Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Veřejná shromáždění

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů mají občané právo se pokojně shromažďovat. Za shromáždění se také považují pouliční průvody a manifestace. Svolavatel shromáždění je povinen konání shromáždění oznámit Úřadu městské části Brno-Slatina (dále jen ÚMČ Brno-Slatina). Nevztahuje se na shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání, procesí, poutě a jiné průvody pořádané církvemi nebo náboženskými skupinami.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Shromáždění oznamuje "svolavatel",tj. občan starší 18 let nebo pověřený zástupce zmocněný jednat jménem právnické osoby se sídlem na území ČR.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Oznámení podává svolavatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném všeobecným odborem ÚMČ Brno-Slatina, nebo individuálním oznámením, ve kterém musí být uvedeno:
účel shromáždění
den a místo jeho konání
doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení
předpokládaný počet účastníků
počet pořadatelů starších 18 let a jejich označení/li>
jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Doručit písemné oznámení o konání shromáždění na ÚMČ Brno-Slatina.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Koná-li se shromáždění pouze na území městské části Brno-Slatina, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na podatelnu ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonva 450/59, 627 00 Brno. Přesahuje-li shromáždění hranice územního obvodu MČ Brno-Slatina, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Oznámení o konání shromáždění je možné zaslat:
- poštou na ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno
- elektronicky na adresu podatelna.slatina@brno.cz s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
- doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno.
Svolavatel má za povinnost písemně oznámit konání shromáždění alespoň 5 dnů předem. K oznámení doručeném dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění se nepřihlíží.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Situační plánek shromáždění. V případě konání průvodu je požadována mapa trasy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář „Oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb.“ lze získat buď  na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, nebo si je můžete stáhnout zde na internetových stránkách MČ Brno-Slatina.
  Oznámení o konání shromáždění - formulář PDF k vyplnění a tisku (95,3 KB)
  Oznámení o konání shromáždění - formát OpenDocument (16,4 KB)
  Oznámení o konání shromáždění - formát RTF (73 KB)

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud ÚMČ Brno-Slatina do tří dnů od oznámení konání shromáždění nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo jeho ukončení na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat.

Můžete využít tuto elektronickou službu
Oznámení o konání shromáždění opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem, vydaným na základě certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.slatina@brno.cz.
Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení může svolavatel do 15 dnů od doručení podat žalobu u soudu. Žaloba nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů. Žaloba se podává u Krajského soudu v Brně.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo nezajistí řádný průběh shromáždění, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši do 5 000 Kč.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

V jakém případě ÚMČ Brno-Slatina nejčastěji shromáždění zakáže?
Jestliže oznámený účel shromáždění směřuje k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.
ÚMČ Brno-Slatina také shromáždění zakáže jestliže se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo se má konat na stejném místě ve stejnou dobu podle dříve doručeného oznámení jiné shromáždění.

Může být uložena svolavateli pokuta, když shromáždění neohlásí a ono v klidu proběhne?

Ano. Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když shromáždění nebylo rozpuštěno. Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno, bude rozpuštěno, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz. To platí i pro shromáždění, která nebyla svolána. 

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Při osobním předložení oznámení o konání shromáždění úřad upozorní na případné vady oznámení (neúplné nebo nepřesné údaje) s tím, že pokud je svolavatel neodstraní, nepůjde o platné oznámení. Je-li oznámení předloženo jiným způsobem, neprodleně upozorní svolavatele na vady písemně. ÚMČ Brno-střed může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Telefonicky na ÚMČ Brno-Slatina, všeobecný odbor, 533433574, nebo dotazem formou e-mailové zprávy na adresu vseobecny@mcslatina.cz.  

Související situace a návody, jak je řešit
Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství pro umístění např. stolku, ozvučení, tribuny atd., je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na všeobecném ÚMČ Brno-Slatina.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Všeobecný odbor

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
10.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení