Slatina aktuálně

UPOZORNĚNÍ, ZMĚNA ZÁKONA - místní poplatek z pobytu od 1.1.2020

07. 01. 2020

Z důvodu změny zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., a vyhlášky města Brna č. 17/2019 dochází k zániku poplatku za rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, a to ke dni 31.12.2019. Od 1.1.2020 se zavádí nový poplatek, a to místní poplatek z pobytu.

Místní poplatek z pobytu činí 21,- Kč za každý i započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.

 

Poplatek bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny (jako tomu bylo u poplatku z ubytovací kapacity), ale nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, ateliéru, ale také úplatné poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně.

Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 

Ubytovatel je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu. Současně podá správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků, nebo negativní hlášení.

Místní poplatek z pobytu je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, a převodem na účet: 19-16526621/0100. V případě, že Vám není znám variabilní symbol pro platbu bankovním převodem, kontaktujte všeobecný odbor, telefonicky: 533433575 nebo e-mailem: kucerova.petra@mcslatina.cz Variabilní symbol je jedinečný pro každou osobu a zůstává stejný i pro následující poplatková období.