Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství (VP) a s tím související místní poplatek

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
VP může být dočasně užíváno v souvislosti s prováděním výkopových prací, umístěním stavebních zařízení, reklamních zařízení, prodejních zařízení, pořádáním společenských akcí apod. Pod pojmem VP se rozumí prostory sloužící obecnému užívání bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Všeobecný odbor řeší užívání VP charakteru veřejné zeleně, vyjadřuje se k užívání veř. prostranství na území městské části Brno-Slatina, které je vlastnictví Statutárního města Brna (pokud není vlastníkem stanovený jiný správce). Pokud není vlastníkem nebo správcem VP Statutární město Brno, potom je třeba mít souhlas vlastníka, správce VP - městská část se k užívání VP v souvislosti s jeho povolením v tomto případě nevyjadřuje. Městská část je však správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části bez závislosti na jeho vlastnictví.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba (dále jen subjekt) v osobě jejího statutárního zástupce nebo osoby jím zmocněné, která by chtěla VP užívat výše uvedeným způsobem.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Pokud je vlastníkem VP Statutární město Brno, subjekt podá písemnou žádost o povolení užívání VP s uvedením důvodu, označením místa, rozsahu a doby užívání. Na žádosti bude uveden název (jméno), sídlo (adresa), IČ, (RČ), DIČ. K žádosti bude přiložena situační mapka s vyznačením místa požadovaného dočas. užívání. V případě souvislosti se stavební činností je třeba doložit stavební povolení, příp. vyjádření stavebního úřadu, ZUK. Organizace (právnická i fyzická osoba) přiloží i výpis z OR, zřizovací listinu, ŽL apod., doklad o její registraci, případně zmocnění statutárního orgánu pro svého zástupce, který žádost vyřizuje. Žádost o povolení užívání VP může sloužit i jako "Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství". Pokud se jedná o užívání VP, ke kterému se městská část nevyjadřuje (mají jiného vlastníka či správce), je třeba podat samostatnou "Přihlášku k místnímu poplatku".

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemné žádosti o povolení užívání veřejného prostranství, případně přihlášky k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Žádost o povolení zvláštního VP lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, všeobecný odbor

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina, všeobecný odbor, Tilhonova 59, 627 00 Brno, Petra Kučerová, tel.:533 433 575, kucerova.petra@mcslatina.cz
Žádost je možné zaslat:
- poštou na ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
- doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno, podatelna.slatina@brno.cz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář k žádosti o dočasné užívání VP, který slouží i jako „Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství" lze stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Slatina nebo jej vyzvednout na všeobecném odboru ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (DOCX 7.45 kB)

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (PDF 72.85 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vypočítá sazbou uvedenou v příloze vyhlášky Statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění. Poplatky lze uhradit na základě vystaveného předpisu buď v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Slatina, nebo bankovním převodem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů. Místní poplatek je splatný nejpozději v den začátku zvl. užívání veř. prostranství, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, potom je možné uhradit poplatek v nejbližším následném pracovním dnu.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el.adrese podatelna.slatina(zavináč)brno(tečka)cz Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
zákon 280/2009 Sb., daňový řád
obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích v platném znění
zákon 500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí - platebnímu výměru - lze podat odvolání do 15(30) dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu města Brna, a to podáním učiněným prostřednictvím Všeobecného odboru ÚMČ Brno-Slatina.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za nesplnění poplatkové povinnosti může být místní poplatek podle §11 odst.3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění zvýšen až na trojnásobek a ve smyslu §148 zákona č. 280/2009Sb., daňový řád doměřen až do 3 let ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Telefonicky na ÚMČ Brno-Slatina, Všeobecný odbor, tel.: 533 433 575, kucerova.petra@mcslatina.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar
všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Petra Kučerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.06.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
15.01.2024

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení