Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu

Základní informace k životní situaci

Připojení sousední nemovitosti ke komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno „přímé napojení“ pozemků (stavebních parcel), příp. staveb (např. garáže) na komunikaci za účelem zajíždění a vyjíždění vozidel. Zřízení nového připojení ale též úpravu stávajícího připojení povoluje příslušný silniční správní úřad.

O připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace (např. parkoviště) k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci je oprávněn podat vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti (fyzická nebo právnická osoba).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno o jakou komunikaci se jedná (název ulice), označení připojované nemovitosti nebo připojované komunikace, parcelní číslo a katastrální území, jméno, příjmení, datum narození a adresa žadatele, účel využívání připojované nemovitosti, předpokládaná intenzita dopravy, předpokládaný termín realizace.

Přílohy žádosti:

  • zjednodušená projektová dokumentace sjezdu – situování, vzdálenost od sousední hranice pozemku, šířkové uspořádání, odtokové poměry komunikace a povrchu sjezdu, sklonové poměry, situace rozhledových poměrů, řez sjezdem, zakreslení stávajícího dopravního značení, stromoví a jiných překážek v místě navrženého sjezdu nebo rozhledových poměrů nutných k odstranění nebo přeložení apod., doložka zpracovatele, že navržený sjezd vyhovuje stanoveným technickým podmínkám.

Aktuální fotodokumentace prokazující dodržení rozhledových poměrů sjezdu.

(informace pro projektanta* – technické podmínky pro připojování sousedních nemovitostí na komunikace jsou stanoveny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 12, v případě řešení sjezdu přes chodník je nutno zpracovat úpravu chodníku v místě sjezdu podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., změna č. 492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, příloha č. 1)

*projektant musí být autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

  • kopie předchozího souhlasu vlastníka či správce místní komunikace

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost podat na podatelnu úřadu nebo zaslat datovou zprávou či poštou. Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení.

Na které instituci životní situaci řešit

Připojení nebo sjezd na komunikaci řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

  • Dálnice – Ministerstvo dopravy a spojů ČR

  • Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje,

  • Silnice II., III. třídy a místní komunikace (v ZÁKOS) – Odbor dopravy MMB, Kounicova 67,

  • Místní komunikace (mimo ZÁKOS) – SSÚ, OVÚR, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Připojení nebo sjezd na komunikaci pro ostatní místní komunikace lze řešit na silničním správním úřadě, Odboru výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou (doložit k žádosti)

  • Souhlas (vlastníka) správce - Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno nebo jiného vlastníka komunikace.

  • Projektová dokumentace dopravního řešení sjezdu.

  • V případě zastupování stavebníka musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu a aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o zřízení sjezdu) (PDF 518.11 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 36. Předmětem poplatku nejsou zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky podle zákona č. 13/197 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (500,- Kč). Platební výměr bude zaslán spolu s oznámením zahájení řízení.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

Účastníkem řízení je vlastník (správce) komunikace a žadatel. Dotčeným orgánem jsou MMB Odbor dopravy; Policie ČR KŘ JmK, SPDI, aj.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Elektronická služba, kterou lze využít

email: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 10.

Jaké jsou související předpisy

Technické podmínky pro projektování a provádění staveb, příslušné ČSN.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč. Viz § 42a písm. f) potažmo § 42b, bod 6 písm. b).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace také na MMB odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení