Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává na území MČ Brno-Slatina Úřad městské části Brno-Slatina jako orgán ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Kácení se provádí zpravidla v době vegetačního klidu, tj. obvykle od 1.11. do 31.4. následujícího roku.

Od 1.1.2018 s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a další související zákony, došlo ke změně. Pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posuzováním vlivů na ŽP, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posuzováním vlivů na ŽP. V těchto případech je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Povolení kácení dřevin vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na technický odbor, referát životního prostředí ÚMČ, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení majetkovému odboru, referátu životního prostředí ÚMČ.

Povolení není třeba při kácení z důvodu výkonu oprávnění dle zvláštních předpisů – údržba břehových porostů při údržbě vodních toků, údržba ochranných pásem elektrizačních a plynárenských soustav, při odstraňování dřevin v ochr. pásmu zařízení pro rozvod tep. energie, k odstr. dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Písemné oznámení nejméně 15 dní před plánovaným započetím kácení, ÚMČ jako orgán ochrany přírody může v opodstatněných případech kácení pozastavit, omezit nebo zakázat.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Písemná žádost o povolení kácení se podává na ÚMČ Brno-Slatina, majetkový odbor, referát životního prostředí.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Žádost o povolení kácení vyřizuje na území městské části Brno-Slatina úřad MČ Brno-Slatina, majetkový odbor, referát životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Majetkový odbor, referát životního prostředí ÚMČ Brno-Slatina, Ing. Jana Šillerová.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost o povolení kácení, podaná na ÚMČ Brno-Slatina, musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického a nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Všechny úkony spojené s povolováním kácení jsou bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění až do 90-ti dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Zákon č.500/2004 Sb. (Správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru ŽP Magistrátu města Brna, Kounicova 67, a to podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:
- uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/92 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100.000,-Kč.
- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/92 Sb.)

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Další podrobné informace poskytne majetkový odbor, referát životního prostředí ÚMČ Brno-Slatina a OŽP MMB.

Za správnost návodu odpovídá útvar
 maqjetkový odbor ÚMČ

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Majetkový odbor, referát životního prostředí UMČ Brno-Slatina, Ing. Jana Šillerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.10.2021

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
01.10.2021

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení