Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Místní poplatek ze psů

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území MČ Brno-Slatina.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Na základě oznámení o držení psa vyplní držitel formulář s příslušnými údaji pro stanovení poplatkové povinnosti nebo pro částečné nebo úplné osvobození od poplatku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Vyplněním formuláře "Přiznání k místnímu poplatku ze psů" pro stanovení poplatkové povinnosti.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad MČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, podatelna.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina
Petra Kučerová

úřední dny:
pondělí od 8.00 - 11.30 hod. a od 12.30 - 17.00 hod.
středa od 8.00 - 11.30 hod. a od 12.30 - 17.30 hod.  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
- platný občanský průkaz, případně doklady opravňující k jednání za právnickou osobu
Poplatník je povinen při plnění své ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno (název), bydliště (sídlo organizace), rodné číslo (IČO), podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Na všeobecném odboru, podatelna ÚMČ Brno-Slatina je k dispozici potřebný tiskopis "Přiznání k místnímu poplatku ze psů".

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (DOC 47.24 kB)

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (PDF 81.12 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
- bez zvláštního správního poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném shora, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Poplatník je odpovědný za to, že pes bude na veřejnosti opatřen evidenční známkou. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Sazby místních poplatků ze psů v MČ Brno-Slatina

Základní sazba
Sazba za 2. a dalšího psa
Bytový dům
1.500,-- Kč
2.250,-- Kč
Bytový dům - držitel psa starší 65 let a osoba jejímž jediným zdrojem příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění
200,-- Kč
300,-- Kč
Rodinný dům
400,-- Kč
750,-- Kč
Rodinný dům v ul. Slatinka
100,-- Kč
750,-- Kč
Rodinný dům - držitel psa starší 65 let a osoba jejímž jediným zdrojem příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění
150,-- Kč
300,-- Kč
Ostatní
1.500,-- Kč
2.250,-- Kč

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Statutárního města Brna č. 26/2023, o místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou související předpisy
§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpis: Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Tomu, kdo nesplní svou oznamovací povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku poplatek navýšit až na trojnásobek dle zák.č. .565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Lze se informovat osobně, písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky na všeobecném odboru, podatelna ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, mail: info@mcslatina.cz, tel. 533 433 575. 

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor, ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Petra Kučerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2021

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
15.1.2024

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení