Formuláře

Sekretariát

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Žádost o dotaci (PDF 88.29 kB)

ikona Čestné prohlášení k žádosti o dotaci (PDF 101.81 kB)

 Poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
 

Všeobecný odbor

 
Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (DOCX 7.45 kB)

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (PDF 72.85 kB)

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství (dále jen VP) a s tím související místní poplatek

ikona Inzerce - objednávkový formulář (PDF 524.24 kB)

ikona Inzerce - objednávkový formulář - edit (PDF 481.38 kB)

Inzerce v periodiku Aktuality o Slatině

 ikona Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (PDF 60.74 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (ODT 13.66 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (DOCX 6.44 kB)

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

 ikona formular_oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce_2022 (PDF 71.68 kB)

ikona formular_oznameni_konani_kulturninebosportovni_akce_2022 (ODT 19.72 kB)

 

 

Pořádání kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-Slatina

ikona Oznámení o konání shromáždění (PDF 110.39 kB)

Oznámení o konání shromáždění (ODT 19.72 kB)

Oznámení o konání shromáždění (DOCX 9.93 kB)

Veřejná shromáždění

ikona Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (PDF 59.02 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (ODT 13.7 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (DOCX 4.91 kB)

ikona Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (PDF 58.25 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (ODT 13.28 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (DOCX 4.89 kB)

CZECH POINT: Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (DOC 47.24 kB)

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (PDF 81.12 kB)

Místní poplatek ze psů

ikona Žádost o informaci (PDF 51.91 kB)

Žádost o informaci (ODT 13.4 kB)

Žádost o informaci (DOCX 6.16 kB)

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

ikona zadostovydanirybarskeholistku_2024 (PDF 719.65 kB)

 

 

Vydání rybářského lístku

 

Majetkový odbor

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Oznámení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF 303.68 kB)

ikona Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF 319.93 kB)

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Odbor sociální péče

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Vítání dětí - přihláška (PDF 328.92 kB)

Vítání dětí

 

 Odbor výstavby a územního rozvoje

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Žádost o územně plánovací informaci (PDF 2.38 MB)

 

ikona Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.77 MB)

 

ikona Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.25 MB)

 

ikona Oznámení záměru (Příloha č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.25 MB)

 

ikona Společné oznámení záměru (příloha č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 3.72 MB)

 

ikona Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (příloha č. 10 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.58 MB)

 

ikona Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.78 MB)

 
ikona Žádost o povolení předčasného užívaní stavby (příloha č. 13 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.9 MB)  
ikona Žádost o povolení zkušebního provozu stavby (PDF 1.19 MB)  
ikona Žádost o povolení výjimky (PDF 3.71 MB)  
ikona Žádost o změnu stavby před dokončením (PDF 1.62 MB)  

ikona Ohlášení stavby (příloha č. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.67 MB)

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

ikona Žádost o vydání společného stavebního povolení (příloha č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.89 MB)

 

ikona Žádost o stavební povolení (příloha č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.65 MB)

 

ikona Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasport stavby) (PDF 0.97 MB)

 

ikona Žádost o dodatečné stavební povolení stavby (PDF 2.39 MB)

 

ikona Oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 14 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 3.43 MB)

 
 ikona Ohlášení odstranění (příloha č. 15 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.07 MB)  
ikona Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 4.86 MB)  
ikona Ohlášení dokončení stavby (PDF 5.63 MB)  
ikona Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.92 MB)  
ikona Doklad s údaji o dokončené stavbě (doklad je nutné vyplnit před zápisem budovy do katastru nemovitostí) (PDF 1 MB)  

ikona Žádost o přidělení evidenčního čísla (PDF 2.95 MB)

 

ikona Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5 vyhl. č. 503/2006 Sb.) (PDF 2.56 MB)

 

ikona Zpětvzetí podání (PDF 486.7 kB)

 

ikona Vzdání se práva odvolání (PDF 503.56 kB)

ikona Doplnění podání (PDF 26.63 kB)

 

Vodoprávní úřad

 
ikona Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (příloha č. 17 k vyhl. č. 432/2001 Sb.) (PDF 1.44 MB)  
ikona Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (příloha č. 14 k vyhl. č. 183/2018 Sb.) (PDF 1.17 MB)  

Silniční správní úřad

 
ikona Žádost o zvláštní užívání komunikace (ZUK) (PDF 72.91 kB)  Povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK)
ikona Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu (PDF 518.11 kB) Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu 
ikona Žádost o závazné stanovisko k připojení nové komunikace ke stávající komunikaci (PDF 544.81 kB)  
ikona Žádost o zpracování výkresové dokumentace dopravního značení (Brněnské komunikace a.s.) (PDF 737.17 kB)  
ikona Žádost o uzavírku a objížďku (PDF 71.2 kB)  Povoleni uzavírky pozemní komunikace a nařízení objížďky
ikona Žádost o vyhrazené parkovací stání pro ZTP nebo ZTP/P (PDF 555.85 kB)  Vyhrazená parkovací stání pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P
ikona Žádost o povolení omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci (PDF 523.73 kB)  
ikona ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ DOTČENÉHO ORGÁNU DLE § 136 ODST. 2 SPRÁVNÍHO ŘÁDU k výjimce pro snížení počtu odstavných a parkovacích stání (PDF 82.57 kB)  

 Bytový odbor

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

Žadatel o byt:

ikona Žádost o byt platné od 1.7.2021 (PDF 262.76 kB)

ikona Prolongace žádosti o byt 2025 (PDF 146.68 kB)

ikona Registrační lístek na byt s pohledávkou (PDF 257.9 kB)

 ikona Registrační lístek - byt bez pohledávky (PDF 193.86 kB)

ikona Oznámení změn údajů v žádosti o byt platné od 1.7.2021 (PDF 259.24 kB)

Nájemce:

ikona Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (PDF 452.62 kB)

ikona Oznámení o změně v počtu a jménech osob v bytě (PDF 490.02 kB)

ikona Žádost o vrácení přeplatku (PDF 406.97 kB)

ikona Žádost o splátkový kalendář (PDF 490.07 kB)

 ikona Žádost o byt (registr 2 - nájemce) (PDF 216.19 kB)

Ostatní:

ikona Žádost o přechod nájmu bytu (PDF 535.88 kB)

ikona Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (směna bytu) (PDF 521.92 kB)

ikona Potvrzení o výši příjmu (PDF 452.37 kB)

---