Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Povolení uzavírky pozemní komunikace a nařízení objížďky

Základní informace k životní situaci

Provoz na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. Obvykle je spojeno s povolením zvláštního užívaní komunikace.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost podat na podatelnu úřadu nebo zaslat datovou zprávou či poštou.

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Silniční správní úřad, Odbor výstavby a územního rozvoje, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Úřední hodiny za nouzového stavu (v době mimořádných opatření není vchod volně přístupný, je nutno zvonit):

pondělí 08.00–13:00

středa 12.30–18:30

Běžné úřední hodiny:

pondělí 08.00–11:30 12:30–17:00

středa 08:00–11:30 12:30–17:30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou (doložit k žádosti)

Název a rozsah úseků všech komunikací k uzavírce (vhodné staničení v km), důvod uzavírky, návrh trasy objížďky, termín uzavírky, zda se jedná o uzavírku úplnou či částečnou, jméno odpovědné osoby vč. telefonního čísla, emailu, data narození a bydliště. Dále přílohy žádosti: situace dopravního značení; souhlas PČR-KŘ JmK, SPDI, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB. Souhlas správce komunikace společnosti Brněnské komunikace, Harmonogram prací, pokud uzavírka bude trvat déle jak 3 dny, obeznámení majitelů dotčených nemovitostí s uzavírkou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina nebo v elektronické podobě zde (žádost o povolení uzavírky a objížďky) (PDF 71.2 kB).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za rozhodnutí o povolení uzavírky se nevyměřuje žádný poplatek.

S jakým předstihem je třeba podat žádost

I za předpokladu kompletních příloh k žádosti o uzavírku je třeba počítat s instalací dopravního značení, nabytím právních mocí apod. cca 2 měsíce před plánovaným začátkem prací.

Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešením životní situace

Účastníky řízení jsou žadatel a Brněnské komunikace. Dotčeným orgánem státní správy je Policie ČR KŘ JmK, SPDI; MMB Odbor dopravy.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Obeznámení majitelů nemovitostí dotčených uzavírkou.

Elektronická služba, kterou lze využít

email: (elektronicky podepsané) podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Silniční správní úřad uloží pokutu právnické osobě dle § 42b zákona č. 13/2007 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Fyzické osobě lze uložit pokutu dle § 42a zákona č. 13/2007 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech, na MMB Odboru dopravy a na Krajském úřadě JmK, Odboru dopravy.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ (Silniční správní úřad) ÚMČ Brno-Slatina.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 533433587, E-mail: pokorova.jitka@mcslatina.cz, ÚMČ Brno-Slatina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován: 10.02.2021

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení