zrealizované

Změna dopravního značení - Zóna 30, oblast Křehlíkova

Dne 21.12.2018 byla vydána Odborem dopravy MMB veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Křehlíkova, Šmahova, Ráj, Blažovická, Kikerleho, O. Veselého, Moutnická, NN 1471 a veřejně přístupných účelových komunikacích (viz příloha - veřejná vyhláška).

 

Jedná se zejména o:

 

a) instalaci krátkých příčných prahů za účelem dopravního zklidnění (ulice Ráj - 2 ks, Šmahova - 5 ks, Křehlíkova - 3 ks, Moutnická - 2 ks, Blažovická - 2 ks, Za Kostelem - 2 ks).

 

b) usměrnění parkování v ulicích Šmahova, Kikerleho, O. Veselého, Křehlíkova - rozšíření a legalizace parkovacích stání v počtu cca 40 míst.

 

c) zjednosměrnění části ulice Šmahova (úsek Moutnická - Křehlíkova) za účelem omezení tranzitu vozidel z dálnice D1.

 

d) rozšíření „zóny 30“, tj. maximální dovolené rychlosti 30 km/h v ulicích Šmahova, Za Kostelem (úsek Moutnická - Řípská) za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

V případě vhodných klimatických podmínek je realizace dopravního značení naplánována v součinnosti s blokovým čistěním v termínu 1.4. - 3.4.2019, a dále dle možností správce komunikací.

 

Realizaci DZ provede spol. Brněnské komunikace.

Výkresy a vyznačení přístupových tras naleznete v příloze.

 

Sestavil: Petr Semrád

 

Přílohy:

ikona Výkres - DZ (PDF 845.49 kB)

ikona Výkres -DZ (PDF 1.09 MB)

ikona Výkres - DZ (PDF 267.9 kB)

ikona Mapka - přehled změn (PDF 236.72 kB)

ikona Mapka - trasování Křehlíkova (PDF 140.43 kB)

ikona Veřejná vyhláška - oblast Křehlíkova 2019 (PDF 322.53 kB)

 

Změna dopravního značení - Jihomoravské nám.

V této oblasti dojde zejména k:

- vyznačení parkovacích ploch pomocí vodorovného DZ,

- stanovení „zóny 30“,

- vyhrazení 4 parkovacích míst časově omezených (max. na 15 min v pracovní dny v době 7-9 hod a 14-16 hod) zejména pro účely krátkodobého parkování u ZŠ a MŠ,

- instalaci značky (zákaz stání) pro zajištění průjezdu integrovaného záchranného systému.

 

Realizaci zajišťuje: SIGNEX s.r.o.

 

Přílohy:

ikona Výkres - DZ (PDF 393.97 kB)

ikona Veřejná vyhláška OD MMB (PDF 144.15 kB)

Změna dopravního značení - Langrova, u BD č.37

V této oblasti dojde zejména k:

- vyznačení parkovací plochy pomocí vodorovného DZ,

- stanovení „zóny 30“,

- rozšíření parkovacích míst pro cca 46 vozidel.

 

Realizaci zajišťuje: SIGNEX s.r.o.

 

Přílohy:

ikona Výkres - DZ (PDF 396.03 kB)

ikona Veřejná vyhláška OD MMB (PDF 138.61 kB)

Stavební úpravy – ul. Šmilovského

V termínu od 1.10.2018 do 15.5.2019 je naplánována oprava kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ulici Šmilovského.

Stavba bude provedena otevřeným výkopem v komunikaci při úplné uzavírce ul. Šmilovského. Objízdné trasy nejsou navrženy.

Překopy v chodníku budou opatřeny přechodovými lávkami se zábradlím. Přístup k nemovitostem bude umožněn.

 

Bližší informace a dopravní značení zajišťuje firma ZNAKOM s.r.o.

 

ikona Šmilovského - rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace (PDF 1.3 MB)

Nový přechod pro chodce – ul. Tilhonova

Jedná se o vybudování nového přechodu pro chodce v blízkosti prodejny Penny market mezi oběma zastávkami na ul. Tilhonova.

Přechod pro chodce bude moderně nasvětlen a označen reflexním dopravním značením. Budou upraveny stávající zastávky MHD Hviezdoslavova. Zastávka ve směru Slatina, sídliště bude z bezpečnostních důvodů posunuta a prodloužena na 18 m, taktéž i zastávka v opačném směru bude posunuta a prodloužena.

Obě zastávky budou zastřešeny a vybaveny lavičkami.

Stavba by měla být hotova dle harmonogramu do konce roku 2018.

ikona Přechod Tilhonova, mapka (PDF 247.1 kB)

ikona Přechod Tilhonova, harmonogram (PDF 503.81 kB)

Změna dopravního značení - ul. Kikerleho (u ZŠ a MŠ)

V sobotu dne 28.4.2018 (v případě vhodných klimatických podmínek) je společností Brněnské komunikace naplánována realizace změn dopravního značení v ulici Kikerleho (v úseku křižovatek Kikerleho x Matlachova a Kikerleho x Šmahova). Tato akce je v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“. Zejména dojde k úpravě režimu parkování v celém úseku s časovým omezením na dobu max. 15 min v pracovních dnech (v době 7-9 hod a 14-16 hod) za účelem zvýšení obrátkovosti vozidel ve stanovené době. V ostatní době a o víkendech bude parkování časově neomezené. Dále budou instalovány 3 zpomalovací prahy z důvodu zklidnění dopravy a dodržení povolené rychlosti 30 km/h. Pro bezpečnější pohyb vozidel bude navýšen počet výhyben. V rámci další etapy je naplánována před budovou MŠ oprava chodníku se zabudováním 15 ks kovových sloupků za účelem ochrany malých dětí a zamezení najíždění aut na chodník. Výkres značení a režim parkování je uveden v příloze.

 

ikona Výkres značení (PDF 2.58 MB)

ikona Režim parkování (PDF 110.88 kB)