Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Poskytování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Uspokojování potřeb občanů v oblastech kulturních, sportovních, tělovýchovných a jiných aktivit nemůže obec zajistit pouze prostřednictvím svých orgánů. Podpora těchto aktivit jednou z možností jak všestranný rozvoj a naplňování zájmů občanů zajistit. Pro omezené finanční možnosti poskytování dotací z rozpočtu přijalo ZMČ Brno-Slatina
ikona Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina (PDF 484.3 kB).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O dotaci mohou žádat právnické nebo fyzické osoby, které mají své sídlo, resp. trvalý pobyt, nebo místo činnosti na území Městské části Brno-Slatina nebo jejich činnost je zaměřena k aktivitám občanů Městské části Brno-Slatina.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Žadatel nesmí mít vůči Statutárnímu městu Brnu a Městské části Brno-Slatina nebo jimi zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování dotace z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Taktéž musí splnit podmínky uvedené v čestném prohlášení, jehož vzor je nedílnou součástí Pravidel pro poskytování dotací.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Žadatel, který má zájem o získání dotace, vyplní pravdivě všechny údaje uvedené v žádosti o dotaci včetně příloh a příp. příslušných dokladů. Žádost o dotaci se podává vždy v období od 1.1. do 28.2. příslušného roku.
Žádost lze zaslat poštou (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb) nebo podat osobně v provozní době ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59.
Žádosti doručené po stanoveném termínu nebo žádosti, které nesplní podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací, nebudou zařazeny do seznamu posuzovaných žádostí o dotace pro daný rok.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Požadavky na podklady přiložené k žádosti jsou obsaženy přímo ve formuláři žádosti.

Součástí žádosti musí být i čestné prohlášení. Formulář žádosti a čestného prohlášení je k dispozici na těchto stránkách.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis příslušné žádosti a čestného prohlášení jsou k dispozici na sekretariátu MČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno nebo jako dokumenty ke stažení.
  Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
  ikona Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina, formát PDF k vyplnění a tisku (PDF 88.29 kB)
  ikona Čestné prohlášení k žádosti o dotaci (PDF 101.81 kB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Po termínu podání žádosti jsou podklady zpracovávány pro nejbližší zasedání RMČ a následně pro zasedání ZMČ tak aby o žádosti bylo rozhodnuto do konce měsíce května daného roku.. Podle celkové finanční výše požadavků mohou být jednotlivé požadavky kráceny či o nich rozhodnuto podle stavu dotací či získaných sponzorských darů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Statut města Brna

Jaké jsou související předpisy
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Vzhledem k povaze věci opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Případné sankce jsou dány smluvně v rámci veřejnoprávní smlouvy uzavírané s žadatelem o dotaci, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar
ref. sekretariát a veřejnosprávní kontrola

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Alexandra Hradečná

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
31.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení