Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Vydání rybářského lístku

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Rybářský lístek je oprávněním k lovu ryb a vodních organismů vydávaný na základě ust. § 13 odst. 9 zák.č. 99/2004 Sb.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dní (bez prokázání kvalifikačních předpokladů), na dobu 10 let anebo na dobu neurčitou.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba , která doloží kvalifikační předpoklady podle ust. § 10 odst. 3 vyhl. č. 197/2004 Sb., ve znění pozddějších předpisů, či doloží skutečnosti podle odst. 4, 5 nebo 6 cit. ustanovení vyhlášky. O vydání rybářského lístku může požádat tedy občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti:

 * z poznání ryb a vodních organismů,
 * z biologie ryb a vodních organismů,
 * způsobů lovu ryb,
 * o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 * zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku .
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.
Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 * dříve vydaným rybářským lístkem,
 * popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 * dříve vydaným rybářským lístkem,
 * jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 * osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 * rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Žádost je nutné podat na ÚMČ Brno-Slatina, který je příslušný podle místa trvalého pobytu občanů městské části. Cizinci podávají žádost na ÚMČ Brno-Slatina, zdržují-li se v jeho územním obvodu. Tiskopis žádosti je k dispozici na podatelně úřadu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Úřad městské části Brno-Slatina, všeobecný odbor, ref. podatelna, Tilhonova 59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Martina Hájková, tel. 533 433 576

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (mapř. rodný list).
K žádosti je nutné přiložit:

 * doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
 * doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59 a na těchto stránkách.
    Žádost o vydání rybářského lístku - formát .pdf

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 1. 30 dní  činí 200 Kč,
 2. 10 let rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
 3. 10 let činí 500 Kč,
 4. na dobu neurčitou činí 1000 Kč
 

Poplatek podle odst. 2 platí, vydá-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 35
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., § 178a

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Brna prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina, který toto rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

 * přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
 * trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu:
  o trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo
  o trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Od kdy platí rybářský lístek?
- Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dnů, 10 let, nebo na dobu neurčitou).

Čím prokáží mladiství svou identitu?
- Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?
- Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

Je možno vystavit duplikát rybářského lístku?
Důvod, pro který se lístek vydává nově, např. jeho ztráta, nebo změna jiných údajů na lístku, ale i změna jména u vdané ženy, nemá žádný vliv na výši správního poplatku za jeho vydání, u loveckého lístku podle sazeb uvedených v položce 13, u rybářského lístku v položce 14 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vydání duplikátu rybářského lístku ve smyslu položky 16, poznámka 2 zákona o správních poplatcích je možné pouze v případech, kdy zvláštní právní předpis (v těchto případech zákon o rybářství) umožňuje vydat doklad jako duplikát. Jinak se vydává doklad nový.
Zákon o rybářství v žádném ustanovení neupravuje možnost vydání duplikátu rybářského lístku. Proto je vždy nutné vydat rybářský lístek nový podle sazeb uvedených v položce 14 (rybářský lístek) zákona o správních poplatcích.
Příklad: Při změně údajů, např. když se držitelka lístku vdá a přijme příjmení manžela není vystavení nového lístku nezbytné, pokud při kontrole držitelka lístku prokáže důvod změny jména např. předložením občanského průkazu. Pokud tato žena bude požadovat vystavení duplikátu, platí výše uvedené, a bude vydán nový lístek za příslušný správní poplatek dle délky platnosti lístku.

 Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Nahlédnutím do příslušných předpisů na ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, v listinné i elektronické formě.

Za správnost návodu odpovídá útvar
referát podatelny, všeobecný odbor

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Martina Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
22.12.2023

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
22.12.2023

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení