Usnesení RMČ 2016

Usnesení z VII/46 zasedání RMČ MČ Brno-Slatina dne 21.12.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/46/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 11. r. 2016
b) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru
c) Rozpočtové opatření R14/2016
d) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2016
e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2016
f) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o úpravu finančního plánu na rok 2016
VII/46/2 Majetkový odbor
a) Centrální nákup energií
b) Výpověď nájemních smluv č. MO/PG/022/06085/2013 a MO/PG/065/06129/2013 a záměr na pronájem pozemků p.č. 854 a p.č. 855
c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/07325/2016 – p. …..
d) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním – …...
VII/46/3 Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie - aktualizované znění
VII/46/4 Schválení podání žádosti o finanční podporu pořádání kulturních akcí v režii MČ
VII/46/5 Žádost klubu důchodců o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2017

ikona Usnesení z VII/46 zasedání RMČ MČ Brno-Slatina dne 21.12.2016 (PDF 170.32 kB)

Usnesení z VII/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.12.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/45/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. R13/2016
b) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina na rok 2017
c) Návrh na vyřazení majetku TS Brno-Slatina
d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení věcného daru
e) MŠ Jihomoravské nám. 5 – úprava finančního plánu
VII/45/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemky p.č. 1775/13, p.č. 155/24 a p.č. 155/26
b) Navýšení kapacity základních škol
c) Veřejná zakázka malého rozsahu - výměna dveří v MŠ Jihomor. nám. 4 – výběr dodavatele
VII/45/3 Bytový odbor
a) Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady
VII/45/4 Vyjádření k opatření o stavební uzávěře v k.ú. Bedřichovice
VII/45/5 Návrh obecně závazné vyhlášky
a) Obecně závazná vyhláška č….., kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
b) Obecně závazná vyhláška, č…., kterou se stanoví spádové obvody základních škol
VII/45/6 Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2017
VII/45/7 Program VII/11. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 15.12.2016
VII/45/8 Různé
a) 13. Ples MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VII/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.12.2016 (PDF 68.43 kB)

Usnesení z VII/44. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.11.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/44/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2016
b) Rozpočtové opatření č. R12/2016
c) Rozpočtové opatření č. Z07/2016
e) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o úpravu finančního plánu na rok 2016
f) Žádost DDM Helceletova o dotaci na rok 2017
g) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o schválení odpisového plánu na rok 2016
h) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2017
VII/44/2 Majetkový odbor
a) Záměr pronájmu areálu bývalého SSO Černovičky
b) Dispozice s pozemkem p.č. 388
c) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním - pan …….
d) Pronájem pozemku p.č. 317 a pacht pozemku p.č. 318/1 – paní …..
e) Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – ……..
VII/44/3 Bytový odbor
a) Žádost o obnovení nájemního vztahu – …..., Dědická ….., Brno
b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- X. 2016
c) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – …..., Jakubské nám. …, Kostelec na Hané
d) Pronájem nebytového prostoru Dědická …., Brno
f) Závěrečné vyúčtování finančních prostředků z FBV – demolice Bedřichovická 563/19, Brno
g) Závěrečné vyúčtování finančních prostředků z FBV – oprava vzduchotechniky, Dědická14-16-18, Bučovická 14-16-18, 7-9-11, Prostějovská 1-3-5, Brno
VII/44/4 Finanční dary obyvatelstvu
VII/44/5 Farmářské trhy v městské části Brno-Slatina – vyhodnocení
VII/44/6 Různé
a) Pobočka České pošty v MČ Brno-Slatina
b) Záměr změny sídla ÚMČ

ikona Usnesení z VII/44. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.11.2016 (PDF 220.75 kB)

Usnesení z VII/43. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.11.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/43/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. R11/2016
b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2016
c) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 09. 2016
d) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2016
e) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2016
f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 09. 2016
g) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o změnu odpisového plánu na rok 2016
h) Žádost TS Brno-Slatina 2 o změnu finančního a odpisového plánu na rok 2016
i) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o změnu finančního plánu na rok 2016
j) TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina, p.o.
k) Informace z jednání FV
VII/43/2 Majetkový odbor
a) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/083/06066/2013 a záměr na pacht části pozemku p.č. 890/2
b) Záměr na pacht části pozemku p.č. 890/2 – p. ….
c) Dispozice s pozemkem p.č. 2216/3
d) Nájemní smlouva č. MO/PG/06264/2016 - p. …..
e) Nájemní smlouva č. MO/PG/06265/2016 - p. ….
f) Nájemní smlouva č. MO/VKG/06267/2016 - p. ...
g) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/06268/2016 – p. ….
h) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/06269/2016 – p. …..
i) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/06263/2016 – p. …..
j) Žádost o souhlas s oplocením části pozemku p.č. 68/2
k) Vyjádření k projektové dokumentaci na „Novostavbu zahradního objektu“
l) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Výběh pro psy “ - výběr dodavatele
VII/43/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- IX. 2016
b) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 9, Vlnitá 549/21, Brno
c) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …….., Rousínovská ….., 627 00 Brno, ….., Wurmova …., 602 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno
e) Přidělení uvolněného bytu – Bučovická ….., 627 00 Brno
f) Žádost o společný nájem – …..., Kroměřížská …..., 627 00 Brno
VII/43/4 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby – Klub důchodců - Silvestr 2016
VII/43/5 Smluvní zajištění služeb spojených s vánočním osvětlením
VII/43/6 Různé
a) Pamětní kameny v Černovičkách
b) Pojmenování tramvaje
c) Dům pro seniory

ikona Usnesení z VII/43. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.11.2016 (PDF 306.62 kB)

Usnesení z VII/42. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.10.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/42/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. r.2016
b) Rozpočtové opatření č. R10/2016
c) Pojištění MČ a příspěvkových organizací
d) Dočerpání prostředků Sociálního fondu v roce 2016
VII/42/2 Majetkový odbor
a) Záměr na pronájem pozemku p.č. 884 pod garáží - p. ….
b) Uzavření pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/05798/2016 – …...
c) Novace nájemní smlouvy č. MO/PZ/222/06779/2013 - …. a záměr na pacht části pozemku p.č. 618/7
d) Realizační smlouva o dílo č. MCBSLA /04509/16/2/MO - výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4
e) Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o. a ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, p.o.
f) Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.
g) Aktualizace spádových obvodů základních škol
h) Spádové obvody mateřských škol
i) Smlouva o zhotovení příjezdové komunikace č. MO/ZPK/05837/2016
VII/42/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská ….., 627 00 Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Kroměřížská …..., 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Rousínovská …..., 627 00 Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Vlnitá ……., 627 00 Brno
f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ……., Tilhonova …..., 627 00 Brno, …..., Kroměřížská ……., 627 00 Brno
g) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …. a …..., Prostějovská ….., 627 00 Brno, …..., Rousínovská ……, 627 00 Brno
h) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ….., Rousínovská …..., 627 00 Brno, …..., Rousínovská …..., 627 00 Brno.
i) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …..., Tilhonova ….., 627 00 Brno, …..., Staňkova …..., 602 00 Brno
j) Žádost o obnovení nájemního vztahu - …..., Bučovická ….., Brno
k) Manželé ……. a …..., Rousínovská …..., Brno
l) Žádost o obnovu nájemního vztahu – …….
m) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava vzduchotechniky Prostějovská 1-3-5, Brno“
n) Veřejná zakázka malého rozsahu – revize plynového zařízení v bytových domech MČ Brno-Slatina
o) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace-sanace vlhkého zdiva bytových domů ul. Vlnitá a Tilhonova ve správě MČ Brno-Slatina“
VII/42/4 ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
a) Inspekce na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
VII/42/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu za účelem pořádání Maškarního karnevalu pro dospělé – spolek KLUBÍČKO
VII/42/6 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu - Slatinští stárci z.s
VII/42/7 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu - nácviky na kácení máje - Slatinští stárci z.s.
VII/42/8 Smlouva o pronájmu se servisním zabezpečením - pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes DM300c, poskytovatel SpeedCard s.r.o.
VII/42/9 Smlouva s HZS Jm kraje o bezúplatném užívání radiostanic vozidlových HT6991 DC Matra s přísl.
VII/42/10 Finanční dary obyvatelstvu
VII/42/11 Vyřazení movitých věcí z majetkové a účetní evidence MČ
VII/42/12 Různé
e) Free wi-fi poskytovaná občanům města Brna

ikona Usnesení z VII/42. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.10.2016 (PDF 338.08 kB)

Usnesení z VII/41. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.10.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/41/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. R08/2016
b) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2016
c) Odměny ředitelkám zřízených školských PO
d) Hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
e) Rozpočtové opatření č. R09/2016
VII/41/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 435/21 a s částmi pozemků p.č. 435/1, p.č. 433 a p.č. 432/1
b) Žádost o pronájem pozemků p.č. 317 a p.č. 318/1
c) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 525/2 a p.č. 525/3 – manž. …., Václavkova ..., Brno
d) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/200/06757/2013 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 890/2
e) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním - pan …..
f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava účelových komunikací “
g) Žádost o vyjádření k akci „Brno, Šmahova .., sm. KNN, p. ….., 1030033529“
h) Centralizovaný nákup energií
VII/41/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace-sanace vlhkého zdiva bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina“
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava vzduchotechniky Dědická 14-16-18, Bučovická 7-9-11, Bučovická 14-16-18, Brno“
c) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- VIII. 2016
d) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – ….., Vlnitá …., Brno
e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
VII/41/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – DDM Brno, Helceletova, Fantázie

ikona Usnesení z VII/41. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.10.2016 (PDF 242.54 kB)

Usnesení z VII/40. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.09.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/40/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. r. 2016
b) Výhled hospodaření zřízených p.o. do konce roku 2016
c) Dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě č. 20/08/LCD
VII/40/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 1211/1
b) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/064/06128/2013 a záměr na pronájem pozemku p.č. 881
c) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/06334/2013 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 890/2
d) Ukončení pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/4902/2014 – paní…. a záměr na pronájem části pozemku p.č. 818/1
e) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/04975/2016 - ….
f) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním - paní …..
h) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava účelových komunikací“
i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výběh pro psy“
VII/40/3 Vyjádření k pořízení změny ÚPmB pro pozemek p.č. 2197/4 při ul. Řípská
VII/40/4 Opatření zřizovatele ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
VII/40/6 Inspekce v Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.
VII/40/7 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny - OS Klubíčko ve školním roce 2016/2017
VII/40/8 Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC 927/2016 na multifunkční stroj Ineo Develop+ 258
VII/40/9 Novace zřizovacích listin: - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2. p.o. - MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. - ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. - TS Brno-Slatina, p. o.
VII/40/10 Program VII/10. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 22.09.2016
VII/40/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o odstranění objektu Bedřichovická 563/19, Brno

ikona Usnesení z VII/40. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.09.2016 (PDF 79.26 kB)

Usnesení z VII/39. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.08.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/39/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. r. 2016
b) Rozpočtové opatření č. Z06/2016
c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2016
d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2016
e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2016
f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 06. 2016
g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2016
h) Odstranění nedostatků vyplývajících z kontroly hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2 za rok 2015
i) Odstranění nedostatků vyplývajících z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za rok 2015
j) Rozpočtový výhled MČ na roky 2018 - 2022
k) Výsledky hospodaření zřízených p.o. k 30.06.2016
l) Analýza pojistných smluv za účelem jejich optimalizace
VII/39/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemky p.č. 83, 84 a 85
b) Dispozice s pozemkem p.č. 208/1
c) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PKG/05024/2013 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417
d) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/00047/2016 a záměr na pronájem pozemku p.č. 844
e) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PACHT/08010/2014 a záměr na pacht části pozemku p.č. 131/1
f) Pozemky pod garážemi Slavkovská - ukončení nájemních smluv
g) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Rámcová smlouva - výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4 “ - výběr dodavatele
h) Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o
i) Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.
j) Nájemní smlouva č. MO/4783/2016 - pronájem částí pozemků p.č. 494/1 a p.č. 495/3
k) Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy a mateřské školy Brno, Přemyslovo nám 1, p.o. do projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“
VII/39/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Provádění úklidových prací v domech ve správě MČ Brno-Slatina“
b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- VII. 2016
c) Pronájem nebytového prostoru Dědická 913/16, Brno
d) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č.9, Vlnitá 549/21, Brno
e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …. a …., Rousínovská ..., 627 00 Brno, …. a …., Vondrákova …., 635 00 Brno, …., Jurkovičova …., 638 00 Brno
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská ….., 627 00 Brno
h) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno
i) Výpověď z nájmu bytu – …., Bučovická …., Brno
VII/39/4 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna
VII/39/5 Volby do zastupitelstev krajů 2016 a do Senátu Parlamentu ČR – volební kampaň
VII/39/6 Různé
a) Změna č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Šlapanice

ikona Usnesení z VII/39. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.08.2016 (PDF 93.67 kB)

