Usnesení RMČ 2024

Usnesení z IX 40. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 26.06.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/40/1 Hospodaření s rozpočtem

a) ZŠ a MŠ J.n. 2 – žádost o souhlas

IX/40/2 Majetkový odbor

a) VZMR „Projekt pro provedení stavby – rekonstrukce ZTI a zdroje tepla, Brno, Tilhonova 59“ - zadání zakázky

b) VZMR „Studie rozšíření kapacity učeben, modernizace interieru, úpravy vnitřního atria a předprostoru ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno Slatina“ – výběr zhotovitele

c) Vyjádření ke stavebnímu záměru „Brno, Hviezdoslavova K1072_1, OTS TOX PT“

d) Vyjádření k realizační dokumentaci stavby „Nové veřejné osvětlení, Brno, ul. Šlapanická“

e) Vyjádření ke stavebnímu záměru „Brno, Jihomoravské náměstí, OTS Teplárny“

f) Vyjádření ke stavebnímu záměru „Úprava části stávající plynové kotelny Jihomoravské náměstí 1136/1a pro instalaci 2ks nových transformátorů“

g) Vyjádření k realizaci stavby „Brno, Podstránská …., smNN, p. …...“

h) Odměna řediteli TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina

i) Dispozice s pozemkem p.č. 650/24 v k.ú. Slatina – uzavření nájemní smlouvy

j) Odměna ředitelce školní jídelny za doplňkovou činnost

IX/40/3 Bytový odbor

a) Přidělení uvolněného bytu č. 6 s pohledávkou – Tilhonova …., 627 00 Brno

b) Přidělení uvolněného bytu č. 5 bez pohledávky – Dědická….., Brno

c) Prodloužení nájemní smlouvy – ………., Vlnitá ……., 627 00 Brno

d) Prodloužení nájemní smlouvy – ………..., Dědická ……….., 627 00 Brno

e) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Bučovická ……., 627 00 Brno

f) Prodloužení nájmu bytu – …..., Bučovická …..., 627 00 Brno

g) Prodloužení nájemní smlouvy – …….., Rousínovská ……. 627 00 Brno

h) Prodloužení nájemní smlouvy – ……., Rousínovská …..., 627 00 Brno

i) Prodloužení nájemní smlouvy – …….., Dědická …..., 627 00 Brno

j) Prodloužení nájemní smlouvy – ……….., Dědická ……….., 627 00 Brno

k) Prodloužení nájemní smlouvy – ……., Rousínovská …..., 627 00 Brno

l) Výpověď z nájmu bytu – …………, Tilhonova …….., Brno

m) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 4. 2024

n) Žádost o souhlas s postoupením pohledávek

IX/40/4 Organizační řád ÚMČ – změna k 01.07.2024

IX/40/5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Aktuality o Slatině

IX/40/6 Dohoda o spolupráci

IX/40/7 Termíny zasedání RMČ ve II. pololetí r. 2024

ikona urIX40 (PDF 134.7 kB)

 

 

 

 

 

 

Usnesení z IX 39. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13.06.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/39/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 5. 2024

b) Rozpočtové opatření č. R07/2024

c) Rozpočtové opatření č. Z05/2024

IX/39/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s majetkem města Brna – pozemky p.č. 56 a 57, k.ú. Slatina

b) Dispozice s majetkem města Brna – pozemek p.č. 346, k.ú. Slatina

c) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemku p.č. 225/1, k.ú. Slatina

d) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemků p.č. 442/4, 442/5 a 442/7, k.ú. Slatina

e) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemku p.č. 2109/3, k.ú. Slatina

f) Žádost o souhlas s umístěním stavby „Reklamní plocha na křižovatce Hviezdoslavova-Mikulčická“

g) Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací – CETIN, a.s.

h) Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených - GasNet, s.r.o.

i) Vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P u bytového domu Vlnitá ….., Brno

j) Nájemní smlouva č. MO/PZ/04539/2024

k) Vyjádření ke stavebnímu povolení na stavbu „II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002“

l) Vyjádření ke stavbě „Brno Olomoucká, most, st.úpr.kVN, kNN, sděl.“

m) Vyjádření k realizační dokumentaci stavby „Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, n) VZMR „Oprava ležaté kanalizace ZŠ Jihomoravské nám.2, Brno “ – výběr zhotovitele

o) VZMR „Revitalizace parku Langrova, Brno-Slatina“ – výběr zhotovitele

q) VZMR „Revitalizace hřiště Vlárská, Brno-Slatina“ – výběr zhotovitele

r) VZMR „Studie rozšíření kapacity učeben, modernizace interieru, úpravy vnitřního atria a předprostoru ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno Slatina“ - zadání zakázky

s) Předání vnitřního vybavení odborných učeben do majetku ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

IX/39/3 Výsledek inspekční činnosti ČŠI v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

IX/39/4 Program IX/09. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 20.06.2024

ikona urIX39 (PDF 132.8 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z IX 38. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 29.05.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/38/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Závěrečný účet MČ za rok 2023

b) Účetní závěrka MČ k 31.12.2023

IX/38/2 Majetkový odbor

a) Žádost o umístění fototermických panelů na budovu mateřské školy Jihomoravské náměstí 3, Brno

IX/38/3 Bytový odbor

a) Přidělení uvolněného bytu č. 9 s pohledávkou – Kroměřížská …., 627 00 Brno

b) Pronájem bytu č. 6 s pohledávkou, o velikosti 2+1, 3. NP, na adrese Tilhonova 527/85, Brno

c) Pronájem bytu č. 5, o velikosti 1+1, 2. NP, na adrese Dědická 900/7, Brno

d) Předložení dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …., Tilhonova…., 627 00 Brno,…., Voroněžská ….., 616 00 Brno

e) Předložení dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – ……..., Prostějovská …., 627 00 Brno, …..., Kroměřížská …..., 627 00 Brno

f) Prodloužení nájmu bytu – …..., Vlnitá ….., 627 00 Brno

g) Sazebník maximální výše uznatelných nákladů na provedení drobných prací pro případ jejich kompenzace nájemci od 1.7.2024 do 30.6.2025

IX/38/4 Komise

b) Jmenování členů komisí

ikona urIX38 (PDF 72.46 kB)

 

Usnesení z IX 37. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 15.05.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/37/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 30. 4. 2024

b) Závěry kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2023

c) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.12.2023

d) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2023

e) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.12.2023

f) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31.12.2023

g) Účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.12.2023

h) MŠ Jihomoravské nám. 5 - žádost o schválení finančního a věcného daru

i) ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 - žádost o schválení přijetí věcného daru

j) ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 - žádost o schválení přijetí věcného daru

IX/37/2 Majetkový odbor

a) Smlouva o zajištění správy a údržby středu okružní křižovatky „II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka“

b) Záměr pronajmout pozemek p.č. 650/24 v k.ú. Slatina

c) VZMR „Oprava ležaté kanalizace ZŠ Jihomoravské nám.2, Brno“

d) VZMR „Statické zajištění pavilonů ZŠ Jihomoravské nám. 2, Brno“

e) VZMR „Revitalizace parku Langrova, Brno-Slatina“

f) VZMR „Revitalizace hřiště Vlárská, Brno-Slatina“

IX/37/3 Návrh obecně závazné vyhlášky, změna podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů

ikona urIX37 (PDF 75.57 kB)

Usnesení z IX 36. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 29.04.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/36/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R06/2024

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2024

c) Změna rozpočtu MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31.3.2024

d) Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31.3.2024

e) Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31.3.2024

f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 31. 03. 2024

g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 31. 03. 2024

h) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 k 31. 3. 2024

i) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 31. 3. 2024

j) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31. 3. 2024

k) ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení věcného daru

IX/36/2 Majetkový odbor

a) Souhlasné prohlášení o svěření pozemků SMB č.2006-21-057 – dodatek č. 2

b) Souhlasné prohlášení o svěření pozemků SMB č.2012-21-046 – dodatek č.1

c) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2332/1, k.ú. Slatina

d) Vyjádření ke stavebnímu povolení na stavbu „Brno, Podstránská I – oprava kanalizace a vodovodu“

e) Vyjádření pro stavební povolení stavby „Křehlíkova – Šmahova – zpomalovací práh“

f) Havárie vodovodu v budově ÚMČ Tilhonova 59

g) Smlouva č. 2010070496 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a ukončení smlouvy č. 4957 – Brněnské vodárny a kanalizace

