Usnesení RMČ 2020

Usnesení z VIII/43. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 30. 09. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/43/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R14/2020

VIII/43/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Změna dokončené stavby a změna užívání stavby, polyfunkční dům Tuřanka“

b) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Administrace VZ Kulturně společenský sál – projektová dokumentace“

VIII/43/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 8. 2020

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna vchodových dveří bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“

c) Oprava střešních oken Tilhonova 58a, Brno.

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Vlnitá …., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 62700 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

h) Žádost o přechod nájmu – byt č. 5, Tilhonova …..., 627 00 Brno

i) Nájemní smlouva 026/20

j) Nájemní smlouva 027/20

VIII/43/4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci používání zábavní pyrotechniky

VIII/43/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – spolku Klubíčko ve školním roce 2020/2021 pro aktivity seniorů

ikona urVIII43 (PDF 66.82 kB)

 

Usnesení z VIII/42. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14. 09. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/42/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2020

b) Rozpočtové opatření č. R13/2020

c) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

VIII/42/2 Majetkový odbor

a) Záměr pronajmout pozemek p.č. 419 a 425/7 v k.ú. Slatina

b) Výpověď NS č. MO/PD/01372/2016 a záměr pronajmout pozemek p.č. 113 v k.ú. Slatina

c) Výpověď NS č. MO/PKG/05029/2013 a záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

d) Výpověď NS č. MO/PG/039/06102/2013

e) Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

f) Žádost o poskytnutí investičních prostředků na rok 2021

VIII/42/3 Pojmenování nových ulic

VIII/42/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – spolku Klubíčko ve školním oce 2020/2021

VIII/42/5 Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC1557/2020 na multifunkční stroj Ineo Develop+ 300i

VIII/42/6 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna

ikona urVIII42 (PDF 93.32 kB)

 

Usnesení z VIII/41. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 02. 09. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/41/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2022 - 2026

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2020

c) Pojistné smlouvy zřízených příspěvkových organizací

d) Rozpočtové opatření č. R12/2020

VIII/41/2 Majetkový odbor

a) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2287/13

b) Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/31 a 2285/32

c) Dispozice s pozemkem p.č. 349

d) Dispozice s pozemky p.č. 1071/49, 1071/83, 1071/92 a 1071/93

e) Vyjádření k akci „Brno, Řípská par.č. 2197/4,DTS“

f) Vyjádření k akci „Výstavba SSZ 4.99 přechodu pro chodce na ulici Podstránské“

g) Vyjádření k akci „Ulice Mikulčická - úprava přechodu pro chodce “

i) VZMR – Oprava hřiště u bytového domu Mikulčická 8 – výběr dodavatele

j) Víceúčelové hřiště ul. Černozemní – autorský dozor a technický dozor investora

k) Oprava víceúčelové hřiště při ZŠ Jihomor. nám. 2 – technický dozor investora

VIII/41/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Dědická …..., 627 00 Brno

b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Dědická …., 627 00 Brno, …., Ečerova ….., 635 00 Brno

c) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 7. 2020

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace systému vytápění v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

e) Oprava obvodového pláště bytového domu Dědická 1-3-5, Brno

f) Havarijní stav splaškové kanalizace Tilhonova 54b Brno

VIII/41/4 Volby do zastupitelstev krajů 2020 – volební kampaň

VIII/41/5 Žádost o pronájem sálu – LUCIUS, z.s.

VIII/41/6 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna - oblast dotací v dopravě

VIII/41/7 Program VIII/10. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 21. 09. 2020

ikona urVIII41 (PDF 102.76 kB)

 

 

Usnesení z VIII/40. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 19. 08. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/40/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. 2020

b) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2020

c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2020

d) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 6. 2020

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2020

f) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2020

g) Rozpočtové opatření č. R11/2020

VIII/40/2 Majetkový odbor

a) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2600/1

b) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2600/46

c) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 502/8

d) Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1643/3

e) Vyjádřená k akci „RB-SYSTEM - vodovodní a kanalizační přípojka, parcel.číslo 2186/60, 2161“

f) Vyjádření k akci „16010-058244 VPIC Brno, Vlnitá 5-7, nové lodžie“ a k dotčení pozemků statutárního města Brna

g) Nájemní smlouva MO/PG/05228/2020

h) Nájemní smlouva MO/PG/05229/2020

i) Záměr na pronájem pozemků pod garážemi při ul. Vlnitá

j) Záměr propachtovat část pozemku p.č. 2714/2 v k.ú. Slatina

k) Výpověď pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/05798/2016

l) VZMR – Víceúčelové hřiště ul. Černozemní – výběr dodavatele

m) VZMR – Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. nám. 2 výběr dodavatele

n) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Administrace VZ Kulturně společenský sál – projektová dokumentace“

o) Dáme na Vás – PaRo města Brna – projekt „Mobilní kluziště ve Slatině“

VIII/40/3 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/40/4 Školství

a)  Odměny ředitelkám školských zařízení
b)  Žádost o poskytnutí finančních prostředků na investice a opravy do školských zařízení

VIII/40/5 Připomínka k návrhu Územního plánu Šlapanice

ikona urVIII40 (PDF 85.47 kB)

 

Usnesení z VIII/39. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27. 07. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/39/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2020

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2020

c) Rozpočtové opatření č. R10/2020

d) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2020 - 2

e) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2020 - 1

f) Informace o čerpání fondu investic - ZŠS Jihomoravské nám. 2

g) ZŠS Jihomoravské nám. 2 – informace

h) Náklady v MŠ k 30. 6. 2020

VIII/39/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva MO/VKG/04736/2020

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 882

c) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/06265/2016 a záměr na pronájem pozemku p.č. 881

d) Žádost o souhlas s bouracími a stavebními pracemi na pozemku p.č. 261

e) Žádost o vyjádření ke správě a údržbě pozemků při ulici Blažovická

f) VZMR – Víceúčelové hřiště ul. Černozemní

g) VZMR – Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. nám. 2 výběr dodavatele

h) VZMR - Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2, I. etapa - výměna kotlů – výběr dodavatele

i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava účelové komunikace na území MČ Brno-Slatina“ - výběr dodavatele

j) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Studie revitalizace parku Přemyslovo náměstí“ - výběr zhotovitele

k) VZMR – „Oprava příjezdové komunikace k ZŠ Přemyslovo nám.“

l) VZMR – Oprava hřiště u bytového domu Mikulčická 8

m) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu „Úprava veřejné cesty ve Slatině“

n) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu „Parkovací domy ve Slatině (PD)“

o) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu „Cyklostezka Líšeň – centrum (studie, PD)“

VIII/39/3 Bytový odbor

a) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/04448/20/BO/JS

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2020

c) Vyřazení krytu civilní ochrany v objektu Vlnitá 549/21, Brno

VIII/39/4 Dotace z rozpočtu JmK pro rok 2020 „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“

ikona urVIII39 (PDF 88.95 kB)

Usnesení z VIII/38. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 01. 07. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:


VIII/38/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R09/2020

b) ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 - žádost o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

VIII/38/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1

b) Nájemní smlouva MO/NP/04035/2020

c) Vyjádření k akci: „Inž. sítě pro bytové domy G, H Brno - Slatina III – 2. etapa – plynovod, prodloužení“

d) Vyjádření k akci „D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 – 1. etapa“

e) Dodatek ke smlouvě o dílo č. SOD/07079/19/MO

f) Návrh dohody o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně

g) Oprava obslužné komunikace u objektu Černovičky 36a

h) Výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Parkoviště při ul. Zemanova

i) VZMR – Víceúčelové hřiště ul. Černozemní

j) VZMR – Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. nám. 2

k) VZMR - Rekonstrukce plynové kotelny Jihomoravské nám. 2, I. etapa - výměna kotlů

l) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu „Mobilní kluziště ve Slatině“

VIII/38/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….. Vlnitá ….., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Bučovická ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …. Bučovická …. 627 00 Brno, ….., Dědická ….., 627 00 Brno

f) Nájemní smlouva č. 019/20

g) Nájemní smlouva č. 020/20

h) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 5. 2020

VIII/38/4 Změna smlouvy o výpůjčce – Sportovní klub Slatina, z.s.