Usnesení z VII/38. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.08.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/38/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2016
b) Rozpočtové opatření č. R07/2016
c) TS Brno-Slatina pořízení nového stroje
VII/38/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- VI. 2016
b) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno
c) Veřejná zakázka malého „Zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno-Slatina“
d) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění havarijní služby, PRESL s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno
e) Zapojení MČ do projektu sociálního bydlení Rapid re-housing a Housing first.
f) Harmonogram oprav svěřeného bytového fondu
VII/38/3 Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Rámcová smlouva - výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4 “
VII/38/4 Pronájem Přemyslova náměstí pro pořádání tanečního odpoledne pro děti a náboru skupiny Xside DANCERS, z.s
VII/38/5 Volby do zastupitelstev krajů 2016 a do Senátu Parlamentu ČR
VII/38/6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné propagaci ze dne 21.srpna 2014
VII/38/7 Různé
b) Opatření zřizovatele k ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ikona Usnesení z VII/38. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.08.2016 (PDF 203.3 kB)

Usnesení z VII/37. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.07.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/37/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. pololetí r. 2016
b) Rozpočtové opatření č. R06/2016
c) Žádost MŠ Jihomoravské náměstí 5 o souhlas s čerpáním investičního fondu
VII/37/2 Majetkový odbor
a) Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby
b) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 68/2
c) Vyjádření k napojení na komunikaci a souhlas s akcí „RD Černozemní, k.ú. Slatina“
d) Vyjádření ke stavbě „RVDSL1614_M_B_BOSL22_OK
e) Vyjádření ke stavbě „Areál ITS – výroba, vývoj, kompletace“
VII/37/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- V. 2016
b) Přidělení uvolněného bytu – Bučovická …..., 627 00 Brno
c) Přidělení uvolněného bytu – Dědická …., 627 00 Brno
d) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno
e) Přidělení uvolněného bytu – Kroměřížská ….., 627 00 Brno
f) Přidělení uvolněného bytu – Bučovická …., 627 00 Brno
g) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova …., 627 00 Brno
h) Žádost o uzavření nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
i) Záměr přidělení bytu s pohledávkou – byt č. 9, Vlnitá …., Brno
j) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Vlnitá …., 627 00 Brno, ….., Kotkova …., 618 00 Brno
k) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, …., Prušánecká …., 628 00 Brno, ….., Souběžná …., 636 00 Brno
l) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská …., 627 00 Brno
m) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno
n) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno
o) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …., Bučovická …., 627 00 Brno
p) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno
r) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …..., Tilhonova …..., 627 00 Brno
s) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …..., Rousínovská …..., 627 00 Brno

ikona Usnesení z VII/37. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.07.2016 (PDF 253.94 kB)

Usnesení z VII/36. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.06.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/36/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. R05/2016
b) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s čerpáním investičního fondu
c) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s přijetím finančního daru
d) Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky panu …...
VII/36/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva č. MO/PG/03543/2016 – …..
b) Demontáž vzduchotechniky
c) SOD na veřejnou zakázka malého rozsahu: „Oprava ul. Dolní“
d) Provedení osazení mobiliáře a drobných stavebních úprav u BD Tilhonova 81-89 - výběr dodavatele
e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava elektroinstalace v ZŠ Jihomoravské nám. 2 „ - výběr dodavatele
f) Žádost o souhlas s opravou vstupních dveří do budovy MŠ
g) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava sociálního zařízení v MŠ Jihomoravské nám. 5“
VII/36/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Odstranění objektu Bedřichovická 563/19, Brno“
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v bytových domech Prostějovská 1-3-5, Brno“
c) Výměna střešních oken v bytovém domě Tilhonova 58a-58b, Brno
d) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 533/67, Brno
e) Návrh kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie a návrh nájemní smlouvy na pronájem plynové kotelny – Teplárny Brno, a.s
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Dědická …., 627 00 Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská ..., 627 00 Brno

ikona Usnesení z VII/36. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.06.2016 (PDF 230.71 kB)

Usnesení z VII/35. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.06.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/35/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2016
b) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2016
c) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2016
d) Rozpočtové opatření č. Z04/2016
e) Rozpočtové opatření č. Z05/2016
f) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o převod příspěvku na provoz na r. 2016
g) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s přijetím finančního daru
h) Žádost TS Brno-Slatina o souhlas s vyřazením majetku
i) Přehled pohledávek z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2015
j) Záměr TS Brno-Slatina na pořízení stroje
VII/35/2 Majetkový odbor
a) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2601/23, 2601/7 a p.č. 2601/78
b) Novace nájemní smlouvy č. MO/PD/018/06053/2013
c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2 – III. Etapa „ - výběr dodavatele
d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Výměna venkovních rozvodů tepla a TUV pro školské objekty“ - výběr dodavatele
e) Vyjádření k upravenému rozsahu dokumentace pro územní řízení na akci: Zřízení parkoviště na Přemyslově náměstí
f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava elektroinstalace v ZŠ Jihomoravské nám.2“
g) Záměr nabytí budovy na adrese Tilhonova 450/59 a pozemků p.č. 1021/1, p.č. 1021/2 a p.č. 1022, vše v k.ú. Slatina, do majetku města Brna
h) Hřiště na ul. Černozemní
i) Změna názvu školského zařízení
VII/35/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Dědická ….., 627 00 Brno
b) Regenerace uvolněného bytu č. 4, Kroměřížská 979/1, Brno
c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v bytových domech Prostějovská 1-3-5, Brno“
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Odstranění objektu Bedřichovická 563/19 Brno“
e) Pronájem nebytového prostoru Prostějovská 993/3, Brno – …..
f) Pronájem nebytového prostoru Bučovická 946/9, Brno – …...
VII/35/4 Generální souhlas zřizovatele se zapojením základních a mateřských škol do projektů statutárního města Brna v oblasti školství
VII/35/5 Termíny schůzí RMČ v druhém pololetí roku 2016
VII/35/6 Program VII/09. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 23.06.2016
VII/35/7 Různé
a) BEMETT – žádost o souhlas RMČ s projektem
b) Ulice Tilhonova – úprava zastávky MHD Hviezdoslavova (BESIP)

ikona Usnesení z VII/35. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.06.2016 (PDF 102.51 kB)

Usnesení z VII/34. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 01.06.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/34/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2015
b) Závěrečný účet MČ za rok 2015
c) Účetní závěrka MČ za rok 2015
d) Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015
e) Žádost ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 o převod příspěvku na provoz na r. 2016
f) Závěry kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2015
g) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o změnu finančního a odpisového plánu na rok 2016
VII/34/2 Majetkový odbor
a) Žádost o vyjádření k provedení zateplení uliční fasády RD
b) Žádost o vyjádření ke svěření pozemku p.č. 2422
c) Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2972/1
d) Žádost o vyjádření k územnímu řízení na akci „Kabelové rozvody UPC Brno-Slatina“
e) Pronájem části pozemku p.č. 3417 – pan ….
f) Záměr na pronájem pozemku p.č. 863
g) Ukončení nájemní sml. č. MO/VKG/05015/2014 a pronájem části pozemku p.č. 3417 – pan .....
h) Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna venkovních rozvodů tepla a TUV pro školské objekty
VII/34/3 Bytový odbor
a) Regenerace uvolněného bytu č. 12, Rousínovská 1040/14, Brno
b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- IV. 2016
c) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova …., 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …. 627 00 Brno
f) Přechod nájmu bytu – ….., Rousínovská ..., 627 00 Brno
g) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská ..., 627 00 Brno, …., Kamenačky ….., 636 00 Brno
h) Pronájem bytu s pohledávkou, Bučovická …., 627 00 Brno
i) Pronájem bytu s pohledávkou, Rousínovská ….., 627 00 Brno
j) Žádost o souhlas ke smlouvě o podnájmu bytu – ..., Tilhonova …., 627 00 Brno
VII/34/4 Dotace z rozpočtu JmK
a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na „Výměnu ZTI a elektroinstalace v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4, Brno-Slatina
b) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - neinvestice
c) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - investice
VII/34/5 Návrh obecně závazného nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna
VII/34/6 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby
VII/34/7 Různé
a) BEMETT – žádost o souhlas RMČ s projektem
b) Výzva k vyvěšení moravské vlajky
c) Projekt společný nákup elektřiny a zemního plynu

ikona Usnesení z VII/34. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 01.06.2016 (PDF 89.67 kB)

Usnesení z VII/33. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.05.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/33/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2016
b) Rozpočtové opatření č. R04/2016
VII/33/2 Majetkový odbor
a) Pacht pozemku p. č. 225/1
b) Vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy se změnou užívání části stavby a půdní vestavbou penzionu“
c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2 – III. etapa„
d) Výměna venkovních rozvodů tepla a TUV pro školské objekty
VII/33/3 Bytový odbor
a) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ..., 627 00 Brno
b) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská …., Brno – manželé ...
c) Pronájem nebytového prostoru Dědická ..., Brno – ….
VII/33/4 Inspekce na základní a mateřské škole Brno, Jihomoravské nám. 2
VII/33/5 Poptávka nového webu MČ Brno-Slatina
VII/33/6 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby
VII/33/7 Různé
a) Žádost DDM Helceletova Brno, p.o., pobočka Fantázie o bezplatné využití prostor na Přemyslově náměstí ve dnech 01.06. a 20.09.2016

ikona Usnesení z VII/33. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.05.2016 (PDF 217.23 kB)

Usnesení z VII/32. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.05.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/32/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2016
b) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2016
c) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 03. 2016
d) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2016
e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 03. 2016
f) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2016
VII/32/2 Majetkový odbor
a) Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 3574 v k.ú. Slatina
b) Aktualizace dispozice s pozemky p.č. 659/59 a 659/107 v k.ú. Slatina
c) Žádost o vyjádření k akci „Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek křižovatka Přemyslovo náměstí)“
d) Vyjádření pro územní řízení “ Brno, Zemanova, parc. č. 1569/2, sm.kNN“
e) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PKG/021/06171/2013 a záměr pronájmu části pozemku p.č. 3417
VII/32/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Regenerace uvolněných bytů ve správě MČ Brno-Slatina“
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v bytových domech Dědická 14-16-18, Bučovická 7-9-11, Bučovická 14-16-18, Brno“
c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektrorozvodů společných prostor v bytových domech Rousínovská 7-9-11, 13-15-17, 19-21-23, 25-27-29 Brno“
d) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- III. 2016
e) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 987/9, Brno
f) Pronájem nebytového prostoru Prostějovská 993/3, Brno
g) Záměr přidělení bytu s pohledávkou – byt č. 11, Rousínovská 1034/8, Brno
h) Záměr přidělení bytu s pohledávkou – byt č. 1, Bučovická 940/14, Brno
i) Výpověď z nájmu bytu – ….. a ….., Tilhonova …., Brno
VII/32/4 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2016

ikona Usnesení z VII/32. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.05.2016 (PDF 94.8 kB)

Usnesení z VII/31. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.04.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/31/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2016
b) Rozpočtové opatření č. Z03/2016
c) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2015
VII/31/2 Majetkový odbor
b) Návrh na likvidaci drobného majetku
c) Výběr lokality pro výstavbu bytového domu s pečovatelskou službou
VII/31/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Regenerace uvolněných bytů ve správě MČ Brno-Slatina“
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v bytových domech Dědická 14-16-18, Bučovická 7-9-11 a Bučovická14-16-18, Brno“
c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektrorozvodů společných prostor v bytových domech Rousínovská 7-9-11, 13-15-17, 19-21-23, 25-27-29 Brno, včetně instalace venkovních světel ve vchodech“
d) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2015
e) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2015
f) Výsledky hospodaření VHČ za období I. – II. 2016
g) Žádost o dotaci z 16. výzvy IROP – Energetické úspory v bytových domech
h) Žádost o finanční příspěvek z FBV
i) Žádost o přidělení bytu v celoměstském zájmu ….
j) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Tilhonova ..., 627 00 Brno
k) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Vlnitá …., 627 00 Brno
l) Žádost o prodloužení nájmu bytu – , Dědická ..., 627 00 Brno
m) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno
n) Žádost o prodloužení nájmu bytu – , Rusínovská …., 627 00 Brno
o) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Vlnitá …., 627 00 Brno
p) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno
q) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Kroměřížská …., 627 00 Brno, …., Vodova ..., 612 00 Brno
r) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ..., Vlnitá …., 627 00 Brno, , Rousínovská ..., 627 00 Brno
s) Pronájem bytu s pohledávkou, Bučovická ..., 627 00 Brno
VII/31/4 Připravované změny ÚPMB
a) Připravované změny ÚPMB – 44. soubor změn
b) Připravované změny ÚPMB – 40. soubor změn
c) Připravované změny ÚPMB – 43. soubor změn
VII/31/5 Program VII/08. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 28.4.2016
VII/31/6 Různé
b) Investiční dotace pro JSDH z programu MVČR pro rok 2017 - „Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSHD Brno-Slatina“

ikona Usnesení z VII/31. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.04.2016 (PDF 89.7 kB)

Usnesení z VII/30. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.04.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/30/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. Z02/2016
VII/30/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 49/3
b) Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Brno, ul. Bučovická, Dědická“
c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Brno, Jihomoravské náměstí“
d) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/NP/4025/2013
e) Pronájem pozemku p.č. 225/1
f) Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2422
g) Pronájem pozemku p.č. 852
h) Novace nájemní smlouvy č. MO/PG/074/06148/2013
i) Změna zápisu údajů v rejstříku škol - navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
j) Nabídka movitého majetku – Škoda Fabie 1,2
VII/30/3 Předání vybavení MŠ do majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1
VII/30/4 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace bouracích prací Bedřichovická 563/19, Brno“
b) Výpovědi z nájmu bytu – Bedřichovická 563/19, Brn
VII/30/5 Dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2015
b) Rozdělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2016
c) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VII/30. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.04.2016 (PDF 80.13 kB)

Usnesení z VII/29. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.03.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/29/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. r. 2016
b) Rozpočtové opatření č. R03/2016
VII/29/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva č. MO/PG/01427/2016 - …
b) Nájemní smlouva č. MO/PD/01372/2016 - …..
c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce ul. Matlachova“
VII/29/3 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2016

ikona Usnesení z VII/29. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.03.2016 (PDF 83.58 kB)

Usnesení z VII/28. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.03.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/28/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2016
b) Finanční plán, odpisový plán, mzdové prostředky TS Brno - Slatina na r. 2016
c) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2016
d) Finanční plán a odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2016
e) Finanční a odpisový plán ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2016
f) Informace o výherních a podobných hracích přístrojích
g) Účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2015
h) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 za rok 2015
j) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2015
k) Účetní závěrka TS Brno-Slatina za r. 201
VII/28/2 Majetkový odbor
a) Žádost o vyjádření k PD pro územní rozhodnutí na akci „Brno, Šlapanická, nová OTS EZAMONT“
b) Žádost o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce veřejné osvětlení, Brno, Přemyslovo náměstí“
c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Brno, ul. Slavkovská, Strážnická“
d) Žádost o vyjádření ke stavbě „Brno – Podstránská, DpmB, smyčka kabelu NN (připojení nn)“
e) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 530/3 a p.č. 530/9
f) Žádost o vyjádření k PD na stavbu „104 0007512, Brno, Slatinka č. 14, přípojka NN“
g) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 155/11 a 157/3
h) Pronájem pozemku p.č. 495/3
VI/28/3 Bytový odbor
a) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ..., 627 00 Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu–... a ….., Tilhonova ... 627 00 Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu–…., Rousínovská …., 627 00 Brno
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Vlnitá …., 627 00 Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Kroměřížská …., 627 00 Brno
h) Přidělení uvolněného bytu – Rousínovská 1….., 627 00 Brno
i) Přidělení uvolněného bytu – Bučovická …., 627 00 Brno
j) Přidělení uvolněného bytu – Dědická ….., 627 00 Brno
k) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova …., 627 00 Brno
l) Přidělení uvolněného bytu – Prostějovská …., 627 00 Brno
m) Záměr přidělení bytu s pohledávkou – byt č. 12, Bučovická 945/7, Brno
n) Výpověď z nájmu bytu – …., Bučovická ….., Brno
o) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky–….., Vlnitá ….., Brno
p) Projekt prevence ztráty bydlení ve městě Brně
q) Dopis BO MMB – Žádost o zajištění sociálních bytů
VII/28/4 Vyúčtování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2015
VII/28/5 Různé
a) Zahájení územního řízení „Výstavba rodinných a bytových domů“ v k.ú. Bedřichovice lokalita „Zlatá pole“
b) Obnovení SSO Černovičky

ikona Usnesení z VII/28. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.03.2016 (PDF 87.94 kB)ernovičky

 

Usnesení z VII/27. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.02.2016

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/27/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. R2/2016
b) Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
VII/27/2 Majetkový odbor
a) Smlouva o nájmu nemovitosti č. MO/NPO/00900/2016 - BESSY INVEST, a.s.
b) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00910/2016 – p…...
VII/27/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Dědická ….., 627 00 Brno
b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Rousínovská …., 627 00 Brno, ….., Zubatého ….., 614 00 Brno
VII/27/4 Různé
a) Vlajka pro Tibet
b) Smlouva o nájmu, koupi, tisku a poprodejních službách č. CPC 862/2016 na multifunkční stroj Ineo Develop 224e

ikona Usnesení z VII/27. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.02.2016 (PDF 83.89 kB)

Usnesení z VII/26. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.02.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/26/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2015
b) Rozpočtové opatření č. Z1/2016
c) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu
e) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu „Individuální dotace JMK 2016“ vyhlášeného Jihomoravským krajem pro rok 2016
f) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z „Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje vyhlášeného na období 2013-2016“
VII/26/3 Majetkový odbor
a) Výpověď z nájemní smlouvy na pozemek p.č. 113 a žádost o pronájem pozemku
b) Žádost o pronájem pozemku p.č. 495/3
c) Žádost o pronájem pozemku p. č. 2707/11
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
e) Veřejná zakázka malého rozsahu: Zhotovení projektové dokumentace Mateřská škola Přemyslovo nám. – II.etapa – výběr dodavatele
f) Stanovisko k investičnímu záměru "Černovická terasa, nový most přes trať"
VII/26/4 Bytový odbor
a) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – …., Bučovická …., Brno
b) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – …. Bučovická …., Brno
c) Registr I. pro přidělování obecních bytů pro rok 2016
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Vlnitá ….., 627 00 Brno
e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Regenerace uvolněného bytu Dědická 912/14, Brno“
f) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k 15.02.2016
VIII/26/5 Zřízení parkoviště na Přemyslově náměstí - vyjádření k upravenému rozsahu dokumentace pro územní řízení
VII/26/6 Výběr firmy na provedení Kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2015
VII/26/7 Aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VII/26/8 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu za účelem pořádání Maškarního karnevalu pro děti a dospělé – Občanské sdružení dětí a dospělých KLUBÍČKO
VII/26/9 Farmářské trhy ve Slatině
VII/26/10 Program VII/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 18.02.2016
VII/26/11 Různé
a) Domov pro seniory
b) Žádost OD MMB a BKOM a.s. o přípravu a realizaci kompletní opravy komunikací a chodníků v ulici Podstránská

ikona Usnesení z VII/26. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.02.2016 (PDF 79.84 kB)

Usnesení z VII/07. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.02.2016

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/07/1M Nákup elektrické energie a zemního plynu – výběr dodavatele
VII/07/2M Schválení kapacity MŠ a ŠJ – výdejny, jejíž činnost vykon ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

ikona Usnesení z VII/07. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.02.2016 (PDF 57.68 kB)

Usnesení z VII/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.01.2016

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/25/1 Žádost města Šlapanice o vyjádření k vybudování SSZ na křižovatce ul. Matlachova x Krejčího x Šlapanická
VII/25/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva a pachtovní smlouva - .........
b) Vyjádření k realizaci stavby „Brno, Řípská, kNN, BD IVB“
c) Vyjádření k akci „1030024630 Brno, Olomoucká parc.č. 493/2, sm. kNN, Mokrý“ a souhlas s věcným břemen
d) Vyjádření k územnímu řízení pro novostavbu RD a zídku oplocení na ul. Šikova
e) Vyjádření k realizaci stavby „Brno, TS č. 2715 Kikerleho, rozv. NN“
f) Žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen
VII/25/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
b) Pronájem nebytového prostoru Bučovická ..., Brno – ...
VII/25/5 Inspekce na Základní škole a mateřské škole Brno, Jihomoravské nám. 2
VII/25/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
VII/25/7 Různé
c) Loterie a jiné podobné hry na území MČ Brno-Slatina
f) Vyjádření obce k žádosti dotaci ze státního rozpočtu z ministerstva MŠMT program 133510 - "Rekonstrukce a modernizace kabin SK Slatina"
g) Žádost společnosti BEMETT Za Kostelem s.r.o. o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k 1. termínu 2016

ikona Usnesení z VII/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.01.2016 (PDF 103.13 kB)

Usnesení z VII/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.01.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/24/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2016
b) Rozpočtové opatření č. R1/2016
VII/24/2 Majetkový odbor
a) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
b) Nájemní smlouva č. MO/PG/00047/2016 - ....
c) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním - pan ....
d) Souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním - pan ....
e) Územní studie na veřejná prostranství
VII/24/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I. – XI. 2015
b) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina.
VII/24/5 Školské rady – Novace zřizovacích listin, volebního řádu a vzorový jednací řád
VII/24/6 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
VII/24/7 Schválení objemu dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2016
VII/24/8 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2016

ikona Usnesení z VII/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.01.2016 (PDF 338.48 kB)

Usnesení z VII/06. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.01.2016

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
VII/06/1M Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení MŠ Přemyslovo nám. 1 nábytkem“

ikona Usnesení z VII/06. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.01.2016 (PDF 71.34 kB)