Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Vyhrazená parkovací stání pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P


 

Název životní situace

Vyhrazená parkovací stání pro zdravotně postižené občany, jeho změna či zrušení.

Základní informace k životní situaci

O vyhrazené parkovací stání v blízkosti trvalého bydliště si může požádat občan (za nezletilého jeho zákonný zástupce). Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně.

 • Za nezletilého občana jeho zákonný zástupce.

 • Pověřená osoba na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti a schválení radou zastupitelstva městské části Brno-Slatina.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datem odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení.

Na které instituci životní situaci řešit

Vyhrazená parkovací stání tj. zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následně:

 • místní komunikace základního komunikačního systému (trasy městské hromadné dopravy) řeší MMB Odbor dopravy Kounicova 67, 601 67 Brno

 • ostatní místní komunikace řeší příslušný úřad městské části Brno-Slatina, Silniční správní úřad, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno, ID DS: bj9b3rx.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Silniční správní úřad, Odbor výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Řidičský průkaz.

 • Občanský průkaz.

 • Malý“ technický průkaz.

 • Průkaz ZTP/P.

 • Parkovací karta (pokud je).

 • Plná moc, pokud žádost nevyřizuje žadatel.

 • případně laický náčrt s návrhem pro umístění nového VPS.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o vyhrazené stání - ZTP, ZTP/P) (PDF 555.85 kB). Pokud žadatel žádá o nové vyhrazené stání, měl by přiložit žádost o zpracování výkresové dokumentace VPS pro ZTP – formulář zde (žádost o zpracování výkresové dokumentace dopravního značení) (PDF 737.17 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyhrazení parkovacího místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P je od poplatků osvobozeno. Žadatel si hradí pouze realizaci nového VPS.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

Při prodloužení stávajícího VPS je nutné podat žádost o prodloužení cca 2 měsíce před vypršením platnosti stávajícího povolení.

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

 • Správce komunikace: Brněnské komunikace

 • Městská část Brno-Slatina (VPS schvaluje rada zastupitelstva)

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí povolující vyhrazené parkování.

Elektronická služba, kterou lze využít

email: podatelna.slatina@brno.cz (elektronický podpis)

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Informace také na MMB Odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení