Seznam životních situací a návodů na tomto webu

(řazeno podle útvaru / odboru)

Tajemnice

Petice


Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické osoby bez omezení, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Formální náležitosti petice:
Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Ustavení petičního výboru není obligatorní, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat. Způsob shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu: 1. Vystavením petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti, 2. Shromažďováním podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16 let, 3. Jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů. Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální verzi. Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.  

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všechny útvary ÚMČ Brno-Slatina dle věcné příslušnosti, obecně tajemnice ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, I. patro, telefony 533 433 572, pokud jde o podání petice - podatelna ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, přízemí, tel. 533 433 576.  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Nejsou požadovány.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny.

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Dle předmětu petice mohou být dotčeny útvary Magistrátu města Brna, městské části města Brna, případně další subjekty veřejné správy.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žádné činnosti nejsou požadovány.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Internet – portál veřejné správy.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Tajemnice ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.04.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení


Sekretariát a veřejnosprávní kontrola

Poskytování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Uspokojování potřeb občanů v oblastech kulturních, sportovních, tělovýchovných a jiných aktivit nemůže obec zajistit pouze prostřednictvím svých orgánů. Podpora těchto aktivit jednou z možností jak všestranný rozvoj a naplňování zájmů občanů zajistit. Pro omezené finanční možnosti poskytování dotací z rozpočtu přijalo ZMČ Brno-Slatina
ikona Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina (PDF 484.3 kB).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O dotaci mohou žádat právnické nebo fyzické osoby, které mají své sídlo, resp. trvalý pobyt, nebo místo činnosti na území Městské části Brno-Slatina nebo jejich činnost je zaměřena k aktivitám občanů Městské části Brno-Slatina.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Žadatel nesmí mít vůči Statutárnímu městu Brnu a Městské části Brno-Slatina nebo jimi zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování dotace z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Taktéž musí splnit podmínky uvedené v čestném prohlášení, jehož vzor je nedílnou součástí Pravidel pro poskytování dotací.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Žadatel, který má zájem o získání dotace, vyplní pravdivě všechny údaje uvedené v žádosti o dotaci včetně příloh a příp. příslušných dokladů. Žádost o dotaci se podává vždy v období od 1.1. do 28.2. příslušného roku.
Žádost lze zaslat poštou (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb) nebo podat osobně v provozní době ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59.
Žádosti doručené po stanoveném termínu nebo žádosti, které nesplní podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací, nebudou zařazeny do seznamu posuzovaných žádostí o dotace pro daný rok.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Požadavky na podklady přiložené k žádosti jsou obsaženy přímo ve formuláři žádosti.

Součástí žádosti musí být i čestné prohlášení. Formulář žádosti a čestného prohlášení je k dispozici na těchto stránkách.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis příslušné žádosti a čestného prohlášení jsou k dispozici na sekretariátu MČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno nebo jako dokumenty ke stažení.
  Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
  ikona Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina, formát PDF k vyplnění a tisku (PDF 88.29 kB)
  ikona Čestné prohlášení k žádosti o dotaci (PDF 101.81 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Po termínu podání žádosti jsou podklady zpracovávány pro nejbližší zasedání RMČ a následně pro zasedání ZMČ tak aby o žádosti bylo rozhodnuto do konce měsíce května daného roku.. Podle celkové finanční výše požadavků mohou být jednotlivé požadavky kráceny či o nich rozhodnuto podle stavu dotací či získaných sponzorských darů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Statut města Brna

Jaké jsou související předpisy
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Vzhledem k povaze věci opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Případné sankce jsou dány smluvně v rámci veřejnoprávní smlouvy uzavírané s žadatelem o dotaci, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar
ref. sekretariát a veřejnosprávní kontrola

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Alexandra Hradečná

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
31.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení


Všeobecný odbor

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Městská část Brno-Slatina a její úřad poskytuje informace vztahující se k oblastem její působnosti.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která ÚMČ Brno-Slatina žádá o informaci podle zák.č.106/99 Sb., vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona), a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti prokazovat, ani sdělovat.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Žádost nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:
a) kterému povinnému subjektu je určena;
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle tohoto zákona;
c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i adresa elektronická, přičemž elektronické podání musí být opatřeno zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem - § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu tohoto zákona.
Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci (např. v případě uzavření licenční smlouvy a podlicenční smlouvy při poskytování informací dle §14a zákona a v případě vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona), vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.
Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím 15 denní lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:
1) Ústně - (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv útvaru ÚMČ Brno-Slatina.
2) Písemně - prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59.
3) Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@mcslatina.cz, kdy podání je opatřeno zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Písemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitostí písemné žádosti jsou uvedeny shora v části "podmínky pro řešení situace, postupu". Žádosti o informace vyřizuje ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno - jednotlivé odbory (útvary) úřadu, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá nebo orgány MČ Brno-Slatina.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
ísemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitostí písemné žádosti jsou uvedeny v bodě 6. V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně. Jestliže žadatel není s odpovědí na ústně podanou žádost spokojen, podá si žádost písemně.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Je možno využít formulář žádosti o informaci na těchto stránkách, případně listinný formulář, který je k dispozici na podatelně úřadu.
  Žádost o informaci - formát Open Document (ODT 13.4 kB)
  Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - formát Open Document (ODT 13.66 kB)
  Žádost o informaci - formát DOCX (DOCX 6.16 kB)
  Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - formát DOCX (DOCX 6.44 kB)
 ikona Žádost o informaci - formát PDF (PDF 51.91 kB)
 ikona Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - formát PDF (PDF 60.74 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad dle § 17 zák.c. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada nákladů, oznámí se písemně tato skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady Magistrátem města Brna vyčíslena. V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů.
Úhradu nákladů za poskytnuté informace, je možno provést následujícími způsoby:
1) v hotovosti (nutné předložit doklad o zaplacení – příjmový doklad), a to v budově Tilhonova 59 - na pokladně finančního odboru ÚMČ Brno-Slatina
2) bezhotovostním převodem na příjmový účet MČ B rno-Slatina prostřednictvím peněžního ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou);
3) složením hotovosti na příjmový účet MČ Brno-Slatina u KB, a.s. č. ú.: 19-16526-621/0100 (nutné předložit pokladní doklad).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Datum podání žádosti je den doručení žádosti na ÚMČ Brno-Slatina. Lhůta počíná běžet následujícím dnem od doručení žádosti na úřad.
V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, musí magistrát do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa s odkazem na příslušnou informaci, úřední deska úřadu, publikace apod.).
ÚMČ Brno-Slatina musí do 7 dnů ode dne podání žádosti požádat žadatele o upřesnění požadované informace, a to v případě nesplnění požadavku stanoveného v § 14 odst. 5 písm. b) zákona, ve znění pozdějších předpisů. Nedostane-li úřad od žadatele upřesňující informace do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne o odmítnutí žádosti (dle § 15 zákona).
ÚMČ Brno-Slatina vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.
ÚMČ Brno-Slatina žádost odloží i v případě, jestliže se požadované informace nevztahují k jeho působnosti /§ 4 odst. 5 písm. c) zákona/ a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
ÚMČ Brno-Slatina poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku /§ 14 odst. 5 písm. d) zákona/. Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.
ÚMČ Brno-Slatina zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na základě písemné žádosti o informaci do 15 dnů od poskytnutí informace, a to způsobem stanoveným v § 5 odst. 3 zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Další odbory, útvary ÚMČ Brno-Slatina, které na vyřízení žádosti mohou participovat z hlediska své působnosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
- nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (§ 15 zákona) Proti rozhodnutí ÚMČ Brno-Slatina nebo orgánu MČ Brno-Slatina o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně a funkčně příslušného odboru (útvaru) úřadu, který rozhodnutí vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání úřadem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení podle § 16 zákona správní řád.

2) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona)
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.
Stížnost se podává u ÚMČ Brno-Slatina, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona),
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona, nebo § 14 odst. 7 zákona.
ÚMČ Brno-Slatina předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu - Magistrátu města Brna do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví - poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
web Magistrátu mjěsta Brna - www.brno.cz, potrál veřejné správy

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor, referát právní a informatiky

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.04.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

CZECH POINT: Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
ÚMČ Brno-Slatina vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen “ISVS”), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná ÚMČ Brno-Slatina je veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu vyhotovenou ÚMČ Brno-Slatina, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není dokázán opak.
ÚMČ Brno-Slatina vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejně přístupných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):
1) výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
2) výpisy z Obchodního rejstříku /veřejná evidence/
3) výpisy z Živnostenského rejstříku /veřejná evidence/
4) výpisy z Rejstříku trestů /neveřejná evidence/
5) výpisy bodového hodnocení osoby /neveřejná evidence/
6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
7) výpisy z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) /neveřejná evidence/
8) výpisy z Insolvenčního rejstříku
9) žádosti o zřízení datové schránky
10) oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
11) autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
12) autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
13) žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
14) žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
15) povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
16) zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
17 )oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
18) oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
19) oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
20) žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
21) žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
22) vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

ad 4) Evidence Rejstříku trestů je neveřejnou evidencí.
Vydat ověřený výpis z této evidence lze pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i zmocněnci, který žádá o výpis na základě plné moci jemu udělené další osobou. V případě, že v plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

ad 5) Výpisy bodového hodnocení osoby
Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. O výpis může požádat osoba, které se výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít platný doklad totožnosti. Výpis bodového hodnocení osoby bodového hodnoceníby lze vydat i zmocněnci, a to na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. V případě, že nejsou v plné moci uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

ad 6) Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Seznam kvalifikovaný dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj pro dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek. Prostřednictvím kontaktního místa Czech Point je možné zažádat o ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro příslušnou organizaci, a to dle zadaného identifikačního čísla organizace.

ad 7) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH slouží k plnění ohlašovacích povinností souvisejících s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pracoviště Czech Point umožňuje žadateli vyřídit následující požadavky:
registraci a vydání přístupových údajů
změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

ad 8) Výpisy z insolvenčního rejstříku
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík,  který umožní získat informace o příslušných insolvenčních řízeních a umožní sledování jejich průběhu. Není nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů.

ad 9) Žádost o zřízení datové schránky
Žadatel předkládá doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli k vlastnoručnímu podpisu. Datová schránka bude zřízena do 3 dnů, poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

ad 10) Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k vlastnoručnímu podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

ad 11) Autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby dokumentu
Žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat. Pracovník pracoviště Czech POINT prověří ve smyslu § 24 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb., zda je možné autorizovanou konverzi příslušného dokumentu provést (musí se např. jednat o originál, popř. ověřenou kopii dokumentu apod.) Výstup je dle volby žadatele předáván na CD (úhrada nosiče je součástí správního poplatku stanoveného zákonem pro tento úkon) nebo je zaslán do tzv. "Úschovny", tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel vyzvedne nejpozději do 3 kalendářních dnů od podání žádosti.

ad 12) Autorizovaná konverze na žádost z elektronické do listinné podoby dokumentu
Elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do "Úschovny" (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Pracovník pracoviště Czech POINT před provedením autorizované konverze prověří náležitosti stanovené v § 24 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. a připojí k výstupu ověřovací doložku.

Některé výstupy z ISVS lze získat přímo do vlastní datové schránky prostřednictvím služby CZECH-POINT@home, aniž by bylo třeba navštívit kontaktní místo CZECH-POINT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výstupy z ISVS.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta první zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jedná-li se např. o výpisy z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku, nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost. V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)- kdy se jedná např. o výpisy z rejstříku trestů, je ÚMČ Brno-Slatina povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 a 4 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Výstupy z ISVS jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají s účinností od 1. 1. 2008 i matriční úřady, a to ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ve městě Brně se jedná o 9 matričních obvodů se sídly na:
Úřadě městské části Brno-Bystrc,
Úřadě městské části Brno-Královo Pole,
Úřadě městské části Brno-Líšeň,
Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
Úřadě městské části Brno-sever,
Úřadě městské části Brno-střed,
Úřadě městské části Brno-Tuřany,
Úřadě městské části Brno-Žabovřesky,
Úřadě městské části Brno-Židenice.

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), stanovila seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy. Ve městě Brně se jedná spolu s ÚMČ Brno-Slatina o 13 městských částí:
Úřad městské části Brno-Bohunice,
Úřad městské části Brno-Černovice,
Úřad městské části Brno-Chrlice,
Úřad městské části Brno-Ivanovice,
Úřad městské části Brno-jih,
Úřad městské části Brno-Jundrov,
Úřad městské části Brno-Kníničky,
Úřad městské části Brno-Kohoutovice,
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec
Úřad městské části Brno-Útěchov,
Úřad městské části Brno-Vinohrady,
Úřad městské části Brno-Žebětín.
Dále lze získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na pracovištích České pošty, s.p.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno, přízemí, kancelář ověřování nebo podatelny, tel.: 533 433 575, 533 433 576.
Ověřené výstupy z ISVS je možné vydat:
Pondělí 8:00 – 11:30 hod.; 12:30 – 17:00 hod.
Středa 8:00 – 11:30 hod.; 12:30 – 17:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je ÚMČ Brno-Slatina povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 a 4 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (cestovní pas, občanský průkaz).

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).
Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou zákonem stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
V případě ověřeného výstupu z Katastru nemovitostí musí žadatel kromě katastrálního území uvést jeden z těchto identifikačních údajů: list vlastnictví, parcelní číslo, číslo popisné stavby, popřípadě číslo popisné stavby a číslo bytové nebo nebytové jednotky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 550/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Na stránkách CZECH POINT
Na webu Statutárního města Brna

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12.2016
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
03.08.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Veřejná shromáždění

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů mají občané právo se pokojně shromažďovat. Za shromáždění se také považují pouliční průvody a manifestace. Svolavatel shromáždění je povinen konání shromáždění oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina (dále jen ÚMČ Brno-Slatina). Nevztahuje se na shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání, procesí, poutě a jiné průvody pořádané církvemi nebo náboženskými skupinami.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Shromáždění oznamuje "svolavatel",tj. občan starší 18 let nebo pověřený zástupce zmocněný jednat jménem právnické osoby se sídlem na území ČR.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Oznámení podává svolavatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném všeobecným odborem ÚMČ Brno-Slatina, nebo individuálním oznámením, ve kterém musí být uvedeno:
účel shromáždění
den a místo jeho konání
doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení
předpokládaný počet účastníků
počet pořadatelů starších 18 let a jejich označení/li>
jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Doručit písemné oznámení o konání shromáždění na ÚMČ Brno-Slatina.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Koná-li se shromáždění pouze na území městské části Brno-Slatina, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na podatelnu ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonva 450/59, 627 00 Brno. Přesahuje-li shromáždění hranice územního obvodu MČ Brno-Slatina, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Oznámení o konání shromáždění je možné zaslat:
- poštou na ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno
- elektronicky na adresu podatelna.slatina@brno.cz s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
- doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno.
Svolavatel má za povinnost písemně oznámit konání shromáždění alespoň 5 dnů předem. K oznámení doručeném dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění se nepřihlíží.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Situační plánek shromáždění. V případě konání průvodu je požadována mapa trasy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář „Oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb.“ lze získat buď  na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, nebo si je můžete stáhnout zde na internetových stránkách MČ Brno-Slatina.
  Oznámení o konání shromáždění - formulář PDF k vyplnění a tisku (95,3 KB)
  Oznámení o konání shromáždění - formát OpenDocument (16,4 KB)
  Oznámení o konání shromáždění - formát RTF (73 KB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud ÚMČ Brno-Slatina do tří dnů od oznámení konání shromáždění nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo jeho ukončení na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Oznámení o konání shromáždění opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem, vydaným na základě certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.slatina@brno.cz.
Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení může svolavatel do 15 dnů od doručení podat žalobu u soudu. Žaloba nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů. Žaloba se podává u Krajského soudu v Brně.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo nezajistí řádný průběh shromáždění, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši do 5 000 Kč.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

V jakém případě ÚMČ Brno-Slatina nejčastěji shromáždění zakáže?
Jestliže oznámený účel shromáždění směřuje k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.
ÚMČ Brno-Slatina také shromáždění zakáže jestliže se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo se má konat na stejném místě ve stejnou dobu podle dříve doručeného oznámení jiné shromáždění.

Může být uložena svolavateli pokuta, když shromáždění neohlásí a ono v klidu proběhne?

Ano. Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když shromáždění nebylo rozpuštěno. Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno, bude rozpuštěno, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz. To platí i pro shromáždění, která nebyla svolána. 

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Při osobním předložení oznámení o konání shromáždění úřad upozorní na případné vady oznámení (neúplné nebo nepřesné údaje) s tím, že pokud je svolavatel neodstraní, nepůjde o platné oznámení. Je-li oznámení předloženo jiným způsobem, neprodleně upozorní svolavatele na vady písemně. ÚMČ Brno-střed může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Telefonicky na ÚMČ Brno-Slatina, všeobecný odbor, 533433574, nebo dotazem formou e-mailové zprávy na adresu vseobecny@mcslatina.cz.  

Související situace a návody, jak je řešit
Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství pro umístění např. stolku, ozvučení, tribuny atd., je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na všeobecném ÚMČ Brno-Slatina.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
10.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Inzerce v periodiku Aktuality o Slatině

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Objednávání inzerce v Aktualitách o Slatině podle ceníku schváleného RMČ.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kterákoli osoba.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Objednávka - úhrada - zveřejnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Objednávkou realizovanou prostřednictvím formuláře podaného poštou, na úřadu, cestou e-mailu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor, p. Kučerová, kucerova.petra@mcslatina.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Nejsou vymezeny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář objednávky je dostupný na všeobecném odboru u p. Kučerové, a dále na těchto stránkách.
ikona Inzerce - objednávkový formulář (PDF 524.24 kB)

ikona Inzerce - objednávkový formulář - edit (PDF 481.38 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Úhrady za inzerci jsou požadovány podle ceníku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zpravidla do 10. dne v měsíci (redakční uzávěrka), pokud není pro konkrétní číslo stanoveno jinak (letní dovolené, konec roku).

Podle které normy se postupuje
Příslušná usnesení RMČ, jimiž se schvaluje ceník inzerce v Aktualitách o Slatině.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Další informace najdete v rubrice Ostatní informace/Zpravodaj - Aktuality o Slatině na těchto stránkách.

Za správnost návodu odpovídá útvar
ÚMČ, všeobecný odbor, ref. veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Petra Kučerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
18.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
15.01.2024

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

 

Vydání rybářského lístku

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Rybářský lístek je oprávněním k lovu ryb a vodních organismů vydávaný na základě ust. § 13 odst. 9 zák.č. 99/2004 Sb.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dní (bez prokázání kvalifikačních předpokladů), na dobu 10 let anebo na dobu neurčitou.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba , která doloží kvalifikační předpoklady podle ust. § 10 odst. 3 vyhl. č. 197/2004 Sb., ve znění pozddějších předpisů, či doloží skutečnosti podle odst. 4, 5 nebo 6 cit. ustanovení vyhlášky. O vydání rybářského lístku může požádat tedy občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti:

 * z poznání ryb a vodních organismů,
 * z biologie ryb a vodních organismů,
 * způsobů lovu ryb,
 * o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 * zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku .
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.
Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 * dříve vydaným rybářským lístkem,
 * popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 * dříve vydaným rybářským lístkem,
 * jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 * osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 * rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Žádost je nutné podat na ÚMČ Brno-Slatina, který je příslušný podle místa trvalého pobytu občanů městské části. Cizinci podávají žádost na ÚMČ Brno-Slatina, zdržují-li se v jeho územním obvodu. Tiskopis žádosti je k dispozici na podatelně úřadu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad městské části Brno-Slatina, všeobecný odbor, ref. podatelna, Tilhonova 59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Martina Hájková, tel. 533 433 576

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (mapř. rodný list).
K žádosti je nutné přiložit:

 * doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
 * doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59 a na těchto stránkách.
    Žádost o vydání rybářského lístku - formát .pdf

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 1. 30 dní  činí 200 Kč,
 2. 10 let rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
 3. 10 let činí 500 Kč,
 4. na dobu neurčitou činí 1000 Kč
 

Poplatek podle odst. 2 platí, vydá-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 35
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., § 178a

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Brna prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina, který toto rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

 * přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
 * trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu:
  o trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo
  o trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Od kdy platí rybářský lístek?
- Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dnů, 10 let, nebo na dobu neurčitou).

Čím prokáží mladiství svou identitu?
- Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?
- Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

Je možno vystavit duplikát rybářského lístku?
Důvod, pro který se lístek vydává nově, např. jeho ztráta, nebo změna jiných údajů na lístku, ale i změna jména u vdané ženy, nemá žádný vliv na výši správního poplatku za jeho vydání, u loveckého lístku podle sazeb uvedených v položce 13, u rybářského lístku v položce 14 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vydání duplikátu rybářského lístku ve smyslu položky 16, poznámka 2 zákona o správních poplatcích je možné pouze v případech, kdy zvláštní právní předpis (v těchto případech zákon o rybářství) umožňuje vydat doklad jako duplikát. Jinak se vydává doklad nový.
Zákon o rybářství v žádném ustanovení neupravuje možnost vydání duplikátu rybářského lístku. Proto je vždy nutné vydat rybářský lístek nový podle sazeb uvedených v položce 14 (rybářský lístek) zákona o správních poplatcích.
Příklad: Při změně údajů, např. když se držitelka lístku vdá a přijme příjmení manžela není vystavení nového lístku nezbytné, pokud při kontrole držitelka lístku prokáže důvod změny jména např. předložením občanského průkazu. Pokud tato žena bude požadovat vystavení duplikátu, platí výše uvedené, a bude vydán nový lístek za příslušný správní poplatek dle délky platnosti lístku.

 Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Nahlédnutím do příslušných předpisů na ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, v listinné i elektronické formě.

Za správnost návodu odpovídá útvar
referát podatelny, všeobecný odbor

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Martina Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
22.12.2023

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
22.12.2023

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Použití znaku a vlajky města Brna, znaku a vlajky Městské částí Brno-Slatina

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území města Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města Brna pouze se souhlasem Rady města Brna, a to na základě písemně podané žádosti adresované na MMB, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna a publikací vydávaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna, kdy souhlas k užití znaku města Brna vydává Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

Znak brněnské městské části mohou užívat město a příslušná městská část, jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem města a městské části, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území městské části Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znaků brněnských městských částí pouze se souhlasem rady příslušné městské části, a to na základě písemně podané žádosti adresované MČ, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti se statutárním městem Brnem nebo městskou částí, Magistrátem města Brna nebo úřadem městské části, a takto vydávaných publikací, kdy souhlas k užití znaku městské části vydává starosta příslušné městské části nebo jím pověřený odbor úřadu městské části.

Vlajka města Brna a vlajky městských částí lze užívat bez předchozího souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby - každý, kdo chce použít znak města Brna nebo znak příslušné městské části.
Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Žádost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává, k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení (výtvarný návrh je vždy nutnou přílohou). U akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem či městskou částí, Magistrátem města Brna či úřadem městské části, musí být tato skutečnost uvedena. Barevné a výtvarné provedení znaků a vlajek nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemné žádosti.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Užívání znaku města Brna - Magistrát města Brna.
Užívání znaku městské částí Brno-Slatina - ÚMČ Brno-Slatina.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Užívání znaku města Brna - Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, vedoucí Správního oddělení, dveře č. 109, I. patro, tel. 542 173 080, v úředních hodinách.
Užívání znaku městské částí Brno-Slatina - ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, podatelna, přízemí.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Písemnou žádost doplněnou výtvarným návrhem.

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlasu rady města nebo městské části, lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání tohoto orgánu a činí minimálně 15 dnů a maximálně 30 dnů.
Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlas odboru magistrátu nebo městské části, je žádost vyřizována bezodkladně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Archiv města Brna - Pracovní skupina pro městské symboly, která posuzuje žadatelem předložený výtvarný návrh v případě použití znaku města Brna.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žádné.  

Podle které normy se postupuje
STATUT pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí, vydaný na základě usnesení Rady města Brna č. R4/136 ze dne 23. 2. 2006.
Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 34a a § 142.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
www.brno.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.04.2007

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2007

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v Městské části Brno-Slatina

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Přidělení čísla popisného (případně jeho zrušení) je nezbytnou podmínkou pro zápis (zrušení zápisu) stavby do katastru nemovitostí. Označení nemovitosti domovními tabulkami s číslem popisným a orientačním je povinností vlastníka uloženou mu zákonem /nesplní-li povinnost - peněžitá sankce/ Číslo popisné je číslo objektu, jedná se o pořadové číslo v katastrální knize, které současně identifikuje stáří objektu v příslušném katastru, je uvedeno na domovní tabulce s černým podkladem a bílými číslicemi. Orientační číslo slouží k usnadnění orientace v ulici nebo jiném veřejném prostranství, je uvedeno na domovní tabulce s bílým podkladem a červenými číslicemi. Evidenční číslo je přidělováno dočasným stavebním objektům, je uvedeno na tabulce s bílým podkladem a zelenými číslicemi. K zaevidování objektů existují dvě číselné řady (popisná a evidenční), které jsou stejně důležité a na stejné úrovni, každá z nich však eviduje jiný druh stavby. Číselná řada popisná (v kompetenci MMB) určuje objektu trvalého charakteru kromě popisného čísla i adresu, číselná řada evidenční (v kompetenci MČ) určuje objektu dočasného charakteru (např. objekty určené k rekreaci) pouze číslo evidenční v katastru - bez adresy objektu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o přidělení a zrušení čísla popisného a orientačního, včetně zajištění označení objektu platnými a správnými domovními tabulkami, je zákonnou povinností vlastníka nemovitosti. Návrhy a podněty na pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství města Brna podávají kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je adresují tajemnici ÚMČ Brno-Slatina, je-li úzdemím, kde se předmětná ulice nebo veřejné prostranství nachází, MČ Brno-Slatina. Názvy jakýchkoli veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít náležitosti podle příslušného platného zákona.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
K žádosti o přidělení popisného a orientačního čísla se přikládá originál pravomocného kolaudačního rozhodnutí (popř. ověřená kopie) nebo jiného dokladu o existenci stavby v příslušném katastru, vydaného příslušným stavebním úřadem, a geometrický nebo jiný situační plán lokality. Výše uvedené doklady je nutné také předložit ÚMČ Brno-Slatina, jde-li o žádost o přidělení evidenčního čísla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Žadatel požádá při osobní návštěvě nebo podá písemnou žádost Odboru vnitřních věcí MMB, v případě čísla evidenčního požádá ÚMČ Brno-Slatina. Návrhy a podněty na názvoslovné změny se předkládají tajemníkům úřadů městských částí, kde se daná lokalita nachází.  

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Magistrát města Brna - popisná a orientační čísla;
Úřad MČ Brno-Slatina - evidenční čísla.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Popisná a orientační čísla: Místopisné pracoviště Odboru vnitřních věcí MMB, Malinovského nám. 3, I. patro, dv. 171, tel. 542 173 089, v úředních hodinách.
Evidenční čísla - ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno, podatelna, přízemí v úředních hodinách piodatelny;
Návrhy na místopisné změny - tajemnice ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
- k osobní nebo písemné žádosti o přidělení čísla popisného a orientačního je nutno přiložit originál (nebo ověřenou kopii) kolaudačního rozhodnutí s vyznačením právní moci, který bude po opatření doložkou o přidělení obou čísel vrácen (zaslán zpět) žadateli;
- v případech, kdy se kolaudační rozhodnutí nedochovalo, je nutno přiložit potvrzení příslušného stavebního úřadu o existenci stavby, stejně tak při reálném rozdělení stavby nebo areálu anebo změně užívání stavby z dočasného na trvalé užívání;
- v případě zrušení čísla popisného se přikládá pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby, pokud se příslušný doklad nedochoval, tak potvrzení příslušného stavebního úřadu o odstranění stavby (nesporná skutečnost);
- kromě toho je třeba žádost doplnit geometrickým plánkem (zaměření stavby) nebo jiným jednoduchým situačním plánkem stavby s vyznačením příslušné ulice, popř. nejbližších orientačních čísel sousedících;
- doklady k žádosti o přidělení evidenčního čísla - viz bod 6;
- v případě žádosti o názvoslovnou či orientační změnu na základě petice občanů musí předložené podklady odpovídat zákonu o právu petičním;
- na anonymní návrhy a podněty k pojmenování a přejmenování veřejných prostranství nebude brán zřetel.

