Usnesení RMČ 2024

Usnesení z IX 31. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 21.02.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/31/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2024

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2024

c) Úprava rozpočtu Sociálního fondu v roce 2024

d) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2023

e) Rozpočtové opatření č.Z03/2024

IX/31/2 Majetkový odbor

a) Dispozice s majetkem města Brna - Žádost o projednání návrhu směny pozemků p.č. 2166/1 a p.č. 1976, k.ú. Slatina

b) Bytové domy při ul. Vlnitá a Tilhonova v k.ú. Slatina – dodatek č.1/2024

c) Dispozice s majetkem města Brna – CTPark Brno-A6 – Parkovací dům – nové dopravní napojení

d) „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni provedení stavby pro odstranění poruch zjištěných při stavebně-technickém průzkumu budovy Základní školy Jihomoravské nám.2, Brno – Slatina“ – výběr dodavatele

e) „Dodávka herní sestavy hřiště Bučovická – Strážnická, Brno-Slatina“ - zadání VZMR

f) Prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP/P, ….., Mikulčická...Brno-Slatina

IX/31/3 Bytový odbor

a) Registr žadatelů o pronájem obecního bytu pro rok 2024

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ……., Tilhonova ……. 627 00 Brno

c) Předložení dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu – …. Rousínovská ….., 627 00 Brno, …..., Kneslova …..., 618 00 Brno

d) Nájemní smlouva 004/24

e) Nájemní smlouva 005/24

f) Nájemní smlouva 006/24

IX/31/4 Zásady pro poskytování finančního plnění členům Zastupitelstva městské části Brno-Slatina z rozpočtu městské části

IX/31/5 Statut sociálního fondu

IX/31/6 Program IX/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 29.02.2024

ikona urIX31 (PDF 76.14 kB)

 

Usnesení z IX 30. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 07.02.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/30/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2024

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2024

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2024

e) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2024

f) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2024

g) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2024

IX/30/2 Majetkový odbor

a) Ocenění pedagogických pracovníků udělované u příležitosti Dne učitelů

b) Žádost o výjimku ze stanovené ceny pronájmu učeben

c) „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni provedení stavby pro budovu mateřské školy v areálu ZŠ, Přemyslovo nám. 1“ - výběr zhotovitele

d) „Kácení a ořez havarijních kusů dřevin“ – výběr zhotovitele

e) „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni provedení stavby pro odstranění poruch zjištěných při stavebně-technickém průzkumu budovy ZŠ Jihomoravské náměstí 2“- zadání

f) Návrh dohody o ukončení nájemní/pachtovní smlouvy“ – pověření k podpisu

IX/30/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2023

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2023

c) Investiční úročená zápůjčka na modernizaci bytového fondu MČ Brno-Slatina

d) VZ „Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“

IX/30/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2024

IX/30/5 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2023

IX/30/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

IX/30/7 Zásady odměňování členů komisí rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, kteří nejsou členy ZMČ

IX/30/8 Komise

a) Komise pro rozvoj a plánování

b) Komise pro životního prostředí

IX/30/9 Letní provoz v Zařízení školního stravování ve školním roce 2023/2024

ikona urIX30 (PDF 74.28 kB)

 

 

 

Usnesení z IX 29. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 24.01.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/29/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 12. 2023

IX/29/2 Majetkový odbor

a) VZMR „Projektová dokumentace ve stupni provedení stavby pro budovu mateřské školy v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí 1“ – výběr zhotovitele

b) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna prodej pozemků p.č. 650/30 a 650/32, k.ú.Slatina

c) Vyjádření ke stavbě „Brno, Křehlíkova 13, 15, 17, sm, kNN, SS“

d) Smlouva č. 2010068085 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a ukončení smlouvy č. 1035513 – Brněnské vodárny a kanalizace

e) Stanovisko ke konkurznímu řízení na pozici ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

f) Odměny ředitelům škol a školských zařízení za 1. pol. školního roku 2023/2024

g) VZMR – „Kácení a ořez havarijních kusů dřevin“ – zadání zakázky

IX/29/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2023

IX/29/4 Novela obecně závazné vyhlášky SMB č. 20/2001- Statut města Brna

IX/29/5 Smlouva o reklamě a propagaci mezi Kometa Group Marketing, s.r.o.a MČ Brno-Slatina

ikona urIX29 (PDF 67.61 kB)

 

Usnesení z IX 28. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10.01.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/28/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2024

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2024

IX/28/2 Majetkový odbor

a) Dohoda o centrálním nákupu elektrické energie a plynu a centralizovaném zadávání

b) Nájemní smlouva MO/NPO/00069/2024

c) Nájemní smlouva MO/PG/00070/2024

d) Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy MO/PACHT/09652/2022 a záměr pronajmout pozemek p.č. 463/3 a p.č. 463/4 v k.ú. Slatina

e) Žádost o vyjádření ke stavbě „I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála“

f) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu “Doplnění veřejného osvětlení, Brno, ul. Mikulčická“

g) Žádost o souhlas s umístěním stavby ul. Tuřanka, parc.č. 1976, k.ú. Slatina“

h) Prodej pozemku p.č. 67, k.ú. Slatina – ul. Černovičky

i) Vyjádření ke stavebním úpravám křižovatky Šlapanická – Krejčího, nacházející se v městské části Brno Slatina

j) Letní provoz v mateřských školách a Zařízení školního stravování ve školním roce 2023/2024

IX/28/3 Změny Územního plánu města Brna (tzv. „Skupina B.I.“) ve zkráceném postupu pořízení

IX/28/4 Žádost občanů ulice Vlárská ze dne 08.01.2024

ikona urIX28 (PDF 71.03 kB)