Slatina aktuálně

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MČ Brno-Slatina na rok 2018

16. 01. 2018

 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MČ Brno-Slatina na rok 2018

 

Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2018 s Pravidly pro poskytování individuálních dotací na rok 2018 je možno vyzvednout na sekretariátu ÚMČ Brno-Slatina,

pí Alexandra Hradečná, Tilhonova 59, a to Po 08:00–11:30 12:30–17:00 hod. a St 8:00–11:30 12:30–17:30 hod. NEBO na našich internetových stránkách www.mcslatina.cz.

Žádosti se podávají v termínu do 28.02.2018. Žádosti došlé po tomto termínu nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednání v orgánech MČ. Žádosti lze zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo podat osobně v pracovní době na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, případně prostřednictvím informačního systému datových schránek. Projednány budou pouze ty žádosti, které budou splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina.

O individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají své sídlo nebo místo podnikání na území MČ Brno-Slatina nebo jejichž činnost je zaměřena k obyvatelům MČ Brno-Slatina. Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-Slatina nebo jí zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování dotace z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Žadatelem o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina na provoz nemůže být organizace zřízená MČ Brno-Slatina.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena do konce měsíce května 2018.