Usnesení RMČ 2021

Usnesení z VIII/55. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 07. 04. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/55/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2021

b) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

VIII/55/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina – AIDANO s.r.o.

b) Podlimitní veřejná zakázka „Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2“

VIII/55/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna IRTN v bytových domech MČ Brno-Slatina“

VIII/55/5 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2021

ikona urVIII55 (PDF 63.72 kB)

Usnesení z VIII/54. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24. 03. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/54/1 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02131/2021

VIII/54/2 Bytový odbor

a) Nájemní smlouva č. 003/21

b)..Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2021

c) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 10, Vlnitá 549/21, Brno

VIII/54/3 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

ikona urVIII54 (PDF 57.13 kB)

Usnesení z VIII/53. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10. 03. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/53/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 28. 2. 2021

b) Rozpočtové opatření č. R02/2021

VIII/53/2 Majetkový odbor

a) Prominutí části nájemného – paní …..

b) Prominutí části nájemného – pan …...

c) Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu projektanta na akci: „Kulturně společenský sál Brno – Slatina“ - výběr dodavatele

d) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy v Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2 – výběr dodavatele

e) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Administrace VZ: Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2

f) Součinnost MČ Brno-Slatina při otevírání dat v rámci GISMB

g) Vyhledávací studie Cyklotrasa Řípská v úseku Olomoucká - Tuřanka

h) Technická pomoc Zastávka MHD Řípská (směr Brno)

VIII/53/3 Bytový odbor

a) VZ „Výměna IRTN v bytových domech MČ Brno-Slatina“

b) „Oprava obvodového pláště bytového domu Dědická 7-9-11, Tilhonova 67, Brno“.

c) „Havarijní nepřetržitá služba pro bytové domy MČ Brno-Slatina“

d) VZ „Rámcová smlouva na opravy vodoinstalací v bytových domech svěřených MČ Brno-Slatina“

VIII/53/4 Výběr dodavatele na realizaci I. etapy revitalizace parku Přemyslovo náměstí

ikona urVIII53 (PDF 73.06 kB)

Usnesení z VIII/52. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24. 02. 2021

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/52/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Změna rozpočtu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na rok 2021

b) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

VIII/52/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Brno, Šmahova par.č. 2211-2, DTS, p. ….“

b) Vyjádření k akci „Brno, Řípská 14, sm. kNN“

c) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy v Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2

d) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Administrace VZ: Technologické vybavení kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2

VIII/52/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o obecní byt pro rok 2021

b) Nová Pravidla pronájmu obecních bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

c) Nájemní smlouva č. 002/21

d) Nájemní smlouva č. 003/21

e) Nájemní smlouva č. 004/21

f) Žádost o zpětvzetí výpovědi – ….., Bučovická ….., 627 00 Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1054/28 Brno

h) Odstoupení společnosti PRESL s.r.o. od smlouvy o zajištění havarijní služby a návrh dohody na ukončení rámcové smlouvy.

VIII/52/4 Úprava dopravního značení v oblasti ul. Černozemní, Přemyslovo nám. a ul. Brněnky

VIII/52/5 Úprava dopravního značení v ul. Vlárské

VIII/52/6 Schválení podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

ikona urVIII52 (PDF 76.01 kB)

Usnesení z VIII/51. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10. 02. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/51/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2021

b) Prodej konvektomatu ZŠS Jihomoravské nám. 2

c) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2021

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2021

e) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2021

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2021

e) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2021

VIII/51/2 Majetkový odbor

a) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/102/06656/2013 a záměr propachtovat pozemek p.č. 650/30

b) Pronájem nebytového prostoru v BD Vyškovská 4

c) Poptávka revitalizace parku

VIII/51/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

c) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1053/27 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Kroměřížská …., 627 00 Brno

VIII/51/4 Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2020/2021

VIII/51/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/51/6 Program VIII/12. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 18. 02. 2021

ikona urVIII51 (PDF 81.47 kB)

 

Usnesení z VIII/50. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27. 01. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/50/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2020

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

d) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/50/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PD/00616/2021

b) Vyjádření k akci „Brno, Pomezní par. č. 650/13, SS, p. …..“

c) Vyjádření ke stavbě: Prodloužení NTL Plynovodu a NTL přípojky pro bytové domy „E,F“

VIII/50/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2020

b) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2021

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská …., 627 00 Brno

VIII/50/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021

VIII/50/5 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2020

ikona urVIII50 (PDF 66.89 kB)

 

Usnesení z VIII/49. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13. 01. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/49/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2021

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2021

VIII/49/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/00174/2021

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/00175/2021

c) Vyjádření k akci „Brno, Šmahova 115a, nová OTS WOMBAT“

VIII/49/3 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/49/4 Žádosti klubu Seniorů České republiky, z.s., ZO Brno, Slatina a Slatinských zahrádkářů o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2021

VIII/49/5 Žádosti ……. o udělení výjimek z doby nočního klidu

VIII/49/6 Odměny ředitelkám školských zařízení

VIII/49/7 Změna zadávací dokumentace

ikona urVIII49 (PDF 84.91 kB)