/06/5 Program IX/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 16.02.2023

ikona urIX06 (PDF 72.87 kB)

 

 

 

Usnesení z IX.05. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.01.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/05/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2023

b) Převod nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2

c) Převod nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

d) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení věcného daru

e) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

IX/05/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vydání stanoviska k projektu rodinný dům Pivodova 382/6, Brno – stavební úpravy a přístavba

b) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Brno, Hviezdoslavova 51 (Carling), OTS“

c) Žádost o vyjádření - prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P paní …... na ulici Budínská

d) Žádost o vyjádření k společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Ulice Langrova – Bezpečná cesta do škol“

e) Smlouva o předání a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího zpracování, Recovera Využití zdrojů a.s.

f) Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace na stavbu Mateřská škola a školní družina, Brno, Kikrleho“

g) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00346/2023

h) Odměny ředitelkám školských zařízení

IX/05/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu – …..., byt č. 4, Tilhonova ……., 627 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – , Kroměřížská …., 627 00 Brno, ……., Kroměřížská …..., 627 00 Brno

c) Nájemní smlouva č. 001/23

d) Výpověď z nájmu bytu – …..., Rousínovská ….., Brno

e) Výpověď z nájmu bytu – …….., ……..., Kroměřížská …..., 627 00 Brno

f) Veřejná zakázka malého rozsahu„Projektová dokumentace-nové výtahy ul. Prostějovská a ul. Rousínovská, Brno-Slatina“

IX/05/4 Výběr firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za

roky 2022 - 2024 formou rámcové smlouvy“

IX/05/5 Letní provoz v mateřských školách ve školním roce 2022/2023

ikona urIX05 (PDF 76.7 kB)

 

Usnesení z IX.04. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.01.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/04/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2023

b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

IX/04/2 Majetkový odbor

a) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 2714/10, k.ú. Slatina

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09652/2022

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09645/2022

e) Záměr pronajmout pozemek p.č. 818/1 v k.ú. Slatina

f) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/04/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu„Projektová dokumentace-nové výtahy ul. Prostějovská a ul. Rousínovská, Brno-Slatina“

IX/04/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2023

IX/04/5 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací

IX/04/6 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – LUCIUS, z.s.

IX/04/7 Redakční rada Aktualit o Slatině

ikona urIX04 (PDF 71.55 kB)