Ostatní informace

 • ikona Úklidové práce (PDF 252.61 kB)
   
 • ikona Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (PDF 239.55 kB)
   
 • Vyúčtování služeb

  Informace k vyúčtování služeb

   

  Do konce dubna kalendářního roku probíhá distribuce vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu za uplynulý rok, zpracovaného v souladu s platnými zákony, vyhláškami a cenovými předpisy.

  Reklamace vztahující se k tomuto vyúčtování je možno podávat písemnou formou nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

  Přeplatky vyúčtování jsou přednostně použity k úhradě nedoplatků vyúčtování služeb z předešlých let a veškerých nedoplatků na nájemném vč. záloh na služby. Vyúčtování služeb se počítá z předepsaných, nikoliv ze zaplacených záloh. Přeplatek vyúčtování služeb lze na základě písemné žádosti zaslat na bankovní účet.

  Nedoplatky vyúčtování služeb se hradí přiloženou složenkou nebo převodem na bankovní účet č.: 19-5186940297/0100. Případně lze v tomto období požádat na bytovém odboru ÚMČ o uzavření splátkového kalendáře.

  Vyúčtování služeb je zpracováno v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 269/2015 Sb.

   
 • ikona Zásady správného větrání v bytě (PDF 739.58 kB)