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatek není stanoven. Náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti s výjimkou případů, kdy je změna číslování a názvu provedena úředně městem Brnem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vlastník nemovitosti je povinen do 1 měsíce po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí požádat o přidělení čísla popisného a orientačního, správní orgán je povinen vyhovět neprodleně, nejpozději však do 30 dnů. Přidělování čísla evidenčního na ÚMČ Brno-Slatina se provádí bezodkladně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §§ 30 - 34.
Vyhláška MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, §§ 1 - 7, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
Opatření ZMB "Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně", schválené 17.4.2001.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení povinností stanovených právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, v § 30 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo nesplní-li tato osoba povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 citovaného zákona, může obec uložit peněžitou sankci do 10.000 Kč podle ustanovení § 58 zákona č. 128/2000 Sb. Za porušení výše uvedených povinností fyzickou osobou může obec uložit peněžitou sankci za přestupek podle ustanovení § 47, 47b a 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
www.brno.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Martina Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.04.2007

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2007

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané situace, postupu
Před vyřízením žádosti o přidělení popisného (domovního) čísla nemovitosti je nezbytně nutné provést kontrolu v evidenci místopisu, zda předmětnému objektu nebylo již dříve popisné číslo přiděleno (důvodem možná duplicita zápisu) nebo zda novostavba nestojí na místě asanované stavby. Pokud je nově kolaudovaná stavba postavená na stejném pozemku parcely asanovaného objektu, předloží žadatel ke kolaudačnímu rozhodnutí ještě rozhodnutí o odstranění stavby v originále nebo v ověřené kopii (popř. doklad vydaný příslušným stavebním úřadem o neexistenci stavby - nesporná skutečnost).

Poskytování veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Poskytování veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí různým subjektům pro účely konání veřejných a předvolebních shromáždění, kulturních a společenských, charitativních, prodejních a reklamních akcí.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Žádost o poskytnutí veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí pro jiné akce, než je předvolební shromáždění či mítink, je nutno podat na ÚMČ Brno-Slatina 25 dní před termínem konání akce, o žádosti rozhodne Rada MČ. U předvolebních mítinků a shromáždění není lhůta pro žádost stanovena, o poskytnutí prostranství rozhodne operativně starosta MČ. Postup při poskytování veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí je stanoven v dokumentu Rady MČ Brno-Slatina "Pravidla RMČ Brno-Slatina k poskytování veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí"

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním žádosti o poskytnutí veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, podatelna

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina, podatelna, Tilhonova 59, Brno.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
V případě záboru veřejného prostranství při prodejních a reklamních akcích do žádosti uvést, že se současně jedná o zábor veřejného prostranství, kdy je nutno specifikovat plochu a dobu záboru.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou určeny, rámec postupu při rozhodování o žádosti je vymezen vydanými Pravidly RMČ.  
Pravidla RMČ k poskytování veřejného prostranství společensko-kulturního centra Přemyslova náměstí

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
V případě záboru VP se hradí příslušný místní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecně závazným právní předpisem nejsou stanoveny, nejde-li o veřejná shromáždění nebo zábor veřejného prostranství.

Související situace a návody, jak je řešit
Veřejná shromáždění - viz příslušna životní situace , zábory veřejných prostranství - viz příslušná obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna o místních poplatcích (www.brno.cz, sekce dokumenty města).  

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
01.01.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Pořádání kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-Slatina

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
- ohlašovací povinnost

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, která podnik pořádá nebo provozuje.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Podmínky stanovuje obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 11/2011. Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku včetně tanečních zábav a diskoték, na území městské části Brno-Slatina, je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním

 • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
 • označení druhu podniku,resp.opakujících se podniků
 • datum a místo konání
 • očekávaný počet účastníků podniku
 • počet členů pořadatelské služby

Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

Provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí na území městské části Brno-Slatina je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

 • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
 • označení druhu podniku,resp. opakujících se podniků
 • datum a místo konání

Úřad městské části Brno-Slatina upozorňuje pořadatele, že jsou povinni při konání akce dodržovat hygienické limity hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tam, kde to tyto předpisy vymezují. U akcí s produkcí hudby provozované ve venkovním prostoru je nutno ze strany pořadatele přijmout taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejmenší míru. V případě soudních sporů týkajících se obtěžujících jevů způsobených konáním akce budou případné náhrady škod požadovány městem Brnem od pořadatele akce.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemného oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce, případně žádosti o udělení výjimky učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor Úřadu městské části Brno-Slatina

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor Úřadu městské části Brno-Slatina, Martina Hajková, tel. 533 433 576, hajkova.martina@mcslatina.cz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Slatina, Martina Hájková, nebo na www.mcslatina.cz
formular_oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce_2022.odt
formular_oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce_2022.pdf
2195_17_zasadybezuplatnypronajem_Premyslovonam_18.pdf  Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím

Můžete využít tuto elektronickou službu
Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem, vydaným na základě certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.slatina@brno.cz Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
č. 17/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 11/2011
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinnostíPorušením stanovených povinností se osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu podle zvláštních právních předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor, ref. podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Martina Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
13.07.2022

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
13.07.2022

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení


Stížnosti

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Stížnost je podání, směřující proti úkonům nebo jednání orgánů veřejné správy v samostatné (samospráva) nebo přenesené působnosti (výkon státní správy), jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s úkony nebo jednáním orgánů veřejné správy a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Stížnosti jsou také podání, která jsou jako taková definována zákonem. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů a podání směřující vůči osobám mimo veřejnou správu např. ve věcech, které jsou v působnosti soudů.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Obecně nemá stížnost předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné kdo ji činí, které věci se týká, případně co se navrhuje. Zvláštní zákonné úpravy stížností (viz bod 17) stanoví případnou formu a náležitosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Stížnosti se podávají písemně (v individuálních případech zaměstnanec úřadu sepíše záznam), stížnosti je možné zaslat poštou, doručit osobně, popř. elektronickou cestou formou e-mailu. Je-li stížnost doručena prostřednictvím faxu, musí být úřadu doručen také originál podání, z něhož byl fax pořízen, v případě elektronického podání stížnosti cestou e-mailu musí být použita adresa elektronické podatelny epodatelna@mcslatina.cz a pravost podání potvrzena zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad městské části Brno-Slatina, Magistrát města Brna, úřady městských částí statutárního města Brna (kontaktní adresy viz www.brno.cz).

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všechny útvary ÚMČ Brno-Slatina dle věcné příslušnosti, obecně všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, přízemí, podatelna, telefony 533 433 575, 533 433 576, 533 433 574.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Nejsou požadovány, dle vlastního uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny ÚMČ Brno-Slatina; jde-li o působnost Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, nejpozději do 90 dnů, nejsou-li v případě zvláštní zákonné úpravy stížností lhůty stanoveny ze zákona.
Stěžovatel je v uvedených lhůtách písemně informován o způsobu vyřízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Dotčené útvary ÚMČ Brno-Slatina a orgány MČ Brno-Slatina, dotčené útvary Magistrátu města Brna, městských částí města Brna, případně další subjekty veřejné správy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ust. § 16 odst. 2 písm. g), odst. 3, ust. § 17. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 175. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ust. § 16a. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ust. § 51 odst. 3 a 4 – stížnost do úkonů plátce, ust. § 99 – stížnost do úkonů daňových orgánů.

Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti. U stížností dle § 175 správního řádu lze požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Internet – portál veřejné správy.

Související situace a návody, jak je řešit
Petice. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.05.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.08.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan způsobilý k právním úkonům ve správním řízení.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.).
Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, tj. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopie pořízené ze spisu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí, písemná forma žádosti není nutná.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor Úřadu městské části Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno, přízemí - ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, místní poplatky ze psů, tel.: 533 433 575, 533 433 576.
Službu vidimace a legalizace je možné využít:
Pondělí: 8:00-11:30, 12:00 - 17:00
Středa: 8:00-11:30, 12:00 - 17:30

Úterý, čtvrtek a pátek: 08.00 - 11.30

V době mimo uvedený rozsah, případně alternativně, lze využít služeb nejbližší pošty, která službu vidimace a legalizace rovněž poskytuje v rozsahu, v jakém jej poskytují úřady obcí.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti a listina, na které bude podpis ověřen.
K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis, již ověřená vidimovaná listina, stejnopis nebo kopie pořízená ze spisu) a kopie nebo opis této listiny.

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 50,-Kč v hotovosti.
Vidimace - za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti.
Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Případné pořízení kopie hradí žadatel.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Otázka: Je možné zastoupit občana při legalizaci (ověření pravosti podpisu) formou plné moci?
Odpověď: Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován.
Otázka: Lze vidimovat (shoda kopie s předloženou listinou) listinu, která je psána v jiném než českém či slovenském jazyce nebo ověřit podpis na cizojazyčné listině?
Odpověď: Lze, pokud je současně předložen úředně ověřený překlad listiny do českého jazyka.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina, ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, místní poplatky ze psů

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Petra Kučerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
15.01.2024

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané situace, postupu
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu provádí všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina v úředních hodinách určených pro ověřování. Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se zájemce dostavil osobně s listinou, na které bude potvrzena pravost podpisu. Ověření shody opisu nebo kopie je provedeno na místě každému po předložení originálu listiny, případně ověřené kopie listiny a opisu či kopie, která se vidimuje.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.
Ověření kopie se neprovede:
-je-li listinou občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek,lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
-neovládá-li ověřující osoba jazyk, ve kterém je listina psána,
-je-li listina opatřena plastickým textem, či otiskem plastického razítka,
-jestliže se kopie listiny doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Informační středisko MMB za obsah listiny neodpovídá. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
Ověření pravosti podpisu se neprovede:
-je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
-jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
-je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
-jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
Potřebné doklady:
Pro ověření pravosti podpisu, předloží zájemce pro prokázání své totožnosti platný:
a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
c) průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
d) průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
e) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany,
f) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
Správní poplatky:
-ověření pravosti podpisu: 50 Kč za každý podpis
-ověření shody opisu nebo kopie s listinou: 30 Kč za každou započatou stranu

Místní poplatek ze psů

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území MČ Brno-Slatina.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Na základě oznámení o držení psa vyplní držitel formulář s příslušnými údaji pro stanovení poplatkové povinnosti nebo pro částečné nebo úplné osvobození od poplatku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Vyplněním formuláře "Přiznání k místnímu poplatku ze psů" pro stanovení poplatkové povinnosti.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad MČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, podatelna.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina
Petra Kučerová

úřední dny:
pondělí od 8.00 - 11.30 hod. a od 12.30 - 17.00 hod.
středa od 8.00 - 11.30 hod. a od 12.30 - 17.30 hod.  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
- platný občanský průkaz, případně doklady opravňující k jednání za právnickou osobu
Poplatník je povinen při plnění své ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno (název), bydliště (sídlo organizace), rodné číslo (IČO), podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Na všeobecném odboru, podatelna ÚMČ Brno-Slatina je k dispozici potřebný tiskopis "Přiznání k místnímu poplatku ze psů".

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (DOC 47.24 kB)

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (PDF 81.12 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
- bez zvláštního správního poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném shora, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Poplatník je odpovědný za to, že pes bude na veřejnosti opatřen evidenční známkou. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Sazby místních poplatků ze psů v MČ Brno-Slatina

Základní sazba
Sazba za 2. a dalšího psa
Bytový dům
1.500,-- Kč
2.250,-- Kč
Bytový dům - držitel psa starší 65 let a osoba jejímž jediným zdrojem příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění
200,-- Kč
300,-- Kč
Rodinný dům
400,-- Kč
750,-- Kč
Rodinný dům v ul. Slatinka
100,-- Kč
750,-- Kč
Rodinný dům - držitel psa starší 65 let a osoba jejímž jediným zdrojem příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění
150,-- Kč
300,-- Kč
Ostatní
1.500,-- Kč
2.250,-- Kč

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Statutárního města Brna č. 26/2023, o místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou související předpisy
§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpis: Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Tomu, kdo nesplní svou oznamovací povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku poplatek navýšit až na trojnásobek dle zák.č. .565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Lze se informovat osobně, písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky na všeobecném odboru, podatelna ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, mail: info@mcslatina.cz, tel. 533 433 575. 

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor, ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Petra Kučerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2021

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
15.1.2024

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství (VP) a s tím související místní poplatek

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
VP může být dočasně užíváno v souvislosti s prováděním výkopových prací, umístěním stavebních zařízení, reklamních zařízení, prodejních zařízení, pořádáním společenských akcí apod. Pod pojmem VP se rozumí prostory sloužící obecnému užívání bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Všeobecný odbor řeší užívání VP charakteru veřejné zeleně, vyjadřuje se k užívání veř. prostranství na území městské části Brno-Slatina, které je vlastnictví Statutárního města Brna (pokud není vlastníkem stanovený jiný správce). Pokud není vlastníkem nebo správcem VP Statutární město Brno, potom je třeba mít souhlas vlastníka, správce VP - městská část se k užívání VP v souvislosti s jeho povolením v tomto případě nevyjadřuje. Městská část je však správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části bez závislosti na jeho vlastnictví.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba (dále jen subjekt) v osobě jejího statutárního zástupce nebo osoby jím zmocněné, která by chtěla VP užívat výše uvedeným způsobem.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Pokud je vlastníkem VP Statutární město Brno, subjekt podá písemnou žádost o povolení užívání VP s uvedením důvodu, označením místa, rozsahu a doby užívání. Na žádosti bude uveden název (jméno), sídlo (adresa), IČ, (RČ), DIČ. K žádosti bude přiložena situační mapka s vyznačením místa požadovaného dočas. užívání. V případě souvislosti se stavební činností je třeba doložit stavební povolení, příp. vyjádření stavebního úřadu, ZUK. Organizace (právnická i fyzická osoba) přiloží i výpis z OR, zřizovací listinu, ŽL apod., doklad o její registraci, případně zmocnění statutárního orgánu pro svého zástupce, který žádost vyřizuje. Žádost o povolení užívání VP může sloužit i jako "Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství". Pokud se jedná o užívání VP, ke kterému se městská část nevyjadřuje (mají jiného vlastníka či správce), je třeba podat samostatnou "Přihlášku k místnímu poplatku".

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemné žádosti o povolení užívání veřejného prostranství, případně přihlášky k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Žádost o povolení zvláštního VP lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, všeobecný odbor

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, všeobecný odbor, Tilhonova 59, 627 00 Brno, Petra Kučerová, tel.:533 433 575, kucerova.petra@mcslatina.cz
Žádost je možné zaslat:
- poštou na ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
- doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno, podatelna.slatina@brno.cz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář k žádosti o dočasné užívání VP, který slouží i jako „Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství" lze stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Slatina nebo jej vyzvednout na všeobecném odboru ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (DOCX 7.45 kB)

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (PDF 72.85 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vypočítá sazbou uvedenou v příloze vyhlášky Statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění. Poplatky lze uhradit na základě vystaveného předpisu buď v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Slatina, nebo bankovním převodem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů. Místní poplatek je splatný nejpozději v den začátku zvl. užívání veř. prostranství, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, potom je možné uhradit poplatek v nejbližším následném pracovním dnu.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el.adrese podatelna.slatina(zavináč)brno(tečka)cz Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
zákon 280/2009 Sb., daňový řád
obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích v platném znění
zákon 500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí - platebnímu výměru - lze podat odvolání do 15(30) dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu města Brna, a to podáním učiněným prostřednictvím Všeobecného odboru ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za nesplnění poplatkové povinnosti může být místní poplatek podle §11 odst.3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění zvýšen až na trojnásobek a ve smyslu §148 zákona č. 280/2009Sb., daňový řád doměřen až do 3 let ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Telefonicky na ÚMČ Brno-Slatina, Všeobecný odbor, tel.: 533 433 575, kucerova.petra@mcslatina.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar
všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Petra Kučerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.06.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
15.01.2024

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

 

Majetkový odbor

Pronájem pozemků, objektů a nebytových prostor (s výjimkou domů zahrnutých do bytového fondu)

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Jedná se o pozemky, objekty a nebytové prostory v objektech, které jsou v majetku Statutárního města Brna a byly svěřeny městské části.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické ( po 18 roce věku ) a právnické osoby.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
V žádosti je nutné uvést: účel využití , velikost požadované plochy, předpokládaná délka požadovaného pronájmu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemné žádosti zaslané poštou, nebo osobním doručením.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad městské části Brno-Slatina, majetkový odbor, Budínská 2, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
pí Ing. Jana Krupová, tel. 545 226 018

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost o pronájem objektů, nebytových prostor či pozemků, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. občanský průkaz u nepodnikajících fyzických osob.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
1 - 3 měsíce

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Komise majetková, Rada městské části a ve vyjímečných případech Zastupitelstvo městské části

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statut města Brna

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran dle cenové mapy, nájemného v místě obvyklého, popř. určeno pro konkrétní nájemní vztahy usnesením RMČ.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Záměry na pronájem aktuálních volných prostor nebo pozemků jsou vyvěšeny na úřední desce ÚMČ, Budínská 2 nebo na elektronické úřední desce na adrese www.mcslatina.cz.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Majetkový odbor městské části Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
ing. Krupová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.04.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává na území MČ Brno-Slatina Úřad městské části Brno-Slatina jako orgán ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Kácení se provádí zpravidla v době vegetačního klidu, tj. obvykle od 1.11. do 31.4. následujícího roku.

Od 1.1.2018 s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a další související zákony, došlo ke změně. Pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posuzováním vlivů na ŽP, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posuzováním vlivů na ŽP. V těchto případech je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Povolení kácení dřevin vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na technický odbor, referát životního prostředí ÚMČ, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení majetkovému odboru, referátu životního prostředí ÚMČ.

Povolení není třeba při kácení z důvodu výkonu oprávnění dle zvláštních předpisů – údržba břehových porostů při údržbě vodních toků, údržba ochranných pásem elektrizačních a plynárenských soustav, při odstraňování dřevin v ochr. pásmu zařízení pro rozvod tep. energie, k odstr. dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Písemné oznámení nejméně 15 dní před plánovaným započetím kácení, ÚMČ jako orgán ochrany přírody může v opodstatněných případech kácení pozastavit, omezit nebo zakázat.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Písemná žádost o povolení kácení se podává na ÚMČ Brno-Slatina, majetkový odbor, referát životního prostředí.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Žádost o povolení kácení vyřizuje na území městské části Brno-Slatina úřad MČ Brno-Slatina, majetkový odbor, referát životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Majetkový odbor, referát životního prostředí ÚMČ Brno-Slatina, Ing. Jana Šillerová.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost o povolení kácení, podaná na ÚMČ Brno-Slatina, musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického a nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Všechny úkony spojené s povolováním kácení jsou bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění až do 90-ti dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Zákon č.500/2004 Sb. (Správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru ŽP Magistrátu města Brna, Kounicova 67, a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:
- uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/92 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100.000,-Kč.
- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/92 Sb.)

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Další podrobné informace poskytne majetkový odbor, referát životního prostředí ÚMČ Brno-Slatina a OŽP MMB.

Za správnost návodu odpovídá útvar
 maqjetkový odbor ÚMČ

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Majetkový odbor, referát životního prostředí UMČ Brno-Slatina, Ing. Jana Šillerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.10.2021

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
01.10.2021

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

 

Odbor sociální péče

Orgán sociálné-právní ochrany dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina jako orgán sociálně právní ochrany dětí vydává v souladu s ustanovením § 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, předpis k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

 

Pojmy:

OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí

SPOD – sociálně právní ochrana dětí

SPO – sociálně právní ochrana

 

Předním hlediskem sociálně právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Opatření OSPOD musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně se ovlivňovala. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí, není-li to možné, v náhradním rodinném prostředí.

OSPOD přitom postupuje s využitím metod sociální práce a postupů odpovídajících současným vědeckým poznatkům.

 

OSPOD vykonává činnosti svěřené Vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění:

- poskytuje sociální poradenství, - vykonává SPOD s výjimkou činností vykonávaných městem a vede evidenci těchto dětí, - rozhoduje v 1. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž rozhodl, a ruší je, - podává návrhy na opatření na ochranu dětí, - rozhoduje v 1. stupni správního řízení o uložení povinnosti rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít odbornou poradenskou pomoc, a ruší ji, - vydává písemný souhlas s pobytem dítěte, u něhož byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, mimo ústavní zařízení, - podává vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má být dítě umístěno, jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy, - vykonává funkci opatrovníka a poručníka dětí s výjimkou agendy náhradní rodinné péče; může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině, - vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce, - zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez přiměřené péče nebo je-li jejich život, normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen a navrhuje soudu vydání předběžného opatření, - podává jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím, jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, -poskytuje ve spolupráci s městem pomoc dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního, - účastní se trestního přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, - zabezpečuje výkon sociální kurately pro děti a mládež, - provádí sociální depistáž, - sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, - zprostředkovává sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, - zabezpečuje poskytování pečovatelské služby rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Při výkonu těchto činností se OSPOD řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákonem č. 251/2016 Sb., o přestupcích, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

STANDARDY č. 1 – 3 vymezují místní a časovou dostupnost, prostředí a informovanost o výkonu sociálně právní ochrany dětí

- základní informace o úřadu

- pracovní doba, úřední hodiny

- pracovní pohotovost (informace o poskytování sociálně právní ochrany v mimopracovní dobu

- popis prostor pracoviště sociálně právní ochrany dětí – prostory vhodné pro jednání s dětmi a dospělými

- materiální a technické vybavení pracoviště

- informovanost – dostupnost a srozumitelnost informací

ikona Informace o činnosti OSP (ODT 33.96 kB)

ikona Informace pro děti (ODT 25.97 kB)

ikona léták o činnosti OSPOD - děti (ODT 749.94 kB)

ikona léták o činnosti OSPOD - dospělý (ODT 753.69 kB)

STANDARD č. 4 – vymezuje otázku personálního zabezpečení úřadu

- organizační struktura úřadu a SPOD

- pracovní profily zaměstnanců SPOD

- stanovení počtu zaměstnanců zajišťujících SPOD

- oprávnění k činnostem v rámci výkonu SPO

 

STANDARDY č. 5 – 6 se zabývají přijímáním a zaškolováním pracovníků a jejich profesním rozvojem

- systém přijímání nových pracovníků

- odbornost a zaškolování

- systém hodnocení pracovníků a jejich průběžné vzdělávání

 

STANDARD č. 7 se zabývá preventivní činností směrem k ohroženým dětem

- vyhledávání a monitoring ohrožených dětí

- preventivní aktivity ve vztahu ke spolupracujícím subjektům

 

STANDARD č. 8 přijetí oznámení, posouzení naléhavosti případu a přidělení případu

- postup při přijímání, evidenci a přidělení nového případu

- posouzení naléhavosti případu a návazné činnosti OSPOD

- role klíčového pracovníka – koordinátora případu

- zajištění řádného výkonu SPO a ochrana zaměstnanců před přetížením

STANDARD č. 9 definuje principy a postupy práce

- základní principy výkonu SPOD

- respekt ke specifickým potřebám klienta

- způsoby vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

- tvorba individuálního plánu ochrany dítěte

- orgán sociálně právní ochrany přitom využíván zákonem stanovené metody sociální práce

 

STANDARDY č. 10 – 12 vymezují kontrolní mechanizmy, rizikové a nouzové situace a vedení dokumentace

- systém a pravidla kontroly jednotlivých případů

- vymezení rizikových a nouzových situací v souvislosti s výkonem SPOD a způsob jejich řešení

- systém zpracování, vedení, evidence a archivace spisové dokumentace

 

STANDARD č. 13 způsob vyřizování stížností

- postup při podávání stížností a podnětů a způsob jejich vyřízení

ikona Stížnosti - děti (ODT 425.29 kB)

ikona Stižnosti - dospělý (ODT 23.99 kB)

 

STANDARD č. 14 vymezuje návaznost výkonu sociálně právní ochrany na další subjekty

- zprostředkování odborných a doprovodných služeb klientům

- OSPOD vystupuje jako koordinátor péče i ve vztahu k dalším subjektům

ikona Organizace poskytující odborné poradenství (XLSX 10.9 kB)

 

Zpracované standardy kvality jsou občanům připraveny k nahlédnutí v kanceláři pracovníků SPO nebo v kanceláři vedoucí odboru sociální péče.

 

Vítání dětí

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Vítání je pořádáno pro děti s trvalým bydlištěm v Městské části Brno- Slatina a probíhá v sále ÚMČ Brno – Slatina, Přemyslovo nám. 18, zpravidla dvakrát do roka.

ikona Vítání dětí - přihláška (PDF 109.36 kB)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonní zástupci dítěte

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Na obřad vítání dětí je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněné přihlášky a souhlasu dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Je zapotřebí vyplnit přihlášku a souhlas dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který je předáván zákonným zástupcům na Odboru sociální péče ÚMČ Brno – Slatina, Tilhonova 59, Brno

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor sociální péče ÚMČ Brno – Slatina, Tilhonova 59, Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno- Slatina, odbor sociální péče, v úřední dny pondělí a středa od 8:00-11.30 a 12.00 - 17:00 hod., nebo po dohodě na telefonním čísle 533 433 584

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Průkaz totožnosti matky k ověření trvalého bydliště, rodný list dítěte

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška a souhlas dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - ke stažení na internetových stránkách ÚMČ Brno – Slatina nebo osobně, odbor sociální péče, ÚMČ Brno - Slatina
Vítání dětí-přihláška a souhlas, formulář PDF k vyplnění a tisku

Můžete využít tuto elektronickou službu
e-mail: epodatelna@mcslatina.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Osobní návštěvou na ÚMČ Brno - Slatina, odbor sociální péče, Tilhonova 59, Brno, nebo tel. 533 433 584.

Za správnost návodu odpovídá útvar
ÚMČ Brna - Slatina, Odbor sociální péče  

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Bc. Marta Letochová, 533 433 584, letochova.marta@mcslatina.cz

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.09.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
01.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka - sociálně právní ochrana dětí

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Sociálně-právní ochrana dětí se dle §1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí rozumí zejména:
- ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém místně příslušném obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte
- samo nezl. dítě
- školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány, které při své činnosti zjistí potřebu výkonu sociálně právní ochrany k určitému dítěti
| Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti (a to i anonymně).

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Nezbytné je oznámení situace na OSPOD (rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena). OSPOD provádí následně individuální sociální šetření v rodině, místě bydliště, ve škole, u lékaře. Informace takto získané vyhodnocuje a posléze navrhne odpovídající způsob řešení. OSPOD nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny, nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině nebo vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou pracováno do doby nápravy poměrů. Postup je vždy individuální dle dané situace, přizpůsoben potřebám klienta a okolnostem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Kontaktovat pracovníka OSPOD, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě, nebo telefonicky, písemně, e-mailem. Zahájení řešení situace nastává po oznámení, ke kterému může dojít buď z uvedených důvodů v bodě 6, nebo může OSPOD zahájit řešení situace z vlastního podnětu (pokud dochází k situacím, uvedeným v bodě 4) Dále dochází k zahájení řešení situace těmito způsoby:
- doručením usnesení příslušného soudu, že Orgán sociálně právní ochrany dětí Statutárního města Brna byl ustanoveno opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské odpovědnosti na dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezl. dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení výživného na nezl. dítě, úpravy styku s nezl., změny výchovného prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.
- na žádost soudu a správního úřadu poskytuje údaje pro občanské soudní řízení a správní řízení
- na žádost orgánu činného v trestním řízení poskytuje údaje potřebné pro trestní řízení
- na žádost orgánu sociálního zabezpečení a krajských poboček úřadů práce poskytuje údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách
- na žádost jiného orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo státního zastupitelství poskytuje údaje potřebné pro jejich činnost
- na základě zahájení správního řízení ve věci uložení výchovného opatření

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor sociálních péče, sociálně – právní ochrana dětí, příslušný pracovník OSPOD MČ Brno – Slatina, Tilhonova 59, přízemí, tel. 533 433 583, 533 433 584.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad městské části Brno - Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno.
Úřední hodiny: pondělí 8.00-11.30 a 12.30-17.00 hod., středa 8.00-11.30 s 12.30-17.30 hod. hod. ( po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín)
tel. 533 433 583, 533 433 584

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Osobní doklady (platný OP, nebo náhradní doklad), v průběhu řešení konkrétní situace rodný list nezletilého dítěte, rozsudky apod.

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Sociálně právní ochrana dětí je poskytována bezplatně. Výjimkou je pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správa jmění dítěte. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte případně jejich zástupci, mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace nezl. dítěte a za úhradu první strany 15,- Kč a za každou další stránku 5,- Kč mají právo si pořizovat z ní kopie.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Každý případ je řešen neodkladně. Lhůty (kromě správního řízení) nejsou stanoveny. Pro správní řízení platí lhůty dle správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.)  

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích, organizace pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí.  

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Součinnost a ochota spolupracovat při řešení životní situace.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Každý pracovník OSPOD disponuje e-mailovou adresou, které jsou zveřejněny na internetových stránkách úřadu. Pro komunikace lze využít i adresu info@mcslatina.cz, podatelna.slatina@brno.cz  

Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v znění pozdějších předpisů
- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
- zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č.473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
- zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech, vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti prvoinstančnímu správnímu rozhodnutí o uložení výchovného opatření nebo uložení povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, může být podáno odvolání k Magistrátu města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno, 601 67, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů (§53 odst. 5, přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí dle § 59).

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Všechny dotazy související se sociálně právní ochranou dětí (rozvody rodičů, stanovení výživného na dítě, styk rodiče s dítětem, který nemá po rozvodu svěřené dítě ve své péči, změna výchovného prostředí dítěte, střídavá péče rodičů o dítě, společná péče rodičů o dítě, azylové bydlení, domácí násilí, zanedbání rodičovské péče, psychické a fyzické týrání dítěte, sexuální zneužívání dítěte, poskytnutí informací a kontaktů na různé instituce sociální sítě apod. )zodpoví příslušný sociální pracovník.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Neziskové organizace:
Ratolest Brno (http://www.ratolest.cz/),
Manželská a rodinná poradna (www.manzelskaporadna-brno.cz),
Bethesda, manželská a rodinná poradna, Starobrněnská 7, Brno
Poradenské centrum Triada (http://www.triada-centrum.cz/)
Občanská poradna, Anenská 10 (http://www.poradnabrno.eu/)
Odborné sociální poradenství Celsuz ( http://celsuz.cz/odborne-socialni-poradenstvi/)
Krizové centrum Spondea (www.spondea.cz)
IQ Roma servis (www.iqrs.cz)
Krizové centrum pro děti a dospívající (www.krizovecentrum.cz)
Fond ohrožených dětí, Francouzská 58 (www.fod.cz) Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41 (www.bkb.cz)

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Informační služba Magistrátu města Brna (http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit),

Související situace a návody, jak je řešit
nformační služba Magistrátu města Brna (http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit)
www.socialnipece.brno.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor sociálních péče – OSPOD, Úřad městské části Brno – Slatina, Tilhonova 59, Brno.

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Bc. Marta Letochová, tel. 533 433 584

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.02.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
14.08.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let), mladistvých ( do 18 let)

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Děti (do 15 let) nebo mladiství (od 15 do 18 let) mají výchovné problémy - zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, šikanují, nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.
Sociálně-právní ochrana dětí se dle §1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí rozumí zejména:
- ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém místně příslušném obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může orgán sociálně-právní ochrany dětí vydat správní rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu; stanoví nad nezletilým dohled; uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodič (zákonný zástupce) nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany.
Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže, a to i anonymně.
O informaci nebo pomoc v řešení životní situace se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý.
Orgány činné v trestním a přestupkovém řízení (PČR, MP, státní zastupitelství, soudy apod.)

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Nezbytné je oznámení životní situace na OSPOD – kurátora pro děti a mládež. Postup je vždy individuální dle dané situace, přizpůsoben potřebám klienta a okolnostem, záleží na typu případu.
Kurátor pro děti a mládež shromažďuje co nejvíce informací týkajících se uvedené záležitosti a ve spolupráci s klientem hledá nejvhodnější řešení.
Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit, je na území městské části Brno-Slatina.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Kontaktovat pracovníka OSPOD – kurátora pro děti a mládež, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě, nebo telefonicky, písemně, e-mailem.
Zahájení řešení situace nastává po oznámení, ke kterému může dojít buď z uvedených důvodů v bodě 6, nebo může OSPOD zahájit řešení situace z vlastního podnětu (pokud dochází k situacím, uvedeným v bodě 4)

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor sociálních péče, sociálně-právní ochrana dětí, pracovník OSPOD MČ Brno-Slatina – kurátor pro mládež, Tilhonova 59, přízemí, tel.: 533 433 585.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad městské části Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno – kurátor pro mládež
Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 17.00 hod., středa 8.00 – 17.30 hod. hod. (po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín)
Tel.: 533 433 585

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Osobní doklady (platný OP, nebo náhradní doklad), v průběhu řešení konkrétní situace rodný list nezletilého dítěte či mladistvého, rozsudky apod.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Každý případ je řešen neodkladně. Lhůty (kromě správního řízení) nejsou stanoveny. Pro správní řízení platí lhůty dle správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.)
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Situace je řešena komplexně – na řešení životní situace nezletilých či mladistvých klientů se kromě nich samotných, jejich rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu, mohou podílet i další osoby z širší rodiny, a dále instituce (školy, zdravotnická zařízení, odborná zařízení poskytující krizovou intervenci, Police ČR, soudy, Probační a mediační služba, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, střediska výchovné péče, manželské a rodinné poradny, diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, nestátní neziskové organizace apod.)

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Součinnost a ochota spolupracovat při řešení životní situace.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Každý pracovník OSPOD disponuje e-mailovou adresou, které jsou zveřejněny na internetových stránkách úřadu. Pro komunikace lze využít i adresu info@mcslatina.cz, podatelna@mcslatina.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v znění pozdějších předpisů
- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
- zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č.473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
- zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
- zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech, vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti prvoinstančnímu správnímu rozhodnutí o uložení výchovného opatření nebo uložení povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, může být podáno odvolání k Magistrátu města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno, 601 67, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů (§53 odst. 5, přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí dle § 59).

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Všechny dotazy související se sociálně právní ochranou dětí zodpoví příslušný sociální pracovník nebo kurátor pro děti a mládež.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Výchovné problémy dětí a mládeže je možno řešit prostřednictvím:
- Středisko výchovné péče Help me (http://www.svphelpme.cz/),
- Středisko výchovné péče při DDÚ (http://www.svp-ddu-brno.cz/)
- Středisko výchovné péče při DÚM (http://www.svpbrno.cz/)
- Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé, Celní 3, Brno
- Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno

Neziskové organizace:
- Ratolest Brno (http://www.ratolest.cz/),
- Poradenské centrum Triada (http://www.triada-centrum.cz/)
- Občanská poradna, Anenská 10 (http://www.poradnabrno.eu/)
- Odborné sociální poradenství Celsuz ( http://celsuz.cz/odborne-socialni-poradenstvi/)
- Krizové centrum Spondea (www.spondea.cz)
- IQ Roma servis (www.iqrs.cz)
- Krizové centrum pro děti a dospívající (www.krizovecentrum.cz)
- Fond ohrožených dětí, Francouzská 58 (www.fod.cz)
- Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41 (www.bkb.cz)
- Linka bezpečí dětí a mládeže, non stop tel.: 800 155 555
- Modrá linka, tel.: 549 241 010
- Linka naděje, tel.: 547 212 333

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Informační služba Magistrátu města Brna (http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit)

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky www.mpsv.cz jsou k dispozici ucelené informace z oblasti Rodiny a ochrany práv dětí a dalších oblastí, včetně elektronických formulářů.

Související situace a návody, jak je řešit
Informační služba Magistrátu města Brna (http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit) www.socialnipece.brno.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor sociálních péče – OSPOD, Úřad městské části Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno.

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Lucie Koubková, tel.: 533 433 585

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2016

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
14.02.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

 

Odbor výstavby a územního rozvoje

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Dle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavení zákon) je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché staveb, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §104 odst. 2 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník, který je fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikající, právnickou osobou.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst. 2, písm. a) až d) stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. U ostatních ohlašovaných staveb se postupuje podle § 105 stavebního zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři na ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor výstavby a územního rozvoje – stavební úřad, ÚMČ Brno-Slatina.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor výstavby a územního rozvoje – stavební úřad, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Vyplněnou žádost - ohlášení stavby na předepsaném formuláře a přílohy uvedené v části B žádosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., je k dispozici na stavebním úřadě.
  Ohlášení stavby, formát PDF
  Ohlášení stavby, formát Open Document

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením musí být stavebníkovi doručen zpravidla do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu. Souhlas platí 12 měsíců. Rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby (v případě jejího rozporu s územně plánovací informací, regulačním plánem, územním rozhodnutím, územním souhlasem, obecnými technickými požadavky na výstavbu, pokud je umisťována v nezastavěném území, nebo by byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu) musí být zpravidla vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby. Podání, které nemá náležitosti dle stavebního zákona, stavební úřad odloží do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování staveb a o tom, že se stavbou nelze započít.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Nejedná o správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proto okruh účastníku není stanoven. V případech uvedených v ustanovení §104 odst. 1 zákona musí však stavebník doložit, že prokazatelným způsobem informoval vlastníka sousedních nemovitostí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou není žádný opravný prostředek. V případě, že stavební úřad ohlášenou stavbu podle ustanovení § 107 stavebního zákona zakáže, vydá o tom do 30-ti dnů rozhodnutí, vůči kterému je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno. O odvolání rozhoduje Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Proti stavebníkovi lze uplatnit příslušná ustanovení stavebního zákona o přestupcích a správních deliktech, jejichž jednotlivá úprava je taxativně vymezena v § 178 – 183 stavebního zákona.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Jednotlivé dotazy jsou velmi individuální a nelze na ně jednoznačně odpovědět. Doporučujeme předchozí konzultaci konkrétní stavby na technického odboru – stavebním úřadu.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Potřebné informace lze získat na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz, popřípadě na webových stránkách Ústavu územní rozvoje www.uur.cz.

Související situace a návody, jak je řešit
Žádost o stavební povolení.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor výstavby a územního rozvoje – stavební úřad, ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Bc. David Fater, fater.david(zavináč)mcslatina(tečka)cz, tel. č. 533 433 591.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
29.02.2016

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
10.03.2016

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu

Základní informace k životní situaci

Připojení sousední nemovitosti ke komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno „přímé napojení“ pozemků (stavebních parcel), příp. staveb (např. garáže) na komunikaci za účelem zajíždění a vyjíždění vozidel. Zřízení nového připojení ale též úpravu stávajícího připojení povoluje příslušný silniční správní úřad.

O připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace (např. parkoviště) k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci je oprávněn podat vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti (fyzická nebo právnická osoba).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno o jakou komunikaci se jedná (název ulice), označení připojované nemovitosti nebo připojované komunikace, parcelní číslo a katastrální území, jméno, příjmení, datum narození a adresa žadatele, účel využívání připojované nemovitosti, předpokládaná intenzita dopravy, předpokládaný termín realizace.

Přílohy žádosti:

 • zjednodušená projektová dokumentace sjezdu – situování, vzdálenost od sousední hranice pozemku, šířkové uspořádání, odtokové poměry komunikace a povrchu sjezdu, sklonové poměry, situace rozhledových poměrů, řez sjezdem, zakreslení stávajícího dopravního značení, stromoví a jiných překážek v místě navrženého sjezdu nebo rozhledových poměrů nutných k odstranění nebo přeložení apod., doložka zpracovatele, že navržený sjezd vyhovuje stanoveným technickým podmínkám.

Aktuální fotodokumentace prokazující dodržení rozhledových poměrů sjezdu.

(informace pro projektanta* – technické podmínky pro připojování sousedních nemovitostí na komunikace jsou stanoveny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 12, v případě řešení sjezdu přes chodník je nutno zpracovat úpravu chodníku v místě sjezdu podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., změna č. 492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, příloha č. 1)

*projektant musí být autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

 • kopie předchozího souhlasu vlastníka či správce místní komunikace

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost podat na podatelnu úřadu nebo zaslat datovou zprávou či poštou. Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení.

Na které instituci životní situaci řešit

Připojení nebo sjezd na komunikaci řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

 • Dálnice – Ministerstvo dopravy a spojů ČR

 • Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje,

 • Silnice II., III. třídy a místní komunikace (v ZÁKOS) – Odbor dopravy MMB, Kounicova 67,

 • Místní komunikace (mimo ZÁKOS) – SSÚ, OVÚR, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Připojení nebo sjezd na komunikaci pro ostatní místní komunikace lze řešit na silničním správním úřadě, Odboru výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou (doložit k žádosti)

 • Souhlas (vlastníka) správce - Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno nebo jiného vlastníka komunikace.

 • Projektová dokumentace dopravního řešení sjezdu.

 • V případě zastupování stavebníka musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu a aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o zřízení sjezdu) (PDF 518.11 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 36. Předmětem poplatku nejsou zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky podle zákona č. 13/197 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (500,- Kč). Platební výměr bude zaslán spolu s oznámením zahájení řízení.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

Účastníkem řízení je vlastník (správce) komunikace a žadatel. Dotčeným orgánem jsou MMB Odbor dopravy; Policie ČR KŘ JmK, SPDI, aj.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Elektronická služba, kterou lze využít

email: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 10.

Jaké jsou související předpisy

Technické podmínky pro projektování a provádění staveb, příslušné ČSN.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč. Viz § 42a písm. f) potažmo § 42b, bod 6 písm. b).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace také na MMB odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

 

 

Povolení uzavírky pozemní komunikace a nařízení objížďky

Základní informace k životní situaci

Provoz na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. Obvykle je spojeno s povolením zvláštního užívaní komunikace.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost podat na podatelnu úřadu nebo zaslat datovou zprávou či poštou.

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Silniční správní úřad, Odbor výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou (doložit k žádosti)

Název a rozsah úseků všech komunikací k uzavírce (vhodné staničení v km), důvod uzavírky, návrh trasy objížďky, termín uzavírky, zda se jedná o uzavírku úplnou či částečnou, jméno odpovědné osoby vč. telefonního čísla, emailu, data narození a bydliště. Dále přílohy žádosti: situace dopravního značení; souhlas PČR-KŘ JmK, SPDI, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB. Souhlas správce komunikace společnosti Brněnské komunikace, Harmonogram prací, pokud uzavírka bude trvat déle jak 3 dny, obeznámení majitelů dotčených nemovitostí s uzavírkou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o povolení uzavírky a objížďky) (PDF 71.2 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za rozhodnutí o povolení uzavírky se nevyměřuje žádný poplatek.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

I za předpokladu kompletních příloh k žádosti o uzavírku je třeba počítat s instalací dopravního značení, nabytím právních mocí apod. cca 2 měsíce před plánovaným začátkem prací.

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

Účastníky řízení jsou žadatel a Brněnské komunikace. Dotčeným orgánem státní správy je Policie ČR KŘ JmK, SPDI; MMB Odbor dopravy.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Obeznámení majitelů nemovitostí dotčených uzavírkou.

Elektronická služba, kterou lze využít

email: (elektronicky podepsané) podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Silniční správní úřad uloží pokutu právnické osobě dle § 42b zákona č. 13/2007 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Fyzické osobě lze uložit pokutu dle § 42a zákona č. 13/2007 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech, na MMB Odboru dopravy a na Krajském úřadě JmK, Odboru dopravy.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

 

Povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK)


Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikace t.j. užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Jedná se např. o provádění stavebních a výkopových prací, umísťování stavebních zařízení, inženýrských sítí, reklamních zařízení, provoz prodejních zařízení a restauračních zahrádek, pořádání sportovních a kulturních akcí a zřizování vyhrazených parkovacích stání apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba, která má oprávněný zájem užívat komunikaci jiným než obvyklým způsobem. U stavebních prací předkládá žádost zhotovitel!

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení ZUK na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky ZUK na základě předchozího souhlasu správce komunikace Brněnských komunikací a.s. Může-li ZUK ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, musí být přílohou žádosti projektová dokumentace dopravního značení se souhlasy Krajského ředitelství Policie JmK, SPDI a opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost podat na podatelnu úřadu nebo zaslat datovou zprávou či poštou.

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Silniční správní úřad, Odbor výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou (doložit k žádosti)

Nákres situace s vyznačením rozsahu záboru, souhlas se ZUK od správce komunikace společnosti Brněnské komunikace a pokud je ZUK vyvolána změna či potřeba dopravního značení, je nutné dodat stanovenou situaci dopravního značení, odsouhlasenou KŘ Policie JmK a Magistrátem města Brna, Odborem dopravy. U výkopových prací zařazených do koordinačního harmonogramu (větších jak 40m2) je nutné doložit vyjádření MMB, Odbor investiční.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o ZUK) (PDF 72.91 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 36, písm. a) dle délky trvání ZUK (na dobu kratší 10 dní 100,- Kč,  na dobu kratší 6 měsíců 500,- Kč, delší než 6 měsíců 1 000,- Kč.) Platební výměr bude zaslán spolu s oznámením zahájení řízení.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

I za předpokladu kompletních příloh k žádosti o ZUK je třeba počítat s instalací dopravního značení, nabytím právních mocí apod. cca 2 měsíce před plánovaným začátkem prací.

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

Účastníkem řízení je vlastník (správce) komunikace a žadatel. Dotčeným orgánem je dle druhu ZUK: MMB, Odbor investiční; MMB Odbor dopravy; Policie ČR KŘ JmK, SPDI, aj.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ohlášení místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství u Odboru veřejných služeb, jako správce místních poplatků.

Elektronická služba, kterou lze využít

email: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnické osobě lze uložit pokutu dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Fyzické osobě lze uložit pokutu dle § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech; MMB, Odboru dopravy a na Krajském úřadě JmK, Odboru dopravy.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

 

Vyhrazená parkovací stání pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P


 

Název životní situace

Vyhrazená parkovací stání pro zdravotně postižené občany, jeho změna či zrušení.

Základní informace k životní situaci

O vyhrazené parkovací stání v blízkosti trvalého bydliště si může požádat občan (za nezletilého jeho zákonný zástupce). Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně.

 • Za nezletilého občana jeho zákonný zástupce.

 • Pověřená osoba na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti a schválení radou zastupitelstva městské části Brno-Slatina.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datem odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení.

Na které instituci životní situaci řešit

Vyhrazená parkovací stání tj. zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následně:

 • místní komunikace základního komunikačního systému (trasy městské hromadné dopravy) řeší MMB Odbor dopravy Kounicova 67, 601 67 Brno

 • ostatní místní komunikace řeší příslušný úřad městské části Brno-Slatina, Silniční správní úřad, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno, ID DS: bj9b3rx.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Silniční správní úřad, Odbor výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Řidičský průkaz.

 • Občanský průkaz.

 • Malý“ technický průkaz.

 • Průkaz ZTP/P.

 • Parkovací karta (pokud je).

 • Plná moc, pokud žádost nevyřizuje žadatel.

 • případně laický náčrt s návrhem pro umístění nového VPS.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o vyhrazené stání - ZTP, ZTP/P) (PDF 555.85 kB). Pokud žadatel žádá o nové vyhrazené stání, měl by přiložit žádost o zpracování výkresové dokumentace VPS pro ZTP – formulář zde (žádost o zpracování výkresové dokumentace dopravního značení) (PDF 737.17 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyhrazení parkovacího místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P je od poplatků osvobozeno. Žadatel si hradí pouze realizaci nového VPS.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

Při prodloužení stávajícího VPS je nutné podat žádost o prodloužení cca 2 měsíce před vypršením platnosti stávajícího povolení.

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

 • Správce komunikace: Brněnské komunikace

 • Městská část Brno-Slatina (VPS schvaluje rada zastupitelstva)

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí povolující vyhrazené parkování.

Elektronická služba, kterou lze využít

email: podatelna.slatina@brno.cz (elektronický podpis)

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Informace také na MMB Odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení