Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK)


Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikace t.j. užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Jedná se např. o provádění stavebních a výkopových prací, umísťování stavebních zařízení, inženýrských sítí, reklamních zařízení, provoz prodejních zařízení a restauračních zahrádek, pořádání sportovních a kulturních akcí a zřizování vyhrazených parkovacích stání apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba, která má oprávněný zájem užívat komunikaci jiným než obvyklým způsobem. U stavebních prací předkládá žádost zhotovitel!

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení ZUK na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky ZUK na základě předchozího souhlasu správce komunikace Brněnských komunikací a.s. Může-li ZUK ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, musí být přílohou žádosti projektová dokumentace dopravního značení se souhlasy Krajského ředitelství Policie JmK, SPDI a opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost podat na podatelnu úřadu nebo zaslat datovou zprávou či poštou.

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Silniční správní úřad, Odbor výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou (doložit k žádosti)

Nákres situace s vyznačením rozsahu záboru, souhlas se ZUK od správce komunikace společnosti Brněnské komunikace a pokud je ZUK vyvolána změna či potřeba dopravního značení, je nutné dodat stanovenou situaci dopravního značení, odsouhlasenou KŘ Policie JmK a Magistrátem města Brna, Odborem dopravy. U výkopových prací zařazených do koordinačního harmonogramu (větších jak 40m2) je nutné doložit vyjádření MMB, Odbor investiční.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o ZUK) (PDF 72.91 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 36, písm. a) dle délky trvání ZUK (na dobu kratší 10 dní 100,- Kč,  na dobu kratší 6 měsíců 500,- Kč, delší než 6 měsíců 1 000,- Kč.) Platební výměr bude zaslán spolu s oznámením zahájení řízení.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

I za předpokladu kompletních příloh k žádosti o ZUK je třeba počítat s instalací dopravního značení, nabytím právních mocí apod. cca 2 měsíce před plánovaným začátkem prací.

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

Účastníkem řízení je vlastník (správce) komunikace a žadatel. Dotčeným orgánem je dle druhu ZUK: MMB, Odbor investiční; MMB Odbor dopravy; Policie ČR KŘ JmK, SPDI, aj.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ohlášení místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství u Odboru veřejných služeb, jako správce místních poplatků.

Elektronická služba, kterou lze využít

email: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnické osobě lze uložit pokutu dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Fyzické osobě lze uložit pokutu dle § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech; MMB, Odboru dopravy a na Krajském úřadě JmK, Odboru dopravy.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení