Usnesení RMČ 2015

Usnesení z VII/23. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.12.2015

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/23/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 11. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 21/2015
c) Žádost ZŠS o 2. změnu finančního plánu na r. 2015
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o změnu finančního plánu na r. 2015
e) Pravidla hospodaření zřízených příspěvkových organizací
VII/23/2 Majetkový odbor
a) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
b) Vyjádření ke stavbě „Brno – Za kostelem p.č. 2194/81, smyčka kabelu NN“ a k dotčení pozemku p.č. 2060/1
c) Podání žádosti o zápis MŠ a ŠJ – výdejny - ZŠ a MŠ Brno Přemyslovo nám. 1
d) Pronájem pozemku p.č. 852 a pacht části pozemku p.č. 67
VII/23/3 Bytový odbor
a) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ...., 627 00 Brno
b) Přidělení uvolněného bytu – Vlnitá 549/21, 627 00 Brno
c) Přidělení uvolněného bytu – Vlnitá 524/3, 627 00 Brno
d) Přidělení uvolněného bytu – Rousínovská 1057/32, 627 00 Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ...., Rousínovská ...., 627 00 Brno
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
g) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1037/11, Brno – ....
h) Výsledky hospodaření VHČ za období I. – X. 2015
i) Koncepce regenerace bytových jader v panelových domech ve správ MČ Brno-Slatina, vč. finančního krytí.
j) Žádost o převedení finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2016
VII/23/4 Návrh vyhlášky – Statut města Brna
VII/23/5 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – O.S. LUCIUS
VII/23/6 Různé
a) Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016

ikona Usnesení z VII/23. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 02.12.2015 (PDF 129.63 kB)

Usnesení z VII/21. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.11.2015

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/21/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2015
b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2015
c) Rozpočtové opatření č. 19/2015
d) Výhled hospodaření k 31. 12. 2015 ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
e) Výhled hospodaření k 31. 12. 2015 ZŠ Přemyslovo nám. 1
f) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o schválení přijetí finančního daru
g) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2015
h) Žádost o přidělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2016
i) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2016
j) Finanční dary obyvatelstvu
VII/21/2 Majetkový odbor
a) Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky
b) Žádost o vyjádření k akci : Brno-Slatina – prodloužení stoky jednotné kanalizace na parc.č. 48/2 a pozemcích p.č. 49/1,49/3
c) Dispozice s pozemky p.č. 295/1 a p.č. 295/3
d) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2601/23, 2601/7 a p.č. 2601/78
e) Dispozice s pozemkem p.č. 113
f) Pověření k podání žádosti o změnu názvu ZŠ Přemyslovo nám. 1 , příspěvková organizace na Základní a Mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
g) Nákup energií
VII/21/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace-oprava vzduchotechniky, elektroinstalace a výměny umakartových jader v bytových domech Brno-Slatina, ul. Kroměřížská“
VII/21/4 Žádost o prošetření - MŠMT
VII/21/5 Dočerpání Sociálního fondu v roce 2015
VII/21/6 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – OS Klubíčko
VII/21/8 Různé
a) Žádost firmy Bytkontrol s.r.o. ze dne 11.11.2015 o vyjádření pro akci: Výstavba rodinných domů a bytových domů
b) Čtvrtá knížka o Slatině

ikona Usnesení z VII/21. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.11.2015 (PDF 139.01 kB)

Usnesení z VII/20. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 4.11.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 18/2015
c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2015
d) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 09. 2015
e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2015
f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 09. 2015
g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2015
h) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2015
i) Převod odběrného místa elektřiny v objektu Jihomoravské nám. 2
j) Žádost ZŠS o změnu finančního a odpisového plánu na r. 2015
VII/20/2 Majetkový odbor
a) Vyjádření k prodloužení vyhrazeného parkovacího stání
b) Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/04213/2013 na pronájem pozemku p.č. 307
c) Generální souhlas zřizovatele se zapojením základních a mateřských škol do projektů statutárního města Brna v oblasti školství
d) Centralizovaný nákup energií
e) Pronájem části pozemku p.č. 2954/1 – pan ....
f) Poptávka na vybavení výdejny jídla v MŠ Přemyslovo nám. 1
g) Zrušení usnesení RMČ VII/18/2k ze dne 01.10.2015 – Poptávka na vybudování dvou dětských hřišť v lokalitě ulic Mikulčická a Černozemní
h) Žádost o pronájem pozemku p.č. 1778/2
VII/20/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ...., Tilhonova ....,627 00 Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ....., Vlnitá ....., 627 00 Brno
c) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ...., Bučovická ...., 627 00 Brno, ...., Cejl ..., 602 00 Brno
d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ...., Rousínovská ....., 627 00 Brno, ......, Pod Nemocnicí ...., 625 00 Brno
e) Přidělení uvolněného bytu – Rousínovská ...., 627 00 Brno
f) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ...., Husova ..., 602 00 Brno
g) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ....., Husova ..., 602 00 Brno
h) Odpis pohledávky – ....., Rousínovská ..., Brno
i) Pronájem nebytového prostoru Bučovická ....., Brno – ...., ....
j) Pronájem nebytového prostoru Dědická ...., Brno – .........
k) Pronájem nebytového prostoru Dědická ....., Brno – ......
l) Pronájem nebytového prostoru Dědická ...., Brno – .......
m) Pronájem nebytového prostoru Dědická ...., Brno – ......
n) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská ....., Brno – .....
o) Pronájem nebytového prostoru Bučovická ..., Brno – .....
p) Pronájem nebytového prostoru Dědická ..., Brno – ....
q) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 6, Tilhonova 517, Brno
r) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 6, Vlnitá 949/21, Brno
s) Výsledky hospodaření VHČ za období I. – IX. 2015
t) Aktualizace pasportu spravovaného bytového fondu MČ Brno-Slatina
VII/20/4 Smlouva o výpůjčce MIOS č. 14/2015-navigační cedule MIOS na sloupech veřejného osvětlení
VII/20/5 Preference opatření pro cyklistickou dopravu z pohledu MČ
VII/20/6 Smluvní zajištění vánočního osvětlení
VII/20/7 Žádost klubu důchodců o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2016
VII/20/8 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu - Slatinští stárci o.s
VII/20/9 Stanovení platu ředitele Technických služeb
VII/20/10 Komise

ikona Usnesení z VII/20. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 4.11.2015 (PDF 318.68 kB)

Usnesení z VII/05M. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/05/1M Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava havarijního stavu části střešního pláště nad školní jídelnou v ZŠ Jihomoravské nám. 2“

ikona Usnesení z VII/05M. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2015 (PDF 72.55 kB)

Usnesení z VII/19. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.10.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o souhlas s čerpáním rezervního fondu
b) Poskytnutí finančního daru
VII/19/2 Majetkový odbor
a) Výpověď z nájemní smlouvy MO/PZ/219/06776/2013
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
c) Pronájem části pozemku p.č. 2954/1 - .....
d) Pacht a pronájem částí pozemku p.č. 2954/1
e) Pronájem části pozemku p.č. 3417 - ......
g) Výstavba hřišť - dodatek č. 1 k SOD/3615/15/MO
VII/19/3 Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění
a) paní ....
b) pan .....

ikona Usnesení z VII/19. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.10.2015 (PDF 90.53 kB)

Usnesení z VII/18. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 01.10.2015

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 17/2015
VII/18/2 Majetkový odbor
a) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 143
b) Žádost o vyjádření k prodeji pozemků v lokalitě Podstránská
c) Aktualizace vyjádření k prodeji/pronájmu pozemku p.č. 68/7
d) Žádost o vyjádření k dodatečnému stavebnímu povolení přístavby RD
e) Žádost o řešení investice do nových vchodových dveří
f) Žádost o vyjádření k nabytému pozemku p.č. 1211/1
g) Pacht částí pozemku p.č. 818/1 - pan ...., paní ....
h) Pronájem části pozemku p.č. 1062 - paní ....
i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Projektová dokumentace technologie stravování v ZŠS, p.o. , Jihomoravské nám . 2„
j) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Projektová dokumentace - rekonstrukce hasičské zbrojnice, Tuřanka 7“
k) Poptávka na vybudování dvou dětských hřišť v lokalitě ulic Mikulčická a Černozemní
VII/18/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – manželé ......, Kroměřížská ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ...., Bučovická ...., Brno
d) Výpověď z nájmu bytu – ...., Bučovická ...., Brno
e) Žádost o znovuprojednání Návrhu dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – manželé ....., Vlnitá ...., 627 00 Brno, manželé ... a ....., Rousínovská .... 627 00 Brno
f) Žádost o slevu z nájmu – ...., ....... - nájemci bytového domu Vlnitá ...., Brno
g) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava elektroinstalace Prostějovská 1-3-5, Brno“
h) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava vzduchotechniky Dědická 1-3-5, Dědická 7-9-11, Dědická 8-10-12, Brno“
i) Výsledky hospodaření VHČ za období I. - VIII. 2015
j) Přechod nájmu – ......, Kroměřížská ...., Brno
VII/18/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – DDM Brno, Helceletova, Fantázie
VII/18/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu za účelem pořádání Halloweenské party – Občanské sdružení dětí a dospělých KLUBÍČKO
VII/18/6 Smlouva č. VO/04560/2015 o úpravě autorských vztahů ke kolektivnímu dílu „Čtvrtá knížka o Slatině“
VII/18/7 Termíny jednání RMČ Brno-Slatina ve 2. pololetí 2015
VII/18/8 Vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence MČ
VII/18/9 Různé
c) ....... – žádost o bezúplatné poskytnutí prostoru školního hřiště
d) Realizace stavby II/430 Podolí úprava křižovatky

ikona Usnesení z VII/18. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 01.10.2015 (PDF 144.04 kB)

Usnesení z VII/17. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.09.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/17/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2015
b) Rozpočtový výhled MČ na roky 2017 - 2021
c) Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích
VII/17/2 Majetkový odbor
a) Pronájem části pozemku p.č. 1062
b) Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemků p.č. 502/29, 2285/11, 2285/13, 2285/21 a 2287/4
c) Pronájem části pozemku p.č. 122 – pan.....
d) Pronájem a pacht částí pozemku p.č. 122 – pan .....
e) Poptávka na pořízení požárního přívěsného vozíku
f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava ul. Dolní“
g) Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v objektu Černovičky 1097/36a
h) Smlouvy na služby – autorský dozor, technický dozor investora a koordinátor BOZP pro stavbu Mateřské školy Přemyslovo nám. 1
i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava havarijního stavu části střešního pláště nad školní jídelnou v ZŠ Jihomoravské nám. 2“
VII/17/3 Návrh Obecně závazné vyhlášky č..../2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna.
VII/17/4 Novelizace zřizovací listiny Základní školy, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
VII/17/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – OS Klubíčko
VII/17/6 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna
VII/17/7 Poptávka - „Projektová dokumentace - rekonstrukce hasičské zbrojnice, Tuřanka 7“
VII/17/8 Žádost OŠMT MMB o spolupráci při navrhování odměn
VII/17/9 Program VII/05. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 17.09.2015
VII/17/10 Různé
c) Nový termín zasedání RMČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VII/17. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.09.2015 (PDF 146.79 kB)

Usnesení z VII/16. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.08.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/16/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 14/2015
c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2015
d) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2015
e) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2015
f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2015
g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 06. 2015
h) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2015
i) Odstranění nedostatků vyplývající z kontroly hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2 za rok 2014
j) Rozpočtové opatření č. 15/2015
VII/16/2 Majetkový odbor
a) Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3417
b) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
c) Záměr propachtovat a pronajmout části pozemku p.č. 2954/1
d) Pacht pozemku p.č. 312/4 – paní ...
e) Pronájem části pozemku p.č. 3417 - pan ....
f) Žádost o souhlas s vyhrazením parkovacího státní
g) Dodatek č. 1 k SOD/03260/15/MO - „Odstranění skleníku a úprava rozvodů inženýrských sítí v areálu ZŠ Přemyslovo nám. 1“
VI/16/3 Bytový odbor
a) Přidělení uvolněného bytu – Rousínovská 1042/16, 627 00 Brno
b) Přidělení uvolněného bytu – Kroměřížská 985/7, 627 00 Brno
c) Přidělení uvolněného bytu – Rousínovská 1034/8, 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Dědická 899/5, 627 00 Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ... Rousínovská ...., 627 00 Brno
f) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby domu Vlnitá 13-15, Brno“
g) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- VII. 2015
h) Pronájem nebytového prostoru Prostějovská 991/1, Brno – ........
i) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1042/16, Brno – .....
j) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ....., Rousínovská ....., Brno
k) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ....., Bučovická .., Brno
VII/16/4 Inspekce na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2 – informace
VII/16/5 Spádové obvody základních škol - aktualizace
VII/16/6 Návrh změny Pravidel poskytování finančních příspěvků v rámci projektu „ Všechny děti jsou naše“
VII/16/7 Žádost o vyjádření k organizaci dopravy z hlediska vjezdu nákladních vozidel na komunikacích v území MČ Brno-Slatina
VII/16/8 Vyřazení movitých věcí z majetkové a účetní evidence MČ

ikona Usnesení z VII/16. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.08.2015 (PDF 144.18 kB)

Usnesení z VII/15. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.08.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům
VII/15/1 Majetkový odbor
a) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2954/1
b) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/203/06760/2013
c) Záměr propachtovat části pozemku p.č. 818/1
d) Záměr pronájmu pozemku p.č. 459/6 a pronájmu a pachtu částí pozemku p.č. 487/10
e) Nájemní smlouva č. MO/PG/03470/2015 – ...
f) Nájemní smlouva č. MO/VKG/03471/2015 – ....
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a k dotčení pozemků p.č. 2060/1 a 1687
g) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Novostavba Mateřské školy Přemyslovo nám. 1 “ - výběr dodavatele
h) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Projektová dokumentace technologie stravování v ZŠS, p.o. , Jihomoravské nám . 2“
i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava ul. Dolní“
j) Návrh „Dohody o umístění a provozování plakátovacích ploch“ se společností RENGL,s.r.o.
VII/15/2 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava střešního pláště a zateplení IV. NP bytového domu Vlnitá 13-15, Brno-Slatina“
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace – oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástaveb bytových domů Brno-Slatina“
c) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- VI. 2015
d) Záměr přidělení bytu č. 8, Rousínovská 1034/8, Brno
VII/15/3 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby
VII/15/4 Pronájem Přemyslova náměstí
a) Pořádání Dětského dne KDU-ČSL
b) Pořádání tanečního odpoledne a náboru skupiny Xside DANCERS
VII/15/5 Smlouva o roznášce Aktualit o Slatině
VII/15/6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné propagaci ze dne 21.srpna 2014

ikona Usnesení z VII/15. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.08.2015 (PDF 139.78 kB)

Usnesení z VII/04M. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.07.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/04/1M Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 4 a části budovy ZŠ Jihomoravské nám. 2 “

ikona Usnesení z VII/04M. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.07.2015 (PDF 71.16 kB)

Usnesení z VII/14. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.07.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/14/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 13/2015
c) Žádost TS Brno-Slatina o změnu finančního plánu na r. 2015
d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o schválení přijetí věcného daru
VII/14/2 Majetkový odbor
a) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3417
b) Žádost o ukončení pachtovní smlouvy MO/PACHT/02068/2015 a nájemní smlouvy č. MO/PG/02071/2015 na části pozemku p.č. 122
c) Záměr pronájmu a propachtování části pozemku p.č. 122
d) Zrušení nabídkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2 – II. etapa a oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 4“
e) Veřejná zakázka malého rozsahu:„ Novostavba Mateřská školy Přemyslovo nám. 1 “.
f) Výměna kotle v budově Přemyslovo nám. 18 a konvektorů v budově Budínská 2
g) Pacht pozemku p.č. 308/2, pronájem pozemku p.č. 876
h) Žádost o souhlas s ukotvením slunečníků do betonových patek pod úrovní zámkové dlažby na pozemku p.č. 1585/3
i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výstavba hřišť, Brno-Slatina“
j) Studie stavebních úprav v Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám.2
k) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 4 a části budovy ZŠ Jihomoravské nám. 2".
VII/14/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- V. 2015
b) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova ...., Brno p.....
c) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova ...., Brno, manželé ....
d) Návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv na zajištění rekonstrukce plynové kotelny Vlnitá 432/13, Brno
VII/14/4 Různé
b) Žádost společnosti BEMETT, a.s. o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k 2. termínu roku 2015

ikona Usnesení z VII/14. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.07.2015 (PDF 127.73 kB)

Usnesení z VII/13. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.06.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 11/2015
c) Rozpočtové opatření č. 12/2015
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o změnu finančního plánu na r. 2015
VII/13/2 Majetkový odbor
a) Žádost o aktualizaci vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1947/4
b) Vyjádření k majetkoprávnímu vztahu k části pozemku p.č. 2954/1
c) Pronájem části pozemku p.č. 1062
e) Zpětvzetí výpovědi z pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 131/1
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
g) Návrh na umístění plakátovacích ploch na území Slatiny
h) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Odstranění skleníku a úprava rozvodů inženýrských sítí v areálu ZŠ Přemyslovo nám. 1“
i) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2 – II. etapa a oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 4 “
j) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výstavba hřišť, Brno-Slatina“
k) Smlouva o podnájmu části tenisového areálu
VII/13/3 Schválení smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK

ikona Usnesení z VII/13. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.06.2015 (PDF 117.64 kB)

Usnesení z VII/12. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.06.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 08/2015
b) Návrh na poskytnutí zápůjčky – návratné finanční výpomoci
c) Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014
d) Závěry kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014
e) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas se zakoupením vybavení
f) DDM JUNIOR
g) Rozpočtové opatření č. 09/2015
VII/12/2 Majetkový odbor
a) Žádost o propachtování pozemku p.č. 308/2
b) Výpověď pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/08010/2014 propachtování části pozemku p.č. 131/1
c) Aktualizaci vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2952/5 a části pozemku p.č. 2952/1
d) Výpověď z nájemní smlouvy č. MO/PG/036/06099/2013 a žádost o pronájem pozemku p.č. 876
e) Výpověď z nájemní smlouvy č. MO/PKG/05019/2013 žádost o pronájem části pozemku p.č. 3417
f) Výpověď z nájemní smlouvy na pozemek p.č. 833 a žádost o pronájem pozemku p.č. 833
g) Žádost o svěření pozemků p.č. 2952/23 v k.ú. Slatina
h) Vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání
i) Žádost o vyjádření ke stavbě „Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Podstránská „
j) Dodatek č. 1 k SOD/1209/15/MO - Stavební úpravy bytu č. 3, Kroměřížská 6
k) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Odstranění skleníku a úprava rozvodů inženýrských sítí v areálu ZŠ Přemyslovo nám. 1“
VII/12/3 Bytový odbor
a) Zpráva ve věci prodeje bytů a nebytových prostor v majetku SMB
b) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Vyškovská ...., Brno
c) Přidělení bytu – Rousínovská 1050/8, 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ...., Rousínovská ....., 627 00 Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ...., Rousínovská ....., 627 00 Brno
f) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu - ....., Vlnitá ....., 627 00 Brno, ....., Rousínovská ....., 627 00 Brno
g) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá ...., 627 00 Brno
h) Odpis pohledávky – .... Tilhonova ...., Brno
i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Vyklizení společných prostor bytových domů MČ Brno-Slatina“
j) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2014
k) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- IV. 2015
l) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 982/4, Brno
m) Nabídka na zajištění rekonstrukce plynové kotelny Vlnitá 432/13, Brno
n) Žádost po podnájem obecního bytu Tilhonova...., Brno
VII/12/4 Vyjádření k záměrům na pořízení změn ÚPmB – 43. soubor
VII/12/5 Termíny jednání RMČ Brno-Slatina ve 2. pololetí 2015
VII/12/6 Program VII/04. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 18.06.2015
VII/12/7 Různé
a) Přednáška Jiří Kolbaba
b) Slatinský historický klub – žádost o dotaci na Čtvrtou knihu o Slatině

ikona Usnesení z VII/12. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.06.2015 (PDF 178.03 kB)

Usnesení z VII/11. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.05.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/11/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 07/2015
c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2015
d) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2015
e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 03. 2015
f) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2015
g) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 03. 2015
h) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2015
VII/11/2 Majetkový odbor
a) Žádost o souhlas s podnájmem části objektu Černovičky 1097/36a třetí osobě
b) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Zásobování teplem školních budov na Jihomoravském náměstí - zhotovení projektové dokumentace“
c) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2 – II. etapa a oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 4 “.
VII/11/3 Bytový odbor
a) Rozšíření „Registru 1“ dle čl. 1.10 Pravidel pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina
b) Přidělení uvolněného bytu – Rousínovská ...., 627 00 Brno
c) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 1, ...., Brno
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v bytových domech Dědická 1-3-5, Dědická 7-9-11, Dědická 8-10-12, Brno“
e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v bytových domech Prostějovská 1-3-5, Brno“
VII/11/4 Různé
a) Zajištění bezpečnosti v MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VII/11. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.05.2015 (PDF 113.23 kB)

Usnesení z VII/10. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.05.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/10/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Účetní závěrka MČ za rok 2014
b) Závěrečný účet MČ za rok 2014
c) Rozšíření hřbitova Slatina
VII/10/2 Majetkový odbor
a) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/NP/2501/2007 a pronájem části pozemku p.č. 1786
b) Dispozice s pozemkem p.č. 49/3
c) Žádost o aktualizaci vyjádření k dispozici s pozemky p.č.2954/1 a 1326/1 – MO MMB
d) Žádost o zřízení služebnosti (věcného břemene) k služebným pozemkům p.č. 495/2, 497/2, 497/3, 503 – firma Patria real Brno, s.r.o.
e) Žádost o pronájem pozemku p.č. 312/4 – paní ......
VII/10/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Vyklizení společných prostor bytových domů MČ Brno-Slatina“
b) Výměna střešních oken v bytovém domě Tilhonova 56a-56b, Brno
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy pro zřízení kočárkáren a sušáren v bytových domech Vlnitá 17-19-21, Tilhonova 52a-52b v Brně“
d) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- III. 2015
e) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ....., Bučovická ..., Brno
f) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ......, Svážná ...., Brno
g) Žádost o slevu z nájmu – nájemci bytového domu Tilhonova ...., Brno
VII/10/4 Rozdělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2015
VII/10/05 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Benefiční jarmark 2015
VII/10/6 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby
VII/10/7 Příkazní smlouva č. VO/Prik/02220/2015 k zajištění podkladů k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Kamerový systém Slatina“

ikona Usnesení z VII/10. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.05.2015 (PDF 114.96 kB)

Usnesení z VII/09. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/09/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření za 1. čtvrtletí r. 2015
b) Rozpočtové opatření č. 06/2015
c) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2014
d) Smlouva o poskytnutí dotace – farnost sv. Jiljí
e) Odměny ředitelkám zřízených školských PO
f) Přehled pohledávek z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2014
VII/09/2 Majetkový odbor
a) Dohoda o úhradě nájemného - p. ...
b) Vyjádření ke stavbě „D1 rekonstrukce vozovky km 199.3 – 204.6 vpravo a vlevo“
c) Vyjádření ke stavbě „Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st.hr., v úseku odb. Brno Černovice – Brno-Slatina“
d) Změna zápisu údajů v rejstříku škol – zvýšení kapacity jídel ve školní jídelně
VII/09/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Kroměřížská ..., 627 00 Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Kroměřížská ..., 627 00 Brno
d) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu - ..., Dědická ... 627 00 Brno, ..., Kroměřížská ..., 627 00 Brno
e) Přidělení uvolněného bytu – Dědická ..., 627 00 Brno
f) Přidělení uvolněného bytu – Kroměřížská ..., 627 00 Brno
g) Přidělení uvolněného bytu – Vlnitá ..., 627 00 Brno
h) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v bytových domech Prostějovská 1-3-5, Brno“
i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v bytových domech Dědická 1-3-5 a Dědická 7-9-11, Dědická 8-10-12, Brno“
j) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace-oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástaveb bytových domů Brno-Slatina“
k) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- II 2015
l) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ..., Mostecká ..., Brno
m) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ..., Tilhonova ..., Brno
VII/09/4 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – příprava a nácvik na hody
VII/09/5 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2014
VII/09/6 Různé
a) ZŠ Přemyslovo nám. 1 – změna v organizačním řádu

ikona Usnesení z VII/09. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2015 (PDF 137.38 kB)

Usnesení z VII/08. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.04.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/08/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 04/2015
VII/08/2 Majetkový odbor
a) Změna zápisu údajů v rejstříku škol – zvýšení kapacity jídel ve školní jídelně
b) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 487/10 a pozemku p.č. 459/6
c) Žádost o vyjádření k výměně brány v oplocení pronajatého pozemku a zpevnění vjezdu
d) Žádost o vyhrazené parkovací stání
e) Veřejná zakázka malého rozsahu: Zásobování teplem školních budov na Jihomoravském náměstí – zhotovení projektové dokumentace
f) Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 305/1 a 305/3a žádost o pronájem
g) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2295/8
h) Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 890/2
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 113
j) Nájemní smlouva MO/NPO/1659/2015 na pronájem části pozemku p.č. 894/2
k) Informace o využití Dotačního programu MŠMT „podpora zabezpečení škol a školských zařízení“
VII/08/3 Rozdělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2015
VII/08/4 Jmenování likvidační komise pro volební období 2014-2018
VII/08/5 Zásady odměňování neuvolněným členům zastupitelstva
VII/08/6 Novelizace vyhl. Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
VII/08/7 Program VII/03. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 23.04.2015

ikona Usnesení z VII/08. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.04.2015 (PDF 129.16 kB)

Usnesení z VII/07. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.03.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/07/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2015
b) Žádost o mimořádný příspěvek
c) Rozpočtové opatření č. 03/2015
d) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5
e) Účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2014
f) Účetní závěrka TS Brno-Slatina za r. 2014
g) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2014
h) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2014
i) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním rezervního fondu
VII/07/2 Majetkový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu : Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – zhotovení projektové dokumentace
b) Veřejná zakázka malého rozsahu – vybavení kanceláří nábytkem
c) Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební úpravy bytu č. 3, Kroměřížská 6 – revokace usnesení
VII/07/3 Bytový odbor
a) Registr I. pro přidělování obecních bytů pro rok 2015
b) Přidělení bytu – Rousínovská ..., 627 00 Brno
c) Přidělení bytu z Registru II. – Tilhonova ..., 627 00 Brno
d) Přidělení bytu z Registru I. 2015 – Vlnitá ...,627 00 Brno
e) Přidělení bytu z Registru I. 2015 – Rousínovská ..., 627 00 Brno
f) Přidělení bytu z Registru I. 2015 – Rousínovská ..., 627 00 Brno
g) Přidělení bytu z Registru I. 2015 – Tilhonova ..., 627 00 Brno
h) Přidělení bytu z Registru I. 2015 – Vlnitá ..., 627 00 Brno
i) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ..., Ptašínského ..., Brno
j) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ...., Husova ..., Brno
k) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ...., Masarykovo nám. ..., Šlapanice
l) Pronájem nebytového prostoru Kroměřížská 4, Brno
m) Smlouva o nájmu nebytových prostor – ..., Rousínovská ..., Brno
n) Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu - ..... Bučovická ..., Brno
o) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace-oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástaveb bytových domů Brno-Slatina“
VII/07/4 Různé
a) Plán udržitelné městské mobility města Brna
d) Rezidentní parkování
e) Žádost společnosti BEMETT Za Kostelem s.r.o.
h) Připomínky k dopravnímu plánu MČ Brno-Slatina pro rok 2016

Usnesení z VII/07. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.03.2015 (PDF 159.1 kB)

Usnesení z VII/02.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.03.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/02/1 „A4.1 ABB - rozšíření“
VII/02/2 Připomínky k dopravnímu plánu MČ Brno-Slatina pr rok 2016

ikona Usnesení z VII/02.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.03.2015 (PDF 72.66 kB)

Usnesení z VII/06. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.03.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/06/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2015
b) Finanční plán a odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2015
c) Žádost o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2015 pro ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
d) Zveřejňování údajů o rozpočtu městské části
VII/06/2 Majetkový odbor
a) Změna užívání části pozemku p.č. 122
b) Pronájem části pozemku p.č. 494/1
c) Žádost o svěření pozemků p.č. 495/2 a p.č. 495/3 v k.ú. Slatina
d) Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Brno, ul. Kozinova“
e) Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Brno ul. Pomezní“
f) Vyjádření k realizaci stavby „Brno, Za Kostelem par.č. 2194/42, 4xBD“
g) Vyjádření k přístavbě RD Podstránská 31 v Brně
h) Vyjádření ke stavebnímu povolení „Regenerace bytového domu Vyškovská 2,4, Brno-Slatina“
i) Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební úpravy bytu č. 3, Kroměřížská 6
j) Změna zápisu údajů v rejstříku škol – změna ředitelky
k) Ukončení nájemní smlouvy MO/NPO/4321/2012 a pronájem části pozemku p.č. 894/2
l) Veřejná zakázka malého rozsahu : Mateřská škola Přemyslovo nám.1 – zhotovení projektové dokumentace
m) Dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“
VII/06/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2014
b) Návrh mimosoudní dohody – .... Tilhonova ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Dědická ..., 627 00 Brno
VII/06/4 Přehled soudních sporů vedených MČ za r. 2014
VII/06/5 Novelizace vyhl. statutárního města Brna č. 22/2010 v platném znění, o místních poplatcích
VII/06/6 Žádost o bezúplatném poskytnutí sálu za účelem pořádání maškarního karnevalu – Občanské sdružení dětí a dospělých KLUBÍČKO
VII/06/7 Poptávka nového multifunkčního kopírovacího stroje na podatelnu ÚMČ
VII/06/8 Různé
a) Jmenování členů redakční rady
b) Žádost MČ Brno-Bohunice – použití znaku MČ Brno-Slatina na webu
c) Memorandum o spolupráci mezi BSMK a ÚMČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VII/06. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.03.2015 (PDF 154.72 kB)

Usnesení z VII/05. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.02.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/05/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2015
b) Finanční plán a odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2015
c) Finanční a odpisový plán ZŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2015
d) Finanční plán, odpisový plán, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2015
e) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2015
f) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o souhlas s čerpáním fondů
g) Rozpočtové opatření č. 2/2015
h) Žádost o převod nevyčerpané dotace z FBV
i) Žádost o účelovou dotaci z rozpočtu města Brna na výstavbu SSO Zemanova
VII/05/2 Majetkový odbor
a) Studie – zásobování teplem školních budov na Jihomoravském náměstí
b) Návrh o svěření pozemku p.č. 1778/2 a p.č. 2954/1 v k.ú. Slatina
c) Žádost o čerpání finančních prostředků z FBV- technická infrastruktura v rámci projektu BYTOVÉ DOMY BRNO SLATINA
VII/05/3 Bytový odbor
a) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – ...., Vlnitá ..., Brno
b) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – ..., Bučovická .., Brno
c) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – .... a ..., Bučovická .., Brno
d) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – ..., Vlnitá ..., Brno
e) Rozšíření žaloby na vymožení peněžité pohledávky Návrh na provedení exekuce – ...., Vlnitá ..., Brno
f) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ...., Pálavského nám. .., Brno
g) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ..., Boleradice ..., Boleradice
h) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ...., Kubíkova .., Brno
i) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky - ...., Cornorova .., Brno
j) Žaloba na vymožení pohledávky – .... Rousínovská ..., Brno
k) Odpis pohledávky – ..., Rousínovská .., Brno
l) Odpis pohledávky – ...., Dědická .., Brno
m) Odpis pohledávky – ..., Bučovická ..., Brno
n) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ...., Vlnitá ..., 627 00 Brno
o) Pravidla pro přidělování bytů MČ Brno-Slatina.
p) Soudní spory vedené bytovým odborem v roce 2014
VII/05/4 Výběr firmy na provedení Kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014
VII/05/5 Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r.2014
VII/05/6 Dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
b) Schválení objemu dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2015
VII/05/8 Knížka o Slatině – převod z prodejních zásob do reprezentačního fondu starosty
VII/05/9 Program VII/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 19.02.2015
VII/05/10 Různé
a) Grant „Oranžový přechod“ - Nadace ČEZ

ikona Usnesení z VII/05. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.02.2015 (PDF 150.83 kB)

Usnesení z VII/04. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.01.2015

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/04/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 01/2015
VII/04/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 3417
b) Dispozice s částí pozemků p.č. 2312/30, 2312/69 a pozemkem 2328/8
c) Žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen
d) Dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií
VII/04/3 Bytový odbor
a) Návrh dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – .... a ... Tilhonova ...., 627 00 Brno
b) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu - ..., Bučovická ..., 627 00 Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Rousínovská ...., 627 00 Brno
e) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ...
f) Přidělování obecních bytů pro rok 2015
VII/04/4 Vyjádření k návrhu na pořízení změny ÚPmB pozemku p.č. 2186/31 a 2186/125
VII/04/5 Komise
VII/04/6 Různé
a) Logo MČ Brno-Slatina na akci – orientační běh v MČ Brno-Slatina
b) Spojovací chodník mezi ulicí Rousínovská a garážemi při ul. Hviezdoslavova

ikona Usnesení z VII/04. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.01.2015 (PDF 77.08 kB)

Usnesení z VII/03. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.1.2015

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/03/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2015
VII/03/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva MO/PD/017/06049/2013 – ....
b) Vyjádření k prodloužení vyhrazeného parkovacího stání
c) Vyjádření ke stavbě vjezdů na pozemku p.č. 444/3
d) Nájemní smlouva č. MO/PN/5494/2014 – pozemek p.č. 2953/1
e) Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební úpravy bytu č. 3, Kroměřížská 6, Brno
VII/03/3 Bytový odbor
a) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ..., ..., ....
b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XI. 2014
c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova 52a-52b a Vlnitá 17-19-21, Brno pro zřízení kočárkáren a sušáren“
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Porevizní opravy hromosvodů bytových domů MČ Brno-Slatina“
e) Žádost o převedení finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2015
VII/03/4 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
VII/03/5 Sociální fond
VII/03/6 Žádost o bezúplatném poskytnutí učebny – ZO KSČM Brno-Slatina

ikona Usnesení z VII/03. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.1.2015 (PDF 84.09 kB)