VIII/38/5 Termíny schůzí RMČ ve 2. pololetí roku 2020

ikona urVIII38 (PDF 94.64 kB)

 

Usnesení z VIII/37. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17. 06. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/37/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2020

b) Rozpočtové opatření č. R08/2020

c) Žádost ředitelky ZŠS Jihomoravské nám. 2 o odměnu z doplňkové činnosti

d) Rozpočtové opatření č. Z04/2020

e) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2020

VIII/37/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 494/1

b) Dáme na vás - participativní rozpočet MB – souhlas s realizací projektu „Víceúčelové hřiště ve Slatině – Vlárská“

c) Poptávka na výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci: Parkoviště při ul. Zemanova

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava účelové komunikace na území MČ Brno-Slatina“

e) Souhlas MČ s rekonstrukcí oplocení uvnitř areálu Sportovního klubu Slatina

VIII/37/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu – byt č. 3, Rousínovská …., 627 00 Brno

b) Žádost o prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1055/29, Brno.

c) Žádost o prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1033/7, Brno.

d) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …., Tilhonova …., 627 00 Brno

e) Žádost o instalaci schodišťové sedačky v bytovém domě Tilhonova 510/52a, Brno

VIII/37/4 Žádost o prominutí nájemného – LUCIUS, z.s.

ikona urVIII37 (PDF 92.38 kB)

 

Usnesení z VIII/36. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03. 06. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/36/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z03/2020

b) Závěrečný účet MČ za rok 2019

c) Účetní závěrka MČ za rok 2019

d) Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

e) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

VIII/36/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1947/4

b) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PKG/05011/2013 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina

c) Žádost společnosti outdoor akzet s.r.o. o odložení plateb nájemného

d) Žádost o stanovisko k dokumentaci územní řízení a stavební povolení na stavbu: Brno, Černovičky – drobná rekonstrukce vodovodu

e) Žádost o vyjádření k užívání komunikace pro 2 vyhrazené parkovací stání dobíjecí stanice pro elektromobily

f) Hřiště Černozemní

VIII/36/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …... Prostějovská …..., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská …. 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru – ….. Rousínovská …., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Vlnitá …..., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

h) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova …., 627 00 Brno

i) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Dědická ….., 627 00 Brno

j) Žádost o přechod nájmu – byt č. 3, Rousínovská 1040/14, 627 00 Brno

k) Nájemní smlouva č. 011/20

l) Nájemní smlouva č. 012/20

m) Nájemní smlouva č. 013/20

n) Nájemní smlouva č. 014/20

o) Nájemní smlouva č. 015/20

p) Nájemní smlouva č. 016/20

q) Nájemní smlouva č. 017/20

r) Nájemní smlouva č. 018/20

s) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 4. 2020

VIII/36/4 Jmenování členů Komise pro občanské záležitosti

VIII/36/5 Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení „Výstavba kamerových bodů MČ Brno-Slatina“

VIII/36/6 Připomínky k návrhu nového Územního plánu města Brna MČ Brno-Slatina

VIII/36/7 Dohoda o spolupráci mezi MČ Brno-Slatina a společností CTPark Brno III, spol. s r.o.

VIII/36/8 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/36/9 Program VIII/09. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 22. 06. 2020

ikona urVIII36 (PDF 80.7 kB)

Usnesení z VIII/35. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20. 05. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/35/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2020

b) Závěry kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2019

c) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 za rok 2019

d) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2019

e) Účetní závěrka TS Brno-Slatina za r. 2019

f) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2019

g) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2019

h) Rozdělení HV ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2018

VIII/35/2 Majetkový odbor

a) Žádost o změnu nájemní smlouvy č. MO/NPO/02470/2017

b) Žádost o prominutí nájemného – paní .......

c) Žádost o prominutí nájemného – Auta Brno s.r.o.

d) Žádost o vyjádření k územnímu řízení na stavbu „Optické propojení SMART Comp. a.s. Brno: Tilhonova-Hviezdoslavova 2019“

e) Vyjádření ke zřízení služebnosti k služebným pozemkům

f) Žádost o vyjádření k ke stavbě : „Generální oprava veřejného osvětlení Brno, oblast Slatina (Zlínská-Prostějovská)“

g) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Studie revitalizace parku Přemyslovo náměstí“

VIII/35/3 Bytový odbor

a) Žádost o prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1049/23, Brno.

b) Vyjádření k „Projektové dokumentaci nových lodžií na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“.

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..... Tilhonova....., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ......... Dědická .......,627 00 Brno-Slatina

VIII/35/4 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby

VIII/35/5 Bezúplané poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2020

VIII/35/6 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna

a) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu

b) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VIII/35/7 Komise

VIII/35/8 Termíny zasedání ZMČ

ikona urVIII35 (PDF 101.56 kB)

 

Usnesení z VIII/34. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06. 05. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/34/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R07/2020

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2020

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2020 - 1

d) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2020 - 1

e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 3. 2020

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2020

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2020

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2020

i) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 03. 2020

VIII/34/2 Majetkový odbor

a) Vyjádření k akci „Brno, Budínská 17, sta.úprava kNN, RAGING “

b) Vyjádření k akci „Brno Slatina – bytové domy Brno Slatina III – I. etapa – komunikace SO 23 “

c) Vyjádření k akci: „II/430 Brno ul. Olomoucká, mosty 430-001,002 – DÚR, IČ“

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02772/2020

VIII/34/3 Bytový odbor

a) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – Tomáš a Daniela Levovi, Dědická 914/18, 627 00 Brno, Blanka Svítilová, Valouškova 581/8, 635 00 Brno

VIII/34/4 Operační program potravinové pomoci Jihomoravského kraje

VIII/34/5 Souhlas se zpřístupněním dat stromů dostupných v Pasportu zeleně MČ Brno-Slatina

VIII/34/6 Obnovení činnosti komisí RMČ a výborů ZMČ

VIII/34/7 Školství

a) Možnost znovuotevření MŠ

b) Zprovoznění ZŠS

VIII/34/8 Projednání petice „proti záměru stavby kulturně společenského sálu – na parkovišti v ulici Zlínská (vedle nákupního centra Slatinka)“

VIII/34/9 Program VIII/08. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 21. 05. 2020

VIII/34/10 Různé

a) Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

b) Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

ikona urVIII34 (PDF 84.86 kB)

 

Usnesení z VIII/33. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22. 04. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/33/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2020

b) Rozpočtové opatření č. R06/2020

c) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2019

d) Pohledávky po splatnosti z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2019

e) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2020

VIII/33/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/02561/2020

b) Žádost o prominutí nájemného – pan …..

c) Žádost o prominutí nájemného společnosti outdoor akzet s.r.o.

VIII/33/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ... Bučovická ..., 627 00 Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2020

c) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/02291/20/BO/JS

VIII/33/4 Souhlas zřizovatele se zapojením do výzvy OP VVV

ikona urVIII33 (PDF 65.11 kB)

Usnesení z VIII/32. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08. 04. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/32/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Zrušení usnesení RMČ č. VIII/31/1a

b) Rozpočtové opatření č. R05/2020

c) Změna četnosti poskytování transferu na provoz příspěvkovým organizacím zřízených MČ

VIII/32/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/NPO/00194/2020

VIII/32/3 Bytový odbor

a) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 989/11, Brno

b) Nájemní smlouva 007/20 627 00 Brno

c) Návrh opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

d) Návrh preventivního ošetření společných prostor v bytových domech MČ Brno-Slatina proti šíření COVID -19

VIII/32/4 Rekonstrukce hasičské zbrojnice – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/07262/19/MO

VIII/32/5 Ochranná opatření proti nemoci COVID - 19

VIII/32/6 Změna termínu zasedání ZMČ

VIII/32/7 Částečné otevření školního hřiště ZŠ Jihomoravské nám. 2/4 pro veřejnost

VIII/32/8 Dočasné pozastavení rozhodnutí o poskytnutí dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Slatina

ikona urVIII.32 (PDF 69.81 kB)

 

Usnesení z VIII/31. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25. 03. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/31/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2020

VIII/31/2 Majetkový odbor

a) Záměr na pronájem pozemků p.č. 463/3, 463/4 a 511/49

b) Vyjádření k využití předkupního práva ke stavbě garáže

c) Vyjádření ke stavbě garáže na pozemku p.č. 3544

VIII/31/3 Bytový odbor

a) Žádost o přechod nájmu ‑ byt č. 2, Kroměřížská ….., 627 00 Brno

b) Žádost o přechod nájmu ‑ byt č. 12, Dědická …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Bučovická ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – manželé ….. Tilhonova ….., 627 00 Brno

g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

h) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 2. 2020

i) Výměna expanzního automatu HC25S v plynové kotelně Vlnitá 432/13, Brno-Slatina

VIII/31/4 Zařazení pozemku do přílohy Tržního řádu Statutárního města Brna

VIII/31/5 Splatnost místního poplatku ze psů

ikona urVIII31 (PDF 75.61 kB)

Usnesení z VIII/05M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 18. 03. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/05M/1 Rozpočtové opatření č. R04/2020

VIII/05M/2 Rozhodnutí o provozu ZŠS Jihomoravské nám. 2,  p. o. v době vyhlášení nouzového stavu Bezpečnostní radou vlády ČR

VIII/05M/3 Blokové čištění jaro 2020 – změna termínu

ikona urVIII05M (PDF 52.59 kB)

Usnesení z VIII/30. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11. 03. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/30/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2020

b) Změna rozpočtu ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2020 - 1

VIII/30/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/01635/2020

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 870 v k.ú. Slatina

c) Žádost o stanovisko k investičnímu záměru „Výstavba hlavní stoky F1 - 19 ,1. etapa Zetor - Stránská skála“

d) Vyjádření k akci „Novostavba Slatina“ na p.č. 2107 a 2108

e) Vyjádření k akci „Rodinný dům Brno Slatina“ na p.č. 2156/2

f) Vyjádření k akci „Brno, Hviezdoslavova, par.č.1071/115, nová OTS“

VIII/30/3 Rekonstrukce hasičské zbrojnice – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/07262/19/MO

VIII/30/4 Změna organizačního řádu ÚMČ k 01. 04. 2020

VIII/30/5 Studie dopravního řešení lokality Vlnitá – Vyškovská v Brně

VIII/30/6 Termíny zápisu do MŠ a ZŠ

ikona urVIII30 (PDF 65.88 kB)

 

Usnesení z VIII/04M. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 19. 03. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

 VIII/04M/1 Provoz mateřských škol v MČ Brno – Slatina

VIII/04/M/2 Posunutí splatnosti místního poplatku ze psů

VIII/04/M/3 Komise RMČ a výbory ZMČ

ikona urVIII04M (PDF 51.46 kB)

Usnesení z VIII/29. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25. 02. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/29/1 Hospodaření s rozpočtem

a)  Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2020

VIII/29/2 Majetkový odbor

a)  Žádost o podnájem části objektu Černovičky 36a

VIII/29/3 Bytový odbor

a)  Výpověď z nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

b)  Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA/01140/20/BO/JS

VIII/29/4 Schválení podání žádosti o finanční podporu JSDH obci JMK

VIII/29/5 Výpověď nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. PN 1/2005

ikona urVIII29 (PDF 63.49 kB)

Usnesení z VIII/28. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12. 02. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/28/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2019

b) Rozpočtové opatření č. Z01/2020

c) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru

d) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2020

e) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2020

f) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2020

g) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2020

h) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2020

VIII/28/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s pozemkem p.č. 842

b) Žádost o Individuální dotaci JMK pro rok 2020 na projekt „Hřiště na ul. Černozemní“

c) Žádost o vyjádření k prodloužení zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P – ….., Dědická …., Brno

VIII/28/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2019

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2019

c) Registr žadatelů o obecní byt pro rok 2020

d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, …., Kroměřížská …., 627 00 Brno

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Kroměřížská …., 627 00 Brno, ….., Kneslova ….., 627 00 Brno

f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …. Popelákova …., 628 00 Brno, …...,., Vlnitá …..., 627 00 Brno

g) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 511/58b, Brno

VIII/28/4 Školství

a) Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2019/2020

b) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

VIII/28/5 Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC 1472/2020 na multifunkční stroj Ineo Develop+ 308

VIII/28/6 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina, termíny 2020

VIII/28/7 Program VIII/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 20. 02. 2020

VIII/28/10 Aktualizace požadavků na Technické sítě Brno

ikona urVIII28 (PDF 97.86 kB)

 

Usnesení z VIII/27. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 29. 01. 2020

 Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/27/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R02/2020

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2019

VIII/27/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/00602/2020

b) Záměr na pronájem pozemku p.č. 825 v k.ú. Slatina

c) Vyjádření ke stavbě „Černovická Terasa I + II + IV, sloučení VN rozvoden, Brno“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Kanalizační přípojka – hasičská zbrojnice

VIII/27/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Dědická ..., 627 00 Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …. Rousínovská …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno

e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava STA na DVB-T2 na bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina“

VIII/27/4 Zásady odměňování členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VIII/27/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

VIII/27/6 Školství

a) Zápis ředitelky ZŠS Jihomor. nám. 2 do školského rejstříku

b) Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020 – žádost o dotaci

c) Koncepce školství

VIII/27/7 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

VIII/27/8 Různé

a) Návrh na ocenění učitelů

b) Žádost o spolupráci při navrhování odměn ředitelům škol a školských zařízení

ikona urVIII27 (PDF 70.89 kB)

 

Usnesení z VIII/26. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 15. 01. 2020

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/26/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2020

b) Rozpočtové opatření č. R01/2020

c) Hromadný nákup stravenek

VIII/26/2 Majetkový odbor

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Kanalizační přípojka hasičská zbrojnice“

VIII/26/3 Bytový odbor

a) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2020, žádost o navýšení finančního příspěvku

VIII/26/4 Výběr firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu: Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za roky 2019-2021 formou rámcové smlouvy

VIII/26/5 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020

VIII/26/6 Stanovení výše a podmínek pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu

a) Příspěvek na stravování

b) Příspěvek na penzijní připojištění

c) Příspěvek na ostatní benefity

d) Příspěvek na peněžní a nepeněžní dary při jubilejních pracovních a životních výročích

VIII/26/7 Konkurzní řízení na pozici ředitelky ZŠS Jihomor. nám. 2

VIII/26/8 Návrh na zahájení investičního procesu– chodník ulice Šlapanická

VIII/26/9 Žádost o vyjádření – společnost CONSONA

VIII/26/10 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – LUCIUS, z.s.

VIII/26/11 Komise

ikona urVIII26 (PDF 67.64 kB)