IX/36/3 Bytový odbor

a) Prodloužení nájemní smlouvy – …….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

b) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Rousínovská …., 627 00 Brno

c) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Vlnitá …., 627 00 Brno

e) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Vlnitá ….., 627 00 Brno

f) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Tilhonova …..., 627 00 Brno

g) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Tilhonova …., 627 00 Brno

h) Prodloužení nájemní smlouvy – ….., Vlnitá …., 627 00 Brno

i) Prodloužení nájmu bytu – …. Dědická …..., 627 00 Brno

j) Nájem nebytového prostoru Rousínovská ….., 627 00 Brno

k) Inflace u smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem uskladnění osobních věcí

l) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2024

m) Záměr přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 9, Kroměřížská 980/2, Brno

IX/36/4 Školství

a) Úplata za vzdělávání v mateřských školách a školních družinách v MČ Brno-Slatina na školní rok 2024/2025

IX/36/5 Zrušení Odboru výstavby a územního rozvoje

IX/36/6 Bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na Tradiční slatinské hody 2024

IX/36/7 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2024

ikona urIX36 (PDF 89.02 kB)

 

Usnesení z IX 35. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 17.04.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/35/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2024

b) Informace o čerpání fondu investic - ZŠS Jihomoravské nám. 2

c) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2024

d) Informace ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o čerpání rezervního fondu

e) Rozdělení individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2024

f) Rozpočtové opatření č. R04/2024

g) Rozpočtové opatření č. R05/2024

IX/35/2 Majetkový odbor

a) Záměr pronajmout pozemek p.č. 2953/2 v k.ú. Slatina

b) Nájemní smlouva MO/PZ/03061/2024

c) Vyjádření k projektové dokumentaci „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 – Stavby a rekonstrukce SSZ – Křižovatka SSZ č. 4.31 Řípská – Švédské Valy

d) Vyjádření k územnímu rozhodnutí na stavbu „Brno, Hviezdoslavova p.č. 505/1, OTS ORLEN“

e) Vyjádření k územnímu rozhodnutí na stavbu „VPIC Brno-Slatina – Sklad MTC Cable“

f) Vyjádření ke stavebnímu záměru „Brno, Řípská, kab.sm.VN1216, DIEFFENBACHER“

g) VZMR „Oprava objektu Přemyslovo náměstí 18, Brno“ – výběr zhotovitele

h) Žádost o posouzení křižovatky ul. Švédské valy x Vlastimila Pecha x Ericha Roučky – Navrhování SSZ

IX/35/3 Bytový odbor

a) VZ „Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“

b) VZ „Technický dozor stavby - Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“

c) VZ „Koordinátor BOZP - Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“

d) Výměna střešních oken v bytovém domě Vlnitá17-19-21, Brno-Slatina.

IX/35/4 Školství

a) Stanovisko ke konkurznímu řízení na pozici ředitelky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o.

IX/35/5 Cestovní náhrady členům ZMČ

IX/35/6 Dohoda č. MCBSLA/03126/24, o využití pozemků k úpravě veřejného prostranství

ikona urIX35 (PDF 76.41 kB)

 

Usnesení z IX 34. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.04.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/34/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Pohledávky po splatnosti z rozpočtové činnosti k 31. 12. 2023

IX/34/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s majetkem města Brna – parc.č. 650/30 a 650/32, k.ú. Slatina

b) Ukončení NS MO/NPO/03099/2018 a záměr pronajmout pozemek p.č. 1778/2 v k.ú. Slatina

c) VZMR „Úprava objektu Jihomoravské nám. 2a, Brno-Slatina – Etapa 2 “ – výběr zhotovitele

IX/34/3 Bytový odbor

a) VZ „Technický dozor stavby - Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“

b) VZ „Koordinátor BOZP - Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“

c) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-2. 2024

d) VZ „Oprava obvodového pláště bytového domu Prostějovská 1-3-5, Brno“

e) Návrh dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …..., Dědická ….., 627 00 Brno, …..., Tilhonova ….., 627 00 Brno a …..., Charbulova …..., 618 00 Brno

f) Pronájem bytu č. 2, o velikosti 1+1, 1. NP, na adrese Dědická …., Brno

g) Prodloužení nájmu bytu – ….. Vlnitá …., 627 00 Brno

h) Žádost o přechod nájmu – byt č. 7, Bučovická …., 627 00 Brno

IX/34/4 Smlouva č. CPC 2122/2024 o nájmu, koupi najaté věci, o platbě za provedené výtisky a o provádění poprodejních služeb - RIBBON s.r.o.

IX/34/5 Připravovaný Územní plán města Brna – Návrh pro společné jednání 2024

IX/34/6 Výjimka z počtu dětí ve třídách mateřské školy pro ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.

IX/34/7 Žádost o podporu a spolupráci při plánované výstavbě projektu "Fotbalová tribuna a tréninkové hřiště pro mládež“ v prostorách areálu fotbalového hřiště SK Slatina

ikona urIX34 (PDF 73.99 kB)

Usnesení z IX 33. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.03.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/33/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R03/2024

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 29. 2. 2024

IX/33/2 Majetkový odbor

a) VZMR „Oprava objektu Přemyslovo náměstí 18, Brno“ - zadání zakázky

b) Smlouva o výkonu činnosti provozovatele č. 0063023 – dodatek č. 1

c) Pronájem atletického sportoviště v Brně – Slatině – běžecký ovál a vnitřní hřiště

d) Vyjádření ke stavbě „Brno, Kikrleho, přel. DTS 2715“

e) Vyjádření ke stavbě „Ulice Hviezdoslavova – úprava zastávky VHD Slatina, sídliště“

f) Nájemní smlouva MO/VKG/02011/2024

g) Nájemní smlouva MO/PZ/02034/2024

h) Záměr pronajmout pozemky v k.ú. Slatina svěřené do správy MČ Brno-Slatina

i) Novace nájemních smluv na pronájem pozemků v k.ú. Slatina

j) Změna katastrální a správní hranice mezi k.ú. Černovice a k.ú. Slatina

k) VZMR „Údržba zeleně v MČ Slatina“ – výběr dodavatele

l) Vyjádření ke změně stavby před dokončením „D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 1.etapa“

IX/33/3 Školství

a) Termíny zápisu do MŠ a ZŠ na školní rok 2024/2025

b) Zřízení přípravné třídy při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

IX/33/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu - Slatinští stárci z.s.

IX/33/5 Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu MČ zaměstnancům

IX/33/6 Benefity ze Sociálního fondu

IX/33/7 Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu MČ členům ZMČ

IX/33/8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace – zhotovitel INTAR a.s.

IX/33/9 Nařízení o požadavcích na výstavbu – brněnské stavební předpisy

IX/33/10 Program IX/08. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 08.04.2024

ikona urIX33 (PDF 78.39 kB)

 

Usnesení z IX 32. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 06.03.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/32/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R02/2024

b) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s použitím výnosů z doplňkové činnosti

IX/32/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s majetkem města Brna – parc.č. 824, k.ú. Slatina

b) Pronájem atletického sportoviště v Brně – Slatině – běžecký ovál

c) Vyjádření ke stavbě „Brno, Matlachova, st.úpr.kNN“

d) „VZMR „Úprava objektu Jihomoravské nám. 2a, Brno-Slatina – Etapa 2“

e) Revokace usnesení RMČ IX/29/2b ze dne 24.1.2024

f) VZMR „Údržba zeleně v MČ Slatina“

g) „Dodávka a montáž venkovní herní věžové sestavy – hřiště mezi ul. Strážnická a Bučovická, Brno-Slatina“ – výběr zhotovitele

IX/32/3 Bytový odbor

a) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce aplikace iDES pro správu bytových domů

b) Pronájem nebytového prostoru Tilhonova 516/58a, Brno

IX/32/4 Školství

a) Souhlas s realizací projektu „Tajemství divoké zahrady“

b) Souhlas s realizací projektu „ITeacher II“

c) Souhlas s uzavřením smlouvy a poskytnutí nadačního příspěvku

ikona urIX32 (PDF 70.33 kB)

Usnesení z IX 31. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 21.02.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/31/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2024

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2024

c) Úprava rozpočtu Sociálního fondu v roce 2024

d) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2023

e) Rozpočtové opatření č.Z03/2024

IX/31/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s majetkem města Brna - Žádost o projednání návrhu směny pozemků p.č. 2166/1 a p.č. 1976, k.ú. Slatina

b) Bytové domy při ul. Vlnitá a Tilhonova v k.ú. Slatina – dodatek č.1/2024

c) Dispozice s majetkem města Brna – CTPark Brno-A6 – Parkovací dům – nové dopravní napojení

d) „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni provedení stavby pro odstranění poruch zjištěných při stavebně-technickém průzkumu budovy Základní školy Jihomoravské nám.2, Brno – Slatina“ – výběr dodavatele

e) „Dodávka herní sestavy hřiště Bučovická – Strážnická, Brno-Slatina“ - zadání VZMR

f) Prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P, ….., Mikulčická...Brno-Slatina

IX/31/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2024

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Tilhonova ……. 627 00 Brno

c) Předložení dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …. Rousínovská ….., 627 00 Brno, …..., Kneslova …..., 618 00 Brno

d) Nájemní smlouva 004/24

e) Nájemní smlouva 005/24

f) Nájemní smlouva 006/24

IX/31/4 Zásady pro poskytování finančního plnění členům Zastupitelstva městské části Brno-Slatina z rozpočtu městské části

IX/31/5 Statut sociálního fondu

IX/31/6 Program IX/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 29.02.2024

ikona urIX31 (PDF 76.14 kB)

 

Usnesení z IX 30. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 07.02.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/30/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2024

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2024

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2024

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2024

f) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2024

g) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2024

IX/30/2 Majetkový odbor

a) Ocenění pedagogických pracovníků udělované u příležitosti Dne učitelů

b) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

c) „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni provedení stavby pro budovu mateřské školy v areálu ZŠ, Přemyslovo nám. 1“ - výběr zhotovitele

d) „Kácení a ořez havarijních kusů dřevin“ – výběr zhotovitele

e) „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni provedení stavby pro odstranění poruch zjištěných při stavebně-technickém průzkumu budovy ZŠ Jihomoravské náměstí 2“- zadání

f) Návrh dohody o ukončení nájemní/pachtovní smlouvy“ – pověření k podpisu

IX/30/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2023

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2023

c) Investiční úročená zápůjčka na modernizaci bytového fondu MČ Brno-Slatina

d) VZ „Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“

IX/30/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2024

IX/30/5 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2023

IX/30/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

IX/30/7 Zásady odměňování členů komisí rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, kteří nejsou členy ZMČ

IX/30/8 Komise

a) Komise pro rozvoj a plánování

b) Komise pro životního prostředí

IX/30/9 Letní provoz v Zařízení školního stravování ve školním roce 2023/2024

ikona urIX30 (PDF 74.28 kB)

 

 

 

Usnesení z IX 29. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24.01.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/29/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 12. 2023

IX/29/2 Majetkový odbor

a) VZMR „Projektová dokumentace ve stupni provedení stavby pro budovu mateřské školy v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí 1“ – výběr zhotovitele

b) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna prodej pozemků p.č. 650/30 a 650/32, k.ú.Slatina

c) Vyjádření ke stavbě „Brno, Křehlíkova 13, 15, 17, sm, kNN, SS“

d) Smlouva č. 2010068085 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a ukončení smlouvy č. 1035513 – Brněnské vodárny a kanalizace

e) Stanovisko ke konkurznímu řízení na pozici ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

f) Odměny ředitelům škol a školských zařízení za 1. pol. školního roku 2023/2024

g) VZMR – „Kácení a ořez havarijních kusů dřevin“ – zadání zakázky

IX/29/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2023

IX/29/4 Novela obecně závazné vyhlášky SMB č. 20/2001- Statut města Brna

IX/29/5 Smlouva o reklamě a propagaci mezi Kometa Group Marketing, s.r.o.a MČ Brno-Slatina

ikona urIX29 (PDF 67.61 kB)

 

Usnesení z IX 28. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10.01.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/28/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2024

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2024

IX/28/2 Majetkový odbor

a) Dohoda o centrálním nákupu elektrické energie a plynu a centralizovaném zadávání

b) Nájemní smlouva MO/NPO/00069/2024

c) Nájemní smlouva MO/PG/00070/2024

d) Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy MO/PACHT/09652/2022 a záměr pronajmout pozemek p.č. 463/3 a p.č. 463/4 v k.ú. Slatina

e) Žádost o vyjádření ke stavbě „I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála“

f) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu “Doplnění veřejného osvětlení, Brno, ul. Mikulčická“

g) Žádost o souhlas s umístěním stavby ul. Tuřanka, parc.č. 1976, k.ú. Slatina“

h) Prodej pozemku p.č. 67, k.ú. Slatina – ul. Černovičky

i) Vyjádření ke stavebním úpravám křižovatky Šlapanická – Krejčího, nacházející se v městské části Brno Slatina

j) Letní provoz v mateřských školách a Zařízení školního stravování ve školním roce 2023/2024

IX/28/3 Změny Územního plánu města Brna (tzv. „Skupina B.I.“) ve zkráceném postupu pořízení

IX/28/4 Žádost občanů ulice Vlárská ze dne 08.01.2024

ikona urIX28 (PDF 71.03 kB)