Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Petice


Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické osoby bez omezení, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Formální náležitosti petice:
Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Ustavení petičního výboru není obligatorní, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat. Způsob shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu: 1. Vystavením petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti, 2. Shromažďováním podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16 let, 3. Jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů. Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální verzi. Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.  

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno-Slatina

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
Všechny útvary ÚMČ Brno-Slatina dle věcné příslušnosti, obecně tajemnice ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, I. patro, telefony 533 433 572, pokud jde o podání petice - podatelna ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, přízemí, tel. 533 433 576.  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Nejsou požadovány.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny.

Jaké jsou v této situaci, postupu správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Dle předmětu petice mohou být dotčeny útvary Magistrátu města Brna, městské části města Brna, případně další subjekty veřejné správy.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žádné činnosti nejsou požadovány.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Internet – portál veřejné správy.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Tajemnice ÚMČ Brno-Slatina

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
JUDr. Radim Janků

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30.04.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení