Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Městská část Brno-Slatina a její úřad poskytuje informace vztahující se k oblastem její působnosti.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která ÚMČ Brno-Slatina žádá o informaci podle zák.č.106/99 Sb., vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona), a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti prokazovat, ani sdělovat.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Žádost nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:
a) kterému povinnému subjektu je určena;
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle tohoto zákona;
c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i adresa elektronická, přičemž elektronické podání musí být opatřeno zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem - § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu tohoto zákona.
Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci (např. v případě uzavření licenční smlouvy a podlicenční smlouvy při poskytování informací dle §14a zákona a v případě vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona), vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.
Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím 15 denní lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:
1) Ústně - (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv útvaru ÚMČ Brno-Slatina.
2) Písemně - prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59.
3) Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@mcslatina.cz, kdy podání je opatřeno zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Písemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitostí písemné žádosti jsou uvedeny shora v části "podmínky pro řešení situace, postupu". Žádosti o informace vyřizuje ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno - jednotlivé odbory (útvary) úřadu, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá nebo orgány MČ Brno-Slatina.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
ísemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitostí písemné žádosti jsou uvedeny v bodě 6. V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně. Jestliže žadatel není s odpovědí na ústně podanou žádost spokojen, podá si žádost písemně.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Je možno využít formulář žádosti o informaci na těchto stránkách, případně listinný formulář, který je k dispozici na podatelně úřadu.
  Žádost o informaci - formát Open Document (ODT 13.4 kB)
  Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - formát Open Document (ODT 13.66 kB)
  Žádost o informaci - formát DOCX (DOCX 6.16 kB)
  Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - formát DOCX (DOCX 6.44 kB)
 ikona Žádost o informaci - formát PDF (PDF 51.91 kB)
 ikona Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - formát PDF (PDF 60.74 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad dle § 17 zák.c. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada nákladů, oznámí se písemně tato skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady Magistrátem města Brna vyčíslena. V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů.
Úhradu nákladů za poskytnuté informace, je možno provést následujícími způsoby:
1) v hotovosti (nutné předložit doklad o zaplacení – příjmový doklad), a to v budově Tilhonova 59 - na pokladně finančního odboru ÚMČ Brno-Slatina
2) bezhotovostním převodem na příjmový účet MČ B rno-Slatina prostřednictvím peněžního ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou);
3) složením hotovosti na příjmový účet MČ Brno-Slatina u KB, a.s. č. ú.: 19-16526-621/0100 (nutné předložit pokladní doklad).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Datum podání žádosti je den doručení žádosti na ÚMČ Brno-Slatina. Lhůta počíná běžet následujícím dnem od doručení žádosti na úřad.
V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, musí magistrát do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa s odkazem na příslušnou informaci, úřední deska úřadu, publikace apod.).
ÚMČ Brno-Slatina musí do 7 dnů ode dne podání žádosti požádat žadatele o upřesnění požadované informace, a to v případě nesplnění požadavku stanoveného v § 14 odst. 5 písm. b) zákona, ve znění pozdějších předpisů. Nedostane-li úřad od žadatele upřesňující informace do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne o odmítnutí žádosti (dle § 15 zákona).
ÚMČ Brno-Slatina vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.
ÚMČ Brno-Slatina žádost odloží i v případě, jestliže se požadované informace nevztahují k jeho působnosti /§ 4 odst. 5 písm. c) zákona/ a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
ÚMČ Brno-Slatina poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku /§ 14 odst. 5 písm. d) zákona/. Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.
ÚMČ Brno-Slatina zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na základě písemné žádosti o informaci do 15 dnů od poskytnutí informace, a to způsobem stanoveným v § 5 odst. 3 zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Další odbory, útvary ÚMČ Brno-Slatina, které na vyřízení žádosti mohou participovat z hlediska své působnosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
- nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (§ 15 zákona) Proti rozhodnutí ÚMČ Brno-Slatina nebo orgánu MČ Brno-Slatina o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně a funkčně příslušného odboru (útvaru) úřadu, který rozhodnutí vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání úřadem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení podle § 16 zákona správní řád.

2) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona)
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.
Stížnost se podává u ÚMČ Brno-Slatina, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona),
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona, nebo § 14 odst. 7 zákona.
ÚMČ Brno-Slatina předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu - Magistrátu města Brna do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví - poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
web Magistrátu mjěsta Brna - www.brno.cz, potrál veřejné správy

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor, referát právní a informatiky

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.04.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení