Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Pořádání kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-Slatina

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
- ohlašovací povinnost

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, která podnik pořádá nebo provozuje.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Podmínky stanovuje obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 11/2011. Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku včetně tanečních zábav a diskoték, na území městské části Brno-Slatina, je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp.opakujících se podniků
  • datum a místo konání
  • očekávaný počet účastníků podniku
  • počet členů pořadatelské služby

Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

Provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí na území městské části Brno-Slatina je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp. opakujících se podniků
  • datum a místo konání

Úřad městské části Brno-Slatina upozorňuje pořadatele, že jsou povinni při konání akce dodržovat hygienické limity hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tam, kde to tyto předpisy vymezují. U akcí s produkcí hudby provozované ve venkovním prostoru je nutno ze strany pořadatele přijmout taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejmenší míru. V případě soudních sporů týkajících se obtěžujících jevů způsobených konáním akce budou případné náhrady škod požadovány městem Brnem od pořadatele akce.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemného oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce, případně žádosti o udělení výjimky učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor Úřadu městské části Brno-Slatina

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor Úřadu městské části Brno-Slatina, Martina Hajková, tel. 533 433 576, hajkova.martina@mcslatina.cz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Slatina, Martina Hájková, nebo na www.mcslatina.cz
formular_oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce_2022.odt
formular_oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce_2022.pdf
2195_17_zasadybezuplatnypronajem_Premyslovonam_18.pdf  Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím

Můžete využít tuto elektronickou službu
Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem, vydaným na základě certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.slatina@brno.cz Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
č. 17/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 11/2011
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinnostíPorušením stanovených povinností se osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu podle zvláštních právních předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor, ref. podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Martina Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
13.07.2022

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
13.07.2022

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení