Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Dle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavení zákon) je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché staveb, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §104 odst. 2 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník, který je fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikající, právnickou osobou.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst. 2, písm. a) až d) stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. U ostatních ohlašovaných staveb se postupuje podle § 105 stavebního zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři na ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor výstavby a územního rozvoje – stavební úřad, ÚMČ Brno-Slatina.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor výstavby a územního rozvoje – stavební úřad, ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Vyplněnou žádost - ohlášení stavby na předepsaném formuláře a přílohy uvedené v části B žádosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., je k dispozici na stavebním úřadě.
  Ohlášení stavby, formát PDF
  Ohlášení stavby, formát Open Document

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením musí být stavebníkovi doručen zpravidla do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu. Souhlas platí 12 měsíců. Rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby (v případě jejího rozporu s územně plánovací informací, regulačním plánem, územním rozhodnutím, územním souhlasem, obecnými technickými požadavky na výstavbu, pokud je umisťována v nezastavěném území, nebo by byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu) musí být zpravidla vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby. Podání, které nemá náležitosti dle stavebního zákona, stavební úřad odloží do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování staveb a o tom, že se stavbou nelze započít.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Nejedná o správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proto okruh účastníku není stanoven. V případech uvedených v ustanovení §104 odst. 1 zákona musí však stavebník doložit, že prokazatelným způsobem informoval vlastníka sousedních nemovitostí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou není žádný opravný prostředek. V případě, že stavební úřad ohlášenou stavbu podle ustanovení § 107 stavebního zákona zakáže, vydá o tom do 30-ti dnů rozhodnutí, vůči kterému je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení prostřednictvím ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno. O odvolání rozhoduje Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Proti stavebníkovi lze uplatnit příslušná ustanovení stavebního zákona o přestupcích a správních deliktech, jejichž jednotlivá úprava je taxativně vymezena v § 178 – 183 stavebního zákona.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Jednotlivé dotazy jsou velmi individuální a nelze na ně jednoznačně odpovědět. Doporučujeme předchozí konzultaci konkrétní stavby na technického odboru – stavebním úřadu.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Potřebné informace lze získat na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz, popřípadě na webových stránkách Ústavu územní rozvoje www.uur.cz.

Související situace a návody, jak je řešit
Žádost o stavební povolení.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor výstavby a územního rozvoje – stavební úřad, ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Bc. David Fater, fater.david(zavináč)mcslatina(tečka)cz, tel. č. 533 433 591.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
29.02.2016

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
10.03.2016

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení